SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΣΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ...προς κάθε ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ,ΝΟΜΙΚΟΥΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ λυκείων....

Ενα εμπεριστατωμένο νομικό πλαίσιο αποφυγής ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ και ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ self tests αυτοδιάγνωσης (covid 19) των παιδιών μας!!!!!!!!

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ!!!     (ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΤΕΡΑ!!!! γιατί τα δαιμόνια κάνουν κι άλλη επίθεση..)

ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ!!

Γεώργιος Φλώρος
Ενώπιον του αξιότιμου κου ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Λυκείου 

και του Συλλόγου διδασκόντων αυτού.


                                                 ΔΗΛΩΣΗ

(περί άρνησης παροχής συναινέσεως σε υποβολή του τέκνου μας 

σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19)

1. O…………………………... γεννηθέντος στις………………….., κατοίκου………………….., …………………………κατόχου του υπ’ αριθμ. …………………………………(Δ.Τ.)


2.Η……………………………………………. , γεννηθείσης στην ΑΘΗΝΑ , κατοίκου……………………,………………………………… κατόχου του υπ’ αριθμ. ……………..(Δ.Τ) γονέων του ΜΑΘΗΤΗ: ………………………..Λυκείου …………….,τμήμα………... 

*****************************************************************

Θα ήθελα εκ προοιμίου να σας υπενθυμίσω ή γνωστοποιήσω-ενημερώσω, σε

περίπτωση που δεν είστε γνώστης, των υπαρχόντων νομοθετικών πλαισίων

που ισχύουν (εθνικών και διεθνών) τα οποία, παράλληλα με τον ανώτατο κανόνα

Δικαίου , που είναι το Σύνταγμα, εξακολουθούν και είναι ενεργά και εν πλήρει ισχύ

και σαφώς υπερτερούν, προΐστανται και υπερισχύουν κάθε κανονιστικής διάταξης ή

μεταγενέστερου εξαιρετικώς θεσπισθέντα νόμου , που ουδόλως τροποποιούν η

καταργούν αυτά ρητώς:


1) Άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδ. με άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Χ.Θ.Δ. ΕΕ) και άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης

Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και

προστασίας δικαιωμάτων και ελευθερίας.

2) Άρθρ. 4 παρ. 1 Σ σε συνδ. με άρθρ. 20 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 14 ΕΣΔΑ (ισότητα

έναντι των νόμων και απαγόρευση διακρίσεων),

3) Άρθρ. 5 παρ. 1,2 σε συνδ. με άρθρ. 6 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ

(προστασία ατομικών δικαιωμάτων ζωής, τιμής κι ελευθερίας του ατόμου),

4) Άρθρ. 22 παρ. 1 του Σ σε συνδ. με άρθρ. 15 ΧΘΔ ΕΕ (δικαίωμα στην εργασία),

5) Άρθρ. 1 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ (ορισμός ιατρικής πράξης, ασθενούς κλπ.),

6) Άρθρ. 12 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ ( συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή) σε

συνδ. με άρθρ. 338 του ν. 4512/2018 (ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης

αντίθετης προς τον ν. 3418/2005) και άρθρ. 5 του ν. 2619/1998 ‘’κύρωση της

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της

βιολογίας και της ιατρικής’’, όπου αναφέρεται ρητώς ότι επέμβαση σε θέματα

υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την

ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του,

7) Άρθρ. 6 της Οικουμενικής διακήρυξης της UNESCO για τη βιοηθική και τα

δικαιώματα του Ανθρώπου (περί συγκατάθεσης σε ιατρική πράξη),

8) Άρθρ. 25 του Σ (ανθρώπινα δικαιώματα και Αρχή του Κράτους Δικαίου),

9) Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών

Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (GDPR),

10) Άρθρ. 1 παρ. 1 και 2 του ν. 1566/1985 (Δομή και λειτουργία της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις), όπου

αναγράφεται ότι ‘’σκοπός της πρ/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης είναι να

συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών … κλπ,’’ και

παρακάτω ότι : ‘’ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές : α) να γίνονται

ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες … και δ) η δημιουργία του

απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών

διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς

την προσωπικότητα του κάθε μαθητή’’,

11) Άρθρ. 36 του ΦΕΚ 1340/2002-Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 ‘’καθήκοντα και

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων’’ …οι εκπαιδευτικοί επιτελούν

έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η

διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος,

η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται

σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατά επέκταση από

τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους

στόχους αυτούς,

12) Άρθρ. 24 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), όπου αναγράφεται η πίστη στο Σύνταγμα

και άρθρ. 25 Υ.Κ. όπου γίνεται λόγος για νομιμότητα των υπηρεσιακών

ενεργειών και μάλιστα στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, αναγράφεται ρητώς ότι

ο υπάλληλος οφείλει να μην εκτελέσει διαταγή που είναι προδήλως

αντισυνταγματική ή παράνομη.

Η μερική δε, ή πλήρης αντίθεση των όποιων κανονιστικών διατάξεων επί των

ανωτέρω, καθίσταται σαφώς παράνομη και αντισυνταγματική, ικανή να επισύρει

και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που ήθελε υπαχθούν σε συγκεκριμένα

ποινικά αδικήματα κατά αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, των

υπ΄αυτών αυτουργών, ως εκτελεστών, προσώπων.

*****************************************************************                                                                                 ..//..


Ως γνωστόν, με το άρθρο 96 του Ν. 4790/2021 προβλέφθηκε ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου. 

Με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ.22437/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1440/Β/10-04-2021), καθιερώθηκε ως υποχρεωτικός ο ανωτέρω έλεγχος, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, για τους μαθητές του Λυκείου δύο φορές την εβδομάδα, προ Δευτέρας και Πέμπτης. Μάλιστα, στο άρθρο 2 παρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, μνημονεύεται ότι «Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες από 13 ετών και άνω, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους …». 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας κλπ”, «ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου». Κατά δε την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, «οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι». 

Η υποβολή των πολιτών σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 συνιστά αναμφισβήτητα ιατρική, κατά τα ανωτέρω, πράξη και διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις της παρ.5 του ανωτέρω άρθρου. Εκ της απλής αναγνώσεως δε του σχετικού φύλλου οδηγιών του παρεχόμενου στους μαθητές τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν γεννάται αμφιβολία ότι τούτο προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας και όχι από πολίτες, πολλώ δε μάλλον ανηλίκους. Προς τούτο αρκεί η επισκόπηση του περιγραφομένου στο σχετικό φύλλο οδηγιών τρόπου συλλογής ρινικού επιχρίσματος, όπου μνημονεύεται επί λέξει: 

«… 3. Γείρετε το κεφάλι σας ελαφρά προς τα πίσω (γωνία περίπου 70 μοιρών). 4. Εισαγάγετε τον στείρο βαμβακοφόρο στυλεό στο ρουθούνι με το περισσότερο έκκριμα. Ενόσω περιστρέφετε τον βαμβακοφόρο στυλεό κατά 2 cm παράλληλα με την υπερώα (όχι προς τα επάνω) προς τον φάρυγγα μέσα στο ρουθούνι μέχρι να συναντήσετε αντίσταση στις ρινικές κόγχες. Μην ασκείτε πίεση. 5. Περιστρέψτε το βαμβακοφόρο στυλεό 4 φορές (για περίπου 15 δευτερόλεπτα συνολικά) έναντι της εσωτερικής πλευρικής επιφάνειας της μύτης και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από το ρουθούνι …». Εκ των ανωτέρω, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι ένας πολίτης, πολλώ δε μάλλον ένας ανήλικος μαθητής 13 ετών και άνω, δεν διαθέτει τις ειδικές γνώσεις για να πραγματοποιήσει την ανωτέρω επέμβαση στο ίδιο του το σώμα, με αποτέλεσμα να κρίνεται αυξημένος ο κίνδυνος πρόκλησης σωματικών βλαβών ένεκα εσφαλμένης διεξαγωγής του σχετικού εγχειρήματος.

Μάλιστα η πράξη του ανωτέρω ελέγχου επαναλαμβάνεται δις την εβδομάδα ,πολλαπλασιάζοντας σαφώς τις πιθανότητες πολλαπλού ατυχήματος!

Καίτοι, λοιπόν, πρόκειται αναμφισβήτητα περί ιατρικής πράξεως, η ευθύνη της διενέργειας αυτής μετακυλύεται παρανόμως όχι απλώς σε πολίτες, αλλά σε ανηλίκους μαθητές, με κίνδυνο αυτοβλάβης. Φυσικά ουδείς θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει πειστικά υπέρ της εξάλειψης του ανωτέρω κινδύνου λόγω της γενικής επίβλεψης των γονέων, αφού δεν νοείται επίβλεψη στην διενέργεια ιατρικής πράξεως από στερούμενους ιατρικών γνώσεων πολίτες.

Σημειωτέον, στα ξενόγλωσσα φύλλα οδηγιών χρήσης του παρεχόμενου τεστ αναγράφεται ότι τούτο προορίζεται για χρήση σε εργαστήριο ή για αυτοδιάγνωση υπό την επίβλεψη όμως επαγγελματία υγείας. Η ανωτέρω κρίσιμη αναφορά έχει παραλειφθεί εντελώς στο φύλλο οδηγιών χρήσης που είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα, αν και αυτό περιλαμβάνεται στην ίδια συσκευασία με τα ξενόγλωσσα φύλλα οδηγιών, αναγραφομένου μόνο ότι «Το τεστ προορίζεται για αυτοδιάγνωση από τον ίδιο τον ασθενή». Συνεπώς, παραλείπεται εντελώς η μνεία περί προορισμού του τεστ για χρήση από εργαστήριο ή υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, πράγμα που καθιστά ελεγκτέα από ποινικής απόψεως την επίμαχη συμπεριφορά, αφού το παρεχόμενο προϊόν, αν και προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας (ή υπό την επίβλεψη αυτών), παρουσιάζεται ως προοριζόμενο για χρήση από πολίτες, γεγονός που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες υπέρ της επικινδυνότητας της χρήσης του από τους τελευταίους.

Με την μετακύλιση της ευθύνης διενέργειας μιας ιατρικής πράξεως στους πολίτες, επιχειρήθηκε παρανόμως να παρακαμφθεί η θεμελιώδης στον χώρο της ιατρικής επιστήμης αρχή της συναίνεσης προ της διενέργειας οιασδήποτε ιατρικής πράξεως. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του προμνησθέντος Ν. 3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας κλπ”, «ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».

Κατά δε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, «προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή, είναι οι ακόλουθες: α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση. αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν την γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται, όμως, υπ’ όψιν και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος , κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. … γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης, εκβιασμού ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη. δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της. …». 

Μάλιστα, στο άρθρο 338 του Ν. 4512/2018 ορίζεται ότι «Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 (Α΄ 287) είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες». 

Η εν λόγω προϋπόθεση της προηγούμενης «ενημερωμένης συναίνεσης» καθιερώνεται και σε κείμενα διεθνών συμβάσεων, όπως επί παραδείγματι στο άρθρο 5 της Σύμβασης του Οβιέδο του 1997 για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση με εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής - Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική, σύμφωνα με το οποίο «επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. …». Η ανωτέρω σύμβαση κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν.2619/1998 και, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου. 

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει καταφανώς ότι, προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε ιατρική πράξη, απαιτείται η συναίνεση του προσώπου ύστερα από σχετική ενημέρωση αυτού, ενημέρωση που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, τους κινδύνους που εγκυμονεί το σχετικό εγχείρημα αυτό καθ’ εαυτό ή η περιοδική υποβολή σε αυτό. Επιπροσθέτως, η εξασφάλιση της απαιτούμενης συναινέσεως πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, απαλλαγμένης από γνωστικά και βουλητικά ελαττώματα, δηλαδή να μην είναι προϊόν πλάνης, απάτης,εκβιασμού ή απειλής. 

Με το άρθρο 96 Ν. 4790/2021, όπως τούτο εξειδικεύθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ.22437/2021 ΚΥΑ, επιχειρείται ανεπίτρεπτα, ως ήδη ελέχθη ανωτέρω, η πλήρης παράκαμψη της απαιτούμενης συναίνεσης του πολίτη στην διενέργεια ιατρικής πράξεως, στο μέτρο που αυτός εξαναγκάζεται να υποβληθεί σε αυτήν με χρησιμοποιούμενο μέσο την απειλή στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, ακόμη κι αν ο γονέας παράσχει την συναίνεσή του στην διενέργεια της αυτοδιαγνωστικής πράξης από το τέκνο του, η συναίνεση αυτή θα είναι ελαττωματική, αφού η έκφραση της βούλησης του γονέα δεν θα έχει πραγματωθεί αυτόνομα, αλλά εξαναγκαστικά ή εκβιαστικά υπό το κράτος απειλής που έχει ενσωματωθεί υπό μορφή κυρώσεως στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. γ΄ Ν. 3418/2005 και το άρθρο 5 Ν. 2619/1998. 

Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή εξαιτίας της θεσπισμένης απειλής της στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, όποιος μαθητής υποβληθεί στον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο άνευ διασφαλίσεως της lege artis διενέργειας της επίμαχης ιατρικής πράξης, μετατρέπεται σε υποψήφιο θύμα σωματικής βλάβης που προκαλείται μεν από τα ίδια του τα χέρια, πλην όμως την αυτουργική ή συμμετοχική ευθύνη για το εγκληματικό αυτό αποτέλεσμα (ή τον κίνδυνο να παραχθεί τούτο) φέρουν όποιοι υπέγραψαν την ανωτέρω εφαρμοστική ΚΥΑ, καθώς και όποιοι συμβάλλουν περαιτέρω στην υλοποίηση της επικίνδυνης για την υγεία πράξης του μαθητή. Ταυτοχρόνως, τα ίδια πρόσωπα ευθύνονται και για το έγκλημα της παράνομης βίας, καθόσον, κατά τα όσα ήδη εξετέθησαν, με την απειλή παράνομης πράξης, ήτοι τον αποκλεισμό του μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία, επιχειρείται εξαναγκασμός σε πράξη για την οποία δεν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση

Η ανωτέρω απειλή προσκρούει ευθέως στην διάταξη του άρ. 16 παρ. 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Η δε παιδεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 

Περαιτέρω, τυχόν αποκλεισμός μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω μη υποβολής του σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 συνιστά διάκριση των μαθητών ανάλογα με την υποβολή τους σε ιατρική πράξη, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται επιπλέον η συνταγματικώς κατοχυρωμένη με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών

Εν όψει των ανωτέρω, οποιαδήποτε διάταξη που καθιερώνει αποκλεισμό μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω μη υποβολής στον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι παράνομη και αντισυνταγματική. 

Τέτοιος αποκλεισμός καθίσταται έτι περαιτέρω ανεπίτρεπτος όταν το μέτρο που επιλέγεται είναι αμφίβολης αξιοπιστίας και απρόσφορο να επιφέρει τον επιδιωκόμενο σκοπό, εν προκειμένω την αναχαίτιση της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, παραβιαζομένης έτσι ευθέως της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής της αναλογικότητος του άρ. 25 Σ. Προς τούτο, σχετικά με το αυτοδιαγνωστικό τεστ που παρέχεται στους μαθητές, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι εξής παράμετροι: 

α. Δεν καθιερώνεται καμία απολύτως διαδικασία διασφάλισης όχι μόνο της lege artis διεξαγωγής του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, αλλά και αυτής ταύτης της υποβολής του προσώπου σε αυτήν, αφού για την απόδειξη του αρνητικού αποτελέσματος αρκεί δήλωση των γονέων, χωρίς να εξασφαλίζεται ότι πράγματι ο μαθητής έχει υποβληθεί στον διαγνωστικό έλεγχο

β. Η υποβολή στον διαγνωστικό έλεγχο επιβάλλεται να γίνεται προ της Δευτέρας και της Πέμπτης. Έτσι, στα ενδιάμεσα διαστήματα ουδείς μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο μαθητής δεν θα είναι φορέας του κορωνοϊού και δεν θα διασπείρει αυτόν στην σχολική κοινότητα

γ. Εξακολουθεί να υφίσταται ενεργή η υποχρέωση των μαθητών να φέρουν μάσκα εντός του σχολικού συγκροτήματος, καθώς και να τηρούν όλα τα έως τώρα καθιερωθέντα μέτρα προστασίας. Αν πράγματι ο κίνδυνος διασποράς στην σχολική κοινότητα κρινόταν από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ουδείς λόγος θα υπήρχε να τηρούνται τα λοιπά μέτρα προστασίας εντός του σχολικού συγκροτήματος. 

δ. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ταχέος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ο μαθητής υποχρεούται να μεταβεί εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή για επαναληπτικό έλεγχο (η ίδια υποχρέωση δεν υφίσταται σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος), ώστε προκύπτει το εύλογο ερώτημα ποιος ο λόγος να γίνει επαναληπτικός έλεγχος αν το τεστ είναι υψηλής αποτελεσματικότητας και γιατί δεν υποχρεούται σε επανέλεγχο αυτός, του οποίου το τεστ είχε αρνητικό αποτέλεσμα

ε. Όπως αναγράφεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του παρεχόμενου τεστ και ειδικότερα στο Κεφάλαιο που αφορά την “Ερμηνεία των αποτελεσμάτων”, «ακόμη κι αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό, ενδέχεται να υφίσταται λοίμωξη», ενώ περαιτέρω μνημονεύεται ότι «… ο κορωνοϊός δεν μπορεί να ανιχνευθεί ακριβώς σε όλες τις φάσεις της λοίμωξης». Τούτο σημαίνει ότι, ακόμη κι αν το τεστ έχει αρνητικό αποτέλεσμα, ενδέχεται να υφίσταται λοίμωξη και να διασπαρεί ο ιός στην σχολική κοινότητα

στ. Όπως αναγράφεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του παρεχόμενου τεστ και ειδικότερα στο Κεφάλαιο “Περιορισμοί της μεθόδου”, «Το αντιγόνο μπορεί γενικά να ανιχνευθεί σε πρόσθια ρινικά επιχρίσματα κατά την οξεία φάση της λοίμωξης», εξ αντιδιαστολής συνάγεται δε ότι στην ήπια φάση της λοίμωξης μπορεί να μην ανιχνευθεί το αντιγόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού από μαθητή που έφερε βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος. Περαιτέρω μνημονεύεται ότι «τα αρνητικά αποτελέσματα πρέπει να θεωρούνται προσωρινά και θα πρέπει κατά περίπτωση να πραγματοποιείται τεστ PCR προς επιβεβαίωση» και ότι «Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν μια λοίμωξη από SARS-CoV-2». Κατά τούτο, ακόμη και σε περίπτωση μαθητών που φέρουν βεβαίωση αρνητικού τεστ, τούτο δεν αποκλείεται να ήταν ψευδώς αρνητικό, με κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού στην σχολική κοινότητα. 

Εν όψει όλων των ανωτέρω, ουδείς εκπαιδευτικός μπορεί να αποκλείσει από την εκπαιδευτική διαδικασία μαθητή που δεν επιδεικνύει την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ.22437/2021 ΚΥΑ σχολική κάρτα ούτε, βεβαίως, μπορεί ο εκπαιδευτικός να επικαλεσθεί συμμόρφωση στον Ν. 4790/2021 και στην ανωτέρω ΚΥΑ. Και τούτο διότι σε αυτήν την περίπτωση θα πρόκειται περί συμμόρφωσης σε προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική εντολή.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων, πολιτικών, διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ): «1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. …».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 36 της ΥΑ Φ.3//2002, «οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς». 

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει καταφανώς ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι συνυφασμένος με την διδασκαλία, την εκπαίδευση και την διαπαιδαγώγηση των μαθητών, ενώ τυχόν εξαναγκασμός σε υποβολή αυτών σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, διά της απειλής αποκλεισμού από την εκπαιδευτική διαδικασία, όχι απλώς έρχεται σε αντίθεση με τον ανωτέρω ρόλο τους, αλλά καθιστά την συμπεριφορά τους ελεγκτέα τόσο από πειθαρχικής όσο και από ποινικής απόψεως, καθισταμένης ερευνητέας της στοιχειοθέτησης του εγκλήματος της παράνομης βίας κατ’ άρθρον 330 του Ποινικού Κώδικα, άλλως της παραβάσεως καθήκοντος κατ’ άρθρον 259 ΠΚ, ενώ περαιτέρω ευθύνη μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που μαθητής, κατόπιν εξαναγκασμένης υποβολής σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, υποστεί σωματική βλάβη. 

Τέλος, μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί ότι με την διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος του τεστ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 παρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, δεν διασφαλίζεται το απόρρητο των αποτελεσμάτων του τεστ, το οποίο, ως ζήτημα που άπτεται της προσωπικής υγείας, αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, ενώ περαιτέρω επιχειρείται αθέμιτη καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της δήλωσης του αποτελέσματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που μνημονεύεται στο ανωτέρω άρθρο. 


Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Δηλώνουμε ότι δεν συναινούμε στην υποβολή του τέκνου μας στον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σε περίπτωση δε αποκλεισμού του από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω μη υποβολής στον ανωτέρω έλεγχο, θα προβούμε σε άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Θα ήθελα εκ προοιμίου να σας υπενθυμίσω ή γνωστοποιήσω-ενημερώσω, σε

περίπτωση που δεν είστε γνώστης/στρια, των υπαρχόντων νομοθετικών πλαισίων

που ισχύουν (εθνικών και διεθνών) τα οποία, παράλληλα με τον ανώτατο κανόνα

Δικαίου , που είναι το Σύνταγμα, εξακολουθούν και είναι ενεργά και εν πλήρει ισχύ

και σαφώς υπερτερούν, προίστανται και υπερισχύουν κάθε κανονιστικής διάταξης ή

μεταγενέστερου εξαιρετικώς θεσπισθέντα νόμου , που ουδόλως τροποποιούν η

καταργούν αυτά ρητώς:

1) Άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδ. με άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Χ.Θ.Δ. ΕΕ) και άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης

Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και

προστασίας δικαιωμάτων και ελευθερίας.

2) Άρθρ. 4 παρ. 1 Σ σε συνδ. με άρθρ. 20 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 14 ΕΣΔΑ (ισότητα

έναντι των νόμων και απαγόρευση διακρίσεων),

3) Άρθρ. 5 παρ. 1,2 σε συνδ. με άρθρ. 6 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ

(προστασία ατομικών δικαιωμάτων ζωής, τιμής κι ελευθερίας του ατόμου),

4) Άρθρ. 22 παρ. 1 του Σ σε συνδ. με άρθρ. 15 ΧΘΔ ΕΕ (δικαίωμα στην εργασία),

5) Άρθρ. 1 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ (ορισμός ιατρικής πράξης, ασθενούς κλπ.),

6) Άρθρ. 12 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ ( συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή) σε

συνδ. με άρθρ. 338 του ν. 4512/2018 (ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης

αντίθετης προς τον ν. 3418/2005) και άρθρ. 5 του ν. 2619/1998 ‘’κύρωση της

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της

βιολογίας και της ιατρικής’’, όπου αναφέρεται ρητώς ότι επέμβαση σε θέματα

υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την

ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του,

7) Άρθρ. 6 της Οικουμενικής διακήρυξης της UNESCO για τη βιοηθική και τα

δικαιώματα του Ανθρώπου (περί συγκατάθεσης σε ιατρική πράξη),

8) Άρθρ. 25 του Σ (ανθρώπινα δικαιώματα και Αρχή του Κράτους Δικαίου),

9) Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών

Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (GDPR),

10) Άρθρ. 1 παρ. 1 και 2 του ν. 1566/1985 (Δομή και λειτουργία της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις), όπου

αναγράφεται ότι ‘’σκοπός της πρ/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης είναι να

συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών … κλπ,’’ και

παρακάτω ότι : ‘’ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές : α) να γίνονται

ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες … και δ) η δημιουργία του

απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών

διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς

την προσωπικότητα του κάθε μαθητή’’,

11) Άρθρ. 36 του ΦΕΚ 1340/2002-Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 ‘’καθήκοντα και

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων’’ …οι εκπαιδευτικοί επιτελούν

έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η

διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος,

η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται

σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατά επέκταση από

τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους

στόχους αυτούς,

12) Άρθρ. 24 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), όπου αναγράφεται η πίστη στο Σύνταγμα

και άρθρ. 25 Υ.Κ. όπου γίνεται λόγος για νομιμότητα των υπηρεσιακών

ενεργειών και μάλιστα στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, αναγράφεται ρητώς ότι

ο υπάλληλος οφείλει να μην εκτελέσει διαταγή που είναι προδήλως

αντισυνταγματική ή παράνομη.

Η μερική δε, ή πλήρης αντίθεση των όποιων κανονιστικών διατάξεων επί των

ανωτέρω, καθίσταται σαφώς παράνομη και αντισυνταγματική, ικανή να επισύρει

και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που ήθελε υπαχθούν σε συγκεκριμένα

ποινικά αδικήματα κατά αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, των

υπ΄αυτών αυτουργών, ως εκτελεστών, προσώπων.…………………………., ….-04-2021Οι δηλούντες γονείς

Δεν υπάρχουν σχόλια :