Πλήρης μετασχηματισμός για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με ιδιώτη σύμβουλο


 
Γράφει ο Γιάννης Γεωργίου --

Ιδιώτης σύμβουλος αναλαμβάνει την τύχη και την επόμενη μέρα των Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσα από την αναδιάρθρωση του ομίλου. Ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα καθορίσει τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να σταματήσει να γεννά ελλείμματα, τα οποία κάθε μήνα ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ.


Ο σχετικός διαγωνισμός, ο οποίος προκηρύχθηκε στις 31 Μαρτίου με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), προβλέπει ισχυρό ρόλο του ιδιώτη αναδόχου: θα κληθεί να προτείνει, να εφαρμόσει και να υποστηρίξει το νέο μοντέλο λειτουργίας του ομίλου ΕΛΤΑ με βάση τα νέα δεδομένα που προκάλεσε η πανδημία, αλλά και τις αλλαγές στην καθολική υπηρεσία.


Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες και θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.


Η στρατηγική μετασχηματισμού

Η στρατηγική μετασχηματισμού ορίζει τους άξονες ανά επιχειρησιακό πεδίο και τον οδικό χάρτη ενεργειών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.


Οι παρεμβάσεις μετασχηματισμού εκτείνονται σε όλο το εύρος των επιχειρησιακών λειτουργιών των ΕΛΤΑ (εμπορική στρατηγική, δίκτυο εξυπηρέτησης, διανομή, κέντρα διαλογής, διαβιβάσεις, υποστηρικτικές υπηρεσίες) και προσβλέπουν σε ριζικές αλλαγές σε ολόκληρο το μοντέλο λειτουργίας του ομίλου.


Επίσης, ακόμα και για δράσεις μετασχηματισμού, στις οποίες ο ανάδοχος δεν έχει άμεση εμπλοκή (δυναμική δρομολόγηση, βελτιστοποίηση τοπολογίας δικτύου εξυπηρέτησης, πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, εθελουσία, διαμόρφωση καταστημάτων – layout, πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης), οφείλει να κατανοεί και να παρακολουθεί την εξέλιξη τους, δεδομένων των αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν μεταξύ των δράσεων μετασχηματισμού και των επιχειρησιακών λειτουργιών.


Εμπορική και Τιμολογιακή Πολιτική

Αναλυτικός σχεδιασμός της εμπορικής πολιτικής, κατάρτιση του πλήρους προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της νέας εκπτωτικής και τιμολογιακής πολιτικής


Η στρατηγική μετασχηματισμού προσδιορίζει τις κατευθύνσεις της εμπορικής στρατηγικής, τις κύριες προϊοντικές κατηγορίες και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς διάθεση. Βάσει της στρατηγικής αυτής, ο σύμβουλος θα πρέπει να διαμορφώσει την αναλυτική εμπορική πολιτική των ΕΛΤΑ και των Ταχυμεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και τη γνώμη της αρμόδιας ομάδας εργασίας των ΕΛΤΑ, που θα περιλαμβάνει:


Την αναλυτική δομή του προϊοντικού χαρτοφυλακίου

Την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική ανά προϊόν και ανά κατηγορία πελάτη (B2B, B2C)

Το μοντέλο και τους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών ανά προϊόν και ανά κατηγορία πελάτη (B2B, B2C).

Οι δράσεις του συμβούλου

Για την διαμόρφωση των παραπάνω ο σύμβουλος οφείλει:


Να γνωρίζει και να έχει αναλύσει τις τάσεις και τις επιδόσεις της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς και της αγοράς ταχυμεταφορών (μερίδια αγοράς, κύκλος εργασιών, τεμάχια, τοποθέτηση ανταγωνισμού).

Να αναλύσει τις επιδόσεις της υφιστάμενης εμπορικής πολιτικής και του προϊοντικού χαρτοφυλακίου αλλά και του κόστους. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει να αποτυπώσει με ακρίβεια τόσο την κατανομή των εσόδων ανά προϊόν, πελατειακή ομάδα και κανάλι πώλησης καθώς και το κόστος διάθεσης ανά επιχειρησιακή λειτουργία και ανά προϊόν.

Να αναλύσει τις εμπορικές πρακτικές και το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτουν άλλοι επιλεγμένοι Ευρωπαϊκοί ταχυδρομικοί πάροχοι και Ταχυμεταφορείς

Να αναλύσει τις ανάγκες των πελατών της ελληνικής αγοράς και να προβεί στην οριοθέτηση των πελατειακών τμημάτων που θα πρέπει να στοχεύσει η Εμπορική πολιτική

Να εξετάσει τις εσωτερικές δυνατότητες και την υφιστάμενη εμπορική πολιτική των ΕΛΤΑ, που περιλαμβάνει και την ανάλυση οικονομικών και κοστολογικών αποτελεσμάτων (έσοδο, κερδοφορία, κόστος ανά προϊόν, υπαγωγή ή μη στην υποχρέωση Καθολικής Υπηρεσίας)

Να σχεδιάσει το νέο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο βάσει των πελατών στόχου (Β2Β & Β2C) και την τιμολογιακή πολιτική

Να υποστηρίξει στον σχεδιασμό της «πρότασης προς τον πελάτη» και της στρατηγικής πωλήσεων συνδυαστικά με τα κανάλια πωλήσεων και με τις υποστηρικτικές προς τις πωλήσεις λοιπές λειτουργίες του Ομίλου

Να αναλύσει τις πιθανές συνεργασίες/ συμμαχίες που θα απαιτηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι των πωλήσεων

Να διαμορφώσει εκτιμήσεις προϋπολογιστικών οικονομικών μεγεθών (εσόδου και κοστολογικά) για κάθε εμπορική δραστηριότητα και τη δυνατότητα υπολογισμού τους υπό εναλλακτικά σενάρια ζήτησης, τιμολόγησης και οργάνωσης δικτύου και προϊοντικού χαρτοφυλακίου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωμοδοτήσει ακόμα και για το μελλοντικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική ανά πελατειακό τμήμα, τον προϋπολογισμό ανά τμήμα αλλά και τον προσδιορισμό των βασικών διαδικασιών και λειτουργικών ροών (π.χ. front‐office, back‐office και έλεγχος) ανά τύπο σημείου και διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης τους.


Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, τα οποία αποτελούν θυγατρική της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), στις 24 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό, με την συμμετοχή 1.968 εργαζομένων.

https://www.moved.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :