ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ!


«ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ…»


Κοινοποιεί και γράφει ο Γεωκών

ΚΥΡΙΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ…

Σου παραθέτουμε οι ορθόδοξοι χριστιανοί…Το σύμβολο της Χριστιανικής Πίστεως, διότι φαίνεται ότι το ξεχάσατε... 

Μέσα στο Σύμβολο της πίστεως θα διαπιστώσεις το φοβερό λάθος της απόφασης σας….


Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, 

Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. 

Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού 

Τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα

 προ πάντων των αιώνων. 

Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. 

Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,

 ομοούσιον τω Πατρί, δι Ου τα πάντα εγένετο. 

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, 

και παθόντα, και ταφέντα, 

και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, 

και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. 

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, 

κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. 

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, 

το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, 

το συν Πατρί και Υιώ συνπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, 

το λαλήσαν δια των Προφητών. 

Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

 Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. 

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.


ΚΥΡΙΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ, Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ορίσει ως ώρα της Ανάστασης, ακριβώς τη στιγμή που ξεκινάει η τρίτη ημέρα ( ΚΥΡΙΑΚΗ)


Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει “Οψέ Σάββατων τη επιφωσκούση εις μί­αν σαββάτων”, προσδιορίζοντάς την μέχρι την ανατολή του η­λίου, την πρώτη ημέρα της εβδο­μάδος, εννοώντας την Κυριακή.


Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επίσης αναφέρεται στη πρώτη ημέρα της εβδομάδας, (ΚΥΡΙΑΚΗ)τα βαθιά χαράματα: “Τη δε μια των σαββάτων, όρθρου βαθέως ήλθον επί το μνήμα”.


O Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει όταν πέρασε η ημέρα του Σαββάτου, κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, όταν ήταν ακόμα σκοτάδι: “Έρχεται πρωί σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον”.


Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος , συμφωνεί ως προς την ημέρα και προσδιορίζει το χρόνο μετά τη δύση του ηλί­ου. “Λίαν πρωί της μιας σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατείλαντος του ηλίου”.


ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ- ΑΘΗΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :