Το τέλος του κόσμου θα έλθει,κατά Δανιήλ,το 2042 ;;;


 Επιχειρεί μια κάποια ερμηνεία του Δανιήλ η Ερατώ Μπέλλου


Το τέλος του κόσμου θα έλθει,κατά Δανιήλ,το 2042. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ (που είναι και


το τελευταίο βιβλίο του κανόνος της Παλαιάς Δαθήκης),στο 12ο και τελευταίο κεφάλαιό του :«11 καὶ ἀπὸ καιροῦ


παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.


12 μακάριος ὁ ὑπομένων καὶ φθάσας εἰς ἡμέραςχιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε.13 καὶ σὺ δεῦρο καὶ ἀναπαύου


· ἔτι γὰρ ἡμέραι καὶ ὧραι εἰς ἀναπλήρωσινσυντελείας, καὶ ἀναστήσῃ εἰς τὸν κλῆρόν σου, εἰς συντέλειαν ἡμερῶν».


Βάσει του ανωτέρω χωρίου τουΔανιήλ,παίρνοντας γεγονός-αφετηρία το «βδέλυγμα της ερημώσεως του Ναού του


Σολομώντος» που έγινε την 30 Ιουλίου 586 π.Χ., με το αναδρομικό Ιουλιανό ημερολόγιο (proleptic Julian calendar),


και θεωρώνταςότι μια «ημέρα» ίσον ακριβώς ένα Ιουλιανό έτος (365,25 ημερών ) εξάγεται το συμπέρασμα ότι στις


30 Ιουλίου2040 με το Ιουλιανό ημερολόγιο [2040=(1290+1335) - 586 +1,βάζω στο τέλος+1, διότι δεν υπάρχει έτος 0]


     ή στις 12 Αυγούστου 2040 με το νέο ημερολόγιο θα συμβεί η «συντέλεια ημερών»,δηλαδή η συντέλεια,το τέλος


του κόσμου,των ανθρώπων,κατά τον Δανιήλ. Aν υποθέσουμε ότι τα  πιο πάνω 1290 και 1335 είναι κατάπροσέγγιση 1291


και 1336,λόγω μεγάλου κλασματικού μέρους,προσθέτουμε ακόμα 2 έτη,οπότε καταλήγουμεότι ο Δανιήλ ρητά προφήτευσε


ότι το τέλος του κόσμου θα έλθει,το αργότερο,το 2042.( Πάντως γενικά θεωρείται όχι απίθανο,ώς ,περίπου τότε,το 2042, να


γίνει Παγκόσμιος Θερμοπυρηνικός Πόλεμος απόλυτα πανωλέθριος ) .

Δεν υπάρχουν σχόλια :