Η ΑΘΛΙΟΤΗΣ, ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΥΛΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΥΒΔΙΝ

Ἀπό τόν Μισέλληνα Τσίπρα, εἰς τόν ἀνθέλληνα Μητσοτάκη.

Οἱ ἄθλιοι καί οἱ ἀνώμαλοι ὑπουργοί τοῦ ὑπουργείου παιδείας προάγουν τόν παιδοβιαστήν καί τόν παιδοβιασμόν. Ἐδῶ καί μερικά χρόνια διδάσκεται εἰς τά σχολεία μας, αὐτό τό ἄθλιον ἀναγνωστικόν.

Κάποτε ἐπί καλῶν ἡμερῶν τῆς Ἑλλάδος μας, οἱ γονεῖς ἔλεγον εἰς τά παιδιά των, μάθε παιδί μου γράμματα διά νά γίνης χρήσιμος ἄνθρωπος εἰς τήν κοινωνίαν. Καί τά παιδιά ἐπήγαινον εἰς τό σχολεῖον καί ἐμάνθανον γράμματα. Ἐμάνθανον τήν γραμματικήν τῶν Σοφῶν προγόνων μας, ἐμάνθανον τήν ἔνδοξον Ἱστορίαν τῶν προγόνων μας, εἰς τούς τοίχους τῶν αἰθουσῶν ἤσαν ἀνηρτημένοι οἱ Ἥρωες τοῦ 1821, ἐμάνθανον διά τόν Χριστόν καί τήν Παναγίαν μας. Τά ἀναγνωστικά μας τότε εἶχον ποιότητα καί ἐκπαίδευον τά παιδιά νά γίνουν καλοί τε κἀγαθοί πολῖται. Ὑπῆρχον δάσκαλοι καλοί, πού μάθαιναν τούς μαθητάς των γράμματα.

Καί σιγά-σιγά ἦλθεν ὁ κατήφορος καί ἡ παρακμή. Προπομποί τοῦ κατήφορου καί τῆς παρακμῆς, εἶναι οἱ αὐτοαποκαλούμενοι (προοδευτικοί), ἀλλά ἐν τοῖς πράγμασιν εἶναι τό ἀπόλυτον βαθύ σκοτάδι. Ἐκεῖ συμπλέουν καί συνυπάρχουν ὅλα τά ἀγκάθια τοῦ κακοῦ, συμπλέουν διαφορετικαί μικροομάδες καί συνιστῶσαι. Ἀλλά δυστυχέστατα ἡ ἀπόλυτος πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, πού εἶναι οἱ καλοί τε κἀγαθοί, ἄφησαν τούς ἑαυτούς των νά παρασυρθοῦν ἀπό τάς μικροομάδας τῆς παρακμῆς.

Εἰς αὐτό τό κατάπτυστον καί ἐμετικόν (κείμενον) τῆς Α! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, τά ἀνήλικα κοριτσάκια, μανθάνουν πῶς ὁ 25χρονος γέρων Σάκης ἔχει κάμει ἕνα καμάκι καί ἔχει πιάσει γκόμενα, ἕνα ἀνήλικον κοριτσάκι, ἕνα ἀνήλικον παιδάκι, ἕνα δεκαπεντάχρονον, πού ἴσως νά εἶναι καί 14χρονη διότι τήν ἔχει γκόμενα ἀπό μῆνες. Καί τά ἀνήλικα κοριτσόπουλα ζητωκραύγαζαν τήν ἐπιτυχίαν τοῦ Σάκη!!! Λέγομεν γέροντα τόν Σάκη, συγκριτικῶς μέ τό ἀνήλικον 15χρονον κοριτσάκι. Θυμηθεῖτε ὅταν εἴμασταν εἰς τήν τότε 8ην βλέπαμεν μικρούς τούς μαθητάς τῆς τετάρτης.

Πόσον ἀνήθικον, πρόστυχον καί ἐπιβλαβές διά τούς μαθητάς εἶναι τό ὑπουργεῖον παιδείας, πού ἀπεδέχθη καί εἰσήγαγεν εἰς τά σχολεία διά τούς Μαθητάς αὐτό τό ἀνώμαλον καί διεστραμένον κείμενον αὐτόν τόν ὀχετόν, πού προάγει τήν παιδοβιαστήν καί παιδοβιασμόν. Αὐτό δέν εἶναι ὑπουργεῖον παιδείας, ἀλλά ὁ σταῦλος μέ τήν κόπρον τοῦ Αὐγεία. Ἔχομεν ἀνάγκην ἕναν Ἡρακλήν διά νά καθαρίση ἀπό τήν κόπρον τόν σταῦλον τοῦ Αὐγείου.

Ἀλλά ἐξ ἴσου θλιβερή εἶναι καί ἡ μή ἀντίδρασις τῶν γονέων. Ὅταν κυκλοφόρησεν αὐτό τό ἀνοσιούργημα, ὄφειλαν νά πᾶνε ἔξω ἀπό τό ὑπουργεῖον παιδείας καί νά τό κάψουν, διαλαλόντας, φθάνει, μέχρις ἐδῶ ὁ κατήφορος. Ἀλλά δυστυχέστατα οἱ καλοί τε κἀγαθοί Ἕλληνες πολῖται ἐγένοντο ἄβουλα ὄργανα καί ὑποχείρια τῶν σκοτεινῶν προθέσεων τῶν (προοδευτικῶν).

Δεν υπάρχουν σχόλια :