Περί Ψυχής Καί Άλλων ΤινώνΣωστά τά όσα περί ψυχής λέγει στήν γενικότητά τους. Λείπουν όμως μερικά άλλα σοβαρότερα. Γιά παράδειγμα : 

1) «14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται.» (1Κρ. β΄)


2) «44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν. 45 οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν· 46 ἀλλ᾿ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. » (1Κρ. ιε΄).


3) Αγνοεί ότι σήμερα, τόσο οι δεχόμενοι τήν αθανασία τής ψυχής, όσο καί οι απορρίπτοντες αυτήν, λένε, μιλούν καί γράφουν : «η ψυχή είναι ενέργεια». Καί ως "ενέργεια" δέν χάνεται. Μάλιστα, δέν χάνεται, λαμβανομένου όμως υπόψη ότι η "ενέργεια" αυτή είναι έμμορφη : «. 7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.» (Π.Δ - Γν. β΄). Η ζώσα ψυχή-ενέργεια, έχει μορφή, δέν είναι άμορφη ή κτηνώδης, σέ αντίθεση μέ όλες τίς άλλες "ενέργειες" εν τώ κόσμω, που είναι όλες άμορφες.


Συμφυές τής ψυχής είναι καί τό ένδυμα αυτής, δηλαδή τό υλικό σώμα, όθεν τό Εξαποστειλάριον τού Νυμφώνος ( : « ... λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα καὶ σῶσόν με »). Καί τό σημαντικότερο μέ αυτά, ότι συνάδει ο λόγος τού Κυρίου :

(α) «38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.» (Μτ. ι΄) (β) «25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν» (Ιν. ιβ΄)

(γ) « 33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτήν, ζῳογονήσει αὐτήν.» (Λκ. ιζ΄).


4) Καί τελευταίο. Στήν κατακλείδα τού βίντεο ο γέροντας Κύριλλος Κατουνακιώτης αναφέρεται στόν θάνατο τού Καρλομάγνου. Πρόκειτα γιά Φραγκικές ή Φραγκολατινικές παπικές προσμίξεις ( : Λατίνοι = εκφραγκισθέντες Ρωμαίοι ή/καί Ρωμηοί) μέ σκοπό τήν εδραίωση τού φιλιόκβε. Περί αυτού αγωνίσθηκε ο Καρλομάγνος καί ασεβώς αγωνίζονται μέχρι τών ημερών μας οι ημέτεροι Νεορθόδοξοι. Φεύ, καί τινες Ορθόδοξοι, οι οποίοι "κλείνουν" μάτια καί στόματα στήν λαθραία διείσδυση τού φιλιόκβε, μέσω τής προσκυνητής εικόνας τής αγίας (τών παπικών) τριάδος.Δεν υπάρχουν σχόλια :