Translate the article and read it to your Language

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ:  

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα 

'Αρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) 3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε  συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται,  παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος. 

**4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε  Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη  έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν  να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε  εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων,  όπως νόμος ορίζει. 

**5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του  ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των  βιοϊατρικών παρεμβάσεων. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  (10-12-1948) 

Άρθρο 13  

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο  διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.  

2. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και τη  δική του, και να επιστρέφει στη χώρα του. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ /  1950 (ΕΣΔΑ) 

ΤΙΤΛΟΣ Ι / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 

Άρθρο 5 

Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – UNESCO / 1950 

Άρθρο 3 – Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα 

1. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι θεμελιώδεις  ελευθερίες πρέπει να είναι πλήρως σεβαστά. 

2. Τα συμφέροντα και η ευημερία του ατόμου πρέπει να έχουν προτεραιότητα  απέναντι μόνου του συμφέροντος της επιστήμης ή της κοινωνίας.

Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 

1) Μάσκα, τεστ και εμβόλιο αποτελούν ιατρικές πράξεις.  

2) 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Nόμος υπ΄αριθμ. 3418 /ΦΕΚ 287/28-11-2005 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 : Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

1. Ιατρική πράξη είναι κάθε πράξη που διενεργείται με σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. 

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης. 

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του  ασθενή. 

(ΕΠΟΜΕΝΩΣ: Η μάσκα και το εμβόλιο διενεργούνται -υποτίθεται- με σκοπό  την πρόληψη. Το δε τεστ με σκοπό τη διάγνωση. ΄Αρα είναι ιατρικές πράξεις.) 

ΜΠΟΡΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ; 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ 

Άρθρο 12 : Υποχρέωση συναίνεσης του ενημερωμένου ασθενή 

1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή. 

2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόλουθες: (α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση. (β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση. 

(βα) Στην περίπτωση του ανήλικου ασθενή, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που  ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιμέλειά του. 

(ββ) Στις λοιπές περιπτώσεις κατά τις οποίες το άτομο δεν διαθέτει ικανότητα  συναίνεσης η συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό  συμπαραστάτη, εφόσον αυτός έχει οριστεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός  συμπαραστάτης, η συναίνεση δίνεται από τους οικείους του ασθενή. =============================================================

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΟΒΙΕΔΟ / 1998 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Συναίνεση 

Άρθρο 5: Γενικός κανόνας 

Επέµβαση σε θέµατα υγείας µπορεί να υπάρξει µόνον αφού το ενδιαφερόµενο  πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούµενης σχετικής  ενηµέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θα ενηµερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως  ως προς το σκοπό και τη φύση της επέµβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και  κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µπορεί ελεύθερα και  οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση του. 

============================================================= 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – UNESCO / 1950 

Άρθρο 6- Συναίνεση 

1. Κάθε προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική παρέμβαση πρέπει να  διεξάγεται μόνο ύστερα από προηγούμενη, ελεύθερη και τεκμηριωμένη συναίνεση  του ενδιαφερομένου προσώπου, βασισμένη σε επαρκή ενημέρωση. ============================================================= 

Ιεράρχηση των κανόνων του δικαίου: 

“Το Σύνταγμα υπερισχύει έναντι όλων των εθνικών νομικών πράξεων, και  ακολουθούν ο νόμος, το προεδρικό διάταγμα και εν συνεχεία οι διοικητικές πράξεις.  Οι ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσονται στο ίδιο τυπικό  επίπεδο με το Σύνταγμα, ενώ οι υπόλοιπες διεθνείς νομικές πράξεις υπερισχύουν των  εθνικών νομικών πράξεων, εξαιρουμένου του Συντάγματος.” 

Επομένως μία ΚΥΑ δεν μπορεί επ’ ουδενί να υπερτερεί του Συντάγματος και των  διεθνών συμβάσεων εφ’ όσον έρχεται σε αντίθεση με αυτά!  

============================================================= 

ΤΕΛΟΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ "ΑΣΚΟΠΗ" ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ: ΑΥΤ 44/2021


Δεν υπάρχουν σχόλια :