Translate the article and read it to your Language

ΤΟ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΘΩΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ.

ΑΠΑΛΛΑΞΕΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.


Τό φαίνεσθαι, εἶναι ἕνα σοβαρόν προεκλογικόν σκηνικόν γεμᾶτο Ἕλλάδα. Μόνον πού ἦτο κάλπικον καί καταχθόνιον. Τό εἶναι, εἶναι παντελῶς διαφορετικόν, εἶναι αὐτό τοῦ φλούφλη καί κατσαπλιά, ἀλλά δυστυχῶς ἐξαπατόντας τό ἐκλογικόν σῶμα ἔγινεν πρωθυπουργός. Τό κύριον προεκλογικόν νοηματικόν καί ἰδεολογικόν σύνθημα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου νά πείση τούς ψηφοφόρους νά τόν ψηφίσουν ἦτο: «Ενωμένοι για την Ελλάδα μας», «Συμφωνία Αλήθειας». Καί τοῦτο τό διατυμπάνιζεν διά νά διαχωρίση τήν θέσιν του ἀπό τόν κατά συρροήν ψεύτην Τσίπρα, καί νά προσθέσωμεν Μισέλληνα. Διά νά μᾶς κάμη δέ νά ἐμπεδώσωμεν ὅτι θά διακυβερνήση μέ τήν «Αλήθεια» τό α τό γράφει μέ καφαλαίον Α. Ἐπίσης προεκλογικῶς τόν βλέπαμεν πλειστάκις νά Ἐκκλησιάζεται καί νἀ ἀνάβει κεριά. Ὄμορφος κόσμος Ἀγγελικά πλασμένος ἐάν θά ἦτο ἀληθής. Ὡς κατσαπλιάς πρωθυπουργός φυσιολογικόν εἶναι κλείση τάς Ἐκκλησίας καί ξεδιάντροπα νά ἀπαγορεύση νά κτυπήσουν αἱ καμπάναι χαρμόσυνα ἀκόμη καί τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κ.Η.Ι.Χ.

Καί τήν 26/01/2021 παρά τά ὅσα ἔχει διαπράξει ἡ Τουρκία εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, κάθισε μέ τόν ἔνοχο Ἐρντογάν εἰς τό ἴδιο τραπέζι συζητήσεων, μέ τάς λεγομένας διερευνητικάς ἐπαφάς. Ἐπιτρέπει εἰς τήν Τουρκία νά προβάλλη εἰς τήν διεθνήν κοινότητα ὅλας τάς παραλόγους ἀξιώσεις, καί νά φαίνεται οὕτως ὅτι ἡ Ἑλλάς εὐρίσκεται ἐν ἀδίκῳ μέ παραλόγους ἀξιώσεις εἰς βάρος τῆς Τουρκίας. Καί ἡ Ἑλλάς μέ αὐτόν τόν ἀνθέλληνα Μητσοτάκη νά εἶναι ἕνας ἄλαλος παρατηρητής, τῶν παράλογων ἀξιώσεων τῆς Τουρκίας. Ἐνῶ δυνάμεθα νά προβάλλωμεν τάς δικαίας καί νομίμους ἀξιώσεις μας. Παραδίδει τήν Τουρκίαν εἰς τήν Εὐρώπη ὡς λευκήν περιστεράν, καί τήν ἀπαλάσσει ἀπό τά τυχόν ΚΥΡΏΣΕΙΣ τοῦ Μαρτίου. Θά ἡδύναντο αὐταί αἱ συνομιλίαι νά διεξαχθῦν μετά τήν ἐπιβολήν τῶν κυρώσεων.

Τί δυνάμεθα νά προβάλλωμεν.

1ον Τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν κατοχικῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων ἀπό τήν Κύπρον καί τήν ἐπιστροφήν τῶν Κυπρίων εἰς τά ἐδάφη των τάς οἰκίας των, τάς περιουσίας των, συμφώνως μέ τά ψηφίσματα τοῦ Ο.Η.Ε.

2ον Τήν ἐπιστροφήν τῶν περιουσιῶν εἰς τούς Ἕλληνας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, αἱ ὁποῖαι καταστράφηκαν καί βιαίως ἀρπάχτηκαν καί λεηλατήθηκαν ἀπό τούς Τούρκους μέ τά Σεπτεμβιανά τοῦ 1955. Τά Σεπτεμβριανά ὑπῆρξαν μιά καλῶς ὀργανωμένη βιαία ἐξόντωσις τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τό Τουρκικόν κράτος. Τότε οἱ Ἔλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἤσαν περί τάς 298.000. Καί σήμερον πόσοι εἶναι; Ἔχομεν τιποτένιους πολιτικούς πού δέν ἀναδεικνύουν αὐτό τό θέμα.

3ον Τήν Λειτουργίαν τῆς Ἁγιάς Σοφιάς Χριστιανικά καί μέ Βυζαντινήν Μεγαλοπρέπειαν.

4ον Τήν ἐφαρμογήν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης διά τήν Ἴμβρον καί Τένεδον

5ον Τήν κατάργησιν τῆς στρατιᾶς τοῦ Αἰγαίου τῶν Τούρκων.

6ον Ἡ Κωνσταντινούπολις εἶναι ἐπί Εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους, καί ὄχι μόνον εἶναι Εὐρώπη, ἀλλά εἶναι Ἑλλάδα. Νά γίνη ἀπόσχησις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τήν Τουρκία, καί νά ἐνταχθῆ ὡς ἀνεξάρτητον Κράτος εἰς τήν Εὐρωπαικήν κοινότητα, μέ Ἐλληνικήν διοίκησιν. Ἐδῶ ἀπαιτοῦνται χειρισμοί ἀπό ἀξιολόγους ἀνθρώπους. Οὕτως εἶναι δυνατόν νά ξεκινήση ἡ διάλυσις τῆς Τουρκίας.

7ον Οἱ Τούρκοι πλειστάκις διαλαλοῦν, βροντοφωνάζουν καί ἐπαίρονται δημοσίως ὅτι μᾶς ἔπνιξαν εἰς τήν Σμύρνην καί ἀλλαχοῦ. Μά αὐτά εἶναι ἐγκλήματα πολέμου τά ὁποία δέν διαγράφονται. Οἱ ἴδιοι οἰ Τούρκοι ὀμολογοῦν ὅτι εἶναι ἐγκληματίαι. Τά ἐγκλήματα πολέμου, ἐκδικάζονται ἀπό τό διεθνές δικαστήριον τῆς Χάγης. Εἰς αὐτό καταδικάστηκε ὁ Μιλόσεβιτς, διατί νά μήν καταδικασθῆ καί ἡ Τουρκία;

Καί ἄλλα πολλά τά ὁποία νομικοί θά ἡδύναντο νά προσθέσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :