Translate the article and read it to your Language

GEWKWN: ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ, μπροστά σ’ αυτά που θα γίνουν στον δικό σας καιρό.GEWKWN..


ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ :  ‘’Από τον ΚΛΗΡΟ θα ξεκινήσω και πολύ αυστηρά για την αποστασία τους θα τους τιμωρήσω. Καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί, γιατί η τιμωρία τους θα είναι παραδειγματική  ο κόσμος έχει γίνει δύσπιστος επειδή βλέπει ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ …….Και όταν χωρίς οικία θα σας αφήσουν ( εκκλησία ) δική σας θα είναι μπείτε και από το παράθυρο, παράθυρο είναι η πίστη σας……….ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ………….Το ένα τέταρτο της εκκλησίας θα σαπίσει, θα νεκρωθεί ……. ‘’


ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΩΣ ΜΕΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ;


Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. «Ἀπατώμεθα καὶ ἀμαρτάνομεν, ἐάν νομίζομεν ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος Πίστις κατήλθεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ὅτι τὰ ἄλλα δόγματα εἶναι ἀνάξια. Τριακόσια ἐκατομμύρια ἀνθρώπων ἐξέλεξαν τὸν Μουσουλμανισμόν, διὰ νὰ φθάσουν εἰς τὸν Θεόν τῶν καὶ ἄλλαι ἐκατοντάδες ἐκατομμυρίων εἶναι Διαμαρτυρόμενοι, Καθολικοί, Βουδισταί. Σκοπός κάθε θρησκείας εἶναι νὰ βελτιώσει τον ἀνθρωπο» !!!


Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. «Εγώ δεν είμαι θεολόγος. Οι θεολόγοι είναι κακοί. Τους θεολόγους τους απεχθάνομαι, διότι αυτοί λόγω των δογματικών των απόψεων, εις τας οποίας επιμένουν, ενσπείρουν την διχόνοια και εμποδίζουν την ένωσιν των Εκκλησιών».


Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. «Ημείς εις το χωριό μας, εις το πατρικό μας σπίτι είχομεν δύο, τον παπά και τον δερβίση, τον δερβίσ’ Κιαμήλ. Εξομολογούμεθα δε και ελέγομεν τα μυστικά μας εις τον δερβίς’ Κιαμήλ, διότι εις τον παπά δεν είχομεν εμπιστοσύνη»!


Πατριάρχης Δημήτριος. «Ορθοδοξία και παπισμός αποτελούν το ενιαίο σώμα του Χριστού» !


Ο πρ. Αμερικης Ιάκωβος. «Δέν δυνάμεθα νά διδάξωμεν τάς μελλοντικάς γενεάς τήν θρησκείαν τήν οποίαν ημεις εδιδάχθημεν. Οι νέοι ζουν σήμερον εις έν τελείως διαφορετικόν πνευματικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον καί δέν ευρίσκουν νόημα εις τήν θρησκείαν των πατέρων των. Καθώς απογυμνώνομεν τόν Χριστιανισμόν από τά παλαιά του 'Ελληνικά ενδύματα.


Εξηγεί ότι εννοει τά δόγματα της 'Εκκλησίας, όπως Τριαδικότητα του Θεου, ενανθρώπησιν κ.ά. πρέπει νά κατασκευάζωμεν νέα»! "New York Times", 25-9-1967, σ. 40.


Αυστραλίας Στυλιανός. «'Όποιος νομίζει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστου έπεσε από τόν ουρανό τέλεια καί αναμάρτητη αυτός δέν θά καταλάβει ποτέ τό βαθμό της κενώσεως πού καταδέχτηκε ο Θεός Λόγος. Γιατί η αναντίρρητη αναμαρτησία του Κυρίου δεν ήταν βέβαια ένα δογματικό θεώρημα πού μαγικά θά έπρεπε νά αποστηθίσουν οι Χριστιανοί. 'Η αναμαρτησία του Κυρίου έπρεπε νά βιωθει κατά τόν πιό υπαρξιακό τρόπο από τούς πιστούς ως ηθική νίκη του Θεανθρώπου πού κατακτήθηκε βημα πρός βημα».


Κατά τόν Στυλιανόν, λοιπόν, ο Χριστός δέν ειχεν ανέκαθεν τήν αναμαρτησίαν, αλλά τήν κατέκτησε, ολίγον κατ' ολίγον, με αγώνας καί θυσίας!


Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ λατρεύεται ο ίδιος με μας Θεός, ο Θεός του Αβραάμ».


Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Ὁ Μωάμεθ είναι όχι απλώς προφήτης, αλλά και εξάγγελος της επικριμένης Κρίσεως, πράγμα που πρέπει να διδάξει και τους χριστιανούς».


Πατριάρχης Βαρθολομαίος πρός Πάπαν : «Δοξάσωμεν τόν Θεόν ότι, μετά παρέλευσιν αιώνων διχασμου καί φανατισμου σήμερον έν εσμέν» . . . ζωμεν σήμερον έν θαυμα «ό ετέραις γενεαις ουκ εγνωρίσθη τοις υιοις των ανθρώπων» ('Εφ. 3,5). Εις τουτο συνετέλεσαν όχι μόνον οι πρωτεργάται του θαύματος αείμνηστοι Πάπαι 'Ιωάννης ο ΚΓ' καί Παυλος ΣΤ' καί Πατριάρχης Αθηναγόρας, αλλά καί οι συνεχισταί του έργου αυτων, οι κρημνίζοντες τά διάφορα "τείχη του αίσχους", ων φοβερώτερον τό χωρίζον τούς χριστιανούς».


«Τείχη του αίσχους» θεωρει ο κ. Βαρθολομαιος τούς 'Ιερούς Κανόνας καί τά αναθέματα κατά του Παπισμου, τά οποια δηθεν εκρήμνισαν ο 'Αθηναγόρας καί ο Παυλος ΣΤ' μέ τήν ψευδοάρσιν των αναθεμάτων του 1965!


Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Δέν δύνανται νά εφαρμοσθουν σήμερον καί πρέπει νά τροποποιηθουν αι διατάξεις αι κανονίζουσαι τάς σχέσεις των 'Ορθοδόξων Χριστιανων πρός τούς ετεροδόξους καί ετεροθρήσκους. Δέν δύναται η 'Εκκλησία νά έχει διατάξεις απαγορευούσας τήν είσοδον εις τούς ναούς των ετεροδόξων καί τήν μετ' αυτων συμπροσευχήν.


Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η μοναδική Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως».


Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν Προπάτορες ἡμῶν· ὑπήρξαν ἁτυχή θύματα τοῦ ἁρχεκάκου ὅφεως, καὶ βρίσκονται ἥδη εἰς χείρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ· αἱτούμεθα ὑπὲρ αὑτῶν τὸ ἕλεος τοῦ Θεοῦ, ἁλλὰ ὁφείλομεν ἑνώπιον αὑτοῦ ὅπως ἑπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἑκεῖνων...  (Εἰς τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τῆς Κων/πόλεως 29-11-98).


Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης,


«Δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία μπήκε η μασονία. Διαβάστε παλαιότερες «ΣΠΙΘΕΣ» και θα το δείτε. Εγώ κατήγγειλα επίσημα με στοιχεία ότι και επίσκοποι και μητροπολίται και πατριάρχαι είναι μασόνοι… Για να γίνεις δεσπότης ή πρέπει να περάσεις από τα σκαλοπάτια της μασονίας ή άμα δεν περάσεις, -γιατί δεν είναι όλοι οι δεσποτάδες μασόνοι-, όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιοι ύποπτοι στην Εκκλησία. Δεν ανακοινώνουν τα ονόματά τους όσο ζουν, άμα πεθάνουν τότε τους φανερώνουν. Εμείς όμως τους ξέρουμε και τους παρακολουθούμε.


Για να γίνεις δεσπότης σήμερα ή πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο· Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνεις; Ή θα επιτρέψει η μασονία να γίνεις εάν δεν την πολεμάς και έχεις ευγένεια απέναντί της. Γι’ αυτό βλέπεις όλοι αυτοί που είναι υποψήφιοι δεσποτάδες σιωπούν, κανείς τους δεν μιλά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα τους φάει το φίδι…….. ‘’


Άγιος Παΐσιος:  Αν οι Χριστιανοί δεν αντιδράσουν θα κάνουν χειρότερα. Ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν μιλάη, γιὰ νὰ μὴν ἔρθη σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ μητροπολίτες δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους, γιατὶ τοὺς βοηθᾶνε στὰ Ἱδρύματα……Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα………. Ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν μιλάη, γιὰ νὰ μὴν ἔρθη σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ μητροπολίτες δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους, γιατὶ τοὺς βοηθᾶνε στὰ Ἱδρύματα κ.λπ. Οἱ Ἁγιορεῖτες πάλι ἂν δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ μὴν τοὺς κόψουν τὰ ἐπιδόματα, τότε ποιός θὰ μιλήση;   Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Β´


Φώτη Κόντογλου : ‘’ Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη. Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός. Οἱ ἀδιάφοροι παιρνοῦν γιὰ φιλελεύθεροι ἄνθρωποι, γιὰ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν γιὰ πιστεύω τὴν καλοπέραση, τὸ εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις, κι ἂς μὴν ἀπομείνῃ τίποτα ποὺ νὰ θυμίζῃ σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε, ἀπὸ ποὺ κρατᾶμε, ποιοὶ ζήσανε πρὶν ἀπὸ μᾶς στὴν χώρα μας……… Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό, ἀπὸ τὸ σῶμα μας ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας…………. Οἱ λιγοστοὶ ποὺ ἀντιστέκονται ἀκόμη σὲ αὐτὸν τὸν κατακλυσμό, πῶς νὰ μπορέσουνε νὰ βαστάξουνε; Γύρω τους βογγᾶ ἡ μεθυσμένη ἀνθρωποθάλασσα. Ἔρχεται καινούργιος κόσμος!


Τὸ κολοσσαῖο μὲ τὰ οὐρλιάσματά του σκεπάζει τὶς ψαλμῳδίες ποὺ λένε οἱ μάρτυρες, περιμένοντας τὰ θηρία νὰ τοὺς φᾶνε.

Δεν υπάρχουν σχόλια :