Translate the article and read it to your Language

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΘΑ ΤΟΝ ΒΟΥΛΩΝΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Οἱ Βούλγαροι βάζουν ΒΕΤΟ εἰς τήν ἔνταξιν τῶν Σκοπιανῶν εἰς τήν Ε.Ε, διότι λέγουν ὅτι ἡ γλῶσσα πού μιλοῦν δέν εἶναι Μακεδονική γλῶσσα, καί ὀρθῶς. Εἶναι φυσιολογικόν ἐκεῖ εἰς τάς Πρέσπας οἱ μή Ἔλληνες, ἀλλά καί μισέλληνες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ ἀλλαλαγμούς, πλατιά χαμόγελα καί ὑψωμένα χέρια νά ξεπουλοῦν τήν Μακεδονίαν μας καί τήν Ἱστορίαν μας. Εἰς αὐτήν τήν προδοσίαν, ὁ Μητσοτάκης μέ τά ρετάλια βουλευτάς τῆς Ν.Δ εἶναι συναυτουργοί. Ἡ μόνη ἔνστασις ἐπ’αὐτῶν εἶναι ὅτι διά νά εἶναι κάποιος προδότης πρέπει νά εἶναι Ἕλλην. Ἡ ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι μή Ἕλληνες, ἄρα δέν εἶναι προδόται, τότε τί εἶναι;

Ὀφείλομεν νά ὀμολογήσωμεν ὅτι ὁ Γεωργιάδης Ἄδωνης γνωρίζει Ἱστορίαν, καί ἐπί πλέον προσέφερεν μία καλήν ὑπηρεσίαν εἰς τήν Πατρίδαν μας, ὅταν εἰς ἐξαιρετικάς τιμάς πωλοῦσεν βιβλία καί νομίσματα ἀπό τάς τηλεοπτικάς ἐκπομπάς, καί οὕτως αἱ βιβλιοθῆκαι τῶν Ἑλλήνων ἐφοδιάσθηκαν μέ τήν Ἑλληνικήν γραμματείαν. Τό κακόν εἶναι ὅτι μόνον πωλοῦσεν καί δέν ἔκαμεν τήν δέουσαν χρήσιν αὐτῶν. Καί παρά τό ὅτι δηλώνει Ἀλαξανδρινός ἔβαλεν καί αὐτός τήν ὑπογραφήν του εἰς τό ξεπούλημα. Τί θά ἡδύνατο νά κάμη; κατί τό πολύ ἀπλοῦν. Ἀρκοῦσεν νά στείλη εἰς τόν πρόεδρον τῆς βουλῆς τῶν Σκοπιανῶν αὐτά τά τέσσερα νομίσματα, ἐρωτώντας τούς βουλευτάς.

Α) Δώσατε μίαν ἀπάντησιν εἰς τήν ἐρώτησιν, γνωρίζετε ποίου λαοῦ θεοί ἤσαν, ἡ Ἀθηνᾶ καί ὁ Δίας;. Ἐσεῖς ποίους θεούς εἴχατε τότε; μιά καί λέτε ὄτι εἶσθε Μακεδόνες. Διότι θά πρέπη νά γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἀθηνᾶ καί ὀ Δίας εἶναι θεοί τῶν Ἑλλήνων, πού κατῴκουν εἰς τόν Ὄλυμπον. Εἰς τά νομίσματα οἱ θεοί τῶν Ἑλλήνων ἀπεικονίζονται μαζί μέ τούς Βασιλεῖς τῆς Μακεδονίας, Τί δουλειά ἔχετε ἐσεῖς μέ τούς θεούς τῶν Ἑλλήνων καί τούς Βασιλεῖς τῶν Ἐλλήνων, πού ἀπεικινίζονται εἰς τά νομίσματα;

Β) Εἰς τό Ἑλληνικόν λεξιλόγιον ὐπάρχουν τά ὀνόματα Μακεδονία, Φίλιππος, Ἀλέξανδρος καί Ἀριστοτέλης, μιά καί λέτε ὄτι εἶσθε Μακεδόνες ὀφείλετε νά γνωρίζετε τήν γραμματολογικήν ἐννοιολογίαν τους. Διότι ἐπειδή εἶναι ἀρχαιοελληνικαί λέξεις ἔχουν συγκεκριμένον περιεχόμενον καί ἔννοιαν. Εἰς ἐσᾶς αὐτά τό ὀνόματα τί δηλώνουν; Εἰς αὐτά τά νομίσματα ἔχουν γράψει ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Ἐσεῖς τό Βασίλειον καί τόν Βασιλέα εἰς τήν γλώσσαν σας πῶς τούς λέτε, μιά καί ὀμιλεῖτε Μακεδονικά. Διότι ἐμεῖς οἰ Ἕλληνες καί τότε καί σήμερον καί αὔριον, οὕτως θά τά λέγωμεν.

Γ) Ἔχετε ἕνα ἀλφάβητον πού ἐν πολλοῖς ὀμοιάζει μέ τό Ἑλληνικόν. Μήπως σᾶς τό δίδαξαν οἱ μοναχοί Κύρριλος καί Μεθόδιος καταγόμενοι ἀπό τήν Θεσσαλονίκην καί εἶναι αὐτοί πού ἐκχριστιάνισαν τούς Σλάβους.

Δ) Δηλώνετε τά τελευταία 50 ἔτη ὅτι εἶσθε Μακεδόνες, τά ὑπόλοιπα 3.000 ἔτη πού ἤσασταν; κρυβόσασταν; καί γιατί κρυβόσασταν;

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θά σᾶς μάθωμεν καί κάτι, πού φυσιολογικόν εἶναι νά μήν γνωρίζετε. Εἰς τήν Ὀλυμπίαν ἐγένοντο κάθε τετραετίαν ἀπό 776 π.Χ ἕως καί τό 58 μ.Χ, οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες εἰς τούς ὁποίους συμμετεῖχον ἀποκλειστικῶς καί μόνον Ἕλληνες. Εἰς αὐτούς τούς ἀγῶνας συμμετεῖχον Μακεδόνες, διότι εἶναι Ἕλληνες.

Ὁ Βασιλεύς Ἀλέξανδρος Α! ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 80ην Ὀλυμπιάδα τό 460 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Ἀρχέλαος Περδίκας ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 93ην Ὀλυμπιάδα τό 408 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Φίλιππος πατήρ του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀνεδείχθη τρεῖς φορές Ὀλυμπιονίκης εἰς τήν ἀρματοδρομίαν. Καί δέν εἶναι μόνον αὐτοί πού συμμετεῖχον.

Ἐκεῖ εἰς τήν Ὀλυμπίαν ὐπάρχει καί ἔνα κτίσμα πού λέγεται Φιλίππειον, τό ἔχει κτίσει ὁ Φίλιππος. Ὁ Φίλιππος ὡς Ἕλλην ξεύρει πού βρίσκεται ἡ Ὀλυμπία, ἐσεῖς ξέρετε κατά πού πέφτει;

Καί μία δύσκολος ἐρώτησις Σκοπιανοί. Ποῖος ἦτο ὁ Νέαρχος;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣὉ Ἀπόλλων μέ δάφνινον στεφάνι καί χαρακτηριστικά Ἀλεξάνδρου. Ὁ ἠνίοχος ὁδηγεῖ ἄρμα σέ χρυσό στατήρα.ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Κεφαλή Ἀθηνᾶς φορώντας Κορινθιακόν κράνος.

Εἰς τά πόδια της ἴσως γράφει ΔΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τετράδραχμον Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ὁ Ἀλέξανδρος μέ λεοντοκεφαλήν καί ὁ Δίας καθισμένος εἰς τόν θρόνον του.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Τετράδραχμον νόμισμα μέ κεφαλήν Διός στεφανωμένη μέ δάφνινον στεφάνι, καί νεαρός ἱππέας.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια :