Ο σκοπός καί ο στόχος


 


Σκοπεύουν τό συναίσθημα καί στόχο έχουν τόν φόβο. Είναι δεινοί σκοπευτές, αλλά ο στόχος παραμένει αλώβητος στήν θέση του. Ματαιοπονούν. Ούτε οι μάσκες τού φόβου, ούτε τά πρόστιμα, ούτε ο κατ΄ οίκον εγκλεισμός μπορούν νά αποδώσουν τά αναμενόμενα. Καί αυτός ο θάνατος, αναμενόμενος άλλωστε γιά όλους, δέν είναι αρκετός


Οι εξουσιαστές άρχοντες τού αέρος, δηλαδή τού πνεύματος τών υιών τής απειθείας, που μάς κυβερνούν, θέλοντας νά μας καθυποτάξουν παγκοσμίως στό εωσφορικό πνεύμα, που εμπνέει τά σχέδιά τους, θά αποτύχουν. Δέν γνωρίζουν ποιόν έχουν απέναντί τους. Έχουν απέναντι τό Πνεύμα τής αληθείας καί μέ όσα ψέματα προσπαθούν νά τό καλύψουν, δέν τά καταφέρνουν. Γιατί ; Διότι ... « 5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· ( ... ) · 6 καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.» (Εφ. β΄).


Άς μας αφήσουν λοιπόν ήσυχους οι εξουσιαστές άρχοντες τού αέρος, μέ τούς σφραγισμένους ναούς, όπως καί οι μετ΄ αυτών προβατόσχημοι λύκοι. Τό πνεύμα τών υιών τής απειθείας είναι αέρας, είναι τό ψέμα, στερείται υπόστασης. Τό Πνεύμα τής Χάριτος είναι η αλήθεια καί η Αλήθεια είναι πάντα ενυπόστατη. 


Δεν υπάρχουν σχόλια :