Translate the article and read it to your Language

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ. Ο ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΟΣΟΝ ΠΟΤΕ ΑΛΛΩΤΕ.
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΣεβαστέ μου καί ἀξιότιμε Ἕλληνα, Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΝ. Τό ὅτι ἡ Ζωή σου ΕΛΛΗΝΑ, εἶναι ὑπέρτατον καί ἀπαραβίαστον ἀγαθόν ἔρχεται ὁ Πατήρ τῆς Ἰατρικῆς καί Σοφός Ἱπποκράτης, καί νά σοῦ τό ὐπενθυμίση καί νά σοῦ τό ἐπισφραγίση, ὄχι μόνον διά λόγων ἀλλά καί διά τῶν πράξεων του. Καί οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά σοῦ παραβιάζη τήν ζωήν σου ὅπως οἱ κατωτέρῳ, ἀλλά οὔτε καί ἐσύ τήν ἰδικήν σου μέ τήν ἀνοχήν πού ἐπιδικνύεις είς αὐτούς πού σοῦ τήν παραβιάζουν. Ἡ ζωή σου εἶναι μία, εἶναι μοναδική, εἶσαι τό κόσμημα τοῦ Σύμπαντος. Ἀγάπησε τον ἑαυτόν σου, ἀγάπησε τήν ζωήν σου, καί σταμάτησε νά θεωρῆς τήν ζωἠν σου κατωτέραν ἀπό αὐτήν τῶν βαρβάρων λαθροεισβολέων. Φυσιολογικόν εἶναι, νά ἀντιδρᾶς μέ ἀποφασιστικότητα καί δυναμισμόν εἰς ὅποιον προσπαθεῖ νά σοῦ τήν παραβιάση.

Ὁ μέγας ἀριστοτέχνης τῆς φιλοσοφίας Ἀριστοτέλης μᾶς λέγει: «ὅτι μὲν γάρ εἰσί τινες εὐτυχεῖς ὁρῶμεν. ἄφρονες γὰρ ὄντες κατορθοῦσι πολλά, ἐν οἷς ἡ τύχη κυρία». ΗΘΙΚΑ ΕΥΔΗΜΙΑ 1242α. Καί πράγματι ὁρῶμεν(βλέπομεν) τούς: Γιωργάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, νά εἶναι ευτυχισμένοι καί νά κορδόνονται ἀπό ὑπερηφάνειαν. Κατόρθωσαν οἱ μίζεροι ἀνθέλληνες νά γίνουν πρωθυπουργοί, πού; εἰς τήν Πατρίδαν τῆς Φιλοπατρίας, τῆς Σοφίας, τῆς Ἀνδρείας, τῆς Μεγαλοπρεπείας.

Ἐάν εἰς τό λεγόμενον I.Q ὑποθέσομεν ὅτι τό 10 εἶναι τό ἄριστα, ὁ Ἱπποκράτης θά λάβη 10΄ μέ τόνον καί αὐτοί ἀπό -3 ἕως τό πολύ +3. Ὁ Σοφός Ἱπποκράτης μᾶς ἔχει πεῖ: «ἀσφάλεια ἐστί τό προνοεῖν καί προλαμβάνειν. Τό δέ προνοεῖν καί προλαμβάνειν κρεῖτον ἐστί τοῦ θεραπεύειν». Καί αὐτοί ὄχι μόνον δέν προνοοῦν διά τήν ασφάλειαν τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν ὑπερασπιζόμενοι τήν τιμήν, τήν περιουσίαν, τήν ὑγείαν καί τήν ζωήν των, ἀπό τήν εἰσβολήν τῶν βαρβάρων λαθροεισβολέων, ἀλλά ἀντιθέτως γίνονται χορηγοί καί δωρηταῖς των, παραχωρόντας πολλά καί ποικίλα προνόμια. Τούς λιποτάκτες τῆς πατρίδος των τούς χαρακτηρίζουν πρόσφυγες, τούς βάζουν σέ πεντάστερα ξενοδοχεία, τσάμπα νά πηδιῶνται, τσάμπα νά γεννοβολᾶναι, τσάμπα νά τρῶνε καί 450 ΕΥΡΩ τόν μήνα ἀπό πάνω. Αὐτοί οἱ λιποτάκται εἶναι τά ἔξυπνα παράσιτα πού ζοῦν εἰς βάρος σου Ἕλληνα. Ἕλληνα ξύπνα καί ξεφορτώσου, ἀπό τό βάρος πού σέ πλάκωσαν. ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΓΟΝΟΝ ΕΝΣΤΙΚΤΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ πού εἶναι αὐτό πού σέ κάμει νά διαιωνίζεσαι διά 11.500 ἔτη, καθ’ ὅτι τόσον μακράν εὐρίσκεται εἰς τό μακρινόν παρελθόν σου ἡ Ἱστορία σου. Καί εἶναι αὐτό, τό ἀρχέγονον ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως, πού μέ συνεχεῖς ψυχολογικάς ἐπιθέσεις τά ἀνθελληνικά φαύλο-κίναιδο-τούρκο-κάναλα, σοῦ τό ἀφαίρεσαν, καί ἀνέχεσαι αὐτά πού δέν πρέπει νά ἀνέχεσαι, ἀκόμη καί νά σοῦ ἀφαιροῦν τήν ζωήν οἱ λαθροεισβολεῖς. Τό 1940 ὄχι μόνον οὐδείς Ἕλλην διανοήθηκεν νά γίνη πρόσφυγας, ἀλλα ἀντιθέτως μέ τό χαμόγελο εἰς τά χείλη ἐπήγαιναν εἰς τόν πόλεμον. Μά καί οὐδείς Ἀρμένιος σήμερον τήν κοπάνησεν ἀπό τήν Πατρίδαν του, ἀντιθέτως....

Καί ἐνῶ ὁ μέγιστος Εὐριπίδης μᾶς λέγει εἰς τήν «Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι»: «βαρβάρων δ᾽ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ᾽ οὐ βαρβάρους, μῆτερ, Ἑλλήνων· τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἳ δ᾽ ἐλεύθεροι». Δηλ. ὀρθόν εἶναι, νά κυβερνοῦν οἱ Ἕλληνες τούς βαρβάρους, καί ὄχι οἱ βάρβαροι τους Έλληνες, διότι οἱ μέν εἶναι δοῦλοι, οἱ δέ ἐλεύθεροι. Αὐτοί οἱ τρεῖς ἀνθέλληνες σέ ἔκαμαν δοῦλον εἰς τούς βαρβάρους λαθροεισβολεῖς. Ἀκόμη καί τόν στρατόν μας τόν ἔκαμαν ΠΑΡΑΔΟΥΛΕΥΤΡΑ τῶν λαθροεισβολέων.

Καί ὡς ἀνθέλληνες ἐνεργοποίησαν μόνον τό ἀρνητικόν I.Q. Καί εὐτυχεῖς εἶναι καί κορδόνονται πού τό ἐπέτυχαν, καθ’ ὅτι κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, διότι δέν ἐδικάσθησαν διά τάς ἀνθελληνικάς πράξεις των. Ἐν τοῖς πράγμασι αὐτοί διά τῶν ἐνεργειῶν των θεωροῦν τήν ζωήν σου κατωτέραν ἀπό αὐτήν τῶν βαρβάρων λαθροεισβολέων, καί τοῦτο ἀποδεικνύεται ὅτι παρά τάς χιλιάδας τῶν χιλιάδων κλοπῶν, τῶν ἑκατοντάδων δολοφονιῶν, τῶν βιασμῶν καί τήν διασποράν μολυσματικῶν ἀσθενειῶν κ.λ.π, δέν ἔχουν λάβει ὄχι μόνον κανένα μέτρον διά τήν ἀντιμετώπισιν των, ἀλλά ἀντιθέτως τούς ὐποδέχονται ὡς νά εἶναι ἀνώτατοι ἄρχοντες.

Ὄφειλαν νά εἶχον σφραγίση τά σύναρα διά νά μήν εἰσέρχεται οὐδείς. Ἰδιαιτέρως ὅταν ἔκαμαν τήν ἐμφάνισιν των ξεχασμένες μολυσματικαί ἀσθένειαι ὅπως ἡ φυματίωσις, ἀπό τήν εἴσοδον τῶν λαθροειβολέων ἐντὀς τῆς Ἑλλάδος. Καί ἡ φυματίωσις δέν εἶναι μία ἀπλή γρίπη, ἀλλά μία σοβαρή νόσος πού ἀπαιτεῖ ἡμερησίαν φαρμακευτικήν ἀγωγήν τεσσάρων φαρμάκων ἐπί ἕξι ἕως ἐννέα μήνας, μέ συχνάς τοξικάς παρενεργείας διά τόν ὀργανισμόν. Ἀλλά εἴχομεν καί μεγάλην διασποράν τοῦ AIDS, ἀπό τάς ξένας γυναίκας του ἀγοραίου ἔρωτα. Καί σήμερον ἔχομεν τόν κορωνοϊόν πού ἐξ αἰτίας τῶν λαθροεισβολέων ἔχομεν ταχείαν διάδοσιν διασπορᾶς. Ὁ Μητσοτάκης ἐκθέτει σέ κίνδυνον τήν ζωήν τῶν Ἑλλήνων. Πλημμυρίζει τήν Ἑλλάδα μέ βαρβάρους λαθροεισβολεῖς. Ἐπιτρέπει ὁ ἀνθέλληνας εἰς τά ἀδέλφια του λαθροεισβολεῖς τάς ἐκδηλώσεις καί ἀπαγορεύει εἰς τούς Ἕλληνας ἀκόμη καί τήν κατάθεσιν στεφάνου πρός τιμήν τῶν Ἡρώων τοῦ 1940. Τό Ἅγιον Πάσχα εἶχεν ἀπαγορεύσει νά κτυπήσουν οἱ καμπάνες μας χαρμόσυνα τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως. Εἰς τήν ἀρχαίαν Ἑλλάδα, τῆς τότε περιόδου τῆς Ἀκμῆς καί τῆς Φιλοπατρίας, οὐδεπόπωτε θά εἶχον κατορθώση νά γίνουν πρωθυπουργοί, διότι ἐν τῇ ἐνάρξῃ τῆς πολιτικῆς των καριέρας, θά εἶχον ὑποστῆ, αὐτό τό ὁποῖον ὑπέστη ὁ Λυκίδης καί ἡ οἰκογένεια του ὅταν οὗτος συμφώνησεν μέ τά προτάσεις τοῦ Μαρδονίου. Θά εἶχον πεθάνη διά λιθοβολισμοῦ.

Ὁ Πατήρ τῆς Ἰατρικῆς καί Σοφός Ἱπποκράτης εἶναι ἐπίκαιρος ὅσον ποτέ ἄλλωτε. Τόν Ἱπποκράτην μᾶς τόν ἔχουν γνωρίσει ΜΟΝΟΝ ὡς τόν Πατέρα τῆς ἰατρικῆς, τήν δέ ὁρκομοσίαν των δίδουν οἱ ἰατροί, εἰς τόν «ὅρκον τοῦ Ἱπποκράτους». Ἀλλά ὁ Ἱπποκράτης εἶναι μέν ὁ θεμελιωτής καί Πατήρ τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἀλλά εἶναι καί ἕνα μεγάλο πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἶναι ὁ Μέγας Ἰατρός, εἶναι Σοφός, ἀλλά καί Μέγας Ἕλλην.

Ἀλλά ἀς μάθομεν αὐτά τά ὁποία μᾶς ἀποκρύπτουν διά τόν Ἱπποκράτην, καί ὅπως αὐτά καταγράφονται εἰς τά βιβλία. Τοῦτο τό διαβάζομεν γραμμένον εἰς τό βιβλίον «ΣΩΡΑΝΟΣ- Ἱπποκράτους γένος καί βίος» ἐκδόσεις <ΚΑΚΤΟΣ>,σελίς 220.

«ἀφιλάργυρος δέ καί τοῖς τρόποις σεμνός καί φιλέλλην ὑπῆρχεν, ὅτι καί τούς ὁμοεθνεῖς ἐθεράπευε συμπάσῃ σπουδῇ( μέ κάθε προθυμία), ὡς καί λοιμῶν ὅλας ῥύσασθαι(ἔσωσεν) πόλεις, καθάπερ εἴρηται (ὅπως ἀκριβῶς λέγεται). Ὅθεν καί λαμπρῶν ἔτυχε τιμῶν οὐ παρά Κῲοις μόνον, ἀλλά καί Ἀργείοις καί Ἀθηναίοις». Ἐπίσης εἰς τήν σελίδα 216 διαβάζομεν πῶς ἐνήργησεν ὁ Μέγας ἰατρός πρός τούς βασιλεῖς τῶν Παιόνων καί τῶν Ἰλλυριαίων, ἀλλά καί ὡς πρός τόν μέγα βασιλέα τῶν Περσῶν Ἀρταξέρξη ὅταν αὐτοί εἶχον ζητήσει τήν βοήθειαν του:

«ἀλλά καί εἰς τήν Ἰλλυριῶν καί Παιόνων βαρβάρων γῆν λοιμοῦ κατασκήψαντος καί δεομένων τῶν ἐκεῖ βασιλέων πρός αὐτούς ἐλθεῖν, παρά τῶν πρέσβεων ἧν ἐκεῖ τά πολλά τῶν πνευμάτων μαθών ἐκείνους μέ ἀπράκτους ἀπέπεμψεν, συλλογισάμενος δέ τήν νόσον ἐπί τήν Ἀττικήν ἥξειν, προειπών τό γενησόμενον καί τῶν πόλεων καί τῶν μαθητῶν ἐπεμελήθη».

Δηλ. Ἀλλά καί ὅταν εἰς τήν Γῆν τῶν βαρβάρων Ἰλλυριῶν καί Παιόνων, κατέπεσεν λοιμός, οἱ ἐκεῖ βασιλεῖς τόν παρεκάλεσαν πρός αὐτούς νά ἔλθη, καί ἀφοῦ ἔμαθεν ἀπό τούς ἀπεσταλμένους πρέσβεις των, τήν φοράν τῶν ἀνέμων, ἐκείνους μέ ἀπράκτους ἀπέπεμψεν, συλλογιζόμενος ὅτι πιθανόν νά μεταφέρη τήν νόσον εἰς τήν Ἀττικήν, προειδοποίησεν δέ διά τό θά συνέβαινεν καί ἐπιμελήθηκε(φρόντισε) καί τῶν πόλεων καί τῶν μαθητῶν του.

Καί ὁ Σωρανός συνεχίζει: Τόσον πολύ δέ μαγάλος φιλέλλην ὑπῆρξεν ὥστε τήν φήμην του τήν εἶχον πληροφορηθεῖ καί οἱ Πέρσες, ὥστε ὁ Ἀρταξέρξης διά μέσου τοῦ ὑπάρχου τοῦ Ἑλλησπόντου Ὑστάνη, τόν ἐνημερώνει ὅτι τοῦ προσφέρει μεγάλα καί πλούσια δῶρα, διά νά μεταβῆ εἰς αὐτούς, ἐπειδή ὄμως αὐτός ἦτο σεμνός, ἀφιλάργυρος καί φιλόπατρις, ἀρνήθηκε νά μεταβῆ, ὅπως τοῦτο δηλώνει μέ ἐπιστολήν πού ἐστειλεν εἰς αὐτούς.

Ἐπίσης καί πάλιν εἰς τό βιβλίον <ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ> ἀπό τάς ἐκδόσεις <ΚΑΚΤΟΣ> διαβάζομεν: Ὁ Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης χαιρετᾶ τόν ὕπαρχον τοῦ Ἑλλησπόντου Ὑστάνην. Ἡ δόξα τοῦ ἰατροῦ Ἱπποκράτη πού κατάγεται ἀπό τήν Κῶ, καί ἀπό τήν γενεά τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἔχει φθάσει καί σέ μένα. Δῶσε εἰς αὐτόν ὅσον χρυσόν ἐπιθυμεῖ καί ἄλλα σέ ἀφθονία καί εἰς ὅσα ἔχει ἔλλειψιν καί στεῖλτον εἰς ἐμένα. Θά εἶναι δέ ἰσότιμος μέ τούς ἀρίστους τῶν Περσῶν. Χαῖρε.

--- Ὑστάνης ὕπαρχος Ἑλλησπόντου συναντᾶ καί χαιρετᾶ τόν Ἱπποκράτην ἀπόγονον τοῦ Ἀσκληπιοῦ καί τοῦ λέγει. Ὁ μέγας Βασιλεὺς Ἀρταξέρξης σέ ἔχει ἀνάγκην καί ἀπέστειλεν πρός ἐμᾶς τούς ὑπάρχους διαταγήν νά σοῦ δώσωμεν χρήματα καί χρυσόν σέ ἀφθονία καί εἰς ὅσα ἔχεις ἔλλειψιν, καί εἰς αὐτόν ταχέως νά σέ παραπέμψω. Θά εἶσαι δέ ἰσότιμος μέ τούς ἀρίστους τῶν Περσῶν.

--- Ὁ Ἱπποκράτης ἀπαντᾶ διά μέσου τοῦ Ὑπάρχου Ἑλλησπόντου εἰς τόν μέγα βασιλέα λέγοντας: Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιστολήν πού μοῦ ἔστειλες λέγοντας μου ὅτι ἀφικνεῖται ἀπό τόν βασιλέα, γράψε καί ἀπέστειλε ταχέως εἰς τόν βασιλέα αὐτά τά ὁποία θά σοῦ ὑπαγορεύσω. Ἀπό φαγητό, ἐνδύματα καί οἰκίαν καί ὅτι ἄλλο χρειαζόμεθα εἰς τήν ζωήν μας ἔχομεν ἀρκετά. Τῶν Περσῶν τά πλούτη δέ εἶναι ἡθικόν νά ἀπολάυσω, οὔτε νά θεραπεύσω τήν νόσον τῶν βαρβάρων, πού εἶναι ὑπαρκτοί ἐχθροί τῶν Ἐλλήνων. Χαῖρε.

Μήπως καί οἱ σημερινοί ἰατροί ὀφείλουν νά μάθουν ἀπό τόν σοφόν πατέρα τους καί διδάσκαλον τους Ἱπποκράτη, τούς ὁμοεθνεῖς νά θεραπεύουν. Διότι ἡ (φιλανθρωπία) πού ἐπιδικνύετε πρός τούς λαθροεισβολεῖς δύο πιθανά αἴτια ἔχει: ἤ ἀπό μειωμένον I.Q καί ἔλλειψιν σεβασμοῦ καί ἀνθρωπισμοῦ πρός τούς Ἕλληνας , ἤ ἀκόμη χειρότερον ἀπό φιλαργυρίαν, μέ ἀντίτιμον τόν μισθουλάκον τους. Ἀλλά ἐν τοῖς πράγμασιν ὁποιοδήποτε νά εἶναι τό αἴτιον τῆς φιλανθρωπίας σας πρός τούς λαθροεισβολεῖς, μετατρέπεται σέ δολοφονία Ἑλλήνων.

--Ὁ Ὑστάνης ὕπαρχος Ἑλλησπόντου δίδει τήν ἀπάντησιν τοῦ Ἱπποκράτους εἰς τόν Ἀρταξέρην.

Ὅταν ὁ Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης λαμβάνει τήν ἀπάντησιν τοῦ Ἱπποκράτη ἐξοργίζεται ἀπειλεῖ καί ἐκβιάζει τούς Κώας λέγοντας:

Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης Κῴοις τάδε λέγει: Παραδῶστε εἰς τούς ἀγγελιοφόρους μου τόν ἰατρόν Ἱπποκράτην ὁ ὁποῖος ἔχει κακούς τρόπους καί φέρεται μέ ἀσέβειαν καί εἰς ἐμἐνα καί εἰς τούς Πέρσας. Διαφορετικῶς νά γνωρίζεται ὅτι θά πληρώσεται μέ τιμωρίαν καί διά τό πρῶτον λάθος σας. Θά καταστρέψω τήν πόλιν σας καί εἰς τό πέλαγος θά βυθίσω τήν νῆσον σας καί θά πράξω ὥστε εἰς τόν ὑπόλοιπον χρόνον νά μήν γνωρίζουν ὅτι εἰς αὐτόν τόν τόπον ὑπῆρξεν νῆσος ἤ πόλις Κῶ.

--Καί οἱ Κῶες ἀπαντοῦν εἰς τόν Ἀρταξέρην λέγοντας: Ὁ Δῆμος ἀποφάσισεν νά ἀπαντήση εἰς τούς ἀγγελιοφόρους τοῦ Ἀρταξέρξη, ὅτι οἱ Κῶες δέν θά πράξουν οὐδέν τί τό ἀνάξιον, οὔτε Μέροπος οὔτε Ἡρακλέους οὔτε Ἀσκληπιοῦ, καί ἕνεκα αὐτῶν ἄπαντες οἱ πολῖται ἀπεφάσισαν νά μήν παραδώσουν τόν Ἱπποκράτην

--Ὁ Ἱπποκράτης γράφει εἰς τόν φῖλον του Δημήτριον:

Ἱπποκράτης Δημητρίῳ ὑγιαίνειν.

Βασιλεὺς Περσέων ἡμέας μεταπέμπεται, οὐκ εἰδὼς ὅτι λόγος ἐμοὶ σοφίης χρυσοῦ πλέον δύναται. Ἔῤῥωσο.

Δηλ. ὁ Βασιλεύς τῶν Περσῶν μέ προσκάλεσεν, ἀλλά δέν γνωρίζει ὅτι δ΄ἐμέ ἡ σοφία ἔχει μεγαλυτέραν δύναμιν ἀπό τόν χρυσόν. Χαῖρε.

.
Δεν υπάρχουν σχόλια :