«Η κυβέρνηση δεν χρειάζεται πλέον αγιασμό αλλά εξορκισμό!» Αυτήν την φορά θα δώση ο Χριστός μια ευκαιρία, για να σωθή το πλάσμα Του, θα αφήση το πλάσμα Του ο Χριστός; 

«Η κυβέρνηση δεν χρειάζεται πλέον αγιασμό αλλά εξορκισμό!»

Ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης

«Αυτοί που προσπαθούν να επιβαλουν την παγκοσμία δικτατορία θα προχωρησουν πονηρά στο σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο, οποτε οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές. 

Ο άνθρωπος, οταν γίνει δέκτης του σφραγίσματος στο χέρι και στο μέτωπο, μετά δεν θα μπορεί να αντιδράσει, να αντισταθεί και να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση. 

Θα γίνει ερμαίο του πονηρού, θα έχει πάνω του όλη τη δαιμονική ενέργεια, θα ενεργεί οχι αυτοβούλως, αλλά με άλλες δυνάμεις (σατανικές).

Για αυτό χρειάζετει προσοχη! 

Η στάση μας απέναντι σε αυτά τα θέματα θα κρίνει και την ζωή μας, όχι μόνο την πρόσκαιρη και γήινη αλλα και την αιώνια, την ουράνια.

Ο Χριστός, η Παναγία και όλοι οι Αγίοι να μας φωτίζουν, 

να μας ενισχύουν να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση για να αντισταθούμε στην αντίχριστη δαιμονική λαίλαπα που έρχεται.»

Ο Γέροντας, Άγιος Παΐσιος οτι είπε και έγραψε ηταν καρπός προσευχής, πνευματικής ευαισθησίας και εσωτερικής πληροφορίας. 

Ήθελε να ζούμε πνευματική ζωή να είμαστε καλα ενημερωμένοι και έτοιμοι για θυσίες!

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ

Είπε επίσης:

«Τώρα μια μπόρα θα είναι, μια μικρή κατοχή του αντίχριστου σατανά.

Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονισθούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια.

Αυτήν την φορά θα δώση ο Χριστός μια ευκαιρία, για να σωθή το πλάσμα Του, θα αφήση το πλάσμα Του ο Χριστός; 

Θα παρουσιασθή στο αδιέξοδο των ανθρώπων, για να τους σώση από τα χέρια του Αντίχριστου.

Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθη μια πνευματική γαλήνη σε όλην την οικουμένη για πολλά χρόνια.

Μερικοί συνδυάζουν με αυτήν την επέμβαση του Χριστού την Δευτέρα Παρουσία.

Εγώ δεν μπορώ να το πω. 

Ο λογισμός μου λεει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όταν έρθει ως Κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη.

Θα επέμβη ο Χριστός, θα δώση μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα πατάξη όλο το κακό και θα το βγάλη σε καλό τελικά.

Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια. 

Εξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. 

Θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. 

Θα σε τραβάν, για να τους πεις για το Χριστό! 

Ετσι θα κηρυχθή το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη και τότε ο Χριστός θα έρθη ως Κριτής να κρίνη τον κόσμο.

Αλλο Κρίση, άλλο μια επέμβαση του Χριστού, για να βοηθήση το πλάσμα Του…»

Γέροντος Παΐσίου Αγιορείτου – ΛΟΓΟΙ Β’ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΗΣΗ, Εκδότης: ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ο Ζώντας Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας μας δεν εγκαταλείπει το πλάσμα Του!

Πίστη, τήρηση των Εντολών του Πατέρα μας, νηστεία και δύναμη!

Οι εχθροί μας, που είναι και εχθροί Του Κυρίου, θα καταποντιστούν και όλα τα άνομα τους θα γίνουν φανερά!

Κύριε Σήκωσε την Παντοδύναμιν Δεξιάν Σου η οποία τιμωρεί και καταπόντισε τους δαίμονες και δόλιους ασεβείς ανθρώπους, αυτούς που πολεμούν το πλάσμα Σου και προσπαθούν να το υποτάξουν, και ας μην βρεθούν ποτέ ουτε οι ίδιοι ουτε οι σκέψεις τους!

Δόξα Σοι Κύριε Δόξα Σοι!

Προσκυνούμεν Πατέραν, Υιόν και Άγιον Πνεύμαν!

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά Σου εἰς τὸν αἰῶνα!

καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος!

Μέγας είσαι Κύριε και άξιος να υμνήσαι πολύ, παρά πολύ, διότι η μεγαλωσύνη Σου είναι απεριόριστος, ανεξερεύνητος και απροσμέτρητος!

Καθε ερχομένη γενεά θα υμνή Σε δια τα θαυμαστά έργα Σου, και οι άνθρωποι θα διακηρύττουν πάντοτε την Παντοδυναμίαν Σου!

Την Μεγαλοπρεπή Λαμπρότητα της Αγιότητός Σου θα υμνούν και θα διηγούνται τα θαυμαστά Σου έργα!

Την ακατανίκητον δύναμιν των φοβερών Σου έργων εναντίον των αμετανοήτων ασεβών θα λέγουν μεταξύ των, και το απέραντον μεγαλείον Σου θα διηγούνται!

Θα αφήνουν να εκχυθή από την καρδίαν των η ευγνώμων ανάμνησις των αναριθμήτων ευεργεσιών της καλωσύνης Σου!

Θα πλημμυρίζουν από αγαλλίασιν δια την Δικαιοσύνην, την οποίαν Συ εφαρμόζεις πάντοτε!

Οικτίρμων και εύσπλαγχνος είναι ο Κυριος, μακρόθυμος και πολυέλεος!

Αγαθός και ευεργετικός είναι ο Κυριος προς όλους γενικώς, και τα ελέη Αυτού απλώνονται εις όλα τα έργα της δημιουργίας Του!

Ας σε δοξολογήσουν, Κυριε, όλα τα δημιουργήματά Σου, προ παντός δε ας ευλογήσουν το πάντιμον Ονομά Σου οι αφωσιωμένοι εις Σε πιστοί!

Αυτοί θα διαλαλούν την ένδοξον βασιλείαν Σου και θα διηγούνται την Παντοδύναμον κυριαρχίαν Σου

δια να καταστήσουν γνωστήν στους άλλους ανθρώπους την Παντοδυναμίαν Σου και την ανυπέρβλητον λαμπρότητα της Βασιλείας Σου!

Η ιδική Σου βασιλεία, Κυριε, είναι βασιλεία Αιωνία και η κυριαρχία Σου απλώνεται εις όλας τας γενεάς!

Ο Κυριος είναι πιστός τηρητής των υποσχέσεών Του και άμωμος εις όλα Αυτού τα έργα!

Ο Κυριος είναι δίκαιος εις όλους τους τρόπους της ενεργείας Του και άμωμος και ακατηγόρητος εις όλα Αυτού τα έργα!

Είναι πάντοτε κοντά εις εκείνους, οι οποίοι τον επικαλούνται με πίστιν, εις όλους όσοι τον επικαλούνται με ειλικρίνειαν καρδίας!

Τα δίκαια θελήματα και αιτήματα αυτών, οι οποίοι Τον ευλαβούνται, θα εκπληρώση ο Κυριος!

θα κάμη δεκτήν την δέησιν των και θα τους σώση από τους διαφόρους κινδύνους!

Περιφρουρεί και φυλάσσει ο Κυριος όλους εκείνους, οι οποίοι Τον αγαπούν!

Εξ αντιθέτου δε θα παραδώση στον όλεθρον όλους τους αμαρτωλούς!

Φυλάει ο Κύριος όλους εκείνους που Τον αγαπούν· 

κι όλους τους ασεβείς θα τους εξολοθρέψει!

´Υμνους Δοξολογίας και ευγνωμοσύνης θα λέγη το στόμα μου διαρκώς προς τον Κυριον 

και κάθε άλλος άνθρωπος ας δοξολογή το Άγιον Ονομά Του πάντοτε!

και στους αιώνας 

των αιώνων!

Αμήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια :