Translate the article and read it to your Language

Ἡ ὁδός ἡρώων τοῦ Πολυτεχνείου ὁδηγεῖ σέ αὐτά τά ἄθλια Πανεπιστήμια


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ

Γράψτε ,«κυριακάτικη δημοκρατία» καί τρία ὀνόματα: Λιάκος, Σταματέλος, Γουνελάς καί δεῖτε τό video. Ὁ Κος Σταμέλος εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῶν φοιτητῶν, ὁ Κος Γουνελάς εἶναι ὁ ἀξιωματικός πού ἔρριξεν τήν πόρτα τοῦ Πολυτεχνείου. Κάθονται γῦρο ἀπό ἕνα τραπέζι ὡς φίλοι καί συζητοῦν μέ τόν δημοσιογράφον Κον Λιάκο διά τό Πολυτεχνεῖον.

Ἑκάστην (17 Νοεβρη) ἑορτάζομεν τούς ἥρωας τοῦ Πολυτεχνείου, εἰς τούς ὁποίους ἔχουν ἀφιερωθεῖ ὁδοί καί πλατεῖαι. Πλήν ὅμως, ἥρωας ἀκοῦμεν ἀλλά ἥρωας δέν βλέπομεν. Καθ΄ὅτι ἡ ἀναφορά εἰς τούς ἥρωας τοῦ Πολυτεχνείου εἶναι κάτι τό συγκεκριμένον καί ὄχι κάτι τό ἀφῃρημένον. Οἵ ἥρωες ἔχουν ὀνοματεπώνυμον καί ἐάν μέν εἶναι τεθνεόντες τούς μνημονεύμεν μέ κάθε ἐπισημότητα, ἐάν δέ εἶναι ζῶντες τούς ἀνεβάζομεν εἰς ἕνα βάθρον καί τούς τιμῶμεν.

Θά ἀκούσετε τόν ἀείμνηστον Κύριον Σταμέλον νά δηλώνει ἀριστερός, ἀλλά πρῶτα ἀπ΄ὅλα δηλώνει Πατριώτης, καί ὅτι εἶναι φίλος τοῦ στρατοῦ. Ἴσως νά φαίνεται καί μεταμελημένος πού συμμετεῖχεν εἰς τήν ἐξέγερσιν τοῦ Πολυτεχνείου, διότι ἐπακόλουθον αὐτῆς τῆς ἐξεγέρσεως τῶν φοιτητῶν κατά τῆς χούντας, ἦτο ὅτι ἐπακολούθησαν πολλά καί φοβερά διά τήν Πατρίδα μας καί τήν Κύπρον μας.

Τό 1973 βρίσκει τόν πραξικοπηματίαν πρωθυπουργόν τῆς χώρας Παπαδόπουλον Γεώργιον , νά ἔχη ξεκινήσει μίαν διαδικασίαν φιλελευθεροποιήσεως τοῦ καθεστῶτος ἡ ὁποία συμπεριλάμβανε τήν ἀποφυλάκισιν τῶν πολιτικῶν κρατουμένων καί τήν μερικήν ἄρσιν τῆς λογοκρισίας, καθώς καί ὑποσχέσεις γιά νέον σύνταγμα καί ἐκλογάς εἰς τάς 10 Φεβρουαρίου 1974, γιά ἐπιστροφήν σέ πολιτικήν διακυβέρνησιν. Εἰς τάς 29/07/1973 διενεργεῖ (δημοψήφισμα) διά: α) νά ἀνακηρυχθῆ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, μέ ἀντιπρόεδρον τόν Κον Ἀγγελήν Ὀδυσσέαν. β)νά ἐγκριθῆ ἡ κατάργησις τῆς Βασιλευομένης Δημοκρατίας. γ)νά ἐπέλθη τροποποίησις τοῦ Συντάγματος. Ὑπό τήν νέαν ἰδιότητα ὡς προέδρου, τήν Δευτέραν τῆς 8ης Ὀκτωβρίου διορίζει πολιτικήν μεταβατικήν κυβέρνησιν μέ πρωθυπουργόν τόν Κον Μαρκεζίνην Σπυρίδωνα. Τήν ἰδίαν ἡμέραν ὑπέβαλλον τήν παραίτησιν τους ὅλοι οἱ στρατιωτικοί ὑπουργοί. Σκοπός τῆς πολιτικῆς κυβερνήσεως Μαρκεζίνη ἦτο ἠ προκήρυξις τῶν ἐκλογῶν εἰς τάς 10 Φεβρουαρίου 1974.

Ἐκλογάς πού ἀπ΄ὅτι λεγόταν δέν τάς εἴθελεν ἡ τότε Ε.Ρ.Ε, διότι ἀπλῶς θά σάρωνεν ὁ Παπαδόπουλος. Ἐκλογαί πού δέν ἦλθον ποτέ διότι τάς ἀπέτρεψεν ἡ ντουτούκα τῆς Δαμανάκη καί ὁ προοδευτισμός τοῦ Λαλιώτη. Ἀλλά καί ἡ ἀνοησία τοῦ Παπαδοπούλου.

Ἡ ἐξέγερσις τῶν φοιτητῶν προῆλθεν λόγῳ τοῦ Νόμου 1347 πού προέβλεπεν τήν ὑποχρεωτικήν στράτευσιν ὅσων ἀνέπτυσσον συνδικαλιστικήν δράσιν κατά τήν διάρκειαν τῶν σπουδῶν τους. Πηγή Βικιπαίδεια

Καί λέγομεν ἀνοησίαν τοῦ Παπαδοπούλου διότι ἔπρεπεν νά ἀποσύρη τόν ἄνω νόμον κάθ΄ ἦτο λάθος του, διότι α) δέν διέβλεψεν τήν δυναμικήν τῶν κοινητοποιήσεων τῶν φοιτητῶν. β) Δέν εἶχεν ἀντιληφθεῖ τό φείδι πού ἔτρεφεν, τόν Ἰωαννίδη, ὁ ὁποῖος καί τόν αἰχμαλώτισεν. Ἐάν εἶχεν ἀποσύρει τόν νόμον ἴσως νά μήν ὑπῆρχον τά δεινά πού ἐπακολούθησαν.

Οἱ φοιτηταί ἑντός τῶν Πανεπιστημίων ἕναν καί μοναδικόν σκοπόν ἔχουν καί οὐδένα ἄλλον. Νά διαβάζουν τά βιβλία των καί νά ἐρευνοῦν. Πανεπιστήμιον =μελέτη, γνῶσις, ἔρευνα. Πάντως αὐτοί οἱ φοιτηταί μέ αὐτά τά Πανεπιστήμια δέν κάμουν οὔτε διά φύλακες χοιροστασίων, διότι θά βρωμίσουν καί τά χοιροστάσια.

Τό τί ἐπακολούθησεν τῆς ντουτούκας τῆς Δαμανάκη! ἡ ἐπαναφορά ἐκ νέου τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου ἀπό τόν πανίβλακα Ἰωαννίδην πού ἔκαμεν πραξικόπημα ἐναντίον τοῦ Παπαδοπούλου, τόν ὁποῖον καί ἔθεσεν σέ κατ’οἶκον περιορισμόν. Τήν 20/07/1974 εἰσβάλλουν ἄνευ ἀντιστάσεως οἱ Τούρκοι εἰς τήν Κύπρον μας μέ ὑπευθυνότητα τοῦ Ἰωαννίδη. Τήν 24/07/1974 ὁ Πραξικοπηματίας Ἰωαννίδης κατέρευσεν, καί ὁ ἀκρωτηριασμός τῆς Κύπρου μας ἐπῆλθεν.

Οἱ ἥρωες τοῦ Πολυτεχνείου μέ ὀνοματεπώνυμον εἶναι: Δάμανάκη Μαρία, Λαλιώτης Κώστας, Μπίστης Νῖκος, Στέφανος Τζουμάκας, κ.λ.π. Ἐάν τούς βάλομεν σέ ἕνα βάθρο διά νά τούς τιμήσωμεν, ἐσεῖς τί θά κάνατε; καί πῶς θά τούς τιμούσατε;

Βεβαίως ἄπαντες οἱ πολιτικοί, ἡ ἀριστερά καί ἄλλοι, κατηγοροῦν τήν χούντα σάν ἕνα φασιστικόν, τυραννικόν, ἀπολυταρχικόν, δικτατορικόν, ἀνελεύθερον καθεστώς, πού οἱ πολῖται καταπιέζονται καί οὔτε κάν νά μιλήσουν δέν μποροῦν, νά συμφωνήσωμεν καί ἐμεῖς ἀπολύτως μέ αὐτάς τάς σκέψεις. Ἀλλά ὅμως τίθενται ἐρωτήματα πού χρήζουν ἀπαντήσεως: πῶς ἡ Ἀθήνα εἶχεν τότε τήν οἰκονομικήν ἰκανότητα νά συντηρῆ 65 θέατρα, ἐνῶ σήμερα δέν γνωρίζομεν ἐάν λειτουργεῖ ἔστω καί ἕνα, πῶς συμβαίνει ἀκόμη καί σήμερον ὅταν βλέπομεν εἰς τήν τηλεόρασιν μας ἕνα ποιοτικόν κινηματογραφικόν ἔργον νά λέγωμεν μᾶλλον εἶναι τῆς περιόδου τῆς χούντας, θυμίζουν Hollywood. Ὅλοι νοσταλγοῦν τήν περίοδον Χριστουγέννων καί Πάσχα διά τόν στολισμόν τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Πειραιῶς καί ἄλλων πόλεων ὡς καί τῶν καταστημάτων, μέ τά φωτεινά καί χαμογελαστά πρόσωπα τῶν Ἑλλήνων νά πλημμυρίζουν τά μαγαζιά διά νά ψωνίσουν, ἐνῶ σήμερα εἶναι σκυθρωπά, κατηφῆ, ἀγέλαστα καί δέν ἔχουν οὔτε μισή δραχμή διά ἀγοράσουν ἕνα κουλούρι εἰς τά ἐγγόνια τους, πῶς ἡ Ἀθήνα τότε ἦταν ἡ «κόρη τοῦ Οὐρανοῦ» ὅπως λέγει καί τό τραγούδι, μέ ἑκατοντάδες κέντρα διασκεδάσεως εἰς τήν παραλιακήν, τά βόρεια προάστια καί εἰς τό κέντρον της, ἐνῶ σήμερα εἶναι βρώμικη μέ τίς βιτρίνες τῶν καταστημάτων νά προφυλάσσονται μέ ρολά σιδερένια, καί δέν ξέρεις ἐάν εἶσαι στήν «κόρη τοῦ Οὐρανοῦ» ἤ τό ἰσλαμαμπάν. Καί δέν ἤταν μόνον ἡ Ἀθήνα, ὅλη ἡ Ἐλλάδα ἤταν ἔνα γιορτινό πανηγύρι. Πῶς τότε δέν εἶχεν καθόλου ἐξωτερικόν χρέος, ἐνῶ σήμερα χρωστάει περίπου 350.000.000.000, τριακόσια-πενήντα δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, καί ἡ δραχμή ἦτο τότε ἕνα ἀπό τά ἰσχυρότερα νομίσματα. Πῶς εἶναι δυνατόν, εἰς ἕναν λαόν καταπιεσμένον ἀπό τό τυραννικόν καί φασιστικόν καθεστώς ἡ οἰκονομία τό 1971 καί τό 1972 νά τρέχη μέ ρυθμούς ἀναπτύξεως 8,5%, τάς μεγαλυτέρας εἰς τόν κόσμον, ὥστε ὁ Ο.Ο.ΣΑ νά τήν βραβεύση μέ τό ΟΣΚΑΡ οἰκονομίας καί γιά τίς δύο χρονολογίες. Ἐνῶ εἰς τόν τότε κατά τούς κουμουνιστάς, κουμουνιστικόν παράδεισον τῆς τότε Ε.Σ.Σ.Δ (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών), οἱ γυναῖκες δέν εἶχον οὔτε καλσόν νά φορέσουν, καί οἱ ναυτικοί μας περνούσαν καλά μέ ἕνα ζευγάρι καλσόν πού τούς ἔκαναν δῶρο. κ.τ.λ- κ.τ.λ


Δεν υπάρχουν σχόλια :