Translate the article and read it to your Language

ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΗΡΟΙ-ΚΟΙΜΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ.


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Τάδε ἔφη, η Κατερινα Σακελλαροπουλου εἰς τάς 22/11/2020 για την εθνικη αντισταση: «Η Εθνική Αντίσταση κατά των δυνάμεων της κατοχής (1941-44) είναι μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας» «Η σημερινή επέτειος είναι η έμπρακτη αναγνώριση και τιμή στους χιλιάδες αγωνιστές της ελευθερίας. Σε όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που με απαράμιλλη αυταπάρνηση και γενναιότητα πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό και θυσιάστηκαν για την πατρίδα».

Εὐνόητον εἶναι ὅτι ὁ ἀνθέλληνας καί ἀντίΧριστος Μητσοτάκης ὡς ἐπιλογήν του διά τήν Προεδρίαν τῆς δημοκρατίας δέν θά ἀναζητοῦσεν ἕναν σπουδαῖον καί καταξιωμένον ΕΛΛΗΝΑ, ἀλλά ἕναν ὅμοιον του καί ἀσήμαντον, διά νά ἐπαληθευθῆ ὁ Πλάτων πού εἰς τό «Συμπόσιον» γράφει: «ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει». 195b. Φυσιολογικόν καί κατανοητόν εἶναι ὁ μισελληνικός ΣΥΡΙΣΑ ὡς κυβέρνησις νά ἐπιλέξη ὡς πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας αὐτήν τήν συντρόφισσα, τήν ὁποίαν τότε ἡ Ν.Δ εἶχεν καταψήφει. Ἀλλά μετά, τά ρετάλια βουλευταί τῆς Ν.Δ τήν ψήφισαν διά πρόεδρον τῶν Ἑλλήνων. Καί ὁ Μητσοτάκης εἶναι ἀνθέλληνας καί ἀντίΧριστος διότι ἐψήφισεν: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη...». Καί ἐπέλεξεν αὐτό τό σκοτεινόν πρόσωπο πού εἶναι μισέλληνας καί διώκτης τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Χριστιανῶν. Αὐτή ἐπέλεξεν διά πρόεδρον τῆς δημοκρατίας, ἡ ὁποία ἀνοιγοκλίνει τά μάτια της μέ μεγαλυτέραν ταχύτητα ἀπ’ ὅτι ἡ μύγα τά πτεράτης. Σκεφθεῖτε δέ ὅτι εἰς ἕνα πολεμικόν συμβούλιον, θά προΐσταται πάντων. Τί κατάντια, τί ξεπεσμός. Μητσοτάκη εἶσαι γιά γουδί.

Εἶναι μισέλληνας διότι ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε. ΑΠΕΡΡΙΨΕΝ μέ φρικτόν τρόπον καί ἀνθελληνικήν μανίαν τήν αἴτησιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων καί τῆς Ὀμοσπονδίας τῶν Πολιτιστικῶν Σωματείων Μακεδόνων, διά τήν ΑΚΥΡΩΣΙΝ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐκεῖ ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἐλειτούργησεν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῶν Σκοπιανῶν, καί ὄχι ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθείας, πού λέγει ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάς.

Τό ἔτος 2.000 ὡς ἀδίστακτη διώκτης τοῦ Χριστοῦ μας καί τῶν Χριστιανικῶν καί παρά τήν συλλογήν ἄνω τῶν 3.000.000 ὐπογραφῶν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον, μέ αἴτημα τήν ὀρθολογιστικήν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ἀναγραφήν τοῦ Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας. Αὐτό τό κοπέλι ἔγραψεν τότε κανονικότατα εἰς τό αἰδεῖον της αὐτά τά ἑκατομμύρια τῶν ὑπογραφῶν, καί ὡς δικαστής κτῆνος μέ ἀντίΧριστον μανίαν, ἔβαλεν καί αὐτή τήν ὑπογραφήν της εἰς τήν ἀπαγόρευσιν εἰς ὄσους Ἕλληνας ἐπιθυμοῦν νά ἀναγράφουν τό Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας των. Μά εἶναι πολύ μαλθακομαλάκες καί οἱ Ἕλληνες ἄθεοι καί οἱ Χριστιανοί Ἕλληνες πού τήν ἀνέχονται νά κοιμᾶται εἰς τά Βασιλικά ἀνάκτορα καί ἐπί πλέον κάθε Μῆνα νά τήν πληρώνουν μέ χιλιάδες Εὐρώ. Διότι καί ὁ Ἕλλην ἄθεος οὐδόλως ἐνοχλεῖται ὅταν ὁ συνέλλην Χριστιανός θέλει νά γράψη τό Χ.Ο εἰς τήν ταυτότηταν του. Ἐπί πλέον θά εἰσέλθη καί εἰς μίαν Ἐκκλησίαν νά ἀνάψη ἕνα κερί εἰς μνήμην τοῦ Κολοκοτρώνη πού μᾶς ἀπελευθέρωσεν διά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστην τήν Ἁγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν.

Καί τώρα ποία εἶναι τά ψεύδη της, λέγει: «άνδρες, γυναίκες και παιδιά, πού πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό». Ἡ ἀλήθεια εἶναι: οἱ ΕΛΛΗΝΕΣ δέν πολέμησαν κανέναν φασισμόν καί κανέναν ναζισμόν. Οἱ ΕΛΛΗΝΕΣ ἐκτός τοῦ Κ.Κ.Ε πολέμησαν τόν ΕΧΘΡΟΝ τῆς Ἑλλάδος, πού τότε ἦσαν οἱ Ἰταλοί καί οἱ Γεμανοί, ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ μεγάλου Ἕλληνος Μεταξᾶ Ἰωάννη. Τοῦ Ἕλληνος τοῦ ΟΧΙ. Οἱ Ἕλληνες δέν διεξήγαγον κομματικόν πόλεμον οὔτε μέ τούς Ἰταλούς οὔτε μέ τούς Γερμανούς, ΕΘΝΙΚΟΣ ἦτο ὁ πόλεμος διά τήν Ἑλλάδα, ὅπως πάντοτε ξέρουν νά κάμουν οἱ Ἕλληνες. Οἱ σύντροφοι σου ὄχι μόνον δέν πολέμησαν ἀλλά συνεργάσθηκαν μέ τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος.

Ἄλλωστε τό ἀντιφασιστικόν Κ.Κ.Ε, εἰς τό μανιφέστον του τῆς 07/12/1940 λέγει ὅτι ὄπως τό ἴδιο συνεργάζεται μέ τήν Σοβιετικήν Ἔνωσιν, καί οἱ ἄλλοι λαοί γιά τό καλό τους νά συνεργασθοῦν μέ τήν Σοβιετικήν Ἔνωσιν ἡ ὁποία συνεργάσθηκε μέ τόν ναζιστήν Χίτλερ : «να συνεργαστούνε μαζί της» δηλ. μέ τήν «Σοβιετική Ένωση». Ξέχασε ἡ συντρόφισσα νά μᾶς πεῖ, πῶς ὁ πατερούλης της καί σύντροφος της Στάλιν ὑπέγραψεν σύμφωνον μή ἐπιθέσεως, δηλ σύμφωνον φιλίας, μέ τόν σύντροφον ναζιστήν Χίτλερ, πού ἔλαβεν τήν ὀνομασίαν, σύμφωνον Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, καί ὑπεγράφη εἰς τήν Μόσχα τήν 23/08/1939. Δηλ συντρόφισσα συνεργάσθηκες μέ τούς ναζιστές τῆς Γερμανίας καί τούς φασίστες τῆς Ἰταλίας. Τό μανιφέστο τῆς κεντρικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΚΚΕ τῆς 07/12/1940 μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει: «Μα η Σοβιετική Ένωση έδωσε με το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο σε όλα τα κράτη τη δυνατότητα να γλυτώσουν κι οριστικά απ΄το πόλεμο, αρκεί νά δέχονταν ανεξάρτητα απ’το εσωτερικό τους καθεστώς, να συνεργαστούνε μαζί της.. ...και για να δοξαστούν μερικοί τυχοδιώκτες γαλονάδες τραβήχτηκε στον πιο εγκληματικό τυχοδιωκτικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο ο λαός μας. ...Αν αφίσουμε τη βασιλομεταξική σπείρα να συνεχίζει τον πόλεμο είναι φανερό πια τι μας περιμένει...Καλούμε τούς πολεμιστές ν’ αρνηθούν να πολεμήσουν περ’απ’τα σύνορα της πατρίδας μας». Εἰς τό μανιφέστον ἡ «βασιλομεταξική σπείρα» γράφεται περισσότερες ἀπό 10 φορές. Βεβαίως καί μετά ὅταν ἡ Ἑλλάς κατεκτήθη ἀπό τούς Γερμανούς ὑπῆρχεν συνεργασία τοῦ Κ.Κ.Ε μέ τούς ναζιστές τῆς Γκεσταπο Gestapo-- Geheime Staatspolizei.

Ναί αὐτά τά καλά καί ὡραία γράφει εἰς τό μανιφέστον του τό τιμημένον Κ.Κ.Ε. Καί πράγματι ἔχει δίκιο ὅταν γράφει: «τραβήχτηκε στον πιο εγκληματικό τυχοδιωκτικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο». Πράγματι ὁ Μεταξᾶς ἐξεκίνησεν τόν πόλεμον, μέ ἐγκληματικόν, τυχοδιωκτικόν καί ἰμπεριαλιστικόν τρόπον, μετέβει εἰς τήν Ρώμη καί εἶπεν εἰς τόν Μουσολίνη καί Ἰταλούς, παραδοθεῖτε, καί αὐτοί ἐπειδή εἶπον ΟΧΙ, τούς κήρυξεν τόν πόλεμον.Δεν υπάρχουν σχόλια :