Translate the article and read it to your Language

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΤΩΝ ΦΑΥΛΟ-ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Μ.Μ.ΕΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ...


Ἐδῶ καί πλέον τῶν δώδεκα μηνῶν παρακολουθῶμεν νά συναγελάζονται ἐνώπιον τῶν ἡμιμαθῶν καί ἀγραμμάτων (δημοσιογράφων) τῶν φαύλων τηλεοπτικῶν σταθμῶν μία πλειάδα ἐπιφανῶν καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς, καί νά μᾶς ἐνημερώνουν νυχθημερόν διά τόν κορωνοϊόν. Διαπιστώνομεν ὅτι ὅλοι αὐτοί ἐπιφανεῖς καθηγηταί, σέ σύντομον χρονικόν διάστημα καί μάλιστα ἑντός μιᾶς ἡμέρας πετοῦν ἀπό κανάρα σέ ἄλλην κανάρα διά νά μᾶς ἐνημερώσουν.

Ἀλλά παρά τήν καθημερινήν καί πολλαπλήν τους ἐνημέρωσιν καί κυρίως ἀναφερόμενοι εἰς τήν βαρύτητα τῆς νόσου ἀλλά εἰς τήν ταχύτητα διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, παρά ταῦτα ἔχουν καταστεῖ ἀναξιόπιστοι. Καί λέγομεν τοῦτο διότι ὑπάρχουν συνέλληνες πού πιστεύουν ὅτι: α) πολλά ἀπό τά στοιχεία πού ἀναφέρονται εἶναι ψευδῆ, β) ἄλλα λέγουσιν τήν μιά μέρα καί ἄλλα τήν ἄλλην, γ) ὅτι ἠ βαρύτητα τῆς νόσου δέν εἶαι σοβαρή, καί ἄλλοι λέγουσιν ὅτι δέν ὑπάρχει οὔτε κάν ὁ ἰός. Ἐπίσης ἐσεῖς σήμερον συνιστᾶται ὡς μέτρον ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἰοῦ τήν μάσκα, καί ὄχι μόνον αὐτό ἀλλά καί νά τιμωρῆται μέ πρόστιμον τῶν 150 ΕΥΡΩ ὅστις δέν τήν φορᾶ. Ἀλλά μέ αὐτά καί αὐτά πού λέτε καί κάνετε, καταφέρατε νά ὀργανωθῆ ἕνα κίνημα ἐναντίον τῆς μάσκας, διότι πιστεύουν ὅτι δέν προστατεύει. Δυστυχῶς βλέπομεν ἐντός τῶν λεωφορείων νά γίνονται συγκρούσεις μεταξύ αὐτῶν πού φοροῦν τήν μάσκα καί αὐτῶν πού δέν τήν φοροῦν.

Ὁ Σοφός παππούς μας Ἰσοκράτης μᾶς λέγει:

«Τὰς ἐντεύξεις μὴ ποιοῦ πυκνὰς τοῖς αὐτοῖς, μηδὲ μακρὰς περὶ τῶν αὐτῶν· πλησμονὴ γὰρ ἁπάντων».

«Δύο ποιοῦ καιροὺς τοῦ λέγειν, ἢ περὶ ὧν οἶσθα σαφῶς, ἢ περὶ ὧν ἀναγκαῖον εἰπεῖν». Δηλ. Δύο εἶναι αἱ κατάλληλαι εὐκαιρίαι διά νά ὁμιλήσης, ἤ περί αὐτῶν τά ὁποία σαφῶς καί καλῶς γνωρίζεις ἤ ὅταν περί αὐτῶν εἶναι ἀναγκαῖον νά ὁμιλήσης

Ἐσεῖς παραβήκατε καί τάς δύο σοφάς συμβουλάς.

Καί ὁ πρῶτος πού ἦτο ἀναγκαῖον καί εἰς τόν κατάλληλον χρόνον νά ὀμιλήση δ’αὐτά πού σαφῶς καί καλῶς γνωρίζει, ὡς πρός τήν ὠφελιμότητα τῆς μάσκας, ἦτο ὁ καθ’ὕλην ἀρμόδιος. Καί ὁ ἀρμοδίως ὑπεύθυνος, ἦτο ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί εἰδικός ἐπί τοῦ θέματος τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἀλλά ὁ ἀρμοδίως ὑπεύθυνος δέν ἐγνώριζεν τήν ὠφελιμότητα τῆς μάσκας, καί δ’αυτό δέν τήν συνιστοῦσεν. Καί δέν τήν συνιστοῦσεν ὄχι εἰς κλειστόν κύκλον π.χ τήν οἰκογένειαν του, ἀλλά ἀντιθέτως ἀπευθυνόμενος πρός τούς Ἕλληνας ἀπό ὅλα τά Μ.Μ.Ε Εἰς τάς 09/04/2029 δηλώνεται δημοσίως ἀπό τήν καθιερωμένην ἡμερησίαν ἐνημέρωσιν ὅτι: «μέ δεδομένην τήν πορείαν τῆς ἐπιδημίας στή χώρα μας δέν συνιστᾶται ἡ χρῆσις τῆς μάσκας στό γενικό κοινό». Τοῦτο εἶναι ἄγνοια κινδύνου; ἤ ἄλλο τί;

Ἐπίσης εἰς τάς 20/04/2020 δηλώνεται δημοσίως: «εἶναι συμπληρωματικό μέτρο, ὄχι γιά νά μήν κολλήσουμε ἀλλά γιά νά μήν μεταδώσουμεν τόν ἰό». Καί ἐδῶ ὄφειλαν νά ἀπαντήσουν οἱ ἰατροί τῶν τηλεοράσεων πού εἶναι Νοσοκομειακοί ἰατροί, τήν μάσκα τήν φοροῦν οἱ ἴδιοι διά νά προστατεύσουν τόν ἑαυτόν τους ἀπό τούς νοσοῦντας, ἤ ὡς ὑγιεῖς πού εἶναι, διά νά μήν μολύνουν τούς νοσοῦντας; Πάντως μιά καθηγήτρια εἶπεν, διά νά προστατεύση τόν ἑαυτόν της φορᾶ δύο μάσκες μαζί. Μά σαφῶς τήν μάσκα πρωτίστως τήν φορᾶμεν διά νά προστατεύσωμεν τόν ἑαυτόν μας, διότι ἐάν νοσοῦμεν σαφῶς καί δέν κυκλοφοροῦμεν. Καί εἶναι αὐτονόητον ὁ ἰατρός να φορᾶ τήν μάσκα, διά νά μήν εἰσπνεύση τήν ἐκπνοήν τοῦ ἀσθενοῦς, διότι ὅταν ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐξετάζει τόν στοματοφάρυγγα τοῦ ἀσθενοῦς, τοῦ λέγει κάμε ααααα. Τό ἴδιο διά προληπτικούς λόγους ὅταν ὁ ἕνας εἶναι πλησίον τοῦ ἄλλου τουλάχιστον μέχρις 1,5 μέτρα, πρέπει νά φορᾶ τήν μάσκα. Ἄρα ἡ μάσκα εἶναι ἔνα ὀπλοστάσιον ἐναντίον τοῦ ἰοῦ, διά νά προστατεύσωμεν τόν ἑαυτόν μας.

Εἰς τάς 29/04/2020 δηλοῦται πάλιν δημοσίως: «Σχετικά μέ τά μέτρα προστασίας καί τή χρήση μάσκας ὡς ἰσχυρή σύσταση ἤ καί ὑποχρέωση ἀνάλογα τόν χῶρο, ἰδιαίτερα στούς χώρους πού παρατηρεῖται συγχρωτισμός. Θά σᾶς φαίνεται παράλογο ὅτι τώρα τοποθετηθήκαμε ἔτσι ἐνῶ πρίν λίγες ἐβδομάδες ἀλλιῶς». Ἀπ’ὅτι (ἀποδείχθηκε) ἄλλαξε ἰδιότητας ὁ ἰός καί ἀπό ἀόρατος πού ἦτο ἔγινεν ὀρατός.... Ὁπότε καί ὀρθῶς ἄλλαξεν τάς ὀδηγίας καί συνέστησεν τήν χρήσιν της, καί πράγματι ἦτο παράλογον αὐτό πού διατυμπανιζόταν πρό ὀλίγων ἡμερῶν.

Εἰς τάς 01/09/2020 δηλώνει: «εἶναι ἕνα ἀναγκαῖο κακό. Πρέπει να τή χρησιμοποιήσουμε σάν ἕνα προσωπικό lockdown».

Ὁ γίγας τῆς Σοφίας Πλάτων λέγει: «γνώμην δύνανται νά ἔχουν ἄπαντες, γνώσιν διά νά ἔχουν γνώμην ἔχουν;». Ἐπ΄αὐτοῦ τίθεται ἔνα ἐρωτιματικόν, τί γίνεται εἰς τήν περίπτωσιν πού οἱ φερόμενοι εἰδήμονες εἶναι ἀνίδεοι, καί ἐπί τοῦ ἰδίου θέματος ἐκφράζουν ἀντικρουομένας θέσεις. Βεβαίως ἡ ἐπιστημονική ἐπιτροπή τοῦ ὐπουργείου ὅφειλεν νά εἶχεν ἀπομακρύνει ἀπό τήν σημαίνουσαν αὐτήν θέσιν, αὐτόν πού ὡς ἀρμόδιος ὐπεύθυνος ἐκφράζει ἀντιθέτους θέσεις ἐπί τοῦ ἰδίου θέματος.

Καί βεβαίως εἶναι ὁ ἀπόλυτος τσαρλατανισμός ἀξιότιμοι καθηγηταί τῆς ἰατρικῆς, ὅταν μέ τήν ἀδιαφορίαν σας ἤ τήν ἀνοχήν σας μέ τελικόν ὅμως ἀποτέλεσμα τήν ἔγκρισιν σας νά ἀκούγονται ἀπό τά Μ.Μ.Ε ἰατρικαί διαγνώσεις καί νά χορηγοῦνται πιστοποιητικά διά τούς ἀποβιώσαντας τοῦ τύπου: πέθανεν, ἤ κατέληξεν, ἤ ἔχασεν τήν ζωήν του ἀπό κορωνοϊόν καί εἶχεν ἤ δέν εἶχεν ὑποκείμενα νοσήματα. Αὐτό δέν εἶναι ἰατρική διάγνωσις, εἶναι τσαρλατανισμός, καθ’ ὄτι ὁ ἀποβιώσας ἔχει ἔνα συγκεκριμένον αἴτιον θανάτου καί τοῦτο πρωτίστως ἀναφέρεται, καί προσθέτομεν ἐάν ἔπασχεν ἤ ὄχι καί ἀπό ἄλλα νοσήματα, τά ὁποία καί περιγράφονται συμληρωματικῶς εἰς τό αἴτιον θανάτου. Μέ αὐτά καί μέ ἄλλα πού λέτε καί πράττετε, κατορθώσατε νά γίνετε ἀναξιόπιστοι.

Ὅσον ἀφορᾶ τάς μάσκας ἀναδημοσιεύομεν ἀπό μίαν ἔγκριτον Εὐρωπαϊκήν ἐφημερίδαν τήν corriere della sera τῆς Ἰταλίας τήν ἀρθρογραφίαν της.

Μάσκαι: πῶς εἶναι κατασκευασμέναι, σέ τί ἐξυπηρετοῦν, τί φιλτράρουν

Ἀπό τί προστατεύουν

Οἱ κορωνοϊοί ἔχουν διαστάσεις μέ διάμετρον ἀπό 100-150nanometri (600 φορές μικρότεροι ἀπό μία τρίχα) καί διαδίδονται διά μέσου τῶν σταγονιδίων τῶν ἐκρίσεων τῆς μύτης καί τοῦ στόματος πού ἐκπέμπονται κατά τήν διάρκειαν τῆς φυσιολογικῆς ἀμναπνοῆς ὅταν ὁμιλοῦμεν, καί εἰς μεγαλυτέρας ποσότητας μέ τόν βῆχα καί τά φτερνίσματα. Ἰδιαιτέρως μέ τό φτέρνισμα δυνατόν νά ὡθήση αὐτά τά σταγονίδια εἰς μίαν ἀπόστασιν ἕως 4 μέτρων. Αὐτά τά σταγονίδια δύνανται νά φθάσουν τάς διαστάσεις ὀλίγων micron εἰς τάς περιπτώσεις τοῦ σχηματισμοῦ ἀερολύματος, ὅπως συμβαίνει εἰς μερικούς χειρισμούς ὑγιεινῆς.

Διαφορετικοί τύποι.

Ὅπως γνωρίζομεν αἱ μάσκαι προστασίας διαιροῦνται εἰς δύο κατηγορίας, τάς χειρουργικάς μέ τήν σκέψιν νά προστατεύσουν τόν ἀσθενήν ἀπό τήν μόλυνσιν τῶν χειριστῶν( ἰατροί, νοσοκόμοι) εἰς τό χειρουργεῖον, ( ἤ ἀπό τόν ὀδοντίατρον) καί τάς FFP1, FFP2 καί FFP3 μέ τήν σκέψιν νά προστατεύσουν τούς ἐργαζομένους ἀπό τήν ἐξωτερικήν μόλυνσιν καί δ’ αὐτόν τόν λόγον ὀνομάζονται Dpi (Dispositivi di protezione individuale), (συσκευαί ἀτομικῆς προστασίας)

Χειρουργικαί μάσκαι.

Εἶναι κατασκευασμέναι ἀπό δύο ἤ τρία στρώματα ὑφάσματος ὄχι ὑφάσματος (Tnt) ἀποτελούμενον ἀπό ἴνας πολυεστέρος ἤ πολυπροπιλενίου. Τυπικῶς τό πρός τά ἔξω εὐρισκόμενον στρῶμα εἶναι κατασκευασμένον ἀπό ἕνα ὑλικόν τοῦ τύπου spun bond(ἕνα ὕφασμα ὄχι ὕφασμα χρησιμοποιούμενον εἰς τόν τομέα τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας καί τῆς βιομηχανίας), καί ἐνδεχομένως μέ ὑδροφοβικήν ἰδιότητα, καί ἡ ὁποία ἔχει τήν λειτουργικότητα νά παράσχη μηχανικήν ἀνθεκτικότητα εἰς τήν μάσκαν ὡς καί ὑδροφοβικήν ἰδιότητα. Τὀ ἐνδιάμεσον στρῶμα εἶναι κατασκευασμένον ἀπό Tnt παραγόμενον μέ τεχνολογίαν melt blown καί εἶναι κατασκευασμένον ἀπό μικροΐνας διαμέτρου 1-3 μικρόν; τό στρῶμα αὐτό ἔχει τήν λειτουργίαν τοῦ φίλτρου. Τό τρῖτον στρῶμα τυπικῶς εἶναι ἕνα spun bond καί εὐρίσκεται εἰς ἐπαφήν μέ τό πρόσωπον, προστατεύοντας τό δέρμα ἀπό τό στρῶμα τοῦ φίλτρου.

Ἰκανότητες φίλτρου: σχεδόν ὀλική πρός τά ἔξω(ἀνωτέρα τοῦ 95% διά τά βακτηρίδια), ἐνῶ ἔχουν μίαν μειωμένην ἰκανότητα φίλτρου ἀπ’ἔξω, δ’ ὄποιον τήν φορᾶ τῆς τάξεως τοῦ 20%, κυρίως ὀφειλομένην εἰς τήν μή καλήν προσκόλλησιν τῆς μάσκας εἰς τό πρόσωπον.

Σέ τί ἐξυπηρετοῦν: ἐάν εἶναι καλῶς τοποθετημέναι εἶναι πολύ ἰκανές εἰς τό νά παρεμποδίσουν τήν μόλυνσιν ἄλλων ἀτόμων, ὅπως ἀπεδείχθη ἀπό μίαν πρόσφατον μελέτην τῆς Nature Medicine. Μά αἱ χειρουργικαί μάσκαι δέν ἐξασφαλίζουν μίαν ὑψιλήν προστασίαν ἔναντι τῶν ἰῶν πού προέρχονται ἀπό ἔξωθεν, κυρίως διότι δεν προσκολλῶνται καλῶς εἰς τό πρόσωπον καί δέν συγκρατοῦν τά λεπτά καί πολύ λεπτά σωματίδια προερχόμενα π.χ ἀπό τό ἀερόλυμα.

Πόσες φορές δυνάμεθα νά τάς χρησιμοποιήσωμεν.

Αἰ χειρουργικαί μάσκαι εἶναι μιάς χρήσεως. Ἡ χρησιμοποίησις ἀπολυμαντικῶν ἤ ἀτμῶν θερμοῦ ἀέρος εἶναι δυνατόν νά καταστρέψουν τό ὕφασμα, χάνοντας τήν ἰκανότητα του νά λειτουργῆ ὡς φραγμός. Εἶναι δυνατόν νά ἐπαναχρησιμοποιηθῇ ἐάν τήν ἐκθέσομεν διά τουλάχιστον 12 ὥρας εἰς τόν ἀέρα. Καλλίτερα ἀκόμη εἶναι νά ἀφήνεται εἰς τόν ἀέρα για 4 ἡμέρας. Δέν πρέπει νά ἀγγίζωμεν τό ἐσωτερικόν μέρος.

Φίλτρα προσώπου FFP1, FFP2 καί FFP3

Εἶναι συσκευαί ἀτομικῆς προστασίας μέ τήν σκέψιν διά βιομηχανικήν χρήσιν, διά νά προστατεύσουν ἀπό σκόνιν, καπνούς, σταγονίδια(σιδηρουργία, φαρμακευτική, μεταλουργία). Τά φίλτρα προσώπου ἔχουν προσαρμοσθεῖ καί διά χρήσιν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας εἰς τά τμήματα μολυσματικῶν ἀσθενειῶν, διότι τό ὑλικόν ἀπό τό ὁποῖον εἶναι κατασκευασμέναι ἔχει μιά ὑψιλήν ἰκανότητα νά φιλτράρη τόν ἀέρα. Εἶναι κατασκευασμέναι ἀπό ὕφασμα ὄχι ὕφασμα μέ ἰδιότητας καί λειτουργίαν διαφορετικάς. Τό ἐξωτερικόν στρῶμα τῆς μάσκας προστατεύει ἀπό σωματίδια μεγαλυτέρων διαστάσεων, τό ἐνδιάμεσον στρῶμα εἶναι ἀποκλειστικῶς ἀπό ὕφασμα melt blown καί φιλτράρει τά μικρότερα σωματίδια. Τό ἐσωτερικόν στρῶμα ἔχει μίαν διπλήν ἰδιότητα, νά διατηρήση τό σχῆμα τῆς μάσκας καί νά προφυλάξη τήν μάσκα ἀπό τήν «γρασίαν παραγομένην ἀπό τήν ἀναπνοήν, τόν βήχα, τό φτερνίσματα. Τό στρῶμα φίλτρου δρᾶ μηχανικῶς διά σωματίδια διαμέτρου μέχρις 10 micron. Κάτω ἀπ’αὐτάς τάς διαστάσεις τό πλέον σημαντικόν ἀποτέλεσμα εἶναι ἡλεκτροστατικόν. Ὅλαι προσκολλῶνται καλῶς εἰς τό πρόσωπον, καί διατίθενται μέ ἤ χωρίς βαλβίδαν. Ἰκανότης φιλτραρίσματος, διηθήσεως τῶν FFP

Ἰκανότης φιλτραρίσματος, διηθήσεως τῶν FFP χωρίς βαλβίδαν

FFP1: ἀπ’ ἔξω πρός τόν χειριστήν καί ἀντιστρόφως εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 72%

FFP2: ἡ ἰκανότης φιλτραρίσματος καί πρός τάς δύο κατευθύνσεις εἶναι 92%, αἱ δέ διαστάσεις τῶν πόρων φιλτραρίσματος εἶναι μεγαλύτεραι ἐκείνης τοῦ ἰοῦ, μά σταματοῦν τά σωματίδια μέ ἡλεκτροστατικόν ἀποτέλεσμα καί τούς ἰούς πού δέν ταξιδεύουν ὑπό τήν μορφήν ἀερολύματος. Εἶναι καλῶς ἀνεκταί καί εἶναι δυνατόν νά ἀλλάζονται λιγότερον συχνά, διότι ἡ ἰκανότης φιλτραρίσματος διατηρεῖται.

FFP3: ἔχουν μίαν διηθητικήν ἰκανότητα πρός τό ἐσωτερικόν καί ἐξωτερικόν τῆς τάξεως τοῦ 98%. Εἶναι ἐκεῖναι πού προστατεύουν σχεδόν κατά τρόπον καθολικόν, διότι οἱ διηθητικοί πόροι εἶναι μικρότεροι ἀπό τόν ἰόν, καί αἱ τιμαί εἶναι ὅμοιαι μέ αὐτάς τῶν χειρουργικῶν μασκῶν. Δέν γίνονται καλῶς ἀνεκταί διότι εἰς τό ἐσωτερικόν της συγκεντρώνεται ὁ ἐκπνεόμενος ἀέρας, ὑγροποιόντας τό ὑλικόν τῆς μάσκας, κάνοντας δυσκολότερην τήν ἀναπνοήν. Πρέπει νά ἀλλάζονται συχνότερα.

Ἰκανότης φιλτραρίσματος, διηθήσεως τῶν FFP μέ βαλβίδαν.

Ἔχουν τό χαρακτηριστικόν νά προσδίδουν μίαν εὐκολοτέραν ἀναπνοήν, προστατεύουν αὐτούς που τήν φοροῦν μά ὄχι τούς ἄλλους, διότι διά μέσου τῆς βαλβίδος ἐξέρχεται ἡ ἀναπνοή καί ὅλον αὐτό πού περιέχεται ἐντός της.

Ἀναζητήσαμεν αὐτοῦ τοῦ τύπου μάσκας σέ τέσσερα καταστήματα καί μᾶς εἶπον ὅτι ὑπάρχει ἔλλειψις ἀπό ἀρκετούς μήνας.

Εἰς τάς 30/04/2020 κατά τήν καθιερωμένην ἐνημέρωσιν δηλοῦται δημοσίως: «Θά φτιαχτῆ βιντεάκι γιά τήν ἀπλή κατασκευή μιάς μάσκας στό σπίτι». Καί τό βιντεάκι ἐπαρουσιάσθη πλειστάκις ἀπό τά Μ.Μ.Ε. Μᾶς παρουσίαζουν μίαν κυρία πού μέ τό ψαλίδι κόβει μία παλιά μπλούζα καί( κατασκευάζει) μία μάσκα καί τήν φοράει. Ἐμεῖς ἐδῶ ἀπλῶς θά ἀνεφέρωμεν ὅτι διά νά εἶναι προστατευτική ἡ μάσκα πρέπει νά ἔχη ὀρισμένας προδιαγραφάς, περιέγραφησαν ἀνωτέρῳ.

Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν τίθενται ἕνα σοβαρότατον ἐρώτημα, ποίαν ἀσφάλειαν παρέχει ἡ κατασκευή μιάς μάσκας ἀπό μίαν μπλούζα. Δοθέντως τῆς μικρότητος τῶν διαστάσεων τοῦ ἰοῦ, πού οὔτε μέ τήν φαντασίαν μας δυνάμεθα νά ἀντιληφθῶμεν πόσον μικρός εἶναι, ἀλλά καί τῆς μικρότητος τῶν σταγονιδίων τῆς ἐκπνοῆς, πόσον φρόνημον εἶναι νά κατασκευάσωμεν ἐμεῖς μίαν μάσκα ἀπό μίαν παλαιάν μπλούζα, τήν ὁποίαν τήν πλένομεν καί τήν σιδερώνομεν, ὅταν οἱ πόροι τῆς μπλούζας ἔχουν μεγάλας διαστάσεις, πού εἶναι δυνατόν νά εἰδῶμεν τά ἀντικείμενα ὅταν τήν βάλομεν εἰς τά μάτια μας. Καί τό θέμα εἶναι σοβαρότατον κάθ’ ὄτι τοῦτο ἄπτεται τοῦ μείζονος ἀγαθοῦ, αὐτοῦ τό τῆς ὑγείας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἐγένετο κάποιο πείραμα μέ τό ὁποῖον καί ἀπεδείχθη ὅτι ἡ μπλούζα-μάσκα συγκρατεῖ τόν ἰόν καί τά σταγονίδια, ἤ αὐτά μήπως δύνανται ἀνενόχλητα καί ἐλευθέρως νά διέρχονται ὡς νά μήν ὑπάρχει φραγμός ὁπότε καί τόν εἰσπνέομεν, ὅπως συμβαίνει μέ τό σωματίδιον νετρίνο, τό ὁποῖον ἐπειδή εἶναι τόσον μικρόν διαπερνᾶ τήν Γῆ ἐλευθέρως χωρίς νά τρακάρη πουθενά. Διότι πρέπον εἶναι νά γνωρίζωμεν αὐτό τό ὁποῖον ὁ παππούς μας Ἀριστοτέλης ἐδῶ καί 2.500 ἔτη ἔχει πεῖ. «Ἡ μέν οὖν ἐπιστήμη ἐστί περί τό ἐπιστητόν, καί τοῦτο μέτ ἀποδείξεως καί λόγου διατεινόμενον». <ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ κεφαλαιο34>.

Γνωστόν εἶναι ὅτι εἰς οἴκους εὐγηρίας ἐπαρουσιάσθηκαν κρούσματα κορωνοϊοῦ. Εἰς τάς 23/04/2020 δηλοῦται δημοσίως, θά ἐλεχθοῦν ποινικά, καθ’ὅτι δέν εἶχον λάβει τά ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας διαδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἡ Πατρίς μας μέχρις 25ην Φεβρουαρίου τοῦ 2020 ἦτο ΣΤΕΙΡΑ ἀπό τήν παρουσίαν τοῦ κορωνοϊοῦ. Τό πρῶτον κρούσμα μολύνσεως παρουσιάζεται εἰς τάς 26 Φεβρουαρίου προερχόμενον ἀπό τήν Ἰταλίαν καί δή ἀπό τό Μιλάνον, ἀπό Ἕλληνας τῆς Καστοριᾶς, πού εἶχον μεταβῇ εἰς Ἰταλίαν δ’ἐπαγγελματικούς λόγους. Εἰς τάς 29 Φεβρουαρίου ἀνεκοινώθη ὅτι τά κρούσματα εἶναι 7, ἐκ τῶν ὁποίων τά 4 προήρχοντο ἀπό τήν Ἰταλίαν καί τά 3 εἶχον ἔλθει εἰς ἐπαφήν μέ τούς 4. Ἄλλο κρούσμα ἐπαρουσιάσθη ἀπό ταξιδιώτας προερχομένους ἀπό τό Ἰσραήλ. Καί οὕτως ἐγένετο ἡ εἴσοδος καί ἡ διασπορά τοῦ ἰοῦ εἰς τήν Πατρίδαν μας. ΕΠΕΤΡΑΠΗ ἡ εἴσοδος καί ἡ διασπορά τοῦ ἰοῦ ἐντός τῆς Ἑλλάδος, καθ’ ὅτι ἀπό τούς ἀρμοδίους ἐπιστήμονας δέν ἐλἠφθη οὐδέν μέτρον ἐλέγχου εἰς τάς εἰσόδους τῆς Ἑλλάδος. Καί τοῦτο ἐγένετο παρά τό ὅτι διά μέσου τῶν Μ.Μ.Ε ἄπαντες ἐγνώριζον ὅτι πέραν τῆς Κίνας ὀ ἰός εἶχεν διαδοθεῖ καί εἰς πλείστας ἄλλας χώρας. Καί τοῦτο, παρά τό ὅτι ἐγνώριζεν ὅτι εἰς τήν Κίναν διά νά ἀντιμετωπίσουν τήν διασποράν καί τήν διάδοσιν τοῦ κορωνοϊοῦ ἔκαμαν μέ τηλεκατευθυνόμενα ἐλικόπτερα εἰς τούς ἀνθρώπους ἔλεγχον θερμοκρασίας. Παρά ταύτα διά πολλούς μήνας δέν ἐγένετο οὐδείς ἐλεγχος θερμοκρασίας εἰς τάς πύλας εἰσόδου τῆς Ἑλλάδος. Ἐπί πλέον μέ τάς δηλώσεις: «δέν συνιστᾶται ἡ χρῆσις τῆς μάσκας στό γενικό κοινό», ὁ ἰός διεδόθη καί ἔλαβεν γενικευμένην διασποράν. Καί τότε ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις διά τό γενικευμένον ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ. Μέ ὅλα τά ἀρνητικά ἀποτελέσματα πού ἐπακολούθησαν τούτου, τό κλείσιμον τῶν Ἑλλήνων εἰς τάς οἰκίας των καί τήν κατάρευσιν τῆς οἰκονομίας.

Πάντως διά τήν μή εἴσοδον καί διασποράν τοῦ ἰοῦ εἰς τήν Πατρίδα μας οἱ ἰατροί δέν ἔκαμεν αὐτό τό ὁποῖον ὀ Πατέρας τῆς Ἰατρικῆς καί διδάσκαλος μας Ἰπποκράτης λέγει: «ἀσφάλεια ἐστί τό προνοεῖν καί προλαμβάνειν. Τό δέ προνοεῖν καί προλαμβάνειν κρεῖτον ἐστί τοῦ θεραπεύειν». Δέν προνόησαν νά κάμουν ἔλεγχον εἰς τάς πύλας εἰσόδου, καί τοῦτο οἱ ἀρμόδιοι τό ἔπραξεν ἀπό ἄγνοιαν κινδύνου ἤ ἀπό ἄλλο τί.

Ἀποτέλεσμα τούτων εἶναι, νά ἀδιαφοροῦν οἱ Ἕλληνες διά τήν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἰοῦ, ἐκθέτοντας οὕτως εἰς κίνδυνον τήν ζωήν των, καθ΄ὅτι βλέπομεν νά συνωστίζωνται ἐντός τῶν Μ.Μ.Ε ἤ ἀλλαχοῦ ὡς σαρδέλες παστωμένες.

Ἀλλά σεβαστέ μου καί ἀξιότιμε Ἕλληνα, Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΝ. Καί οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά σοῦ τήν παραβιάζει. ἀλλά οὔτε καί ἐσύ τήν ἰδικήν σου. Ἡ ζωή σου εἶναι μία, εἶναι μοναδική, εἶσαι τό κόσμημα τοῦ Σύμπαντος. Διότι οὕτως εἶχεν πεῖ ὁ Αἰγύπτιος ἱερεύς εἰς τόν Σόλωνα ὅταν οὖτος εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τήν Αἴγυπτον, διά τούς Ἕλληνας, ἐσεῖς εἶσθε τό «κάλλιστον καί ἄριστον γένος ἐπ’ἀνθρώπους».

Ἀγάπησε την ζωήν σου καί προστάτευσε την ἀπό κάθε κίνδυνον, καί ἀπό τόν κορωνοϊόν φορώντας τήν μάσκα καί κρατώντας τάς ἀποστάσεις..


Δεν υπάρχουν σχόλια :