«Εθνομιμιδιακή Φιλοσοφική Κοινότητα»«Όπως έχει αναφέρει ο Ρότζερ Σκρούτον βασικό χαρακτηριστικό της αριστεράς,κυρίως βέβαια της εγελιανής-μαρξιστικής της οπτικής, είναι η ολιστική θέαση των πραγμάτων. Αυτό ουσιαστικά είναι κληροδότημα που το διακατέχει από την εγελιανή διαλεκτική, όπου η εξήγηση του επιμέρους έρχεται έπειτα από την ερμηνεία του Όλου.»

Σύμφωνα μέ αυτόν τόν συλλογισμό τίθενται δύο ερωτήματα :
1) Η Οικονομία είναι τό Όλον καί η πολιτική τό επί μέρους ;
ή
2) Η Πολιτική είναι τό Όλον καί η οικονομία τό επί μέρους ;
Κατά τήν προσωπική μου εκτίμιση - δέν είμαι μαρξιστής (ανατολικού τύπου) - δέν είμαι καπιταλιστής (δυτικού τύπου) - τό Όλον είναι η Οικονομία, δηλαδή, τό χρήμα. Αυτές οι δύο παράλληλες, διαχωριστικές (κάποτε) γραμμές, αποδεικνύεται σήμερα ότι συμπίπτουν. Είχε επισημανθεί (;) καί στό παρελθόν.

Ω, τού παραδόξου θαύματος ! Βρισκόμαστε στό σημείο (άπειρο) όπου δύο παράλληλες γραμμές τέμνονται, αφού κοινός παρονομαστής είναι ο μαμωνάς, άλλως ... "τραπεζικά προϊόντα" ( ! ) καί είναι λίγο τό ένα θαυμαστικό. Χρειάζονται περισσότερα, γιά τό σημείο τομής τών παραλλήλων γραμμών, στό οποίο φθάσαμε.

«24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.» (Μτ. ς¨)
Εύλογο, επομένως, τό συμπέρασμα, αφού φθάσαμε (άπειρο) στό σημείο όπου θέλαμε νά πάμε. Καί ποιό είναι ;

«24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 25 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται. 26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ( ... ) 28 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. » (Μτ. ιβ΄)
Όταν αρχίσουν νά σφάζονται (πάλι) οι Δυτικοί μέ τούς Ανατολικούς, τότε θά καταλάβουμε αυτά πού αντιγράφω : «εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;»

Kyprianos Christodoulides [από ιστοσελίδα κοινωνικού Δικτύου]

Δεν υπάρχουν σχόλια :