ΘΕΙΑ ΚOINΩNIA: ΜΕΓΑ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ


ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ (44) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Θαῦμα θαυμάτων ἡ Θεία Κοινωνία, Θαῦμα Μέγα ἀλλὰ καὶ Μέγα Δῶρο ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ πρὸς τὸ πλάσμα Του, τὸν
ἄνθρωπο, αὐτό.

Ἐλιξήριον ἐπίγειας ζωῆς, φάρμακο θεραπευτικὸν σωματικῶν ἀσθενειῶν μοναδικόν, καὶ ὑπεράνω ὅλων τῶν ἄλλων, εἴτε ὑπαρχόντων φυσικῶν εἴτε ἐπινοημένων ἐπιστημονικῶς.

Σύγκριση καμμία ἡ Θεία Κοινωνία μὲ τὰ ἄλλα τὰ δύο προαναφερθέντα, ἀρκεῖ τὸ κάθε τέκνο Μου ποὺ τὴν λαμβάνει νὰ μὴν ἔχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι θὰ γίνει ἡ θεραπεία καὶ θὰ ἐπανέρθει ἡ ὑγεία.

Πέραν ὅμως τῆς σωματικῆς ὑγείας, ἡ προσφορά Της γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς, τουτέστιν γιὰ τὸν καθαρισμὸν αὐτῆς, ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου τούτου, ποὺ ἐποίησε ὁ καθεὶς στὴ δική του τὴ ζωή, εἶναι δεδομένη καὶ ἐγγυημένη ἀπὸ Ἐμένα τὸ Λυτρωτὴ καὶ Δωρητὴ ἐφόσον ὁ καθεὶς πρῶτα μετανοήσει, ἐξομολογηθεῖ καὶ κοινωνήσει.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ στὴν ἐδῶ βιωτή του, καὶ ἔτσι ὁ Λυτρωτής του θὰ τοῦ δωρίσει τὴν Καλὴ καὶ Θεάρεστη Ἀθανασία, δηλαδὴ τὴν ψυχική του Σωτηρία, ποὺ εἶναι καὶ τὸ Ὕψιστο Ἀγαθὸ ποὺ προσφέρεται ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεό.

Γι’ αὐτὸ ἀγαπητά Μου Παιδιά, βαδίσετε αὐτὴ τὴν γήϊνη πορεία ἀπαραιτήτως λαμβάνοντας τὴν Θεία Κοινωνία, ἐφόσον βέβαια θὰ προηγεῖται, ὅπως εἰπώθηκε καὶ πρίν, ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Ἐξομολόγησις, ἀμφότερα πολὺ σημαντικὰ ἀλλὰ καὶ ἄκρως ἀπαραίτητα σύμφωνα μὲ τὶς Θεϊκὲς ἐπιταγές, αὐτὲς τὶς ἱερές.

Λαμβάνετε τακτικὰ τὴν Θεία Κοινωνία καὶ ἔτσι λαμβάνετε οὐσιαστικὰ τὸ Σῶμα Μου καὶ τὸ Αἷμα Μου, Ἐμοῦ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ τότε πράγματι θὰ αἰσθανθεῖτε, καὶ θὰ τὸ διαπιστώσετε καθαρὰ ὅτι θὰ ἀλλάξει ἡ βιωτή σας, ἀφοῦ θὰ γίνει ἤρεμη, ἁπαλή, ὑγιής, οὐσιαστικὴ καὶ ἐντὸς σας θὰ ὑπάρχει ἀγάπη πολὺ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὴ γῆ, ἐφόσον θὰ ἔχετε Ἐμένα ἐντὸς σας τὸν ἴδιο τὸ Θεό σας.

Μὴν ἀμελεῖτε καὶ στὸ Ἅγιο Ποτήριο ἀμέσως νὰ βρεθεῖτε, ἀφοῦ ἐπαναλαμβάνω ἔχετε πρὶν μετανοήσει καὶ ἐξομολογηθεῖ, γιὰ νὰ λάβετε τὸ Σῶμα Μου καὶ τὸ Αἷμα Μου, ὅ,τι καλύτερο καὶ συμφερότερο γιὰ τὸ σῶμα σας καὶ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή σας.

Σᾶς καλεῖ ὁ Λυτρωτὴς σας ἀλλὰ καὶ ὁ Μεγάλος Δωρητής σας, Αὐτὸς ποὺ σᾶς ἔδωσε τὴ ζωή σας, Αὐτὸς ποὺ σᾶς ἀγαπᾷ πραγματικὰ καὶ πονᾷ πολὺ ἐὰν ζεῖτε μακριά Του καὶ ὄχι κοντά Του.

Βάλτε Με λοιπὸν ἐντός σας καὶ τότε θὰ βλέπετε κάθε καλὸ ποὺ θὰ ἔρχεται καὶ θὰ σᾶς βοηθᾷ, θὰ σᾶς στηρίζει, θὰ σᾶς φωτίζει καὶ τὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία θὰ σᾶς δωρίζει.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :