Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΙΑ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ 

ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΙΑ ΖΕΙ—ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΧΛΙΔΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΗΣΑΝ ΤΑΠΕΙΝΟΙ

Δέν ἀναφέρεται εἰς τό βιογραφικόν της πολιτικός γάμος, πολλῷ δἐ μᾶλλον Θρησκευτικός, καθ΄ ὅτι εἶναι διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ὡς ὁ Διοκλητιανός καί ὀ ΣτάλινPresident GR

@PresidencyGR

Αφιερώνουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις ελληνίδες και τους έλληνες επιστήμονες, ερευνητές, γιατρούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς που δίνουν τη μάχη κατά του κορωνοϊού εντός και εκτός Ελλάδας. Νιώθουμε υπερήφανοι και τους ευχαριστούμε. #worldhealthday2020 #Covid_19

«ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει». Πλάτωνος Συμπόσιον

Φυσικόν εἶναι ὁ κρυψίνους καί καταχθόνιος Μισέλληνας καί ἀντίΧριστος Μητσοτάκης νά ἐπιλέξη διά πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκράτίας ἕναν ὄμοιον του, ἕναν Μισέλληνα καί ἀντίΧριστον. Καί τήν βρῆκεν εἰς ἕνα σκοτεινόν πρόσωπον. Βεβαιότατα τήν ὑπέρ ψήφισεν καί ὀ Τσίπρας.

Ἐτησίως εἰς τάς 7 Ἀπριλίου Ἑορτάζεται ἡ παγκόσμιος ἡμέρα ὑγείας. Αὐτό τό σκοτεινόν πρόσωπον ἔγγραψεν ἕνα μήνυμα διά αὐτήν τήν ἡμέρα. Τώρα πῶς αὐτό τό ἄτομον μέ αὐτήν τήν νοηματικήν γραφήν καί αὐτό τό περιεχόμενον, ἐγένετο πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, εἶναι ἔνα ἐρωτηματικόν. Δέν κάμει οὔτε διά γουρνοβοσκός, διότι καί αὐτά τά ἄτομα ἔχουν προσωπικότητα, ὅπως ὅλοι μας.

1ον) Εἶναι πρωτοφανές καί πρωτάκουστον σέ δημόσια ἔγγραφα πού προέρχονται ἀπό οἰανδήποτε δημόσιαν ὐπηρεσίαν νά μπαίνη ἠ φωτογραφία τοῦ ἀποστέλλοντος. Πολλῷ δέ μᾶλλον ὄταν προέρχεται ἀπό τόν πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Οὔτε τά σούργελα δέν ξεφτιλίζουν κατ’αὐτόν τόν τρόπον τούς Θεσμούς.

2ον) Τό Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, τά ἀρχηκά γράμματα τά γράφει μέ κεφαλαία ἐνῶ, «στις ελληνίδες και τους έλληνες» τά γράφει μέ μικρά.

3ον) Μετά γράφει σέ ξένην γραφήν President GR@PresidencyGR.

Τῆς εἶναι ἀδιανόητον νά γράψη πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀπλούστατα διότι ἔχει ἀπέχθειαν καί μῖσος διά κάθε τί τό Ἐλληνικόν.

Γνωστόν εἶναι ὅτι ὑπάρχουν τά «κατά συνθήκην ψεύδη». Αὐτό τό σκοτεινόν ἄτομον οὔτε χρήσιν αὐτοῦ δέν δύναται νά κάμη. Τό πάθος εἶναι ὑπερκείμενον τῆς λογικῆς. Καί ἐν προκειμένῳ, τό μανιῶδες Μισελληνικόν πἀθος της εἶναι τόσον ἔντονον πού τῆς εἶναι ἀδύνατον νά τό ἀποκρύψη καί νά κάμη χρήσιν τῶν «κατά συνθήκην ψευδῶν», καί νά γράψη τό Ἑλληνίδες, Ἕλληνες μέ κεφαλαία.

Ἑλληνίδα καί Ἕλληνα σκοπίμως τό γράφει μέ μικρά διά νά σέ ταπεινώση, νά σέ ὑποτιμήση, νά σέ ξευτιλίση. Οὔτε καί ὁ μεγαλύτερος μισέλληνας Τούρκος δέ θά συμπεριφερόταν κατ’αὐτόν τόν ἀπαξιωτικόν τρόπον σέ Ἕλληνες.

Τό περίεργον εἶναι ὅτι ὅλαι αἱ ἰστοσελίδες διορθώνουνν τό σκόπιμον λάθος τοῦ (ε) μικρό, ἀλλά δέν τό σχολιάζουν.

Α) Ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἀπέρριψεν μέ φρικτόν τρόπον καί ἀνθελληνικήν μανίαν τήν αἴτησιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων καί τῆς Ὀμοσπονδίας τῶν Πολιτιστικῶν Σωματείων Μακεδόνων, διά τήν ἀκύρωσιν τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐκεῖ ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἐλειτούργησεν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῶν Σκοπιανῶν, καί ὄχι ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθείας. Διά τό μεῖζον αὐτό θέμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀπαγόρευσεν εἰς τούς τρεῖς δικηγόρους νά ἀγορεύσουν περισσότερον ἀπό 20 λεπτά. Ὅταν διεμαρτυρήθησαν τούς ἀπάντησεν, «δέν θά ἀσχολούμαστε μαζί σας». Οἱ παρευρισκόμενοι μέ τήν ἀνθελληνικήν της συμπεριφοράν ἐθύμασαν, ἐκνευρίστηκαν, τήν γιουχάρισαν. Ἀλλά αὐτή ἀπτόηττη, τήν ἄλλην ἡμέραν κιόλας ἔβγαλεν τήν καταδικαστικήν ἀπόφασιν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Β) Τό ἔτος 2.000 ὡς ἀδίστακτη διώκτης τοῦ Χριστοῦ μας καί τῶν ἙλληνοΧριστιανικῶν παραδόσεων καί παρά τήν συλλογήν ἄνω τῶν 3.000.000 ὑπογραφῶν ἀπό τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον, μέ αἴτημα τήν ὀρθολογιστικήν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας, τήν προαιρετικήν ἀναγραφήν τοῦ Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας. Αὐτή ἡ κυρία ὡς δικαστής κτῆνος μέ ἀντίΧριστον μανίαν, ἀπαγόρευσεν εἰς ὄσους Ἔλληνας τό ἐπιθυμοῦν νά ἀναγράφουν τό Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας των.

Πάρ ὅτι τό πρῶτον ἄρθρον τοῦ Συντάγματος γράφει:

Άρθρο 1

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Κάποιο κίνητρον τήν ὠθεῖ οὕτως ὤστε ἀνερυθριάστως καί μέ εὐκολίαν νά ἔχη τόσην ἀπέχθειαν καί μῖσος κατά τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ ἙλληνοΧριστιανικῶν παραδόσεων. Μήν λησμονοῦμεν ὅτι εἴχομεν καί Τουρκοκρατία καί «μερικές γιά ταῖς δόξαις καί ταῖς ἠδοναῖς, ἄλλαξαν τήν πίστην τους καί ἔγιναν μουσουλμάνες», ὅπως λέγει ὁ Κολοκοτρώνης. Καί ἀπό αὐτήν τήν διασταύρωσιν μιᾶς πορνοσκύλας ἑλληνίδας μέ ἕναν Τούρκο, μόνον ἐκτρώματα γεννῶνται. Καλόν εἶναι νά ἐπιστρέψη εἰς τήν πατρογονικήν της περιοχήν, τά βάθη τῆς ἀνατολῆς.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΕΝ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΧΛΙΔΑΤΑ

Ὀφείλομεν νά τήν ἀπομακρύνομεν τάχιστα ἀπό αὐτήν τήν θέσιν.


Δεν υπάρχουν σχόλια :