ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 
Βεβαίως τό ὑπουργεῖον ὑγείας τῆς Γερμανίας ἔχει ἀπόλυτον δίκιο, νά παρουσιάζη τήν Ἑλλάδα ἀνήμπορη καί ἀνίκανη, καί νά χρειάζεται τήν βοήθειαν τῆς Τουρκίας

Μεταξύ τῶν Γερμανικῶν φυλῶν εἶναι οἱ Βάνδαλοι καί οἱ Ἔρουλοι ὡς εἰς τό Πίνακα.

Ἀπλῶς, αὐτοί δέν εἶναι κανίβαλοι δέν εἶναι ἀνθρωποφάγοι, εἶναι οἱ Ἔρουλοι Βάνδαλοι+Ἔρουλοι=Γερμανοί=Τούρκοι. Ταιριάζουν ἀπόλυτα εἰς τήν Βαρβαρότητα. «ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει». <Συμπόσιον> Πλάτωνος. Ἀπό τούς Γερμανούς ἐξαιροῦνται σαφέστατα ὄλοι οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς Γερμανίας πού εἶναι ἄπαντες Φιλέλληνες, καί δέν ἀποκλείεται εἰς αὐτούς νά ρέη ἝλληνοΡωμαϊκόν αἷμα.

Βεβαίως καί ἔχει δίκιο τό Γερμανικόν ὑπουργεῖον νά καυχᾶται διότι οἱ κατωτέρῳ γραφέντες εἶναι ΓερμανοΤούρκοι: ὁ Ἱπποκράτης ὁ θεμελιωτής τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ὁ Ἰσοκράτης, ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτωνας, ὁ Ἀριστοτέλης οἱ πρῶτοι καί μεγαλύτεροι φολόσοφοι, θεμελειωταί τῆς Εὐρωπαϊκῆς καί παγκοσμίου σκέψεως, ὁ Σοφοκλῆς, ὁ Εὐριπίδης, καί ὁ Αἰσχύλος, εἶναι οἱ μεγαλύτεροι τραγωδοί συγγραφεῖς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ Ἀριστοφάνης ὁ μεγαλύτερος κωμικός συγγραφεύς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ Ἡρόδοτος, ὁ πατήρ τῆς Ἰστορίας, ὁ Ὅμηρος μὲ τὰ δύο μεγαλύτερα, μέχρι σήμερον, ποιήματα τὴν Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια· Βασιλεύς Μέγας Ἀλέξανδρος ὁ ἀήττητος ἐκπολιτιστής τῶν λαῶν.

Ἐπίσης ΓερμανοΤούρκοι εἶναι: ὁ Ἐρατοσθένης, ποὺ τὸ ἔτος 250 π.Χ ἐμέτρησεν μὲ ἀκρίβειαν τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τῆς Γῆς, ὁ μεγάλος μαθηματικός Πυθαγόρας καί τὸ Πυθαγόρειον Θεώρημα του· ὁ Ἤρων ὁ Ἀλεξανδρεύς ὑπέρευφυής καί μέγας ἐφευρέτης, ὁ ὁποῖος ἐφηῦρεν τὴν μέτρησιν τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν τριγώνων καί ὄχι μόνον αὐτό· Δημόκριτος ὁ πανεπιστήμων ἀσχολείθηκεν μέ τήν μουσικήν, τήν Γεωμετρίαν, τά μαθηματικά, τήν ἀστρονομίαν τό σύμπαν καί τούς γαλαξίες. Ἐσκέφθη τό ἀδιαίρετον τῆς ὕλης τό ἄτμητον, ἐξ οὖ καί εἰς τήν ἐπιστήμην ἔχομεν τήν ὁρολογίαν τοῦ ἀτόμου, ὀ Εὐκλείδης μέ τήν Γεωμετρίαν του.

Ἐπίσης ΓερμανοΤούρκος εἶναι ὀ Ἀρχιμήδης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἠ μεγαλυτέρα ἰδιοφυΐα ὄλων τῶν ἐποχῶν, πού διά νά διαβάσης τάς ἐφευρέσεις του χρειάζεται νά διαβάζης μιά ζωήν. Θά ἀναφέρωμεν μόνον τρεῖς, τὸ γνωστὸν 3,14, εἰς τὴν ὑδροστατικήν ἰσχύει εἰσέτι ἡ περίφημος « ἡ ἀρχὴ τοῦ Ἀρχιμήδους», καί οἱ νόμοι τῶν μοχλῶν ὁ ὁποῖος εἶπεν διά τήν δύναμιν τῶν μοχλῶν καὶ τὴν περίφημον φράσιν «δῶς μοὶ πὰ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινήσω»· δηλ. δῶσε μου μέρος νά σταθῶ καί θά κινήσω τήν Γῆν.

Ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐλευθερία, αἱ Ἐπιστῆμαι, ἡ Φιλοσοφία, τὸ Δίκαιον, οἱ Νόμοι, οἱ Ἡθικοὶ Κανόνες, τὸ Θέατρον, ἡ Τραγωδία, ἐπίσης εἶναι ΓερμανοΤουρκικά ἐφευρήματα. Ἀναφέραμεν μόνον μερικούς καί μερικά.

Ἀλλά παρά ταύτα σεβαστόν ὑπουργεῖον τῆς Γερμανίας, παρά τήν προσβολήν καί τήν ταπείνωσιν πού μᾶς κάμετε, ἐμεῖς οἱ κατώτεροι καί οὐτιδανοί Ἔλληνες σᾶς ἐπιτρέπομεν νά χρησιμοποιῆτε εἰς τά σχολεία σας καί τά Πανεπιστήμια σας ὅλα τά ἀνωτέρῳ, ἐκτός ἀπό ἕνα, τό 3,14. Καληνύκτα σας

Βεβαιότατα ὁ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, λόγω κληρονομικότητος ἔχει ἀπόλυτον δίκιο ὅταν λέγει ὅτι: «Όταν ακούω ότι όλα υποχωρούν, μπροστά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής». Βεβαίως διά τούς Βανδάλους καί Ἐρούλους ἡ ἀνθρώπινη ζωή δέν ἔχει καμίαν ἀξίαν. Μόνον πού ὁ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ἐξαιρεῖ τόν ἑαυτόν του ἀπό τάς συνηθείας καί τούς Νόμους τῶν Ἐρούλων, διότι καί οἱ πρόγονοι του διά τήν ΖΩΗΝ δέν ἔδιδον καμίαν ἀξίαν. Ἀπό τόν μεγάλον Ἱστορικόν τῆς Βασιλευούσης, Προκόπιον τῆς Καισαρείας (500-570)Μ.Χ διαβάζομεν εἰς τό ἔργον του: DE BELLO GOTHICO -ΓΟΤΘΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, διά τούς Ἐρούλους: «ἐπίστευον εἰς πολλούς θεούς καί εἰς αὐτούς ἐφαίνετο ὅτι ἦτο εὐσεβές διά νά τούς ἐξευμενίσουν νά κάμουν ἀνθρωποθυσίας. Νόμους δέ πολλούς δ΄αὐτά, δέν ἐχρειάζοντο ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους. Κατά τήν διάκειαν τῆς ζωῆς των δέν ἐπιτρεπόταν οὔτε νά γεράσουν οὔτε νά ἀσθενήσουν, ἀλλά ἐπειδή, ὅταν κάποιος ἐξ αὐτῶν ἤ γήρασκεν ἤ νοσοῦσεν ἀναγκαστικῶς ζητοῦσεν ἀπό τούς συγγενεῖς του ὅτι τάχιστα πρέπει νά τόν ἐξαφανίσουν ἀπό τούς ἀνθρώπους. Αὐτοί δέ ξύλα πολλά συσσώρευαν εἰς μεγάλον ὕψος καί τοποθετοῦσαν τόν ἄνθρωπον ὑπεράνω τῶν ξύλων, κάποιον δέ ἐκ τῶν Ἐρούλων ξένον ὅμως πρός αὐτόν, μαζί μέ τό ξῖφος του τόν ἔστελλον. διότι δέν ἦτο ὀρθόν κάποιος ἀπό τούς συγγενεῖς νά τόν φονεύση».

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ἐσύ ἀπό μακροῦ καί γέρων εἶσαι ἀλλά καί ἀνάπηρος, παρά ταύτα ἐξαιρεῖς τόν ἑαυτόν σου ἀπό τάς συνηθείας καί τούς Νόμους τῶν προγόνων σου καί ζεῖς καί ὐπάρχεις, διά νά δολοφονῆς ὅμως ἄλλους ἀνθρώπους.

Οἱ Ἔρουλοι τό 267 Μ.Χ ἔκαμαν ἐπιδρομήν καί εἰς τήν Ἑλλάδαν, ἦλθον ἀπό πολύ μακριά καί ἐκεῖ ἐπέστρεψαν. Ἡ ἐπιδρομή ἦταν τρομακτική, κατέστρεψαν, λεηλάτησαν, ἔκαψαν ὅλην τήν Ἑλλάδα. Ἐλελήλατησαν τήν Σπάρτην, τήν Κόρινθον, τό Ἄργος τό Βυζάντιον, τήν Σκῦρον, τήν Λήμνον. Ἔφθασαν καί εἰς τήν Ἀθήναν καί τήν ὁποίαν πυρπόλυσαν. Σώθηκεν εὐτυχῶς ἡ Ἀκρόπολις, ὁ ναός τοῦ Ἡφαίστου, τό ρολόϊ τοῦ Ἀνδρόνικου Κυρρήστου(ἀέρηδες), τό Πάνθεον καί ἐλάχιστα ἄλλα. Τό θέατρον τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀττικοῦ εἶχεν σκεπήν, ἦτο ἡ μεγαλυτέρα τῆς ἐποχῆς του, καί τήν ὁποίαν ἔκαψαν.

Οἱ Βάνδαλοι ἔδωδαν εἰς τήν παγκόσμιον κοινότητα, ὡς λέξιν καί ὡς ἔννοιαν τόν Βανδαλισμόν. Καί τοῦτο προέκυψεν ἀπό τό ἔτος 455 Μ.Χ ὅταν κατέλαβον τήν Ρώμην καί διά δύο ἐβδομάδες λεηλατούσαν τήν πόλιν καταστρέφοντας κάθε πολιτιστικόν στοιχεῖον τῆς Ρώμης, ἀγγάλματα, ἔργα τέχνης κ.τ.λ. ἀλλά καί σφάζοντας τούς κατοίκους της.

Σεβαστόν ὑπουργεῖον τῆς Γερμανίας, ἐσεῖς καί ἡ Τουρκία πολιτισμόν δέν ἔχετε, ἀλλά ἔχετε ἕνα ποινικόν μητρῶον πού ἀρχήν ἔχει, ἀλλά τέλος δέν ἔχει.

Ἀλλά καί ἐμεῖς, ὦ ρέ Ἕλληνες, πῶς ξεπέσαμεν τόσον πολύ, ὥστε ἀπό αὐτά τά τέρατα τῆς Σοφίας νά ἀναδεικνύωμεν πρωθυπουργούς, τόν Σιμήτη, τόν Γιωργάκη, τόν Τσίπρα, τόν Μητσοτάκη, δηλ. τούς δολοφόνους μας. Διότι μᾶς ὁδήγησαν εἰς τέτειον σημεῖον παρακμῆς ὥστε νά δίδωμεν τήν εὐκαιρίαν εἰς τούς Γερμανούς νά μᾶς χλευάζουν καί νά μᾶς παρουσίαζουν ἀνήμπορους καί ἀνίκανους καί νά θέλωμεν τήν προστασίαν τῶν Τούρκων. Καθ’ ὅτι οἱ Τούρκοι τά τελευταία χρόνια συνεχῶς μᾶς ταπεινώνουν καί μᾶς προσβάλλουν, καί ἐμεῖς τό παίζομεν ψύχραιμοι ἀπό ἀνικανότητα καί ἀδυναμίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :