Η ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ


Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΙΟ ΘΕΛΗΜΑ


+++ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος +++

Ἀγαπητά Μου παιδιὰ τὰ θαυμαστά Μου θὰ δεῖτε, γι’ αὐτὸ σᾶς λέω νὰ ἀρχίσετε νὰ μακροθυμεῖτε, νὰ μακροθυμεῖτε γιὰ κάθε τί, νὰ
μακροθυμεῖτε γιὰ κάθε ἕναν ἀδελφὸ, γιὰ κάθε ἕναν διπλανό σας, γιὰ τὸν φίλο, καὶ τὸν μὴ φίλο, τὸν δικό σας.

Μακροθυμία παιδιά Μου, μακροθυμία, μακροθυμία εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Τριαδικὸς Θεός. Βάλετε αὐτὸ βαθιὰ εἰς τὴν καρδία, εἶναι μεγάλη εὐλογία, εἶναι μεγάλη χορηγία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ξέρετε τί εἶναι ἡ μακροθυμία; Σᾶς ἀπαντῶ: Εἶναι νὰ ἔχετε ἀγάπη γιὰ τὰ πάντα, νὰ μὴν κρατᾶτε τίποτα τὸ πονηρό, νὰ μὴν κρατᾶτε τίποτα τὸ μιαρό, νὰ μὴν κρατήσετε τίποτα τὸ μισητὸ στὸ δικό σας τὸ ψυχικό, νὰ εἶναι πεντακάθαρο αὐτό.

Γιὰ σκεφτεῖτε τί εὐλογία θὰ ἔχετε μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν καρδία!

Γιὰ σκεφτεῖτε τί ἐπαφὴ θὰ ὑπάρχει μὲ τὸν διπλανό σας, ἀκόμα καὶ μὲ τὸν ἐχθρό σας!

Γιὰ σκεφτεῖτε τί ἠρεμία, τί γαλήνη,
τί ἀγάπη, τί τοῦ Θεοῦ ἐλεημοσύνη,
πραγματικὰ ἐλεημοσύνη,
θὰ ἔρχεται εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχὴ
γιατί θὰ γιατρεύει κάθε μία πληγή,
ὄχι μόνο δική σας πληγὴ,
γιατί ἐσεῖς θὰ ἔχετε ἰαθεῖ
ἐὰν ἔχετε τὴν μακροθυμία,
ἀλλὰ θὰ ἰαθεῖ καὶ ἡ πληγὴ τοῦ ἀδελφοῦ σας, α
ὐτοῦ ποὺ πάσχει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀσθένεια τὴν τρομερὴ
 καὶ ὅταν τοῦ ἐμφυσήσετε μέσα εἰς τὴν δική του τὴν ψυχὴ
αὐτὸ ποὺ λέγεται μακροθυμία,
τότε τὰ πάντα τὰ ἄσχημα καὶ τὰ μιαρὰ
ἀπὸ μέσα του θὰ ἐξαφανιστοῦνε
καὶ αυτοί σὲ Ἐμένα τὸν Κύριο θὰ ‘ρθοῦνε, θὰ Μὲ προσεγγίσουνε, θὰ Μὲ προσεγγίσουνε καὶ θὰ Μὲ ἀγαπήσουνε,
 ἐννοῶ μὲ τὸ ἐσωτερικό τους, τὸ ἴδιο τὸ ψυχικό τους.

Μεγάλο θαῦμα αὐτὸ θὰ εἶναι ἀπὸ
τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ
καὶ μεγάλη, πάλι θὰ πῶ τὴν λέξη χορηγία,
θὰ ἔχει καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Γιὰ φανταστεῖτε νὰ ἀρχίσετε νὰ κάνετε αὐτὸ ἀκριβῶς,
αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ σᾶς εἶπα πρὶν ἀπὸ ἕνα λεπτό!
Εἶναι μεγάλο δῶρο αὐτὸ,
γι’ αὐτὸ πάλι σᾶς ἐντελῶ γιὰ τὸ ἔργο αὐτό!

Μακροθυμία λοιπόν, μακροθυμία σὲ κάθε ὕπαρξη ἀνθρωπίνη, μὴν κάνετε ἐξαίρεση γιὰ κανέναν, πουθενὰ καὶ ποτέ,
 καὶ τότε θὰ ἔχετε τὴν ἀνταμοιβή σας,
θὰ ἔχετε τὴν ἀνταμοιβή σας καὶ εἰς τὴν βιωτή σας,
 στὴν ἐδῶ τὴν βιωτή σας, ὄχι μόνον ἐπάνω εἰς τὸν Οὐρανό,
σᾶς τὸ Ὁμολογῶ.

Μιλάω γιὰ τὴν ἀνθρωπίνη ἐδῶ τὴ βιωτή σας,
θὰ δεῖτε πὼς θὰ ἀλλάξει ἡ ζωή σας,
 πὼς θὰ γίνουν ὅλα ἤρεμα,
πὼς θὰ γίνουν ὅλα καλά,
πὼς θὰ γίνουν τόσο εἰρηνικὰ
ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστεῖτε
 ἐτοῦτο τὸ λεπτό, ἐτούτη τὴ στιγμὴ ποὺ Ὁμιλῶ
ἀγαπητά Μου παιδιὰ
 ἀλλὰ θὰ τὸ αἰσθανθεῖτε
ὅταν αὐτὸ θὰ τὸ γευθεῖτε,
καὶ θὰ γίνει αὐτὸ ὅταν θὰ ἀρχίσετε
νὰ τὸ ἐνεργεῖτε καὶ αὐτὸ νὰ ποιεῖτε.

Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα αὐτό! Αὐτὸ σιγὰ-σιγὰ νὰ ἀρχίσετε,
θὰ Ἔλεγα ὄχι σιγὰ-σιγὰ ἀλλὰ μὲ βία καὶ βιαστικὰ γιατί αὐτὸ πρέπει νὰ γενεῖ, πρέπει νὰ γενεῖ γι’ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ αὐτὰ ποὺ τελικὰ ἐκεῖ θὰ τερματίσουν.

Θὰ τερματίσουν στὸ καλό, θὰ τερματίσουν στὸ ἀγαθό, θὰ τερματίσουν στὸ τέλειο αὐτό, αὐτὸ ποὺ ἔχουμε εἰπεῖ ἀπὸ καιρὸ ἀλλὰ αὐτὸ γιὰ νὰ γενεῖ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τώρα, εἶναι ὥρα!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :