Translate the article and read it to your Language

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΗΨΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Τό ἔτος ἐνάρξεως τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ἀναφέρεται ὅτι εἶναι τό 776 Π.Χ, καθ΄ ὅτι οἱ Ὀλυμπιακοί προϋπῆρχον, καί ἕως τό 58 Μ.Χ.συμετεῖχον μόνον Ἕλληνες, δηλ. ἀδιαλείπτως διά 800 καί πλέον ἔτη συμμετεῖχον ἀποκλειστικῶς καί μόνον Ἕλληνες, ἀπό ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ πλανήτη Γῆ. Ἐκτός ἀπό τό 56 Μ.Χ ποῦ συμμετεῖχεν ὁ Νέρων, ἀλλά καί αὐτός ἐπικαλέσθηκεν ὡς ἐπιχείρημα, τό ὅτι καί ἐμεῖς οἱ Ρωμαίοι Ἕλληνες ἤμαστε, βεβαίως δέ καί τήν ἰσχύν του.

Σκοπός τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ἦτο ἡ σφυρηλάτησις τῆς Ἐθνικῆς ὁμοψυχίας καί ἡ καθιέρωσις τῆς ἀνωτερότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ἐν συγκρίσει μέ τούς βαρβάρους. Εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνας συνευρίσκοντο οἱ Ἕλληνες καί ἀντήλλασσον ἀπόψεις διά ὅλα τά θέματα.

Ἀναφέρομεν διά τούς ὰπανταχοῦ εὐρισκομένους Ἕλληνας τήν λέξιν μέτοικος καί ὄχι μετανάστης. Ἄπαντες ἔχομεν δεῖ τήν μετανάστευσιν τῶν Γκνοῦ καί ἄλλων ζώων. Ὁ Ἕλλην δέν μεταναστεύει, μετοικεῖ, διότι δέν εἶναι ζῶον. Καί μετοικεῖ διότι ὅλος ὁ Πλανήτης Γῆ, εἶναι Ἑλλάς. Καί εἶναι Ἑλλάς διότι ὅλη ἡ Γῆ ἔχει δεχθεῖ τόν Ἐλληνικόν πολιτισμόν, τάς Ἑλληνικάς ἐπιστήμας, τήν Ἑλληνικήν ἀρχιτεκτονικήν. Δέν ὑπάρχει σοβορόν οἰκοδόμημα εἰς τόν Πλανήτη Γῆ, πού νά μήν εἶναι Ἑλληνικῆς τεχνοτροπίας, ἀπό τόν Λευκόν οἶκον, τήν Γερμανικήν Καγκελαρίαν, Πανεπιστήμια, τό θέατρον τοῦ Λούβρου, κ.τ.λ. Εἰς ὅλα τά σχολεία καί Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου κάμουν χρήσιν τοῦ Πυθαγορίου Θεωρήματος, τοῦ 3,14 τοῦ Ἀρχιμήδους, τῆς μετρήσεως τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν τριγώνων τοῦ Ἤρωνος τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ, τῆς ἰατρικῆς τοῦ Ἱπποκράτους, κ.τ.λ πού οὔκ ἔστιν τέλος. Δηλ. ἐάν ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴπομεν, δέν ἐπιθυμοῦμεν νά κάμετε χρήσιν τῶν ἀνωτέρω εἰς τά σχολεία σας ἐπειδή εἶναι πνευματική μας ἰδιοκτησία, ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ὁ Πλανήτης Γῆ θά βυθισθῆ εἰς τό σκοτάδι.

Ἐπί τοῦ παρόντως: πολύς λόγος γίνεται διά τήν ψῆφον τῶν Μετοίκων Ἑλλήνων. Ὄπως τότε εἰς τά χρόνια τῆς σοφίας, τῆς μεγαλοπρέπειας, τῆς ἀνδρείας, τῶν γεναίων πολεμιστῶν, αὐτονόητον ἦτο ἡ συμμετοχή ἀπό ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ πλανήτη Γῆ τῶν Ἑλλήνων, εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνας, οὕτως αὐτονόητον εἶναι τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι εἰς ὄλους τούς ἀπανταχοῦ τῆς Γῆς εὐρισκομένους Ἕλληνας. Καμία φυσιολογική Μάνα δέν διακόπτει τήν Μητρικήν της ἀγάπη μέ τά παιδιά της. Ὁ ψυχικός ὀμφάλιος λῶρος κάμει ἀμφίδρομον τήν σχέσιν μεταξύ γονέων καί τέκνων. Ἐάν ἀπό ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ πλανήτη Γῆ,αὐτό τό αὐτονόητον δικαίωμα εἶχεν δοθεῖ ἀπό μακροῦ, εἰς τούς ἀπανταχοῦ Ἕλληνας, σήμερον δέν διερχόμεθα τήν κρίσιν πού διερχόμεθα εἰς τήν διττήν της ὑπόστασιν, κατ’ἀρχάς τήν ἡθικήν καί δευτερευόντως τήν οἰκονομικήν. Καί τοῦτο διότι ἐπειδή οἱ ἰκανοί καί ἐπιτυχημένοι Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι ἀναρίθμητοι. Κάποιος ἐξ αὐτῶν, ἐάν τοῦ εἶχεν δοθεῖ τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι νά εἶχεν ἀναλάβει τήν διακυβέρνησιν τῆς Ἑλλάδος. Ἀπό ἰκανούς καί ἐπιτυχημένους ἀνθρώπους ὑπάρχουν μεγάλαι πιθανότητες νά ἀναμένῃς σπουδαία πράγματα, ἀπό φαύλους, ἀχρείους καί ἀνθέλληνας μετά βεβαιότητος θά προκύψουν φαυλότητες, παρακμή καί ξεπούλημα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ὅπως τοῦτον συναίβει μέ αὐτούς πού μᾶς ὁδήγησαν εἰς τό Δ.Ν.Τ καί τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας.

Καί ἐνῶ ἡ Ἑλληνική πολιτεία δυστακτικῶς προσπαθεῖ νά δώση αὐτό δικαίωμα εἰς τούς μετοίκους Ἕλληνας, ἡ ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ὄχι οἱ ψηφοφόροι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ πάθος καί μέ πείσμα ἀρνεῖται αὐτό τό αὐτονόητον δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι εἰς τούς ἀπανταχοῦ Ἕλληνας, καί ὅταν ἦτο κυβέρνησις καί τώρα πού εἶναι ἀντιπολίτευσις. Ἐνῶ ἀντιθέτως μέ τήν μεγίστην τῶν εὐκολῶν, μέ ψυχικήν ἰκανοποίησιν καί χαράν παραχωρεῖ τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι σέ λαθροεισβολεῖς Μουσουλμάνους. Μέ μεγάλην ἄνεσιν καί εὐδαιμονίαν τούς μεταλάσσει σέ Ἕλληνες, τούς δίδει Ἑλληνικήν Ἰθαγένειαν καί τό δικαίωμα ψήφου. Καί εὐκόλως τίθεται ἕνα ἐρώτημα, ἡ ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ ποίους ἔχει συγγένεια αἵματος μέ τούς Ἕλληνας ἤ μέ τούς λαθροεισβολεῖς. Διότι δέν πρέπει να λησμονοῦμεν ὅτι κάποτε ὑπῆρχεν Τουρκοκρατία καί μερικές τσοῦλες Ἑλληνίδες πῆγαν εἰς τό χαρέμι τοῦ Πασᾶ. Κατά τούς γενετιστάς ἕνα ἀπειροελάχιστον ποσοστό τοῦ D.N.A τῆς τάξεως τοῦ 0,5%, εἶναι Ἀσιατικῆς προελεύσεως.

Ἀναφερθήκαμεν εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας καί ὅτι εἰς αὐτούς διά 800 καί πλέον χρόνια συμμετεῖχον μόνον Ἕλληνες. Ἡ ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἕνα ἱερόν σκοπόν νά ἐπιτελέσῃ: νά καταγγείλῃ εἰς τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς ὅτι ἡ μεγαλυτέρα ρατσιστική καί φασιστική διοργάνωσις ὄλων τῶν ἐποχῶν εἶναι οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, διότι εἰς αὐτούς συμμετεῖχον διά ὁκτώ καί πλέον αἰώνας, διά ὁκτακόσια καί πλέον χρόνια, μόνον Ἕλληνες καί ὄχι ἄλλες ράτσες. Νἀ ἀπαιτήση νά διαγραφοῦν οἱ λέξεις Ὀλυμπία, Ὄλυμπος κ.τ.λ ἀπό ὅλας τάς ἐγκυκλοπαιδίας τοῦ κόσμου, διότι συνειρμικά συνδέονται μέ τήν μεγαλυτέραν ρατσιστικήν καί φασιστικήν διοργάνωσιν ὄλων τῶν ἐποχῶν πού εἶναι οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες. Καί ἐάν κάποιος ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ἔχει συμμετάσχει εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας καί ἔχει πάρει μετάλιον νά τό πετάξη εἰς τά σκουπίδια, ὅπως ἔκαμεν ἡ συντρόφισα πού πέταξεν τήν Παναγίαν μας εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων.

Νά τούς καταγγείλῃ διότι εἰς αὐτούς συμμετεῖχον οἱ ἄριστοι, συμμετεῖχον οἱ πρώτοι τῶν πρώτων, ἐπίσης συμετεῖχον Τύρανοι, Βασιλιάδες, φιλόσοφοι, καί αὐτή ἤταν μία ἀκραία φασιστική διόργάνωσις, διότι ὁ νικητής δέν ἔβγαινεν μέ κλῆρον.

Μία ἰστορική διαδρομή ἐπιφανῶν Ὀλυμπιονικῶν.

Θεαγένης ὁ Θεσσαλός ἐκέρδιδεν 24 πρώτας νίκας καί ἔλεβεν 1.400 στεφάνους.

Σώστρατος ὁ Σικυώνιος μέγας ἀθλητής τοῦ Παγκρατίου, ἐκέρδισεν 17 πρώτας νίκας.Πολυδάμας ὁ Θεσσαλός το 408 π.Χ. Ὀλυμπιονίκης εἰς τό παγκράτιον, ἐνίκησεν 12κις ἐν Ὀλυμπία, κατά τόν Παυσανία, ἦταν ὁ πλέον μεγαλόσωμος ἄνθρωπος πού ἔζησεν ποτέ. Ἀναφέρεται ὅτι ἔπιασεν ζωντανό ἕνα λιοντάρι εἰς τόν Ὄλυμπον.

Μίλων ὁ Κροτωνιάτης μέγας παλαιστής, 6 φορές Ὀλυμπιονίκης, ἐκέρδισεν ἐπίσης 7 στεφάνους εἰς τά Πύθια, 10 εἰς τά Ἴσθμια, 9 εἰς τά Νέμεα. Ὁ Φύλαρχος ἀναφέρει ὅτι μετέφερεν εἰς τούς ὤμους του ἕνα δαμάλι τεσσάρων ἐτῶν.

Τίτορμος ὁ Αἰτωλός, ὅστις κατώρθωνε νά κρατῆ συγχρόνως δύο ταύρους μαινομένους καί ἐξαγριωμένους. Δι΄αὐτόν ὁ Μήλων ὁ Κροτωνιάτης εἶπεν: «Ζεύς ἔπεμψεν ἀνθρώποις Ἡρακλέα».

Διαγόρας ὁ Ρόδιος ὑπῆρξεν ἕνας μεγάλος ἀθλητής τῆς πυγμαχίας, τοῦ 5ου Π.Χ αἰῶνος, εἶχεν ἀνακηρυχθεῖ πρωταθλητής εἰς τούς τέσσερις πανελλήνιους ἀγῶνας, Πύθια, Νέμεα, Ὀλυμπιακούς, καί Ἴσθμια, καθώς καί σέ ἄλλους τοπικούς ἀγῶνας εἰς τάς Ἀθήνας, Πελλήνη, Μέγαρα, Ρόδο καί Αἴγινα.

Ἀγεύς ὁ Ἀργεῖος, ὅστις ἐνίκησεν ἐν Ὀλυμπία, καί αὐθημερόν μετέβει εἰς τό Ἄργος διά νά ἀναγγείλη τήν νίκην του διατρέξας 90 χιλιόμετρα.

Πυθαγόρας ὅστις ἐνίκησεν ἐν Ὀλυμπία εἰς ἀγώνισμα πυγμαχίας

Πλάτων ὅστις ἐνίκησεν νίκην πάλης εἰς τά Ἴσθμια.

Σωκράτης ἦτο ἄριστος γνώστης τοῦ Παγρατίου καί μέγας πολεμιστής, εἶχεν διαπρέψει είς τήν μαχην τῆς Ἀμφιπόλεως, τῆς Τανάγρας καί Ποτιδαίας.

Ὁ φιλόσοφος Ἐμπεδοκλῆς ὅστις ἐνίκησεν ἱπποδρομικήν νίκην κέλητος ἵππου.

Λεωνίδας ὁ Ρόδιος ἐστέφθει νικητής εἰς 4 Ὀλυμπιάδες. Ἔγινεν διάσημος και τελικῶς ἐθεοποιήθει διά τάς νίκας του σε τρία ἀγωνίσματα δρόμου: τό στάδιο, τόν δίαυλο καί τόν ὀπλίτη δρόμο. Αἱ ἱστορικαί μαρτυρίαι τόν χαρακτηρίζουν ὡς τόν αθλητήν μέ τό δαιμόνιον τάχος (τήν δαιμονισμένην ταχύτητα). Ὁ Ρόδιος δρομεύς κατάφερε νά νικήση καί εἰς τά τρία αγωνίσματα σέ τέσσερις διαδοχικάς Ὀλυμπιάδες, ἕνα ἐπίτευγμα πού δέν ἐπαναλήφθηκεν ἀπό ἄλλον ἀθλητήν.

Λάδας ἐκ Σπάρτης Ἔξοχος δρομεύς. Ἐνέπνευσεν τόν Μύρωνα εἰς τήν κατασκευήν ἑνός ἀγάλματος, διά τό ὁποῖον οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγον πῶς εἶχεν πνοή.

οἱ Συρακούσιοι τύρανοι Γέλων καί Ἰέρων, νικηταί εἰς ἀρματοδρομίαν.

ὁ Κίμων νικητής εἰς ἀρματοδρομίαν

Ὁ ἔξ Ἀλεξανδρείας, Στάτων

Ὁ ἔκ Τενέδου, Δημόκριτος

Δημήτριος ὁ Σαλαμίνιος ἐκ Κύπρου, νικητής εἰς τρεῖς Ὀλυμπιάδας εἰς τό στάδιον

Ἠρακλείδης ὁ Σαλαμίνιος ἐκ Κύπρου νικητής εἰς τήν 144ην Ὁλυμπιάδαν.

Ὀνησίκριτος ὁ Σαλαμίνιος ἐκ Κύπρου νικητής εἰς τό στάδιον εἰς τήν 150 Ὀλυμπιάδαν.

Ἀλκιβιάδης συμμετάσχει εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας εἰς τήν ἀρματοδρομίαν μέ 7 τέθριππα ἄλογα καί ἐστέφθει Ὀλυμπιονίκης κερδίζων τάς τρεῖς πρώτας θέσεις.

Θεαγένης ο Θάσιος, ἕνας ἀπό τούς διασημότερους ἀθλητάς τῆς ἀρχαιότητος, ἐστέφθει Ὀλυμπιονίκης τό 480 εἰς τήν πυγμαχίαν καί τό 476 Ὀλυμπιονίκης εἰς τό Παγκράτιον, ἐπέτυχεν 3 νίκες εἰς τά Πύθια, 9 εἰς τά Νέμεα, 10 εἰς τά Ἴσθμια.

Ἐργοτέλης ἐκ Κνωσσοῦ ὑπῆρξεν Ὀλυμπιονίκης. Ἔνίκησεν εἰς Ὀλυμπίαν σέ ἀγῶνας δολιχοδρομίας. Νίκησε ἐπίσης στά Πύθια καί τά Ἴσθμια. Τόν ὕμνησεν ὁ Πίνδαρος.

Δόλιχος=μακρύς, δολιχοδρομία=μακρύς δρόμος , ὁ δόλιχος ἦτο 24 στάδια, ἕνα στάδιον περίπου 190μέτρα.

Φειδιππίδης διάσημος Ἀθηναῖος δρομεύς. Στάλθηκε ἀπό τούς Ἀθηναίους εἰς τήν Σπάρτην, πρό τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνος διά νά ζητήση βοήθειαν. Διέτρεξεν τήν ἀπόστασιν ἐντός δύο ἡμερῶν.

Εὐχίδας ἐκ Πλαταιῶν περίφημος δρομεύς, συμμετεῖχεν εἰ ςτήν μάχην τῶν Πλαταιῶν. Μετά τήν νίκην τῶν Ἑλλήνων μετέβει εἰς τό μαντεῖον τῶν Δελφῶν ἀπ' ὅπου παρέλαβεν τό ἱερόν πῦρ, ἐπιστρέφοντας αὐθημερόν εἰς τό Ἑλληνικόν στρατόπεδον. Ὑπολογίζεται ὅτι ἐντός μιάς ἡμέρας διήνυσεν 185χιλιόμετρα. Ὅταν ἄναψεν τόν βωμόν πού εἶχεν κατασκευασθῆ διά τόν ἑορτασμόν τῆς νίκης, ἀσπάσθηκεν τούς συμπολεμιστάς του καί ἀπεβίωσεν.

Ὁ Βασιλεύς Φίλιππος Β, πατήρ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἐστεύθη τρεῖς φορές Ὀλυμπιονίκης εἰς τήν ἀρματοδρομίαν, τήν 106ῃ, τήν 107ῃ καί τήν 108ῃ Ὀλυμπιάδα.

Οἱ ἐξ Ἀθηνῶν, Καλλίας καί Φρύνων

Οἱ Θηβαῖοι, Κλειτόμαχος καί Θεαγένης

Δημόκριτος, ἐκ Τενέδου

Ταυροσθένης, ἐξ Αἰγίνης

Βασιλεύς Ἀλέξανδρος Α! Ὀλυμπινίκης δρομεύς συμετεῖχεν εἰς 80ην Ὀλυμπιάδα.

Δαμασίας ἐξ Ἀμφιπόλεως δρομεύς, ἐνίκησεν εἰς τήν 115ην Ὀλυμπιάδα.

Ἐμεῖς ἀπλῶς νά εὐχηθῶμεν, οἱ Μέτοικοι Ἔλληνες νά κρύβουν μέσα τους ἕναν Ὅμηρον καί ἕναν Ὀδυσσέαν, διά νά εἶναι εἰς τήν σκέψιν τους τό νόστιμον ἦμαρ, δηλ.ἡ γλυκιά ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τήν Μητέρα Ἑλλάδα.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :