Translate the article and read it to your Language

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΥΛΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΥΒΔΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ
Προεκλογική ἀφίσα τοῦ Τσίπρα γραμμένη εἰς τά Τούρκικα, ἐπισκεπτόμενος τήν Θράκη μας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΥΛΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΥΒΔΙΝ

Ἀπό τόν Μισέλληνα Τσίπρα, εἰς τόν ἀνθέλληνα Μητσοτάκη.

Ὁ μέν Τσίπρας ἦτο γνωστός μισέλληνας, ἀλλά παρά ταύτα ἐπειδή διάγωμεν σέ περίοδον παρακμῆς ἐψηφίσθει μέ μεγάλα ποσοστά. Οἱ σοφοί λέγουσιν: καλλίτερα νά εἶσαι τελευταῖος μεταξύ τῶν πρώτων, παρά πρῶτος μεταξύ τῶν τελευταίων. Ὁ Τσίπρας ἦτο πρῶτος. Ἄπαντες δέ σήμερον ὀμολογοῦν ὅτι διερχόμεθα παρακμήν. Ὁφείλομεν νά ὀρίσωμεν τί εἶναι παρακμή. Ὡς παρακμήν δυνάμεθα νά ὀρίσωμεν, τήν διάβρωσιν τοῦ εἶναι μας, τήν ἀποσύνθεσιν τοῦ ἐγώ μας, τήν ἀπώλειαν ἀγάπης διά τόν ἑαυτόν μας. Καί ὅταν δέν ἀγαπᾶς τόν ἑαυτόν σου, πολλῶ δέ μᾶλλον τήν Πατρίδα σου. Τώρα τίθεται ἕνα ἐρώτημα, αὐτοί πού δέν ἀγαποῦν τόν ἑαυτόν τους, καί δέν ἀγαποῦν τήν Πατρίδα τους, ἐάν θά πρέπει νά ἔχουν τό δικαίωμα νά ψηφίζουν. Διότι ὅταν δέν ἀγαπᾶς τόν ἑαυτόν σου, ἐπόμενον εἶναι νά μή σέβεσαι καί τόν γείτονα σου, ὡς ἐκ τούτου δέν πρέπει νά ἔχης τό δικαίωμα ψήφου. Διότι ὅταν δέν ἀγαπᾶς τόν ἑαυτόν σου, δέν τιμᾶς τήν Πατρίδα σου, δέν σέβεσαι τόν συνέλληνα σου,πῶς εἶναι δυνατόν νά ψηφίζης. Πῶς εἶναι δυνατόν νά θεωρῆς ἀκατάλληλον τό παιδί σου νά ἐκπροσωπήση τήν Ἑλλάδα εἰς τήν Εὐρωβουλήν καί νά θεωρῆς κατάλληλον τήν Κούνεβα τήν Βουλγάρα. Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀφήνης τό παιδί σου ἄνεργον καί νά πριμοδοτῆς τήν Κούνεβα μέ 25.000 ΕΥΡΩ τόν μῆνα γιά πέντε χρόνια. Πῶς εἶναι δυνατόν διά τῆς ψήφους σου νά ἔχης τό δικαίωμα νά ἀποφασίζεις διά τόν συμπατριώτη σου καί τήν ἔνδοξον Πατρίδα τοῦ Μέγα Ἀλέξανδρου, τοῦ Μίνωα, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Ἀριστοτέλη κ.τ.λ. Μᾶλλον πρέπει νά τεθῆς ὑπό τήν στενήν παρακολούθησιν ἐξειδικευμένων ἰατρῶν.

Ἀπόδειξις τῆς παρακμῆς.

Εἰς αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον ὅπου ἐμεῖς περπατοῦμεν σήμερον, καί πού μέχρις πρό τινος ἦτο ἐλεύθερος, ἔχουν περπατήσει καί ἔχουν δημηγορήσει τά μεγαλύτερα μυαλά ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἡ μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν, λέγεται Περικλέας. Ἡ περίοδος διακυβερνήσεως του λέγεται «ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ». Τά ἔργα του ἔρχονται νά θαυμάσουν ἀπό ὅλην τήν οἰκουμένην. Ὁ Περικλῆς ἔκαμεν μία ὁμιλίαν, γνωστήν ὡς «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ» διά νά ἀποδώση τιμάς εἰς τούς νεκρούς πού ἐθυσιάσθησαν, διά νά εἶναι ἡ Πατρίδα του ἐλευθέρα. Ἀρχίζει τήν ὁμιλίαν του λέγοντας: «῎Αρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν παρέδοσαν. καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ πατέρες ἡμῶν·»

Δηλ. «Θά ἀρχίσω πρῶτα ἀπό τούς προγόνους, διότι δ΄αὐτούς καί δίκαιον ἀλλά καί πρέπον εἶναι αὐτήν τήν τιμήν εἰς τήν μνήμην των νά ἀποδώσωμεν. Αὐτήν τήν χώραν πάντοτε οἱ ἴδιοι κατοικούσαν διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην, ἐλευθέραν καί μέ ἀρετήν μᾶς παρέδωσαν. Καί ἐκεῖνοι εἶναι ἄξιοι ἐπαίνου καί εἰσέτι περισσότερον οἱ πατέρες ἡμῶν».

Πού νά φαντασθῆ ὁ Περικλέας ὅτι θά τόν διαδεχόταν ὁ Τσίπρας. Ὁ Περικλέας τόνιζεν ὅτι αὐτήν τήν χώραν κατοικοῦν πάντοτε οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην». Ὁ Τσίπρας καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀνοίγουν τά σύνορα καί μέ ντουντούκες προσκαλοῦν τούς λαθρομετανάστες νά εἰσβάλλουν εἰς τήν Ἑλλάδα μας. Μεταλλάσει κάθε λαθροσεισβολέα σέ Ἕλληνα καί τούς δίδει τό δικαίωμα ψήφου. Ἀπέραντο μῖσος κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλληνων. Δ΄αὐτό ἀνωτέρῳ εἴπομεν, «εἰς αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον πού μέχρις πρό τινος ἦτο ἐλεύθερος». Τό ἄκρον ἄωτον τῆς παρακμῆς καί τῆς ξεφτίλας εἶναι, ὅταν ἀπό τόν Περικλέα κατρακυλᾶς εἰς τόν Τσίπρα. Καί οἱ παρικμασμένοι ἀνέδειξαν τόν ἄπατριν καί μισέληναν Τσίπρα σέ πρωθυπουργόν. Δέν πάει ἄλλο.

Καί ὁ (σώφρων) λαός ἀντικατέστησεν τόν Τσίπραν μέ τόν φευγάτον, τόν Μητσοτάκην, τήν ντροπήν τῆς δεξιᾶς παρατάξεως. Καί ὅταν λέγομεν δεξιάν, ἐννοοῦμεν μίαν πνευματικήν ἰδεολογίαν πού ἐκφράζεται μέ τό τρίπτυχον: ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Τό τρίπτυχον τοῦτο εἶναι ἀειθαλές, αἰωνόβιον, διαχρονικόν εἶναι τά ἰδανικά, αἱ ἀρεταί καί ἀξίαι τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Δέν ἄρχονται δέ μόνον ἀπό τά χρόνια τοῦ Ὁμήρου, ἀλλά πᾶμε καί εἰσέτι παλαιότερα ἀπό τήν περίοδον τοῦ πολέμου μεταξύ Ἑλλήνων καί Ἀτλάντων. Περιγραφήν πού κάμει ὁ Αἰγύπτιος ἱερεύς εἰς τόν Σόλωνα ὅταν οὗτος εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τήν Αἴγυπτον, ἐπί πλέον τοῦ εἶπεν, ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες εἶσθε :«ἔτι δέ τό κάλλιστον καί ἄριστον γένος ἐπ’ἀνθρώπους». Δηλ, αὐτό τό τρίπτυχον ἔχει μίαν Ἱστορίαν 11.500 ἐτῶν. Αὐτή εἶναι ἡ διαχρονικῶς Ἐθνικόφρονος(Ἐθνικά+φρονῶ) ἰδεολογία τῶν Ἑλλήνων. Καί τώρα ἐσεῖς οἱ Ἐθνικόφρονες πού πήγατε εἰς τό 13ον Συνέδριον τῆς Νέας Δημοκρατίας, πήγατε ὡς Ἐθνικόφρονες καί χειτοκροτήσατε τόν Μητσοτάκη πού λέγει: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη...», «καί ἀν λοιπόν εἶναι ἄριστοι μαθητές νά σηκώνουν καί τήν Ἑλληνικήν σημαία. Μακριά ἀπό ἐμᾶς ἡ ξενοφοβία καί ὁ ρατσισμός. Εἶμαι περήφανος ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω τήν κοινωνία μας νά μετατρέπεται σιγά σιγά σέ πολυπολιτισμική». Καί τήν πολυπολιτισμικότητα μέ πάθος τήν κάμει πραγματικότητα. Βιαίως καί παρά τήν ἀντίθετον βούλησιν καί τήν ἰδικήν σας γεμίζει τήν Ἑλλάδα μέ λαθρομετανάστες, βάζοντας τους σέ πεντάστερα ξενοδοχεῖα καί σπίτια. Μά αὐτό εἶναι Ἐθνική προδοσία. Ἐσεῖς οἱ Ἐθνικόφρονες ἴσως θά ἔχετε ἀκούσει καί ἕνα ὄνομα, Σωκράτης ὁ ὁποῖος ἔχει πεῖ: «Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν ἡ πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρ’ ἀνθρώποις τοῖς ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ». Ἀλλά ὡς φαίνεται ἐσεῖς ΝΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ, ὀπότε καί κρίσιν δέν ἔχετε, διότι εἶναι ἀδιανόητον νά θαυμάζεται τόν Σωκράτην καί νά λέτε ὅτι εἶναι ὁ πατέρας σας, καί συγχρόνως νά χειροκρατᾶτε τόν Μητσοτάκη πού κάμει ἀντίθετα πράγματα καί ἀπό τόν Σωκράτη καί ἀπό τά πιστεύω σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :