Ο Δημητράκης προκαλεί Σχίσμα


Του Θωμά Ακρωτηριανάκη

Τώρα που ο  Δημητράκης  Αρχοντώνης φεύγει απ' την Ορθοδοξία και προκαλεί Σχίσμα,αναγνωρίζοντας
σχισματικούς της Ουκρανίας,τοις  Αμερικανών ρήμασι πειθόμενος,οι  Ορθόδοξοι  θυμούνται :
«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε,Φίλη Ὀρθοδοξία·
οὐ ψευσόμεθά σου Πατροπαράδοτον Σέβας·
ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν,καὶ σοὶ ζῶμεν,καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα·
εἰ δὲ καλέσειε καιρός,καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα !» (~το 1300,Ιωσήφ Βρυέννιος)

Δεν υπάρχουν σχόλια :