Ἒξω τά κόμματα ἀπό τήν παιδεία...Ναί, ὀφείλουμε νά κάνουμε προτάσεις καί κριτικές καλοπροαίρετες πρός στήν κάθε νέα κυβέρνησι καί να μήν ἀσεβοῦμε ἀπέναντι στούς θεσμούς καί στήν ἠθική τάξι.
Βασικά διότι εἲμαστε ὃλοι ταξιδιώτες στον ἲδιο πλοῖο...

Καί ἂν μέν οἱ προτάσεις λαμβάνονται σοβαρά καί ἀξιοποιοῦνται ὃσες θεωροῦνται σοβαρές, θα ἒχουμε ἀποκομίσει συλλογκό κέρδος. Ἂν ὂχι, θα ἒχουμε αὒριο τό δικαίωμα τῆς αὐστηρῆς κριτικῆς καί τῆς ἀπορρίψεως...
Τά πράγματα στήν ζωή, πρέπει να καθορίζωνται ἀπό τό ἦθος και τήν λογική. Τά δύο αὐτά στοιχεῖα, λειτουργοῦν σωστά ὃταν στηρίζονται στήν ἐλεύθερη σκέψι καί αὐτή μέ τήν σειρά της σέ ὃλο τό εὖρος τῶν πληροφοριῶν.
Ὃταν εἶσαι ἐλεύθερος, ἡ μία πληροφορία μπορεῖ νά σοῦ ἀνατρέψει αὐτό πού ἡ προηγούμενη πληροφορία σοῦ εἶχε καθορίσει ὡς σωστό ἢ ὡς ἀλήθεια. Καί αὐτό θα συμβαίνει μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς σου , γιά νά φθάσεις πλούσιος ἀπό γνώσεις στόν τελικό σου προορισμό ὃπως ἒφθασε ὁ δραμματικά περιφρονημένος ἀπό τήν σύγχρονη Ἑλλαδική παιδεία μεγάλος δάσκαλος Ὁδυσσέας.
Ἂς σταθοῦμε λοιπον πάλι στήν Ἑλλαδική παιδεία.  -Φυσικά ὂχι Ἑλληνική διότι Ἑλληνική ἒχει γίνει στίς πλεῖστες ἀπό τίς χῶρες τοῦ πλανήτη ἐκτός ἀπό τόν τόπο καταγωγῆς της,  ὃ,που ἐδῶ, ὓπουλα, σκοτεινά καί μεθοδικά ὑπονομεύεται ! -
Ἐδῶ, εἰδικά στα ἀνώτερα καί ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, σκοτεινές συμμορίες ἀλλότριων συμφερόντων, ἒχουν ἐπιβάλλει τούς μηχανιμούς των μέ τήν μορφή τῶν κομματικῶν παρατάξεων οἱ ὁποῖες στήν θέσι τῆς ἐλεύθερης πολιτικῆς σκέψεως, ἐπιβάλλουν τό σκοτεινό καί περιορισμένης ὁρατότητας δόγμα.
Ἡ ἐλεύθερη σκέψις, σέ κάνει ἐλεύθερο πολίτη. Ἐνῶ τό δόγμα, σε περιορίζει μέσα σε στενά καλούπια ἀπό τά ὁποία ὂχι μόνον δέν μπορεῖς να ξεφύγεις, ἀλλά γίνεσαι ἁπόλυτο ὑποχείριο πού δουλεύει διηνεκῶς, δουλικά καί ἐπαγγελματικά, μέσα ἀπό τήν ἀποκατάστασι στό δημόσιο ἢ ἀλλοῦ,  γιά τά συμφέροντα αὐτῶν πού σε καλούπωσαν...
Ἡ ἐλεύθερη σκέψις, μπορεῖ να ἀντιμετωπίζει μέσα ἀπό τούς ἐλεύθερους ἑλιγμούς της, ὃλα τα προβλήματα στόν χρόνο τους καί να βρίσκει ἐπίκαιρες ἀπαντησεις. Ἐνῶ τό δόγμα, μονοκόμματο καί ἀνελαστικό, προσπαθεῖ να δίνει ἀπαντήσεις μέ ἀπηρχειωμένες συνταγές οἱ ὁποῖες δέν ἒχουν καμμία σχέσι με τήν ἐπικαιρότητα.
Καί τά μεγαλύερα ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, ἒγιναν ἀπό ἀνθρώπους ὑποδουλωμένους σε δόγματα. ( Εἲτε θρησκευτικά εἶναι αὐτά, εἲτε πολιτικά, εἲτε οἰκονομικοκοινωνικά)
Ἡ σημερινή μας παιδεία λοιπόν εἶναι ἀνελέητο καί σκληρό ὑποχείριο τῶν πολιτικῶν δογματισμῶν, εἲτε σε ἐπιπεδο διδασκόντων, εἲτε διδασκομένων.
Καί αὐτό τό πληρώνουμε σήμερα πανάκριβα σε ὃλα τά μέτωπα . Στά ἐθνικά, στά κοινωνικά, στα οἰκογενειακά καί ἀτομικά.
Τόσο δραματικά ἂρρωστη εἶναι ἡ κατάστασις, πού πρωτεύσαμε ἀρνητικά  σε ὃλους τούς δεῖκτες πού καθορίζουν πρόοδο καί ποιότητα ζωῆς.
Ἡ πραγματική παιδεία στήν Ἑλλάδα, ξεκινᾶ ἀπό τό νηπιαγωγεῖο καί φθάνει στό δημοτικό. Καί ὁ λόγος ὃτι οἱ ἀκαδημίες νηπιαγωγῶν καί δασκάλων, δέν ἁλώθηκαν ἀρκετά ἀπό τόν κομματικό δογματισμό.
Ἒτσι, προωθεῖται τό χάος καί ἡ κατευθυνόμενη ἀπαιδεία, ὁ τεχνικός ἀναρχισμός ἀπέναντι σέ ἠθικές ἀξίες καί ὂχι ἀπέναντι σέ σάπιους φορεῖς ἐξουσίας. Γιά να στεραιώσει ἡ σύγχυσις στούς μαθητές, φόρτωσαν τόνους ἀπό σκουπίδια στίς πλᾶτες τους τίς ὁποῖες ὑποχρεώνονται να μεταφέρουν καθημερινά στά σχολεῖα...
Καί γιά νά εἲμαστε ποιό σαφεῖς, ἠ λέξις ἀναρχισμός ἒχει βαθύ περιεχόμενο. Ἐκφράζει τήν  ἀνυπακοή σε κακούς φορεῖς ἐξουσίας καί ὂχι σέ ἠθικές ἀρχές καί ἀξίες.
Διότι καί ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἦταν ἀναρχικός καί ἡ Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους, αὐτή δηλαδή πού ἡ κυβέρνησις τῶν ψευτοσοσιαληστών  ὑποβάθμισε στά σχολεῖα, ἦταν ἡ μεγαλύτερη καί ἐντιμότερη ἀναρχική προσωπικότητα τοῦ πλανήτη.
Ὃλοι αυτοί, δέν ἒκαιγαν περιουσίες τῶν συμπολιτῶν τους ἀλλά ἀμφισβητοῦσαν με τό τίμημα τῆς ζωῆς τους τίς ἠθικές αὐθαιρεσίες τῶν ἀλαζόνων τῆς ἐξουσίας.
Στό τέλος, ἀφαιρέθηκε ἡ ζωή τους ἀλλά μαζί καταβαραθρώθηκε μέσα σε φρικτό κόστος ἡ ἐξουσία τῶν ἀρχόντων !
Μέσα ἀπό αὐτές τίς πράξεις καί ἀπό ἂλλες ἀναρίθμητες αὐτοῦ τοῦ εἲδους πού μᾶς δίνει ἂφθονα ἡ Ἑλληνική ἀλλά καί ἡ παγκόσμια ἱστορία, ἡ σύγχρονη παιδεία ὢφειλε να μᾶς ὑπενθυμίζει ὃτι κάθε ἀγαθό πού ἀπολαμβάνουμε στήν ζωή μας, τό χρωστᾶμε στίς θυσίες ἂλλων καί ὃτι ἒχουμε ἠθική ὑποχρέωσι να τό ἀνταποδώσουμε φροντίζοντας γιά τό μέλλον τῶν ἑπόμενων γενεῶν καί ὂχι γιά τά ἀτομικά μας βολέματα.
Μετά ἀπό ὃλα αὐτα τά δεδομένα, θεωρῶ ὃτι πρίν ἀπό τίς ἀπαιτήσεις μας, ὀφείλουμε σε πνεῦμα ἀδελφικό να ἐνημερώνουμε.  Πῶς να κάνεις κριτική σε ἓνα κόμμα τό ὁποῖο ψηφίστηκε ἀπό  πολίτες, θύματα τοῦ ἀντίπαλου δογματισμοῦ πού πολεμάει κάθε φορά τόν ἀντίπαλο με τό περιορισμένης ἀντιλήψεως δόγμα καί ὂχι με τήν λογική ;
Διότι ἂν ὑπῆρχε λογική, ὁ κάθε μνημονιακός θα βρισκόταν σήμερα στό ἀπόσπασμα καί ὂχι στήν ἐξουσία ! Ἡ κυβέρνησις σήμερα θα κατήγγειλε τίς ἂθλιες τακτικές τῶν Εὐρωπαίων ἀπατεώνων καί ἀντί να τούς ἒδινε χρήματα γιά τα ἂνομα χρέη, θα ἒδινε ἐπειγόντως χρήματα για τήν ἀνόρθωσι τῆς τεχνικά καταβαραθρωμένης μας ἐθνικῆς ἃμυνας !
( Εἶναι νωρίς βέβαια... Ἂς μήν ἒχουμε κακές προαιρέσεις γιατί δέν ξέρουμε τί θά κάνει...Ὑπάρχουν πολλά ἠθικά καί ἒντιμα στοιχεῖα σ'αὐτήν τήν κυβέρνησι. Αὐτό εἶναι βεβαιο.)
Πόσο περισσότερο ἀποδεικνύται ἡ περιορισμένη ὁρατότητα, ὃταν ἀπό τήν μία μεριά κουβαλᾶς τήν σημαῖα τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνα, ἐνῶ ἀπό τήν ἂλλη στηρίζεις τό φαιδρό ὑποκείμενο πού με περίεργο τρόπο ἒγινε καθηγητής πού ἀμφισβητεῖ ἐπίσημα τήν Ἑλληνικότητά σου καί  χαρακτηρίζει σκουπίδι τόν μέγιστο τῶν ἀρχόντων τοῦ πλανήτη τόν ὁποῖον σήμερα ἀκόμη πολλά ἒθνη  διεκδικοῦν ὡς γενάρχη τους ;
Ἂν ὑπῆρχε λογική, ὁ ἂνθρωπος τῆς μέσης παιδείας, θα ἦταν ὁ καθοδηγητής τῆς τοπικῆς κοινωνίας πού θα προωθοῦσε βιωματικά τίς ἠθικές, πνευματικές, πολιτιστικές μας ἀξίες, τό περιβᾶλλον, τήν εὐρύτερη ἀνάπτυξι καί δέν θα γινόταν  ὑποχείριο τοῦ κομματικοῦ δογματισμοῦ, πού τόν κατήντησε νά δέχεται να ἁρπάζει χρόνο ἀπό τόν χρόνο τῶν μαθητῶν γιά να στηρίξει τίς κομματικές παρατάξεις μέσα ἀπό τις ὁποῖες προσδοκᾶ τήν ἐπαγγελματική του ἀνέλιξι !
Καί θα τό ἐπαναλάβω καί αὐτή τήν φορά . Ὁ σύλλογος τῶν ἐκπαιδευτικῶν συμμάχησε με τήν Τουρκική μυστική ΜΙΤ, τότε στήν ἐποχή Κώστα Καραμανλῆ γιά νά μήν περάσουν συμφέρουσες ἐμπορικές συμφωνιες με τήν Ρωσία ! Ἡ μέν ΜΙΤ ἒκαιγε τήν Ἑλλάδα, ἐνῶ οἱ σύλλογοι τῶν καθηγητάδων ἒβαζαν φωτιές στούς μαθητές μέ προσχημα τόν φόνο ἑνός παιδιοῦ, τοῦ Γρηγορόπουλου ὁ ὁποῖος τυχαία ἢ σχεδιασμενα πλήρωσε τόν χρήσιμο ρόλο πού συνέφερε στήν δεδομένη στιγμή,  γιά τό ὁποῖο γεγονός πληρώθηκε ἁδρᾶ ἡ οἰκογένειά του σε ἀντίθεσι με τά θύματα τῶν τεχνικῶν μνημονίων γιά τά  ὁποία δέν ὑπῆρχαν οὒτε χρήματα γιά τις ταφές...
Γιά ὃλα αὐτά, ἡ πλειοψηφία τῶν ἀμειβόμενων  ἀπό τίς πλᾶτες μας κομματικῶν ἐκπαιδευτικῶν, δέν ἒβγαλε κιχ !  Δέν θίγηκε ἀπό τήν δραματική ὑποβάθμισι τοῦ μεγάλου καί ζωτικοῦ ρόλου τοῦ ἐκπαιδευτκοῦ τόν ὁποῖον κατήντησαν σκουπίδι μπροστά στήν ἀλαζονική ἀναίδεια τοῦ κάθε ἀγράμματου καί ἂξεστου κομματοκρατούμενου γονέα.
Δέν θίκηκε ἀπό τό γεγονός ὃτι ἡ φυσική θέσις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ εἶναι πολύ ψηλα μέσα στήν κοινωνική πυραμίδα καί ὃτι τά κόμματα τόν ἒχουν ὑποβιβάσει σέ φτηνό ἐργαλεῖο γιά να στηρίζει τούς ἂνομους συμβιβασμούς των.
Σήμερα ἡ Ἑλλάδα, περνᾶ μία ἀπό τίς μεγαλύτερες κρίσεις στήν μακραίωνη ἱστορία της. Καί ἡ κρίσις αὐτή, δέν εἶναι οἰκονομική ὃπως θέλουν να τήν παρουσιάζουν.
Εἶναι ἁπόλυτα κρίσις ἀξιῶν καί ἠθικῆς τίς ὁποῖες ἐκμεταλλεύτηκαν οἱ κυρίαρχοι γιά να μᾶς ἐπιβάλλουν ἂνομη οἰκονομική κατοχή, γιά να περιορίσουν τα ἐθνικα μας σύνορα με τίς προδοσίες τῶν Πρεσπῶν καί μέ ἆλλες συμπεριφορές, ὃπως γιά παράδειγμα με το να περιορίζουν τεχνικά τίς  ἁμυντικές μας δυνατότητες.
Τελική πρότασις πρός τήν κυβέρνησι καί σε ὃλους τούς ὑγιεῖς  φορεῖς  πολιτικῆς ἐξουσίας: Νά φύγουν ἐντελῶς οἱ κομματικές παρατάξεις ἀπό τούς χώρους εἰδικά τῆς ἀνώτερης  καί ἀνώτατης παιδείας, οἱ σύλλογοι τῶν διδασκόντων ὑποχρεωτικά σε ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο καί με πεδία δραστηριοτήτων αὐστηρά θέματα παιδείας.
Στήν θέσι τῶν "ἰδεολογικῶν" ἐργαλείων τοῦ ἂγονου καί καταστροφικοῦ κομματισμοῦ, ἂς προωθεῖται ὁ αἰώνια ἐπίκαιρος ἱστορικός μας Θουκιδίδης τόν ὁποῖον μελετοῦν σἐ ὃλα τά πανεπιστημιακά ἱδρύματα τοῦ πλανήτη καί πού τον ποδοπατοῦν στήν χώρα καταγωγῆς του!!!

Παναγιωτης Δερματᾶς
www.dermatas.blogspot.com

1 σχόλιο :