Ἐπειδή σήμερα ἀπουσιάζει ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, κάθε ἔνας ἀπό ἐμᾶς δύναται νά γίνη ἕνας νέος Μέγας Ἀλέξανδρος,


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Ἡ Γαλλική ἐφημερίδα Le Figarο μέ αὐτήν τήν φωτογραφίαν εἰς τάς 13/05/2019 γράφει: Ἀθήνα ἡ αἰώνια πόλις. Ἡ Ἀκρόπολις εἶναι μεταξύ τῶν μεγαλύτερων θαυμάτων πού ἔχει συλλάβει ποτέ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς.

Ὁ Μεγάλος ἤρωας μας Κολοκοτρώνης προσκληθείς τήν 08/10/1838 ἀπό τόν Γυμνασιάρχην Γενάδιον, τοῦ τότε Βασιλικοῦ Γυμνασίου διά νά ὁμιλήση εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου, ἀπό τό Πνύκα, τῆς Ἀκροπόλεως μεταξύ τῶν ἄλλων τούς λέγει: Παιδιά μου! Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὀποῦ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατούσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δεν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε να φθάσω τὰ ἴχνη τῶν. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα να σᾶς ἴδω, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας. Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικούσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Εἰς ἐσὰς μένει να ἰσάσετε καὶ να στολίσετε τὸν τόπο, ὀποῦ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε καὶ διὰ να γίνει τοῦτο πρέπει να ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία!

Σέ αὐτόν τόν βράχον καί σέ αὐτά τά χώματα ἔχουν περπατήσει καί ἔχουν δημηγορήσει ὅπως λέγει καί ὁ Μεγάλος ἤρωας μας Κολοκοτρώνης, οἱ μεγαλύτερες προσωπικότητες ὅλων τῶν ἐποχῶν: Περικλῆς, Πλάτων, Σωκράτης, Ἀριστοτέλης, Ἰσοκράτης, Φειδίας, Ἰκτῖνος, Καλικράτης, Βασιλεύς Φίλιππος, Μέγας Ἀλέξανδρος, Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης, Αἰσχύλος, Σόλων, Ιπποκράτης, Ἀριστείδης, Θεμιστοκλῆς, Μιλτιάδης, κ.λ.π, διότι οὔκ ἔστι τέλος ἐπί τῶν ὀνομάτων. Αὐτόν τόν βράχον καί αὐτά τά χώματα τόν ἔκαψαν οἱ Πέρσες ὅτε ἦλθον νά καταλάβουν τήν Ἐλλάδα, «τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα ἐμπεπρησμένα», μᾶς λέγει ὁἹστορικός.

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΒΡΑΧΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΤΟΝ ΔΕΟΝΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟΝ.

Οἱ Πέρσες τότε εἶχον εἰσβάλλει εἰς τήν Ἑλλάδα, μέ ἔναν πολυάριθμον στρατόν ἀποτελούμενον ἀπό 43 μισθοφορικές φυλές. Καί ὅταν ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, δέν ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα. Σήμερα ὁ Τσίπρας εἶναι ἐπικεφαλής πολυαρίθμων φυλῶν πού ἔχουν εἰσβάλλει εἰς τήν ἀγαπημένην μας πατρίδα, γιά νά ἐξοντώση τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνας. Ἤ ἐμεῖς ἤ αὐτοί ἔχει δηλώσει. Εἶναι ἐπικεφαλής τῶν εἰσβολέων λαθρομεταναστῶν. Τούς ἔχει κάμει Ἕλληνες καί τούς ἔχει δώσει τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι. Τώρα πού τό βρῆκαν αὐτοί τό ἡθικόν διακαίωμα νἀ ἀποφασίζουν, διά τήν Ἱστορίαν μας, τούς ἐνδόξους προγόνους μας καί δ΄ἐμᾶς, δέν ὑπάρχει λογική ἀπάντησις. Ὡς μόνη δυνατή εἶναι, ἡ ἀγένεια, ἠ ἔλειψις σεβασμοῦ, ἡ βαρβαρότητα. Ὁ Τσίπρας δέν ἔχει δώσει τό αὐτονόητον δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι εἰς τούς Ἕλληνας.

Ἐπειδή σήμερα ἀπουσιάζει ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, κάθε ἔνας ἀπό ἐμᾶς δύναται νά γίνη ἕνας νέος Μέγας Ἀλέξανδρος, γιατί εἴμαστε τά παιδιά τῶν μεγαλυτέρων ἠρώων καί φιλοσόφων διά νά ἀντιμετωπίσωμεν τούς βαρβάρους.

Ἀπό τό μιτοχονδριακό D.N.A 702 ἐξετασθέντων, μόνον 7 ἄτομα ἔχουν σύστασιν Ἀσιατικῆς προελεύσεως. Τοῦτο σημαίνει ὅτι παρά τά 400 χρόνια σκλαβιάς ἀπό τούς Τούρκους τό γένος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀπολύτως καθαρόν, πεντακάθαρον σάν τό γάργαρο νερό. Ἀπό τά 1000 ἄτομα οἱ 990 εἶναι ἡ συνέχεια καί οἱ διάδοχοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἐνῶ οἱ 10 δέν εἶναι. Ἰδού ἠ ἀπάντησις τῆς ἔχθρας του.

Σέ ἐμᾶς μένει νά ἰσάσωμεν καί νά στολίσωμεν αὐτόν τόν τόπον

Δεν υπάρχουν σχόλια :