Αδέλφια Τσίπρα: Έτσι έκαναν την πλαστογραφία


Στην περίπτωση της έκδοσης πλαστής ασφαλιστικής ενηµερότητας, όλα ξεκίνησαν τον Νοέµβριο του 2011, όταν η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων της περιφερειακής ενότητας Λέσβου διενήργησε µειοδοτικό διαγωνισµό για την κατασκευή δικτύου µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο νησί, προϋπολογισµού 1,1 εκατ. ευρώ.


Προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «∆. Τσίπρας - Ζ. Τσίπρα ∆ΙΟ∆ΟΣ Ο.Ε.» µε έκπτωση 37,29% επί του προϋπολογισµού. Στις 27 Μαρτίου 2012, εντός της προβλεπόµενης από τον νόµο προθεσµίας, η ∆ΙΟ∆ΟΣ Ο.Ε. υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύµβασης.

Οµως στις 6 Απριλίου 2012 η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων αποφασίζει να µην αναθέσει την εργολαβία στη ∆ΙΟ∆ΟΣ Ο.Ε. και να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής της, αποστέλλοντας σχετικές διαπιστωτικές πράξεις και προς τους αδελφούς Τσίπρα και προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οπως αναφέρεται στο υπηρεσιακό έγγραφο (αρ. πρωτ. 10252/06-04-2012): «Τα δικαιολογητικά που προσκόµισε η ∆ΙΟ∆ΟΣ είναι ελλιπή. Συγκεκριµένα, δεν προσκοµίσθηκε ισχύουσα βεβαίωση ΜΕΕΠ (Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων), αφού η υποβληθείσα στον διαγωνισµό έπαυσε να ισχύει...». Οπως ενηµέρωσε η διεύθυνση της Λέσβου την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας: «… από 4 Φεβρουαρίου 2012 έως 3 Απριλίου 2012 η εταιρεία είχε διαγραφεί και δεν είχε πτυχίο ΜΕΕΠ…

Το νέο πτυχίο εκδόθηκε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών». Εποµένως, «θα πρέπει να ληφθεί απόφαση… κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής… και πειθαρχικής δίωξης (σ.σ.: της ∆ΙΟ∆ΟΣ)», καθώς και να ανατεθεί η κατασκευή στην επόµενη µειοδότρια που προσέφερε έκπτωση 30,87%, «ώστε να συνεχιστεί κατά τα νόµιµα η διαδικασία».

Πηγή: https://www.parapolitika.gr/article/adelfia-tsipra-etsi-ekanan-tin-plastografia

2 σχόλια :