ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ἡ Ἀξιότιμος καί Ἀρίστῃ Ἑλληνίς Κυρία..... ἐδόθησαν τά πλήρη στοιχεία της, τήν 23/01/2020 ἐνεχείρησεν εἰς τόν φύλακα τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου ἐντός ἀνοικτοῦ φακέλου τήν κατωτέραν ἐπιστολήν, μέ ἀποδέκτην τόν Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Κύριον Παυλόπουλον Προκόπιον.

------------------------------------------------------------------------------ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΝ

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τήν 7ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τό ἀμφιθέατρον <Ἄλκης Ἀργυριάδης> τοῦ Πανεπιστημίου, παρουσία μόνον 55-60 παρευρισκομένων ἐγένετο ἡ ἐναρκτήριος ἀφιέρωσις εἰς τόν Ἱπποκράτην.

Ἐρίτιμοι Κυρίαι καί ἀξιότιμοι Κύριοι ἐπ’ εὐκαιρία τοῦ: 12ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», θά διαπιστώσωμεν μέ μίαν ἀπλήν παρατήρησιν ὅτι τά ἀναγραφόμενα εἰς τήν ἀνωτέρῳ σελίδαν δέν εἶναι Ἑλληνική γλῶσσα, ἀλλά κάτι ἐξαμβλωματικόν τό ὁποῖον τείνει νά ὁμοιάση μέ τό θαῦμα τῶν θαυμάτων, τήν Ἑλληνικήν γλῶσσα, καθ’ ὅτι ὁρισμένοι (προοδευτικοί) ἔκοψαν τάς χείρας καί τούς πόδας, ἀπό τό Ὅμηρον, τόν Σωκράτην, τόν Ἀριστοτέλην, τόν Πλάτωνα, τόν Πλήθωνα Γεώργιον Γεμιστόν ὁ ὁποῖος λέγει: «Ἐσμέν Ἕλληνες τό γένος, ὡς ἡ τέ φωνή καί πάτρειος παιδεία μαρτυρεῖ.—Τοιούτῳ ἀνδρὶ οὗ μετὰ Πλάτωνα, ἐξηρήσθω δὲ λόγου Ἀριστοτέλης, οὐκ ἔφυσεν(ἐγέννησεν) ἡ Ἑλλάς». Πλήθων ἐλέγετο διά τάς πλείστας γνώσεις πού κατεῖχεν, ἦτο Πλατωνικός.

Τό παρόν δέ συνέδριον ἀφιαιροῦται εἰς τόν Ἱπποκράτην ὡς γράφει ἡ σελίς!

Ομιλία: «Ο Ιπποκράτης και η διαχρονική συμβολή του στην ιατρική γνώση και ορολογία».

Θά λεχθοῦν τά ὅσα πλείστα διά τήν προσφοράν τοῦ Ἱπποκράτους εἰς τήν Ἰατρικήν ἐπιστήμην, ἀλλά ἐμεῖς θά σᾶς ἀποκαλύψωμεν αὐτά τά ὁποία εἴτε δέν γνωρίζουν, εἴτε σκοπίμως ἀποκρύπτουν, καί εἶναι αὐτά πού ἰδίως σήμερον ὄφειλαν νά ὑπερθεματίσουν.

Τό παρόν δέ συνέδριον εὐρίσκεται: «Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της ∆ημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλoπούλου».

Ἀλλά ἀς γνωρίσωμεν καί τά ἄλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τοῦ Ἱπποκράτους.

Ὁ Ἱπποκράτης εἶναι ὁ Μέγας Ἰατρός καί Μέγας Ἕλλην. Τοῦτο τό διαβάζομεν γραμμένον εἰς τό βιβλίον «ΣΩΡΑΝΟΣ- Ἱπποκράτους γένος καί βίος» ἐκδόσεις <ΚΑΚΤΟΣ>,σελίς 220. «ἀφιλάργυρος δέ καί τοῖς τρόποις σεμνός καί φιλέλλην ὑπῆρχεν, ὅτι καί τούς ὁμοεθνεῖς ἐθεράπευε συμπάσῃ σπουδῇ( μέ κάθε προθυμία), ὡς καί λοιμῶν ὅλας ῥύσασθαι(ἔσωσεν) πόλεις, καθάπερ εἴρηται (ὅπως ἀκριβῶς λέγεται). Ὅθεν καί λαμπρῶν ἔτυχε τιμῶν οὐ παρά Κῲοις μόνον, ἀλλά καί Ἀργείοις καί Ἀθηναίοις». Μήπως καί οἱ σημερινοί ἰατροί ὀφείλουν νά μάθουν ἀπό τόν σοφόν πατέρα τους καί διδάσκαλον τους Ἱπποκράτη τούς ὁμοεθνεῖς νά θεραπεύουν.

Ἐπίσης εἰς τήν σελίδα 216 διαβάζομεν πῶς ἐνήργησεν ὁ Μέγας ἰατρός πρός τούς βασιλεῖς τῶν Παιόνων καί τῶν Ἰλλυριαίων, ἀλλά καί ὡς πρός τόν μέγαν βασιλέα τῶν Περσῶν Ἀρταξέρξη, ὅταν οὖτος εἶχεν ζητήσει τάς Ἰατρικάς του γνώσεις: «ἀλλά καί εἰς τήν Ἰλλυριῶν καί Παιόνων βαρβάρων γῆν λοιμοῦ κατασκήψαντος καί δεομένων τῶν ἐκεῖ βασιλέων πρός αὐτούς ἐλθεῖν, παρά τῶν πρέσβεων ἧν ἐκεῖ τά πολλά τῶν πνευμάτων μαθών ἐκείνους μέ ἀπράκτους ἀπέπεμψεν, συλλογισάμενος δέ τήν νόσον ἐπί τήν Ἀττικήν ἥξειν, προειπών τό γενησόμενον καί τῶν πόλεων καί τῶν μαθητῶν ἐπεμελήθη».

Δηλ. Ἀλλά καί ὅταν εἰς τήν Γῆν τῶν βαρβάρων Ἰλλυριῶν καί Παιόνων, κατέπεσεν λοιμός, οἱ ἐκεῖ βασιλεῖς τόν παρεκάλεσαν πρός αὐτούς νά ἔλθη, καί ἀφοῦ ἔμαθεν ἀπό τούς ἀπεσταλμένους πρέσβεις των, τήν φοράν τῶν ἀνέμων, ἐκείνους μέ ἀπράκτους ἀπέπεμψεν, συλλογιζόμενος ὅτι πιθανόν νά μεταφέρη τήν νόσον εἰς τήν Ἀττικήν, προειδοποίησεν δέ διά τό θά συνέβαινεν καί ἐπιμελήθηκε(ἐφρόντισεν) καί τῶν πόλεων καί τῶν μαθητῶν του.

Καί ὁ Σωρανός συνεχιζει: «Τοσοῦτον δέ φιλέλλην ὑπῆρξεν, ὥστε τῆς δόξης αὐτοῦ μέχρι Περσῶν διαπύστου γενομένης καί διά τοῦτο καί τοῦ Ἀρταξέρξου διά Ὑστάνους τοῦ Ἑλλησποντίων ὑπάρχου ἐπί μεγάλαις δωρεαῖς δεομένου πρός αὐτόν ἐλθεῖν, διά τό σεμνόν καί ἀφιλάργυρον καί φιλόκειον ἀρνήσασθαι, ὡς καί τοῦτο διά τῆς πρός αὐτόν ἐπιστολῆς δηλοῦται».

Δηλ. Τόσον πολύ δέ μαγάλος φιλέλλην ὑπῆρξεν ὥστε τήν φήμη του τήν εἶχον πληροφορηθεῖ καί οἱ Πέρσες, ὥστε ὁ Ἀρταξέρξης διά μέσου τοῦ ὑπάρχου τοῦ Ἑλλησπόντου Ὑστάνη, τόν ἐνημερώνει ὅτι τοῦ προσφέρει μεγάλα καί πλούσια δῶρα, διά νά μεταβῆ εἰς αὐτούς, ἐπειδή ὄμως αὐτός ἦτο σεμνός, ἀφιλάργυρος καί φιλόπατρις, ἀρνήθηκε νά μεταβῆ, ὅπως τοῦτο δηλώνει μέ ἐπιστολήν πού ἐστειλεν εἰς αὐτούς.

Ἀλλά καί πάλιν εἰς τό βιβλίον <ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ> ἀπό τάς ἐκδόσεις <ΚΑΚΤΟΣ> διαβάζομεν:

«Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης Ὑστάνει Ἑλλησπόντου ὑπάρχῳ χαίρειν.

Ἱπποκράτους ἰητροῦ Κῴου ἀπὸ Ἀσκληπιοῦ γεγονότος καὶ ἐς ἐμὲ κλέος ἀφῖκται τῆς τέχνης. Δὸς οὖν αὐτῷ χρυσὸν ὁκόσον ἂν βούλη ται, καὶ τὰ ἄλλα χύδην ὧν σπανίζει, καὶ πέμπε ἐς ἡμέας. Ἔσται γὰρ ἰσότιμος Περσέων τοῖς ἀρίστοις.......·Ἔῤῥωσο».

Δηλ. Ὁ Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης χαιρετᾶ τόν ὕπαρχον τοῦ Ἑλλησπόντου Ὑστάνην. Ἡ δόξα τοῦ ἰατροῦ Ἱπποκράτη πού κατάγεται ἀπό τήν Κῶ, καί ἀπό τήν γενεά τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἔχει φθάσει καί σέ μένα. Δῶσε εἰς αὐτόν ὅσον χρυσόν ἐπιθυμεῖ καί ἄλλα σέ ἀφθονία καί εἰς ὅσα ἔχει ἔλλειψιν καί στεῖλτον εἰς ἐμένα. Θά εἶναι δέ ἰσότιμος μέ τούς ἀρίστους τῶν Περσῶν. Χαῖρε.

--Ὁ Ὑστάνης συναντᾶ τόν Ἱπποκράτη καί τοῦ λέγει:

«Ὑστάνης ὕπαρχος Ἑλλησπόντου Ἱπποκράτει Ἀσκληπιαδῶν ὄντι ἀπογόνῳ χαίρειν».

Ὁ Ὑστάνης ὕπαρχος Ἑλλησπόντου χαιρετᾶ τόν Ἱπποκράτην ἀπόγονον τοῦ Ἀσκληπιοῦ καί τοῦ λέγει.

«Βασιλεὺς μέγας Ἀρταξέρξης σοῦ χρῄζων ἔπεμψε πρὸς ἡμέας ὑπάρχους, κελεύων σοι ἀργύριον καὶ χρυσὸν καὶ τὰ ἄλλα χύδην ὧν σπανίζεις καὶ ὅσα βούλει διδόναι, καὶ πέμπειν πρὸς ἑωυτὸν ἐν τάχει· ἔσεσθαι γὰρ Περσέων τοῖς ἀρίστοις ἰσότιμον. Σὺ οὖν παραγίνου ξυντόμως. Ἔῤῥωσο».

Δηλ. Ὁ μέγας Βασιλεὺς Ἀρταξέρξης σέ ἔχει ἀνάγκην καί ἀπέστειλεν πρός ἐμᾶς τούς ὑπάρχους διαταγήν νά σοῦ δώσωμεν χρήματα καί χρυσόν σέ ἀφθονία καί εἰς ὅσα ἔχεις ἔλλειψιν, καί εἰς αὐτόν ταχέως νά σέ παραπέμψω. Θά εἶσαι δέ ἰσότιμος μέ τούς ἀρίστους τῶν Περσῶν.

--Ὁ Ἱπποκράτης ἀπαντᾶ διά μέσου τοῦ Ὑπάρχου Ἑλλησπόντου εἰς τόν μέγα βασιλέα λέγοντας.

Ἱπποκράτης ἰητρὸς Ὑστάνει Ἑλλησπόντου ὑπάρχῳ χαίρειν.

Ὁ ἰατρός Ἱπποκράτης χαιρετᾶ τόν Ὕπαρχον τοῦ Ἑλλησπόντου Ὑστάνην

«Πρὸς τὴν ἐπιστολὴν, ἣν ἔπεμψας φάμενος παρὰ βασιλέως ἀφῖχθαι, πέμπε βασιλεῖ ἃ λέγω γράφων ὅτι τάχος, ὅτι καὶ προσφορῇ καὶ ἐσθῆτι καὶ οἰκήσει καὶ πάσῃ τῇ ἐς βίον ἀρκεούσῃ οὐσίῃ χρεόμεθα. Περσέων δὲ ὄλβου οὔ μοι θέμις ἐπαύρασθαι, οὐδὲ βαρβάρους ἄνδρας νούσων παύειν, ἐχθροὺς ὑπάρχοντας Ἑλλήνων. Ἔῤῥωσο».

Δηλ. Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιστολήν πού μοῦ ἔστειλες λέγοντας μου ὅτι ἀφικνεῖται ἀπό τόν βασιλέα, γράψε καί ἀπέστειλε ταχέως εἰς τόν βασιλέα αὐτά τά ὁποία θά σοῦ ὑπαγορεύσω. Ἀπό φαγητό, ἐνδύματα καί οἰκίαν καί ὅτι ἄλλο χρειαζόμεθα εἰς τήν ζωήν μας ἔχομεν ἀρκετά. Τῶν Περσῶν τά πλούτη δέ εἶναι ἡθικόν νά ἀπολάυσω, οὔτε νά θεραπεύσω τήν νόσον τῶν βαρβάρων, πού εἶναι ὑπαρκτοί ἐχθροί τῶν Ἐλλήνων. Χαῖρε.

--Ὁ Ὑστάνης ὕπαρχος Ἑλλησπόντου δίδει τήν ἀπάντησιν τοῦ Ἱπποκράτους εἰς τόν Ἀρταξέρην.

Ὅταν ὁ Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης λαμβάνει τήν ἀπάντησιν τοῦ Ἱπποκράτη ἐξοργίζεται ἀπειλεῖ καί ἐκβιάζει τούς Κώας λέγοντας:

Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης Κῴοις τάδε λέγει.

«Δότε ἐμοῖς ἀγγέλοις Ἱπποκράτην ἰητρὸν κακοὺς τρόπους ἔχοντα καὶ εἰς ἐμὲ καὶ εἰς Πέρσας ἀσελγαίνοντα. Εἰ δὲ μὴ, γνώσεσθε καὶ τῆς πρώτης ἁμαρτίας τιμωρίην τίσοντες· δηϊώσας γὰρ τὴν ὑμετέρην πόλιν καὶ νῆσον κατασπάσας εἰς πέλαγος, ποιήσω μηδὲ ἐς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον γνῶναι, εἰ ἦν ἐπὶ τούτῳ τῷ τόπῳ νῆσος ἢ πόλις Κῶ».

Δηλ. Παραδῶστε εἰς τούς ἀγγελιοφόρους μου τόν ἰατρόν Ἱπποκράτην ὁ ὁποῖος ἔχει κακούς τρόπους καί φέρεται μέ ἀσέβειαν καί εἰς ἐμἐνα καί εἰς τούς Πέρσας. Διαφορετικῶς νά γνωρίζεται ὅτι θά πληρώσεται μέ τιμωρίαν καί διά τό πρῶτον λάθος σας. Θά καταστρέψω τήν πόλιν σας καί εἰς τό πέλαγος θά βυθίσω τήν νῆσον σας καί θά πράξω ὥστε εἰς τόν ὑπόλοιπον χρόνον νά μήν γνωρίζουν ὅτι εἰς αὐτόν τόν τόπον ὑπῆρξεν νῆσος ἤ πόλις Κῶ.

--Καί οἱ Κῶες ἀπαντοῦν εἰς τόν Ἀρταξέρην λέγοντας:

«Ἔδοξε τῷ δάμῳ ἀποκρίνασθαι τοῖς παρὰ Ἀρταξέρξου ἀγγέλοις, ὅτι Κῷοι οὐδὲν ἀνάξιον πράξουσιν οὔτε Μέροπος οὔτε Ἡρακλέους οὔτε Ἀσκληπιοῦ, ὧν ἕνεκεν πάντες οἱ πολῖται οὐ δώσουσιν Ἱπποκράτεα...»

Ὁ Δῆμος ἀποφάσισεν νά ἀπαντήση εἰς τούς ἀγγελιοφόρους τοῦ Ἀρταξέρξη, ὅτι οἱ Κῶες δέν θά πράξουν οὐδέν τί τό ἀνάξιον, οὔτε Μέροπος οὔτε Ἡρακλέους οὔτε Ἀσκληπιοῦ, καί ἕνεκα αὐτῶν ἄπαντες οἱ πολῖται ἀπεφάσισαν νά μήν παραδώσουν τόν Ἱπποκράτην

--Ὁ Ἱπποκράτης γράφει ἐπιστολήν εἰς τόν φῖλον του Δημήτριον: Ἱπποκράτης Δημητρίῳ ὑγιαίνειν. Βασιλεὺς Περσέων ἡμέας μεταπέμπεται, οὐκ εἰδὼς ὅτι λόγος ἐμοὶ σοφίης χρυσοῦ πλέον δύναται. Ἔῤῥωσο.

Δηλ. ὁ Βασιλεύς τῶν Περσῶν μέ προσκάλεσεν, ἀλλά δέν γνωρίζει ὅτι δ΄ἐμέ ἡ σοφία ἔχει μεγαλυτέραν δύναμιν ἀπό τόν χρυσόν. Χαῖρε.

Τό συνέδριον διοργανοῦται ὑπό τήν αἰγίδαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κυρίου Παυλοπούλου Προκοπίου. Καλόν θά ἦτο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νά εἰσακούση τήν Σοφίαν τοῦ Ἰατροῦ Ἱπποκράτους καί νά πάρει ὑπό τήν αἰγίδαν τούς Ἕλληνας πολίτας ὥστε: «ἀφιλάργυρος δέ καί τοῖς τρόποις σεμνός καί φιλέλλην καί τούς ὁμοεθνεῖς νά εἰσακούη συμπάσῃ σπουδῇ». Πάντως εἶναι Πολλά τά λεφτά τῆς προεδρίας. Καί δέν εἶναι μόνον ὀ Ἱπποκράτης ὁ Μέγας Ἕλλην πού ὀφείλει νά εἰσακούση, ἀλλά εἶναι καί οἱ μέγιστοι τῶν φιλοσόφων πού τοῦ ἀνοίγουν τήν ὁδόν διά τό Ἱερόν χρέος πού ὀφείλει νά ἐπιτελέση πρός τήν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν καί τούς Ἔλληνας.

Βεβαίως ὡς γνώστης τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας θά γνωρίζεται Α) ὅτι ἡ περίφημη Φιλοξενία τῶν ¨Ελλήνων, ἀπευθύνετο μόνον ἀπό Ἕλληνας πρός Ἕλληνας καί ούχί πρός πρός βαρβάρους. Β) Ἐάν κάποιος παρακατιανός καί ξεπεσμένος (ἕλλην) πήγαινε μέ μιά βάρβαρη καί ἀποκτοῦσεν παιδιά, τά ἀποκαλοῦσαν μιξοβάρβαρα καί δέν τά ἀνεγνώριζον ποτέ γιά Ἕλληνα.

Ὁ Πλάτων εἰς τήν Πολιτείαν του διά στόματος Σωκράτους λέγει: «Φημί γάρ τό μέν Ἑλληνικόν γένος αὐτό αὑτῶ οἰκεῖον εἶναι καί συγγενές» 470c. Ἀλλά καί ὁ Ἡρόδοτος μᾶς ἀναφέρει τό ψήφισμα τῶν Ἀθηναίων πού λέγει: «αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα». Ἀλλά ἀς περάσομεν καί εἰς τά χρόνια τῆς Βασιλεύουσας, οἱ λόγιοι καί πνευματικοί ἄνθρωποι ἔλεγον:

Θεόδωρος Μετοχίτης: «ἡμῖν οἱ καί τοῦ γένους ἐσμέν καί τῆς γλώσσης αὐτοῖς, τοῖς Ἕλλησι κοινωνοί καί διάδοχοι».

Ἀθανάσιος Λεπενδρήτης: Κύπριος λόγιος, λέγει: «περί πάντων τῶν Ἑλλήνων τῶν ἐν Κύπρω».

Ἀργυρόπουλος Ἰωάννης, λέγει διά τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον: «Μέγιστε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Θεός τῶν Ἑλλήνων ἀνέδειξεν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων».

Γεννάδιος Σχολάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως λέγει: «ἡ πατρὶς ἡμῶν Ἑλλὰς» καί διά τούς Ἕλληνας τῆς Πόλεως «πάντων τῶν ἐν τῷ κλίματι τῷδε Ἑλλήνων».

Ἐλύτης: «Τήν γλώσσαν μοῦ ἔδωσαν Ἑλληνική στίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου»

Καί πᾶμε εἰς τό 1821 Κολοκοτρώνης: Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Καί αὐτό θά μᾶς τό ὑπογραμμήση ἄλλος ἕνας ὀγκόλιθος τῆς σοφίας ὁ Ἰσοκράτης ὁ ὁποῖος πρός τιμήν τῆς 100ης Ὀλυμπιάδος γράφει τόν ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ του καί λέγει: «ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες»

Δηλ. «Εἰς αὐτήν τήν χώραν κατοικοῦμεν χωρίς νά ἐκδιώξωμεν ἄλλους, οὔτε ἤταν ἔρημος καί τήν καταλάβαμεν, οὔτε ἀπό πολλά ἔθνη ὡς μιγάδες ἐδῶ συγκεντρωθήκαμεν, ἀλλ΄ οὕτως καλῶς καί γνησίως ὑπάρχομεν, ὥστ΄ἐξ αὐτῆς ἀκριβῶς γεννηθήκαμεν, ταύτην κατέχοντες καθ΄ὅλον τόν χρόνον ἐξακολουθοῦμεν νά ζῶμεν, καθ΄ὅτι εἴμαστε αὐτόχθονες».

Κύριε πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἱερόν καθῆκον ἔχετε νά ἀπομακρύνετε ἄπαντες τούς λαθραίως εἰσελθόντες εἰς τά Ἱερά χώματα τῆς Ἑλλάδος τούς ὁποίους παρανόμως καί ἀφρόνως ἡ Ἑλληνική πολιτεία νομιμοποίησεν. Τούς ἐδόθει καί Ἑλληνική Ἰθαγένεια, δολοφονόντας οὕτως τό νόημα τῆς λέξεως. Ὁ σοφός Ἀντισθένης μᾶς λέγει:«ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις». Ἰθαγένεια λέξις σύνθετος ἀπό τό ἰθύς+γένος, τό ρῆμα εἶναι ἰθύνω=καθιστῶ εὐθύ, δηλ ὁ ἀπ' εὐθείας προερχόμενος ἀπό τό ἴδιον γένος. Οἱ μεταλαχθέντες σέ Ἕλληνες μέ ὑπερηφάνια ὑψώνουν τήν Ἑλληνικήν σημαίαν καί μέ ὑπερηφάνια δηλώνουν ὅτι εἶναι Ἕλληνες. Εἰς τοιαύτην περίπτωσιν ἐπιβεβαιοῦται πλήρως ὁ Πλάτων πού εἰς τήν <πολιτείαν> του γράφει: «Ἀλλὰ μὴν πρώτη γε καὶ μεγίστη τῶν χρειῶν ἡ τῆς τροφῆς παρασκευὴ τοῦ εἶναί τε καὶ ζῆν ἕνεκα». 369d. Ἐπειδή δέ ὁ Πλάτων εἶναι Ἑλληνοκεντρικός φιλόσοφος γνωρίζει τήν ποιοτικήν καί πνευματικήν ἀνωτερότητα τῶν Ἑλλήνων, κάμει χήσιν τῆς λέξεως εἶναι, ἡ ὁποία ἐμπεριέχει μίαν ἄλλην διάστασιν τήν ὑπερβατικήν, τήν πνευματικήν, τήν ὑπαρξιακήν ὑπόστασιν μας. Εἶναι: ἀπαρέμφατον τοῦ ρήματος εἰμί=εἶμαι, ὑπάρχω. Αὐτήν τήν φράσιν ἐάν τήν ἔλεγον ἀλλοεθνεῖς θά χρησιμοποιούσαν μόνον τήν λέξιν ζεῖν, καθ’ὅτι τό εἶναι, δ’αὐτούς εἶναι ἀνύπαρκτον. Ἐπειδή δέ, τούς εἶναι ἀνύπαρκτον τό εἶναι, μέ κάθε εὐκολίαν θά ὑψώσουν ὁποιαδήποτε σημαίαν εὐκαιρίας, ἀρκεῖ νά ἐξασφαλίσουν τό ζεῖν

Ὁ μεγαλύτερος ποιητής ὅλων τῶν ἐποχῶν Ὅμηρος, ἐμᾶς τούς Ἕλληνας, μᾶς ἔχει παιδεύσει πῶς νά ἀποκτήσωμεν ποιότητα χαρακτῆρος, μέσα δέ ἀπό τήν σκέψιν του, μᾶς λέγει: «Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν». Οἱ εἰσελθόντες εἰς τήν Ἑλλάδα καί μάλιστα καί παρανόμως καί βιαίως, εὐκόλως μεταλλάσονται ἀπό κάτι πού εἶναι, σέ κάτι ἄλλο πού δέν εἶναι, δηλ. σέ Ἕλληνα. Οὔτως καί τόν ἑαυτόν του προσβάλλουν ἀλλά καί τό γένος τῶν προγόνων των. Μεταλλάσονται εὐκόλως, ὡς νά εἶναι μεταλλαγμένα προϊόντα, καθ’ὅτι τό εἶναι, δ’αὐτούς εἶναι ἀνύπαρκτον. Καί τίθεται ἕνα ἐρώτημα, οἱ ὁμοεθνεῖς του δ΄αὐτήν τήν μετάλλαξιν, θά τούς τιμοῦν ἤ θά λέγουν ὅτι εἶναι προδότες.

Βεβαίως αὐτονόητον εἶναι ὅτι οἱ (προοδευτικοί) θά εἶχον κρεμάσει τόν Ἱατρόν Ἱπποκράτην, ὡς φασίστα ὡς ρατσιστή καί μισάνθρωπον. Ἀλλά πρίν τόν κρεμάσουν διά νά εἶναι συνεπεῖς μέ τά πιστεύω τους να τοῦ ποῦν κατάφατσα, ἐπειδή εἶσαι φασίστας καί ρατσιστής, ἀρνοῦμαι ἀπό ἕναν φασίστα καί ρατσιστή τάς ἰατρικάς του συμβουλάς. Ἀλλά θά πρέπει νά μᾶς ἀπαντήσουν καί ποῖον εἶναι τό κίνητρον τους δ’αὐτήν τήν ἐντονοτάτην Μουσουλμανολατρίαν τους. Καθ΄ὅτι οἱ γενετιστές λέγουν ὄτι τό 0,5 % εἶναι Ἀσιατικῆς προελεύσεως, τό δέ 99,5% εἶναι ἴδιοι μέ τούς ἀρχαίους Ἕλληνας.

Ὁ Ἱπποκράτης ὡς φυσιολογικός ἀνήρ, εἶχεν ἀνεπτυγμένον τό ἀρχέγονον ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως. Τό ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως εἶναι ὑπαρκτόν εἰς ὅλον τό ζωικόν βασίλειον καί εἰς τά σκουλήκια καί τίς κότες. Ἡ κότα διά νά προστατεύση τά παιδιά της τά βάζει κάτω ἀπό τίς φτερούγες της, καί θά ἀντεπιτεθεῖ ἀκόμη καί εἰς ἀετόν ἐάν αὐτός κάμει ἐπίθεσιν εἰς τά παιδιά της. Τότε εἰς τούς χρυσοῦς αἰῶνας τῆς Ἑλλάδος, πού ἤσαν τά χρόνια τῆς σοφίας, τῆς μεγαλοπρέπιας, τῶν ἀρετῶν, τῶν ἀξιῶν, τῶν ἀρχῶν, τοῦ ἤθους, τῆς ἀνδρείας, τῶν γεναίων πολεμιστῶν ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶχον, ἀνεπτυγμένον τό ἀρχέγονον ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως. Σέ περιόδους παρακμῆς ὅπως σήμερον, σέ μερικούς τό ἀρχέγονον ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως διασαλεύεται, καί τότε τά πάντα γίνονται (φυσιολογικά) καί ἀνεκτά. Βεβαίως κακοποιοῦν, εἴτε ἀπό ἀμάθειαν εἴτε ἀπό δόλον, τήν ἐτιμολογίαν τῆς λέξεως φασίστας, τῆς ὁποίας τό περιεχόμενον εἶναι ὡραιότατον, ὅταν τίς τό γνωρίζει. Ὡς ἔμβλημα δέ τό εἶχον υἱοθετήσει ὅλα τά Ἐθνικῶς σκεπτόμενα κόμματα τῆς Εὐρώπης, ὡς τοῦ Valéry Giscard d'Estaing.

Θά τελειώσω Κύριε Πρόεδρε τήν ἐπιστολήν μου πρός ὑμᾶς μέ τόν ἀπελευθερωτήν τῆς Ἑλλάδος, τόν Ἥρωαν μας Κολοκοτρώνην Θεόδωρον, μέ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν σοφήν ὁμιλίαν ἑνός ἀγραμμάτου, πρός τούς Μαθητάς τοῦ τότε Βασιλικοῦ Γυμνασίου εἰς τήν Πνύκα. Τελειώνοντας τόν λέγον του λέγει: Τὴν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα τοῦ θανάτου μας, καθὼς τὴν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα καὶ ἡ αὐριανὴ ἡμέρα. Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί, διὰ νὰ γίνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία.

Τώρα δέ πού σᾶς ἀπεμάκρυνεν ὁ ἄφρων Μητσοτάκης ὡς μίαν βρωμοπατσαβούραν, καί λέγομεν τοῦτο διότι δέν σᾶς ἀντικατέστησεν μέ κάτι ἀνώτερον σας, ἀλλά μέ μίαν κατά πολύ κατώτερην σας, καί μάλιστα διώκτην τῶν ἙλληνοΧριστιανικῶν παραδόσεων. Ἰδού ἡ ἀπόδειξις.

Α) Τό ἔτος 2.000 ὡς διώκτης τοῦ Χριστοῦ μας καί τῶν ἙλληνοΧριστιανικῶν παραδόσεων καί παρά τήν συλλογήν ἄνω τῶν 3.000.000 ὐπογραφῶν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον, μέ αἴτημα τήν ὀρθολογιστικήν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας, τήν προαιρετικήν ἀναγραφήν τοῦ Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας. Ἡ κυρία αὐτή μέ φασιστικήν νοοτροπίαν ἀπαγόρευσεν εἰς ὄσους Ἔλληνας τό ἐπιθυμοῦν νά ἀναγράφουν τό Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας των.

Β) Τό Σεπτέμβριον τοῦ ἔτος 2006 ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἑλλάδος Χριστόδουλος εἶχεν κληθεῖ εἰς τό Σ.τ. Ε διά νά κάμη Ἀγιασμόν. Αὐτή φωνασκοῦσεν καί ἀντιδροῦσεν λέγοντας ὅτι αὐτά εἶναι ὀπισθοδρομικά, τό ἔκαμεν δέ καί γραπτῶς.

Δηλ. ἐμεῖς πού εἴμεθα Χριστιανοί ἤμαστε ὀπισθοδρομικοί, ἐνῶ αὐτή δέν εἶναι, εἶναι προοδευτικιά.

Γ) Νόμος Ραγκούση διά τήν ἰθαγένειαν. Κάποτε ὑπῆρξεν ὑπουργός ΠΑΣΟΚ καί τώρα εἶναι στόν ΣΥΡΙΖΑ, εἶχεν ψηφίσει νόμο πού ἔλεγεν ὅτι κάθε λαθροεισβολέας λαμβάνει Ἑλληνική Ἰθαγένεια, μέ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι. Ἐκρίθει ἀπό τό Σ.τ.Ε ἀντισυνταγματικός. Ἡ κυρία εἶχεν διαφωνίσει μέ τήν ἀντισυνταγματικότητα τοῦ Νόμου, καί συμφωνοῦσεν μέ τόν Ραγκούση. Βεβαίως ἡ (λογική) Ραγκούση καί Σακελλαροπούλου, ἀντικρούεται ἀπό τήν Σοφίαν τῶν προγόνων μας. Ἐδῶ χρειάζεται ψυχολογική ἀναζήτησις τῶν κινήτρων πού μέ πάθος τούς ὠθοῦν νά σκέπτονται ἀνθελληνικά.

Δ) Τό 2018 ὑπό τήν προεδρίαν της, τό Σ.τ.Τ ἀπεφάσισεν ὅτι εἶναι νόμιμη καί ἀναγκαία ἡ ἔνταξις τῶν παιδιῶν τῶν λαθροεισβολέων εἰς τά σχολεία μας.

Ε) Ἐψήφισεν ὑπέρ τῶν περικοπῶν τοῦ πρώτου καί δευτέρου Μνημονίου.

ΣΤ) Τά δημοσιογραφικά παπαγαλάκια μᾶς τήν παρουσίασαν ὅτι εἶναι μία ταπεινή πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ πού μένει εἰς τό Μεταξουργεῖον. Πράγματι μένει εἰς τό Μεταξουργεῖον, ἀλλά πού; Εἰς ἕνα ὑπερπολυτελές διαμέρισμα μέ θερμαινομένην πισίναν, κατασκευασμένην ἀπό τήν ἐταιρεία ΤΕΡΝΑ, πρόεδρος τῆς ὁποίας εἶναι ὀ μεγαλοεργολάβος τοῦ δημοσίου κος Περιστέρης. Ἠ ἀξία ἑνός διαμερίσματος ἀνέρχεται περίπου εἰς τό ποσόν τῶν 500.000 ΕΥΡΩ.

Ζ) Αὐτοπροβάλλεται μέ περιβαλλοντικάς εὐαισθησίας καί ἐδίδαξεν τό δίκαιον τοῦ περιβάλλοντος, εἰς τήν Ἐθνικήν σχολήν Δικαστῶν. Ἀλλά παρά ταῦτα βλέπομεν τά βουνά μας νά κατακρεουργοῦνται ἀπό τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν τῆς ἐταιρείας ΤΕΡΝΑ. Διά τάς ὁποίας ἀξιότιμε Κύριε Παυλόπουλε ὁ τέως πρόεδρος Γαλλικῆς Δημοκρατίας καί πνευματικός ἄνθρωπος Valéry Giscard d'Estaing ἔχει σαφῶς ἀντίθετον θέσιν καί ἀποψιν, μέ τήν ὁποίαν ἡσχολήθησαν ὅλα τά ἠλεκτρονικά καί ἔντυπα ΜΜΕ τῆς Γαλλίας. LE MOND: Vent de colère contre les éoliennes. l'ancien chef de l'Etat s'en prend au développement "irresponsable" d'une énergie qui, à ses yeux, est moins renouvelable que "subventionnée. "un puissant lobby qui a imposé un régime d'aides financières abusif"(Siemens,Vestas, Nordex).

Η) Τό σημαντικότερον. Ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἀπέρριψεν μέ φρικτόν τρόπον τήν αἴτησιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων καί τῆς Ὀμοσπονδίας τῶν Πολιτιστικῶν Σωματείων Μακεδόνων, διά τήν ἀκύρωσιν τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐκεῖ ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἐλειτούργησεν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῶν Σκοπιανῶν, καί ὄχι ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθείας. Διά τό μεῖζον αὐτό θέμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀπαγόρευσεν εἰς τούς τρεῖς δικηγόρους νά ἀγορεύσουν περισσότερον ἀπό 20 λεπτά. Ὅταν διεμαρτυρήθησαν τούς ἀπάντησεν, «δέν θά ἀσχολούμαστε μαζί σας». Οἱ παρευρισκόμενοι μέ τήν ἀνθελληνικήν της συμπεριφοράν ἐθύμασαν, ἐκνευρίστηκαν, τήν γιουχάρισαν. Ἀλλά αὐτή ἀπτόηττη, τήν ἄλλην ἡμέραν κιόλας ἔβγαλεν τήν καταδικαστικήν ἀπόφασιν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται Κύριε Παυλόπουλε ὅτι ἡ κυρία εἶναι ἀνάξια νά φέρη τόν τίτλον τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἔχετε Ἱερόν καθῆκον καί ὀφείλεται μέ τόν ἰδικόν σας τρόπον νά τό ἐπισημάνετε.

Ἐσεῖς Κύριε Παυλόπουλε εἶσθε ἕνας καλός Ἕλλην καί προωθεῖτε μέ ὅλλας τάς δυνάμεις τά Ἐθνικά δίκαια. Διατί ὁ Κος Μητσοτάκης σᾶς ἀντικατέστησεν; Μήπως ἐπειδή μιλᾶτε ἙλληνοΧριστιανικά. Κύριε Παυλόπουλε καί ἐσεῖς ἔχετε κάμει τά λάθη σας. Τώρα λοιπόν πρέπει νά ἰσάσετε τά λάθη σας καί νά στολίσετε τήν Πατρίδα μας μέ τήν σοφίαν καί τάς σοφάς παρακαταθήκας πού μᾶς κληροδότησαν οἰ πρόγονοι μας. Ποτέ δέν εἶναι ἀργά νά διορθώσετε τά λάθη σας ἀκούγοντας τήν φωνήν τῶν προγόνων μας.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΕΤΕ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΣΜΕΝΔεν υπάρχουν σχόλια :