Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΡΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 

22/01/2020: Σήμερον μαῦρος οὐρανός σήμερον μαύρη μέρα, διότι ὁ Μητσοτάκης ὡς πρωθυπουργός μαχαιρώνει πισόπλατα τήν Ἑλλάδα, διότι διορίζει μίαν διά πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, πού διώκει Τόν Χριστόν καί μισεῖ τήν ἀγαπημένην μας Ἑλλάδα

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΡΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

Ἡ πρώτη Ἐθνικὴ Συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων ἤ Α΄ Ἐθνοσυνέλευσις τῆς Ἐπιδαύρου ἐγένετο εἰς τὸ χωρίον Πιάδα, παρὰ τὴν ἀρχαίαν Ἐπίδαυρον. Αἱ ἐργασίαι της ἤρχισαν τὴν 20ήν Δεκεμβρίου τοῦ 1821 καί διήρκησαν ἕως τάς 16 Ἰανουαρίου τοῦ 1822. Ἀπὸ ὅλην τὴν ἐπαναστατημένην Ἑλλάδα εἶχον προσέλεθει ἀντιπρόσωποι, οἱ ὁποῖοι ἐλέγοντο «παραστάται» καί ἐν τῷ συνόλῳ ἤσαν ἑξήκοντα. Ἡ συνάθροισις αὐτὴ διά πρώτην φορὰν μετὰ τόσους αἰῶνας σκλαβιᾶς καί δουλείας, ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἐπροκάλει βαθὺ αἴσθημα συγκινήσεως. Ἦτο ἡ πρώτη συνέλευσις Νομοθετικοῦ σώματος τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ἐξελέγει ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος.

Εἰς τήν πρώτην μετά 400 ἐτῶν σκλιαβᾶς, εἰς τούς αἱμοχαρεῖς καί αἱμοδιψεῖς Τούρκους Μουσουλμάνους, διεκπεραιώθησαν δύο γεγονότα. Α)Ἐψηφίσθει τήν 01/01/1822 τό προσωρινόν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος καί Β) ἐγγράφει καί ἀνεκοινώθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος.

Ὁ Ὅρκος τῶν πληρεξουσίων ἦτο ὁ ἑξῆς: «Ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος καὶ εἰς τὸ σεβαστὸν ὄνομα τῆς Πατρίδος νὰ συσκεπτώμεθα ἐν εἰλικρινείᾳ καθαρᾷ καὶ ἀδελφικῇ ἀγάπῃ, ἀδιαφοροῦντες περὶ τῶν προσωπικῶν συμφερόντων μας καὶ φροντίζοντες μόνον περὶ τοῦ κοινοῦ τῆς Ἑλλάδος συμφέροντος».

Ἡ πρώτη σελίς τοῦ πρώτου Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων γράφει:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ καί συνεχίζοντας γράφει: Τό Ἑλληνικόν Ἔθνος, τό ὑπό τήν φρικώδη ὀθωμανικήν δυναστείαν, μή δυνάμενον νά φέρῃ τόν βαρύτατον καί ἀπαραδειγμάτιστον ζυγόν τῆς τυρρανίας, καί ἀποσεῖσαν αὐτόν μέ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά τῶν νομίμων παραστατῶν του εἰς τήν ἐθνικήν συνηγμένην Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τήν Πολιτικήν του αὑτοῦ Ὕπαρξιν καί Ἀνεξαρτησίαν. ἐν Ἐπιδαύρῳ τήν α΄ἰανουαρίου ἔτει, αωκβ΄ καί Α΄τῆς ἀνεξαρτησίας.

Διακήρυξις τοῦ Προσωρινοῦ Πολιτεύματος τῆς Ἑλλάδος.

«Πᾶς Ἕλλην δίς καί τρίς καί τετράκις καί πάλιν ὀφείλει νά ἀναγνώσῃ καί ἀπό στήθους μάθῃ αὐτήν».(τήν διακήρυξιν)

Ν.Ν Σαρίπολος, Σύστημα Συνταγματικοῦ Δικαίου καί Γενικοῦ Δημοσίου Δικαίου Τόμος Α΄

Ἀθῆναι 1903

Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος ἄρχιζεν: «Ἀπόγονοι τοῦ σοφοῦ καὶ φιλανθρώπου ἔθνους τῶν Ἑλλήνων....καί συνεχίζει, ὁ Ὕψιστος Θεὸς μᾶς ἐβοήθησε, καίτοι ὄχι ἱκανὰ προπαρασκευασμένους».

Ἕνας σοφός πρόγονος μας ἀλλά καί ἡ μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ὀ Περικλῆς. Τοῦ Περικλέους διασώζεται μία ἀγόρευσις πρός τούς Ἀθηναίους πολίτας, ὁ ἐπονομαζόμενος ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους, καί ξεκινᾶ τήν ἀγόρευσιν του λέγοντας: «῎Αρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι» διότι, «ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν παρέδοσαν»

Ὁ Περικλέας τιμᾶ τούς προγονούς του, διότι παρέδωσαν εἰς τούς ἀπογόνους των μίαν Πατρίδα ἐλευθέραν. Αὐτονόητον εἶναι καί Ἱερόν καθῆκον ἔχομεν, νά τιμῶμεν τούς προγόνους μας, διότι ἔχυσαν ποτάμια αἴματος διά νά ποτισθῆ τό δένδρον τῆς Ἐλευθείας, καί ἐμεῖς Ἐλεύθεροι νά ἀναπνέομεν τόν ἀέρα τῆς ἀγαπημένης μας Πατρίδος, ἀπό τήν Τουρκικήν τυρρανίαν.

Οἱ πρόγονοι μας ἐμψυχόνοντο καί ἔβγαζαν πτερά τά πόδια των λέγοντας: Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος», Κολοκοτρώνης: «παιδιά μου Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος», Μακρυγιάννης: «Ἐμεῖς, μέ σκιάν μας τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν.... καί αὐτός ὁ Σταυρός μᾶς ἔσωσε».

Δ’αὐτό καί ὁ Ὅρκος τῶν πληρεξουσίων ἦτο: «Ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος». Ἡ πρώτη σελίς τοῦ πρώτου Συντάγματος γράφει: ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ. Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας γράφει: «ὁ Ὕψιστος Θεὸς μᾶς ἐβοήθησε».

Τίθεται ἕνα ἐρώτημα, ὁ Μητσοτάκης τιμᾶ τούς προγόνους μας ἤ εἶναι ἄτιμος, ἄδικος καί ἀπρεπής πρός αὐτούς. Καθ’ὅτι διορίζει ἕνα ἄτομον πού:

Α) Τό ἔτος 2.000 ὡς ἀδίστακτη διώκτης τοῦ Χριστοῦ μας καί τῶν ἙλληνοΧριστιανικῶν παραδόσεων καί παρά τήν συλλογήν ἄνω τῶν 3.000.000 ὐπογραφῶν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον, μέ αἴτημα τήν ὀρθολογιστικήν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας, τήν προαιρετικήν ἀναγραφήν τοῦ Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας. Αὐτή ἡ κυρία ὡς δικαστής κτῆνος μέ ἀντίΧριστον μανίαν, ἀπαγόρευσεν εἰς ὄσους Ἔλληνας τό ἐπιθυμοῦν νά ἀναγράφουν τό Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας των.

Β) Τό Σεπτέμβριον τοῦ ἔτος 2006 ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἑλλάδος Χριστόδουλος εἶχεν κληθεῖ εἰς τό Σ.τ. Ε διά νά κάμη Ἀγιασμόν. Αὐτή φωνασκοῦσεν καί ἀντιδροῦσεν λέγοντας ὅτι αὐτά εἶναι ὀπισθοδρομικά, τό ἔκαμεν δέ καί γραπτῶς. Ἕλληνες Χριστιανοί ἐμεῖς εἴμεθα ὀπισθοδρομικοί, ἐνῶ αὐτή ἡ κυριά εἶναι προοδευτικιά

Γ) Ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἀπέρριψεν μέ φρικτόν τρόπον καί ἀνθελληνικήν μανίαν τήν αἴτησιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων καί τῆς Ὀμοσπονδίας τῶν Πολιτιστικῶν Σωματείων Μακεδόνων, διά τήν ἀκύρωσιν τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐκεῖ ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἐλειτούργησεν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῶν Σκοπιανῶν, καί ὄχι ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθείας. Διά τό μεῖζον αὐτό θέμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀπαγόρευσεν εἰς τούς τρεῖς δικηγόρους νά ἀγορεύσουν περισσότερον ἀπό 20 λεπτά. Ὅταν διεμαρτυρήθησαν τούς ἀπάντησεν, «δέν θά ἀσχολούμαστε μαζί σας». Οἱ παρευρισκόμενοι μέ τήν ἀνθελληνικήν της συμπεριφοράν ἐθύμασαν, ἐκνευρίστηκαν, τήν γιουχάρισαν. Ἀλλά αὐτή ἀπτόηττη, τήν ἄλλην ἡμέραν κιόλας ἔβγαλεν τήν καταδικαστικήν ἀπόφασιν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Δ) Αὐτή ὡς ἡ κορυφή τῆς πυραμῖδος τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, τίθεται οὐσιαστικῶς καί ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων. Θεέ μου, τί ξεφτίλα, τί παρακμή.

Τὀ ὅτι ἐψηφίσθει ἀπό τήν κα Γεννηματά φυσιολογικόν εἶναι διότι ΠΑΣΟΚ ἔγινεν ἐλιά, ἔγινεν δημοκρατική συμπαράταξη καί τώρα ἔγινεν κίνημα ἀλλαγῆς. Ἐδῶ ἐπαληθεύεται πλήρως ὁ Γίγας τῆς Φιλοσοφίας Σωκράτης, ὁ ὁποῖος διά νά τονίση τήν διαφοράν μεταξύ τακτικοῦ καί ἀτάκτου στρατοῦ, λέγει δια τόν ἄτακτον ὅτι εἶναι: «καλὸν δὲ καὶ τὸ τακτικὸν εἶναι· πολὺ γὰρ διαφέρει στράτευμα τεταγμένον ἀτάκτου, ὥσπερ λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα(ριγμένα) οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν». Οὕτως καί τό ΠΑΣΟΚ, οὐδόλως χρήσιμον εἶναι. Ἀδιαφοροῦν τό ὅτι ἠ Πατρίδα μας διέρχεται κρισίμους στιγμάς μέ τούς Τούρκους καί ὅτι τώρα ἡ κορυφή τῆς Πατρίδος μας ὀφείλει νά ἔχη μόνον προσόντα, ὡς εἶναι ἠ ἀξιοσύνη, ἡ ἰκανότητα, ἠ ὀξυδέρκεια, ἡ φιλοπατρία, ὁ εὐπατριδισμός, οἱ γνώσεις, ὀ στρατηγικός σχεδιασμός ἠ πίστης εἰς τόν Θεόν. Τούς ἀρκεῖ μόνον τό ὅτι εἶναι γυναίκα.

Τό ὅτι τήν ψηφίση ὁ Τσίπρας καί παρέα του φυσιολογικότατον εἶναι διότι: «ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει», Καθ’ ὅτι πολλοί λέγουσιν ὄτι εἶναι μία ἀνθελληνική συμμορία,

Μητσοτάκης ἐπαρουσιάσθει ὡς καλός Ἕλλην καί ὠς καλός Χριστιανός, τόν βλέπομεν πλειστάκις νά Ἑκκλησιάζεται καί νά ἀνάβει κεριά. Αὐτό ὅμως εἶναι τό φαίνεθαι, διότι τό εἶναι του, εἶναι διαφορετικόν. Ἐν τοῖς πράγμασι εἶναι Θεομπαίκτης καί κρυψήνους ἀνθέλληνας

loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :