Ἡ ὦρα τῶν στρατηγῶν...Θεωρητικά, τό καθεστός μέσα στό ὁποῖο βιώνουμε τήν σημερινή τριτοκοσμική ἀπό κάθε ἂποψι ἐθνική καί κοινωνική τραγωδία, ὀνομάζεται "δημοκρατία" ...
Δημοκρατία, σημαίνει τό κράτος τοῦ δήμου, δηλαδή τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν.
Ἡ κοινωνία εἶναι αὐτή πού ἀποτελεῖ πηγή ἐξουσίας καί ἡ ὁποία ἐξουσιοδοτεῖ κάποιους γιά να συντονίζουν τίς δράσεις της γιά ἀνάπτυξι καί εὐτυχῆ διαβίωσι τῶν μελῶν της.
Γιά να μήν παρεκτρέπονται αὐτοί ἀπό τίς ἀρχές γιά τίς ὁποῖες ἐξουσιοδοτήθηκαν, ἡ κοινωνία μέσω τῶν ἐκπροσώπων της θεσπίζει τό σύνταγμα τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τόν ἀνώτατο νόμο τοῦ κράτους καί πρός τό ὁποῖο ὀφείλουν να προσαρμώζονται οἱ νόμοι καί οἱ πολιτικές συμπεριφορές αὐτῶν οἱ ὁποίοι ἐξουσιοδοτοῦνται.
Βασικές ἀρχές τοῦ συντάγματος, εἶναι νά διασφαλίζωνται οἱ ἀτομικές ελευθερίες, τά ἀτομικά καί κοινωνικά δικαιώματα, ἡ ἐσωτερική τάξις καί ἀσφάλεια, ἡ ἀνάπτυξις, τό φρόνημα, ἡ παιδεία τῶν πολιτῶν,  ἡ διαφύλαξις τῶν συνόρων τῆς χώρας.
Γιά να λειτουγήσει ὁ πολιτικός θεσμός τῆς διακυβερνήσεως, ἒχουμε τήν διάκρισι ἀνάμεσα σέ νομοθετική, ἐκτελεστική καί δικαστική ἐξουσία.
Ἒχουμε διακριτούς ρόλους ἀνάμεσα στίς τρεῖς ἐξουσίες ;
Δηλαδή, αὐτοί πού ἐξελέγησαν γιά να νομοθετοῦν, περιορίζονται αὐστηρά στό νομοθετικό τους ἒργο καί ἒρχονται σέ ἐπαφή μέ ἐνεργούς πολίτες, φορεῖς, κοινωνικές ὁμάδες γιά να πάρουν εἰσηγήσεις ὣστε να προτείνουν νόμους οἱ ὁποίοι διασφαλίζουν τήν κοινωνική τάξι καί εὐμερία τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν ;
Ἐδῶ θά γελάσουν καί οἱ πέτρες ἂν ἰσχυριστοῦμε κάτι τέτοιο  ! Διότι τό μόνο ἒργο στό ὁποῖο ἐπιδίδεται ἡ τάξις τῶν βουλευτῶν, εἶναι τό ἀντικοινωνικό καί ἀντιαναπτυξιακό βόλεμα αὐτῶν πού ἀποτελοῦν στηρίγματά τους, ἡ ψήφισις νόμων που φωτογραφίζουν συμφέροντα καί ὑπόγειες ἐντολές ἢ παρεμβάσεις, ἡ καταχρηστική διαχείρισις ἐξουσιῶν πού ἀνήκουν στά ἐκτελεστικά ὂργανα.
Συνεπῶς, ἒχουν παραβεῖ ὃλες τίς βασικές συνταγματικές διατάξεις καί ἒχουν ἐντάξει τόν ἑαυτόν του στήν εὐτελέστατη τάξι τῶν βολευτῶν ...
Τί κάνει ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία ;
Ἐκτελεῖ τίς ἀποφάσεις τοῦ λαοῦ πού ὑποθετικά ἐκφράζονται μέσω τῶν νομοθετικῶν του ὀργάνων;
Ὃταν γίνονται οἱ ἐκλογές, διάφορες πολιτικές ὁμάδες, παρουσιάζουν τό πρόγραμμά τους στόν λαό καί ζητοῦν να ἐξουσιοδοτηθοῦν ἀπό αὐτόν γιά να το ἐφαρμώσουν.
Τό πρόγραμμα, εἶναι  ἓνα εἶδος συμφωνίας ἢ συμβολαίου ἀνάμεσα σέ αὐτόν πού ἐξουσιοδοτεῖ μέ τήν ψῆφο του καί σέ αὐτόν πού ἐξουσιοδοτεῖται.
Συνεπῶς, δέν ἒχει δικαίωμα αὐτός πού ἐξουσιοδοτήθηκε, νά παρεκτραπεῖ ἀπό τήν συμφωνία.  Ἂν τό πρόγραμμα δέν τοῦ βγαίνει, ἢ πάει στό σπίτι του ζητῶντας συγνώμη ἀπό τούς πολίτες, ἢ ξαναζητᾶ τήν ἂποψί τους ἐπίσημα, μέσα ἀπό συνθῆκες ἀπόλυτου διαλόγου καί διαφάνειας ὣστε να ἀνταποκριθεῖ στά νέα δεδομένα. Ἒτσι, μ'αὐτόν τόν τρόπο κρατᾶ σέ κοινωνική καί ἐθνική ζωντάνια τούς πολίτες.
Ἐδῶ, θά σηκωθοῦν ὂχι μόνον οἱ πέτρες ἀλλά καί οἱ νεκροί ἀπό τά μνήματα ἂν κάποιος ἰσχυριστεῖ ὃτι ὑπάρχουν ψήγματα δημοκρατικῆς συμπεριφορᾶς ἀπό αὐτούς πού ἀποτελοῦν τήν ἐκτελεστική ἐξουσία!!!
Διότι ξεδιάντροπα ξεγελοῦν τούς πολίτες μέ πανάθλια ψέματα καί ὑποσχέσεις, πράττουν τά ἀντίθετα ἀπό αὐτά γιά τά ὁποία ἐξουσιοδοτήθηκαν, ἐνεργά διαφθείρουν τό ἦθος τῶν πολιτῶν, ὑπονομεύουν τήν κοινωνική συνοχή, καλλιεργοῦν τόν φόβο, τήν ἡττοπάθεια διαδίδοντας ὃτι εἲμαστε μόνοι, λές καί κάθε λαός γεννήθηκε μέ προστάτες, ξεπουλοῦν τά ἐθνικά συμφέροντα, ὁδηγοῦν τήν κοινωνία στήν πορεία μηδέν καί γιά να πετύχουν ὃλα αὐτά, ὑπονομεύουν καί ἐλέγχουν τήν τρίτη ἀπό τίς ἐξουσίες, δηλαδή τήν δικαιοσύνη.
Δικαιοσύνη.
Εἲμαστε ἀπό τά λίγα φαινόμενα στόν πλανήτη πού μᾶς δίνουν τριτοκοσμικά σκῆπτρα διότι μόνον σέ τέτοιες χῶρες ἡ δικαιοσύνη ὑπόκειται στήν πολιτική ἐξουσία.
Στίς ΗΠΑ καί σέ ὃλες τίς σοβαρές χῶρες, ὁ ἲδιος ὁ ἀνώτατος ἂρχων ὑπόκειται στούς νόμους τῶν πολιτῶν καί μπορεῖ να ἐκπέσει καί ἀπό τό ἀξίωμά του ὃταν ἒχει διαπράξει ἠθικές καί νομικές παρεκτροπές.
Ἐδῶ, τά ἐκτελεστικά ὂργανα διορίζουν καί ἐλέγχουν μέ ἂμεσους καί ἒμμεσους τρόπους τήν δικαστική ἐξουσία, μέ νόμους δέ πού συνιστοῦν παγκόσμια μοναδικότητα προσβολῆς ἀπέναντι στήν ἠθική τάξι, ἀλληλοαπάλλάσσονται οἱ ἐκτελεστικοί ἀπό ποινικές εὐθύνες μέσα ἀπό τίς ὑπουργικές ἀσυλίες καί παραγραφές πού ψηφίζουν !
Μετά ἀπό τά κατάπτυστα μνημόνια, τά διάτρητα ἀπό ἀνηθικότητα, ἀνομία, ἐθνική προδοσία καί ἐκπλήρωσι συμφερόντων ξένων πρός τά ἐθνικά, εἲχαμε ὁμάδες πολιτῶν πού προσέφυγαν στήν δικαιοσύνη καταγγέλλοντες τίς πράξεις καί τούς ὑπευθύνους.
Ἡ δικαιοσύνη ἀπεδείχθη ἀνήμπορη να ἐπιβάλλει τά συνταγματικά της δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις, τήν ἲδια στιγμή πού δίκαζε καί κατεδίκαζε μία φτωχή γριά ἡ ὁποία πωλοῦσε χόρτα γιά να ἐπιβιώσει, ἀδιαφορόντας ἂν τίς πλατεῖες τίς ἒχει καταλάβει τό παράνομο ἐμπόριο τῶν ἀλλοδαπῶν καί ἂν ἡ ἲδια δέν μπορεῖ να ἐλέγχει τήν χρηστή διαχείρησι σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο.
Μέ λίγα λόγια, ζοῦμε καταστάσεις πλήρους ἠθικοῦ πολιτικοῦ ξεπεσμοῦ ὁ ὁποῖος δουλεύει συστηματικά για τήν κοινωνική μας διάλυσι.
Μέ λίγα λόγια, ὁ κάθε πολίτης σέ ἀτομικό καί συλλογικό ἐπίπεδο ἒχει πλέον ὂχι μόνον δικαίωμα ἀλλά καί ὑποχρεώσεις να ὑπερασπιστεῖ τίς ἐλευθερίες του, τήν κοινωνική τάξι καί τήν πατρίδα του μέ βάσι τό ἀκροτελεύτιο ἆρθρο 120 τοῦ συντάγματος τῆς χώρας.
Ὁ τίμιος δικαστικός, ὀφείλει να ὑπερασπιστεῖ τό δικαίωμα καί τήν ἠθική του ὑποχρέωσι να ἀσκεῖ μέ σοβαρότητα τό δύσκολο λειτούργημα στό ὁποῖο ἀποφάσισε να ἀφιερωθεῖ χωρίς να ἀναγνωρίσει κοινωνικά καί πολιτικά στεγανά.
Ὁ συνδικαλιστής εἶναι ἀνύπαρκτος να τοῦ ζητηθεῖ συμμετοχή διότι ἒχει διαφθαρεῖ ἀπό τόν ψεύτη τῆς πολιτικῆς ὣστε μέσα ἀπό τίς δράσεις του κατάφερε να γίνει βασικό ἐργαλεῖο ξεπουλήματος τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καί ἒτσι νά ἒχει κόψει ἀπό μόνος του τά πόδια του...
Ὁ ἐπαγγελματίας, ὠφείλει να ἀρνηθεῖ τούς καταθλιπτικούς φόρους, τίς πονηρές ἀντιαναπτυξιακές γραφειοκρατίες μέ τίς ὁποῖες ὑπονομεύουν τήν δρᾶσι του γιά να ὠφεληθοῦν ξένα οἰκονομικά συμφέροντα, να ἀρνηθεῖ ἀμέσως καί δραστικά τόν κατάπτυστο καί ὑβριστικό "φόρο ἐπιτηδεύματος", να στείλει στόν δάβολο τίς ὃποιες κομματικές του δεσμεύσεις, να ἑνωθοῦν ὃλοι μέσω τῶν ἐπαγγελματικῶν συλλόγων καί μέσω τῶν ἂχρηστων ἐπιμελητηρίων ὣστε να τούς δώσουν πραγματική ἀναπτυξιακή διάστασι.
Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀπό τήν μικρή κοινότητα, τόν δῆμο μέχρι καί τήν περιφέρεια, ὀφείλουν να πάρουν θέσεις πάνω σέ ὃλα καί να ἐκφράσουν τό χρέος τους ὡς πραγματικοί ἐνδιάμεσοι ἀνάμεσα στόν πολίτη καί τήν πολιτεία, ὑπερασπιζόμενοι τά δικαιώματα τῶν πολιτῶν ἀπό τίς ἐξοντωτικές κυβερνητικές ἀνομίες. ( Τρόποι δράσεως ἐδῶ )
Ὃσοι ἒχουν φιλοδοξίες να κυβερνήσουν αὐτή τήν χώρα καί βρίσκονται μέσα στά πλαίσια τῆς ἠθικῆς καί τοῦ πατριωτισμοῦ, ἒχουν χρέους νά δοῦν  στά μάτια τόν πάρα δίπλα πού βρίσκεται στήν πάρα πέρα γραμμή γιά να ἀποβάλλουν τήν ψυχική παιδική ἀρρώστια τῆς μοναδικότητας πού βασανίζει τήν ψυχή τους...
Καί ἀφήνουμε τελευταίους τούς στρατηγούς...
Διότι αὐτοί ἒχουν νά σηκώσουν τό μεγαλύτερο βάρος μέσα σ΄αὐτήν τήν συγχρονισμένη ἀπό ὃλους μας πορεία στήν  ὁποία οἱ ἐπιλογές μας περιορίζονται ἀνάμεσα σέ ζωή καί θάνατο.
Οἱ στρατηγοί ἀφοῦ ἒδωσαν τήν ἐλευθερία στούς Ἓλληνες, παρέδωσαν τήν διαχείρησί της στούς πολιτικούς οἱ ὁποίοι κινούμενοι μέσα στά ὃρια τοῦ ἀχαλίνωτου ἐγώ, ἒγιναν μεσίτες ξένων συμφερόντων καί κατεδίκασαν τούς στρατηγούς σέ θάνατο ἢ σέ  ζητιανιά, μαζί μέ ὃλη τήν κοινωνία!!!
Οἱ στρατηγοί ἦσαν πάντα ἐπικίνδυνοι γιά τό κράτος τῆς αὐθαιρεσίας. Ἧσαν αὐτοί πού πέρασαν με τήν ἀξία τους βασικά στάδια τῆς παιδείας, σε ἀντίθεσι με τούς πολιτικούς τῶν ὁποίων ἡ πλειονότητα δέν ἒχει καμία παιδεία. Γι'αὐτό προσπάθησε ὃλο αὐτό τό σύστημα νά ἐλέγχει αὐστηρά καί ὑπόγεια τήν κάθε ἀξιοκρατία καί νά ἐπιβάλει σ'αὐτόν τόν ζωτικό χῶρο τά πανάθλια ἀναξιοκρατικά του πρότυπα!
Ὃταν οἱ οἰκογένειες τῶν πολιτικῶν ἒφερναν τό σκάφος τῆς πολιτείας  στά βράχια, οἱ στρατιωτικοί ἒκαναν τήν ἳστατη προσπάθεια νά τό σώσουν. Οἱ πρῶτοι, ἀποτελοῦν τήν "δημοκρατία" ἐνῶ οἱ στρατηγοί ἒγιναν "χοῦντες" καί "φασίστες" !!!
Αὐτοί λοιπόν πού μακροχρόνια καί ἀδιάλειπτα διαφθείρουν τήν κοινωνική συνοχή καί παιδεία, πού ὑπονομεύουν τήν ἃμυνα τῆς χώρας, τήν οἰκονομία, τήν κοινωνική ἠθική, πού μετέρχονται κάθε εἲδους ἀνηθικότητα καί ψέμα γιά να ὑποτάξουν τήν κοινωνία στά ἀτομικά καί οἰκογενειακά τους συμφέροντα, πού ἒφτιαξαν κοπάδια ἀπό ψηφοφόρους ὁπαδούς τούς ὁποίους ταΐζουν ἂχυρα γιά να τούς ἒχουν στήν δούλεψι τῶν συμφερόντων τους, πού πρόδωσαν τήν Μακεδονία, πού ὑποδούλωσαν τήν Θράκη στό Τουρκικό προξενεῖο, πού ὑπονόμευσαν τίς πολεμικές μας βιομηχανίες, πού ἂνοιξαν τά σύνορα σέ ὀλέθριες ἀπειλές μέ τό ψέμα τοῦ πρόσφυγα τον ὁποῖον ἐνισχύουν σκανδαλωδῶς ἐνῶ τήν ἲδια στιγμή σπρώχνουν τούς Ἓλληνες σέ μετανάστευσι καί αὐτοκτονίες, πού παραχωροῦν τά νησιά καί το Αἰγαῖο σέ πονηρούς γείτονες, πού τήν στιγμή πού οἱ γείτονες ἑτοιμάζουν ἀχαλίνωτους ἐξοπλισμούς τούς ὁποίους δέν κρύβουν ὃτι στρέφονται ἐναντίον μας, αὐτοί ἁγωνίζονται γιά τήν "Εὐρωπαϊκή προοπτική"τῆς Τουρκίας ψηφίζοντας παράλληλα Εὐρωπαϊκά κονδύλια γιά τήν ἐνίσχυσί τους, πού ὑποτάσσουν ὃλη τήν οἰκονομική δυναμική στό να πληρώνουν ἀνύπαρκτα χρέη τῶν πολιτῶν πρός τίς τράπεζες παραμελώντας ἐντελῶς τήν ἀμυντική θωράκισι τῆς χώρας, ὃλοι αὐτοί, ἀποτελοῦν τήν "δημοκρατία"!!!...
Αὐτά τά ἀπαράδεκτα, ὀφείλουν να ἀντιμετωπίσουν ἂμεσα καί ἀποφασιστικά οἱ στρατηγοί οἱ ὁποίοι ἀποτελοῦν σήμερα τό τελευταῖο μας ἀνάχωμα, παρά τήν ἀέναη ὑπονόμευσί τους ἀπό τήν αἰώνια φάρα τοῦ πολιτικαντισμοῦ πού κατέστρεψε ἒθνη ἀπό τίς ἀρχές τῆς ἱστορίας μέχρι σήμερα.
Χθές, στά Ἀθηναϊκά χρόνια, ἓνας συνετός πολίτης, εἶχε πεῖ : Τούς στρατηγούς τούς ἒχουμε θαμμένους ἐκεῖ πού ἒπεσαν γιά τήν πατρίδα, ἐνῶ τίς ντροπές τῆς "δημοκρατίας" τίς θάβουμε στό δημόσιο σῆμα μέ δημόσιες δαπάνες !
Αὐτές οἱ ντροπές κατέστρεψαν τότε τήν Ἀθήνα.
Αὐτές οἱ ντροπές ἀσεβοῦν σήμερα ἀπέναντι στόν ἣρωα καί μέ ψίχουλα ἀμειβόμενο ἀεροπόρο πού ἒπεσε γιά τήν πατρίδα στό Αἰγαῖο, ἐνῶ στήν ἐπικαιρότητα φέρνουν ὁποιοδήποτε περιθωριακό πρότυπο με τό ὁποῖο θα μολύνουν τήν κοινωνία.
Αὐτές οἱ ντροπές καταστρέφουν σήμερα τήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ πρῶτα συστηματικά ὑπενόμευσαν τίς πολεμικές μας βιομηχανίες, ἀφοῦ  στεροῦν ἀπό τούς στρατηγούς πολεμικά ἐργαλεῖα μέ τά ὁποῖα θα ἀποκρούσουν τούς ἐπίδοξους καί αὐθάδεις εἰσβολεῖς, μέ τά ὁποία θά ἀποδείξουν στό ἒπακρο τήν αἰώνια δυναμική μας ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν μοναδικό μας σύμμαχο.
Τίποτα λοιπόν δέν σοῦ χαρίζεται ! Κανένας δέν γεννήθηκε στόν κόσμο με προστάτες καί συμμάχους.
Καί ἀντί νά περιοριστεῖ ὁ στρατός στόν θεσμικό του ρόλο πού εἶναι ἡ διαφύλαξις τῶν συνόρων, ἐνισχυμένος μέ τούς ἀπαραίτητους  ἐξοπλισμούς, ἒγινε αὐτό πού ἀποτελεῖ παγκόσμια ἱστορική ντροπή !
Ὁ στρατός διευκολύνει τήν εἲσοδο καί τήν διανομή στήν χώρα, ὓποπτων καί σκοτεινῆς προελεύσεως ἀπεσταλμένων, μέ τήν ψεύτικη εἰκόνα τοῦ μετανάστη, μέσω τῶν ὁποίων γίνεται σκανδαλώδης προσπάθεια να ἁλωθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί οἱ Ἓλληνες !
Αὐτή τήν στιγμή, σέ συνδυασμό με τα βάσει σχεδίων ἐξευτελιστικά μνημονιακά μέτρα πού πυροβολεῖται θανάσιμα ὁ λαός, ἀπεδείχθη περίτρανα ὃτι ἒχουμε μεθοδευμένη ἀντικατάστασι πληθυσμοῦ !
Ἀφοῦ λοιπόν οἱ Ἓλληνες ἐξοντώνονται γιά ποιά πατρίδα ὑπάρχει ὁ στρατός;
Στρατηγοί, φθάσαμε στήν ἀντίστροφη μέτρησι ... Πεῖτε ΟΧΙ στήν πολιτική τῶν ναιναίκων καί πάρετε τήν κατάστασι τῆς ἃμυνας πρῶτα, στά δικά σας χέρια... 
Ἀρνηθεῖτε κάθετα τόν ρόλο τοῦ διεκπεραιωτῆ τῶν νέων ἐποίκων μέ τούς ὁποίους μεθοδευμένα ἀντικαθιστοῦν τούς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας γιά τῶν ὁποίων τήν ἐλευθερία καί τά δικαιώματα ἒχετε ὁρκιστεῖ, φυλάξετε δραστικά τά ἐθνικά μας σύνορα ἀπό κάθε εἲδους εἰσβολή, ἐπιβάλετε στό φαῦλο πολιτικό σύστημα κάθε ἐπείγοντα ἐξοπλισμό, ἀρνηθεῖτε να ὑπακούσετε σέ διάτρητες ἀπό ἠθική καί νομιμότητα γενοκτόνες μνημονιακές πολιτικές, ἀρνηθεῖτε τήν παράδοσι τῶν ἱστορικῶν μας ἀξιῶν σε ἂθλιους γείτονες καί πάψετε νά ἀνέχεστε τόν αἰώνιο εὐτελισμό ἀπό τούς αἰώνιους ἐχθρούς μας!
Ἐπείγει...
Ὁ πραγματικός πολίτης ὑπῆρξε πάντα καί ὁπλίτης στήν ἱστορική μας πατρίδα !
Ἀντίστοιχα καί ὁ ὁπλίτης, ὃσο καί να τόν ἒλουσαν μέ ὓβρεις καί συκοφαντίες οἱ ἐχθροί τῆς πολιτείας, ὑπῆρξε πάντα καί πολίτης ὁ ὁποῖος ἒπαιρνε  στά χέρια του το πηδάλιο τῆς πολιτείας ὃταν ἂνάξιοι κυβερνῆτες τό ἒφερναν μπροστά στά βράχια...
Ἡ Ἑλλάδα ἀργοπεθαίνει συστηματικά καί σχεδιασμένα, ἐνῶ σέ λίγο θά εἶναι ἂσκοπη ἡ παρουσία σας  διότι θά χαθείτε μέσα στήν χλεύη καί στήν ἐρημιά μιᾶς ἀνύπαρκτης πλέον ἱστορικῆς πατρίδας !

{{ Ἂν συμφωνεῖς με τό κείμενο, κοινοποίησε το καί στόν τελευταῖο στρατιώτη δηλώνοντας ἒτσι ὃτι το συνυπογράφεις ...}}

www.dermatas.blogspot.com

loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :