ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΩΣ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Αὐτές μέ ὑπερηφάνιαν, ἔπαρσιν καί καμάρι προσβάλλουν τήν μνήμην τῶν ἡρώων προγόνων μας, τοῦ ἔπους τοῦ 1940, ἀλλά καί ὅλην τήν Ἱστορίαν μας.

Ὀρθότατα καί μέ ὀργήν ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος Κος Κος Βοῦρος Ἰωάννης τοῦ Δήμου Νέας Φιλαδελείας-Χαλκιδῶνος λέγει: «μιά μικρή μερίδα γελοίων ὐποκειμένων χλευάζοντας καί προσβάλλοντας τήν μνήμη τῶν πεσόντων στό ἔπος τοῦ 40 καί μάλιστα ὑπό τήν σκέπην τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας».

Ὁ πλανήτης Γῆ κατοικεῖται ἀπό 7.000.000.000 κατοίκους, ἄπαντες ἐκτός τῶν Τούρκων καί μερικῶν χιλιάδων περί τούς 50.000 πού κατοικοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα μας καί οἱ ὁποῖοι εἰς τήν ταυτότηταν τους ἀπλῶς ἀναγράφουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, σέβονται, τιμοῦν, ἐκτιμοῦν καί ἀναγνωρίζουν πῶς ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός εἶναι ὁ ἕνας καί μοναδικός, Ὅλοι ἐκτός ἀπό αὐτούς.

Ἡ μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ὁ Περικλῆς, τοῦ ὁποίου ἡ περίοδος διακυβερνήσεως λέγεται «χρυσοῦς αἰών τοῦ Περικλέους», καί τοῦ ὁποίου τά ἔργα ἔρχονται νά θαυμάσουν ἀπό ὅλην τήν Γῆ. Οὖτος διά νά ἀποδώση τιμάς εἰς τούς νεκρούς πού ἔπεσαν εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος του, ἐκφωνεῖ τόν ἐπονομαζόμενον λόγον του, «ὁ ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους» καί μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «῎Αρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν παρέδοσαν. καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ πατέρες ἡμῶν».

«Πρῶτα θά ἀρχίσω τήν ὁμιλίαν καί θά ἀναφερθῶ εἰς τούς προγόνους μας, διότι εἶναι δίκαιον ἀλλά καί πρέπον εἰς αὐτούς αὐτήν τήν τιμήν νά ἀποδώσωμεν εἰς τήν μνήμην των. Διότι αὐτήν τήν χώραν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι πάντοτε κατοικοῦν διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην, ἐλευθέραν δέ καί μέ ἀρετήν μάς τήν παρέδωσαν, καί ἐκεῖνοι εἶναι ἄξιοι ἐπαίνων, ἀκόμη δέ περισσότερον οἱ πατέρες ἡμῶν».

Ὁ Περικλέας κάμει αὐτήν μνημιώδην ὁμιλίαν πρός τιμήν τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν καί ἀποδίδει εὐλάβειαν, εὐγνωμοσύνην καί τάς πρέπουσας τιμάς πρός αὐτούς.

Τήν 28ην Ὀκτωβρίου «μιά μικρή μερίδα γελοίων ὑποκειμένων χλευάζουν καί προσβάλλουν» τούς νεκρούς μας καί τήν σημαίαν μας. Καί αὐτό δέν εἶναι τυχαῖον γεγονός, ἀλλά ἀντιθέτως τό ἐμπνεύστηκαν, τό σχεδίασαν, τό ὀργάνωσαν καί τό ἐκτέλεσαν. Φυσικόν ἐπόμενον εἶναι αὐτά τά γύναια νά ἐγκωμιασθοῦν ἀπό στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀπύθμενον ρατσιστικόν μῖσος κατοικοεδρεύει εἰς τό μυαλό αὐτῶν διά τούς Ἕλληνας νεκρούς, τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν, τήν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς μας παραδόσεις. Τήν ἀπάντησιν διά τό κίνητρον αὐτοῦ τοῦ ρατσιστικοῦ μίσους ἐναντίον τῶν Ἐλλήνων θά τήν πάρωμεν ἀπό τόν πρόγονον τους τόν Ζαχαριάδη ὁ ὁποῖος εἰς τάς 25.3.1932 γράφει: «τό εἰκοσιένα εἶναι ἕνας σταθμός στήν νεοελληνική ἱστορία ἡ πιό σωστά στή ρωμαίϊκη ἱστορία, γιατί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μέ τούς σημερινούς ρωμηούς δέν ἔχουν κανέναν ἀπολύτως φυλετικό δεσμό». Σύντροφε δέν πρέπει νά ἐτεροπροσδιορίζης τούς ἄλλους, ἀλλά νά αὐτοπροσδιορίζεσαι, νά πεῖς ἐγώ εἶμαι UFO, ἀγνώστου ταυτότητος ἀντικείμενο. Σέ διαψεύδουν οἱ γενετιστές πού λέγουν ὅτι τό 99,5% τό D.N.A τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι ὅμοιον μέ αὐτό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλά καί οἱ Τούρκοι πού μέ ὑπερηφάνια δηλώνουν ὅτι τούς Ἕλληνες ἔπνιξαν. Ὅμως τόν Ζαχαριάδη κατά περίεργον τρόπον θά τόν ἐπιβεβαιώση ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ μας Κολοκοτρώνης ὁ ὁποῖος ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα εἰς τάς 7/10/1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Μιλόντας σέ μαθητάς ἔπρεπε νά εἶναι κόσμιος, ὁ δέ Καραϊσκάκης πού ἦτο ἀθυρόστομος θά ἔλεγεν μερικές τσοῦλες, μερικές σκῦλες προτίμησαν τάς ἡδονάς εἰς τό χαρέμι μέ τόν ἄπλυτον, τόν βάρβαρον, αἱμοχαρήν, ἀπολίτιστον κατακτητήν. Μία ἀπό δαῦτες ἦταν καί ἡ Φροσύνη 1773 - 1801, ἡ ὁποία ἐγκαταλείπη τόν ἄνδρα της καί τά παιδιά της γιά νά πάει νά μαρκαληθῆ εἰς τό χαρέμι μέ τόν γιό τοῦ Ἀλή πασά γιατί τόν ἐρωτεύτηκε. Τήν γουστάριζε καί ὁ πασάς, ἀλλά στό τέλος τήν ἔπνιξε εἰς τήν λίμνη μέ μερικές ἄλλες τσοῦλες τοῦ χαρεμιοῦ. Ἐάν ἔκαναν παιδιά ἀπό αὐτήν τήν διασταύρωσιν θά προέκυπτεν μία Τερατογένεσις, θά ἤσαν ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας, θά κουβαλούσαν D.N.A Τούρκικο. «μιά μικρή μερίδα» λέγει ὁ Κος Βοῦρος, «μερικοί» λέγει ὁ Κολοκοτρώνης. Διά νά μᾶς ὑπενθυμίση ὁ Μακρυγιάννης εἰς τά ἀπομνημονεύματα του ὅτι ἐπῆγαν εἰς τό σπίτι του νά τόν συναντήσουν «δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μισομαθεῖς καί ἄθρησκοι, καί νά τοῦ ποῦν: «Πουλᾶς Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη», δηλ εἶσαι ἐθνικόφρονας, καί ὁ Μακρυγιάννης γράφει: «Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα, δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν ἔχομεν». Αὐτή ἡ «μικρή μερίδα» διαιωνίζεται ἀπό τότε μέχρις σήμερον. Ἕλληνες τοῦ 99,5% ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 δέν ἔχει ὀλοκληρωθεῖ.


loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :