Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ


«Ἐθίζειν τούς παίδας τῷ τ΄ἀληθεῖ λέγειν. Τό γάρ ψεύδεσθαι δουλοπρεπές καί πάσιν ἀνθρώποις οὔκ ἄξιον μιμεῖσθαι».

Πλούταρχος <ΗΘΙΚΑ>

Τό κύριον προεκλογικόν νοηματικόν καί ἰδεολογικόν σύνθημα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου νά πείση τούς ψηφοφόρους νά τόν ψηφίσουν ἦτο «Συμφωνία Αλήθειας». Καί τοῦτο τό διατυμπάνιζεν διά νά διαχωρίση τήν θέσιν του ἀπό τόν κατά συρροήν ψεύτη Τσίπρα.

Διά νά μᾶς κάμη δέ νά ἐμπεδώσωμεν ὅτι θά διακυβερνήση μέ τήν «Αλήθεια» τό α τό γράφει μέ καφαλαίον Α. Ὄμορφος κόσμος Ἀγγελικά πλασμένος ἐάν θά ἦτο ἀληθής. Ἀλλά φεῦ, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης διαψεύδει τάχιστα τόν ἑαυτόν του καί μάλιστα σέ ἕνα μεῖζον θέμα τόν ὁποῖον ἀπασχολεῖ τούς νουνεχεῖς Ἕλληνας, τήν λαθραίαν μαζικήν εἰσβολήν τῶν λαθρομεταναστῶν μουσουλμάνων. Καί λέγομεν νουνεχεῖς διότι αὐτό καταγράφει καί ὁ μέγιστος τῶν φιλοσόφων μας, Σωκράτης: «Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν ἡ πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρ’ ἀνθρώποις τοῖς ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ». Δηλ. ὁ Σωκράτης λέγει αὐτό τό ὁποῖον σᾶς λέγω ἰσχύει διά τούς νοήμονες, διά τούς ἀνοήτους καί φαύλους δέν ἰσχύει. Νά ὑπενθημήσωμεν ὅτι ὁ Σωκράτης δέν εἶναι μόνον ὁ πανμέγιστος τῶν φιλοσόφων, ἀλλά ὑπῆρξεν καί μεγάλος πολεμιστής, εἶχεν διακριθεῖ ὡς πολεμιστής εἰς τήν μάχην τῆς Ἀμφιπόλεως, τῆς Τανάγρας καί Ποτιδαίας, ἦτο δέ ἄριστος γνώστης τοῦ δυσκολοτάτου καί σκληροτάτου παγκρατίου, ἀπό τό ὁποῖον προῆλθον καί αἱ λεγόμεναι σημεριναί <πολεμικαί τέχναι>.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἰς τόν τηλεοπτικόν σταθμόν KRHTHTV καί τήν ἐκπομπήν ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ἐδήλωνεν δημοσίως: «ἡ ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν δέν μπορεῖ νά γίνεται μέ ροές ἀπό τά νησιά πρός τήν ἐνδοχώρα, πρός τήν Ἡπειρωτική Ἑλλάδα, ὄπως γίνεται σήμερα, πρέπει νά γίνεται μέ ἐπιστροφές ἀπό τά νησιά στήν Τουρκία». Τότε ὁ Μητσοτάκης προεκλογικῶς, δήλωνεν τό αὐτονόητον. Ἀλλά φεῦ, τί πράττει ὡς πρωθυπουργός, ὄχι μόνον δέν ἀποκρούει τήν εἴσοδον τῶν λαθροεισβολέων εἰς τήν Πατρίδα μας, ὄχι μόνον τούς καλοδέχεται, ἀλλά τούς νοικιάζει καί σπίτια καί ξενοδοχεία διά τήν παραμονήν τους. Κάμει δέ καί προσκλητήριον εἰς τούς Ξενοδόχους νά νοικιάσουν τά ξενοδοχεία τους εἰς τούς λαθροεισβολεῖς. Δηλ. ἡ «Συμφωνία Αλήθειας» πού αὐτοβούλως εἶχες ὑπογράψει μέ τούς Ἕλληνες συντόμως μεταλλάχθει σέ σέ ἕνα μεγάλο ψέμα. Αὐτός δέ πού ἀθετεῖ τάς ὑποσχέσεις του λέγεται ψεύτης

Ὁ ποινικός κώδιξ εἰς τό ἄρθρο 162 λέγει τά κάτωθι:

Άρθρο 162 TOY ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Εξαπάτηση εκλογέων
«Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή». Δηλ. ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑποσχόμενος αὐτονόητα πράγματα μετέβαλλεν τό ἐκλογικόν φρόνημα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ὑπέρ αὐτοῦ. Ἐξαπατάω-ῶ=ἐξ+ἀπατάω-ῶ. Λέξις σύνθετος. Κατά τόν ὁρισμόν τῆς λέξεως, ὅποιος διαπράττει ἀπάτην λέγεται ἀπατεών. Καί ἐν προκειμένῳ τιμωρεῖται μέ φυλάκισιν μέχρις δύο ἐτῶν.

Καί δέ εἶναι μόνον αὐτή ἡ ἐξαπάτησις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος πού ἀφορᾶ τήν Πατρίδα τῶν Ἐλλήνων, ὑπάρχει καί ἄλλη καί ἀφορᾶ συγχρόνως ἄλλο ἕνα ἔξ ἴσου μεῖζον θέμα τό Θρήσκευμα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης διά στόματος τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκεύματος Νίκης Κεραμέως τήν 17ην Σεπτεβρίου τοῦ ἔτους 2019 δηλώνει: «Στόχος μας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Παράλληλα μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου».

Πρωθυπουργέ Κυριάκο Μητσοτάκη ἄλλα ὑπέσχεσο προεκλογικῶς ὡς ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως καί ἀκριβῶς τά ἀντίθετα πράττεις μετεκλογικῶς ὡς πρωθυπουργός. Δέν ἄφηνες Ἑκκλησία γιά Ἑκκλησία πού νά μήν παρευρίσκεσο, δηλώνοντας ὅτι θά στηρίξης τά αὐτονόητα δικαιώματα τῶν Ἑλληνων Χριστιανῶν τά ὁποία κατά συρροήν καί κατ’ ἐξακολούθησιν εἶχεν ποδοπατήσει ὁ ἄθεος κατά δήλωσιν του Τσίπρας.

Ἐπί πλέον εἰς τό Σποπιανόν ζήτημα Κυριάκο Μητσοτάκη δέν ἔκαμες τίποτα ἀπολύτως διά νά ἀποτρέψης τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας ἀπό τόν Τσίπρα. Ὅτι ἔκαμες ἤσαν σκόπιμες φλύαρες ἐνέργειες διά νά ὑπνωτίσης τούς Ἕλληνας καί νά σέ ψηφίσουν. Ἀκόμη καί σήμερα ὑπάρχουν χίλιοι καί ἕνας τρόποι διά νά καταργήσης αὐτήν τήν μιαρήν συμφωνίαν, ἀρκεῖ νά τό θέλης. Ἐδῶ ἀκολούθησες ἐπαξίως, ὁμοῦ μετά τῆς ἀδελφής σου, τήν Προδοτικήν θέσιν τοῦ Πατρός σας, πού εἶχεν δηλώσει: «σέ δέκα χρόνια θά ἔχωμεν ξεχάσει αὐτό τό ὄνομα».

Αὐτά τά ὁποία διαπράττεις Κυριάκο Μητσοτάκη εἶναι ἐχθρικαί πολεμικαί ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων.

Δέν γνωρίζομεν καί δέν μᾶς ἀπασχολεῖ ποῖον εἶναι τό κίνητρον σας, διά νά μεταβάλλετε τό ἐκλογικόν φρόνημα τῶν Ἑλλήνων, ὑπέρ ὑμῶν διά ἴδιον ὄφελος, μέ τόσον καλάς θέσεις καί προτάσεις, ὡς αὐτήν πού ἀναγράφετε εἰς τήν ἀφίσαν σας «Ενωμένοι για την Ελλάδα μας». Καί μάλιστα ἐνδεδυμένος καί περιτυλιγμένος μέ τήν Ἑλληνικήν σημαίαν. Ὡς κίνητρον δύναται νά εἰπωθῆ καί ἡ ἀρχομανία, ἡ ὁποία προκειμένου νά ἰκανοποιηθῆ, κρύπτει τόν πραγματικόν μας ἑαυτόν, τόν κάμει νά λοξοδρομῆ καί νά μεταμφιέζεται, π.χ εἰς καλόν Ἕλληνα καί εἰς καλόν Χριστιανόν.

Κυριάκο Μητσοτάκη ὡς πρωθυπουργός μέ τάς ἀνωτέρω ἐνεργείας σας καθίστασθε ἡθικός αὐτουργός τῆς ἀπώλειας τῆς ψυχικῆς ἡρεμίας καί γαλήνης τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀλλά καί τῶν βιοπραγιῶν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἀπό αὐτούς τούς ὁποίους ἐσεῖς περιθάλπετε, ληστείαι, κλοπαί, βιασμοί, δολοφονίαι. Ἡ ψυχική ὑγεία καί εὐεξία εἶναι ἀγαθά προστατευόμενα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν διάσκεψιν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου (βρυξέλλαι 12-13 Ἰουνίου 2008). Ἕνα πέπλο φόβου πλανᾶται ἐπάνω ἀπό τήν Ἑλλάδα μας, ἐξ αἰτίας τῆς εἰσβολῆς τῶν λαθρομεταναστῶν. Φοβόνται οἱ νοήμενες, οἱ φαύλοι καί οἱ ἀνόητοι δέν φοβόνται.

Νά προσθέσωμεν καί κάτι ἀκόμη, τίς πού σκέπτεται νά πολιτευθῆ καλόν εἶναι νά συζεύγνυται μέ μίαν Ἑλληνίδα, διά νά μεγαλώση τά παιδιά των μέ τήν περίλαμπρον Ἑλληνικήν Ἱστορίαν καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις, ἀλλέως εἶναι μπερδεμένος. Εἰς δέ τάς Ἑορτάς καί τάς Ἐθνικάς παρελάσεις νά κοσμῆ τόν πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος μία Ἑλληνίς καί ὄχι μέ ἀλλοεθνής.

Ἕλληνες ἔφθασεν ἡ ὥρα νά παιανίσωμεν, τό παιάνα μέ τό ὁποῖον οἵ ἥρωες πρόγονοι μας, ἄφησαν Ἑλλάδα ἐλευθέραν καί μέ ἀρετήν, ὅταν ἀλλοεθνῆ στήφη εἶχον εἰσβάλλει διά νά τήν ὑποτάξουν: «ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων: νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών».

loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :