Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - ΞΕΠΕΣΜΟΣ—ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 

Σχεδόν ὅλοι εἴδομεν ἀπό τά φαύλοτουρκοκάναλα τάς θριαμβευτικάς χειραψίας τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τούς λιγοστούς παρατρεχάμενους τήν Τρίτη 15 Ὀκτωβρίου, ὅτε καί ἐπεσκέφθει τήν Κάρυστον διά νά ἐγκαινιάση τό «πάρκο τοῦ θανάτου», πού οἱ ἀνεμογεννητριάδες τοῦ ἔχουν δώσει τήν ποιητικήν ἔκφρασιν αἰολικόν πάρκο. Τά Μ.Μ παραπληροφορήσεως μᾶς ἀπέκρυψαν τήν κοινητοποίησιν τῶν Καρυστινῶν εἰς τήν ἄφιξιν τοῦ Μητσοτάκη καί τήν σφοδρήν ἀντίθεσιν τους εἰς τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Ἡ ἐφημερίς ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ μᾶς ἐνημερώνει ὄχι μόνον διά τήν παντελήν ἀπουσίαν τῶν Καρυστινῶν ἀπό τήν φιέστα τοῦ Μητσοτάκη ἀλλά καί τήν ἔντονον λαϊκήν ἀντίδρασιν διά τήν ἐγκατάστασιν εἰς τόν τόπον τους αὐτῶν τῶν τεραστίων σκιάχτρων τῶν 200-250-300 τόνων ἐκάστης, πού οἱ ἀνεμογεννητριάδες διά νά ἐξαπατήσουν τόν κόσμον τούς ἔδωσαν τἠν ὄμορφη λέξιν ἀνεμογεννήτριες. Ἡ καλή ἐφημερίς ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ μᾶς ἐνημερώνει γράφοντας ὅτι τήν ἀντίδρασιν του ἐξέφρασεν καί ὁ <γαλάζιος> ὑποψήφιος δήμαρχος Καρύστου λέγοντας:«διαφωνώ πλήρως με την παρουσία του κ. πρωθυπουργού στα εγκαίνια του αιολικού πάρκου στο Δήμο Καρύστου». Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔσκαψε ἕνα λάκο καί φύτεψε καί μία βελανιδιά λέγοντας διά τήν «επενδυτική άνοιξη που εισέρχεται η χώρα» μέ τό αἰολικόν πάρκο πού ἐγκαινίασεν διθυραμβικά. Οἱ Καρυστινοί ὅμως αἰσθάνονται ὅτι τούς ἄνοιξεν τόν λάκον διά νά τούς θάψη ζωντανούς.
  Ὁ Πλάτων μᾶς λέγει: «γνώμην δύνανται νά ἔχουν ἄπαντες, γνώσιν διά νά ἔχουν γνώμην ἔχουν;». Εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ Μητσοτάκη θά λέγαμεν ὅτι δέν ἔχει γνώσιν ἐπί τῶν ἀνεμογεννητριῶν, διά νά ἔχη γνώμην, ἤ καί νά εἶχεν θά τήν ἀπέκρυπτεν. Τήν γνώσιν ἐπ’αὐτῶν ἔχει ὁ τελευταῖος μεγάλος Εὐρωπαϊστής πολιτικός καί τέως πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Κος Κος Valéry Giscard d'Estaing, καί τό ἐπιστημονικόν ἐπιτελεῖον. Ἡ Γαλική τηλεόρασις καί ὅλαι αἱ ἐφημερίδαι ἠσχολήθησαν μέ τήν «ὀργήν» τοῦ Valéry Giscard d'Estaing ἐναντίον τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ἐνδεικτικῶς ἀφέρωμεν: Le Parisien: Le coup de colère de Giscard contre les éoliennes. Ὀργή θυμοῦ τοῦ Giscard ἐναντίον τῶν αἰολικῶν παρκων. LE MOND: Vent de colère contre les éoliennes de Valéry Giscard d'Estaing.... Ἀέρας θυμοῦ ἐναντίον τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀπό τόν Valéry Giscard d'Estaing. Καί τοῦτο διότι κατά τόν Κον Κον Valéry Giscard d'Estaing οἱ ἀνεμογεννητριάδες εἶναι: «un puissant lobby qui a imposé un régime d'aides financières abusif», δηλ, οἱ ἀνεμογενητριάδες εἶναι «ἕνα ἰσχυρό lobby πού ἔχει ἐπιβάλλει ἕνα καταχρηστικό χρηματοοικονομικό καθεστώς ἐπιδοτήσεων». Καί ποιό εἶναι αὐτό τό lobby; εἶναι ἡ Γερμανική Siemens καί ἡ Δανέζικη Vestas.

Νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι μερικοί πολιτικοί ἦσαν τακτικοί θαμῶνες εἰς τά γραφεία τῆς Siemens γιά νά πάρουν τά δωράκια τους, καφετιέρες, γραφεία, κ.τ.λ. ὁπότε καί γνώσιν νά ἔχουν, τό τί ἐστί ἀνεμογεννήτρια δέν θά τήν ἐκφράσουν, διότι ἀπλῶς θά σιωπίσουν.

Μερικοί ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι τά τελευταία χρόνια ὐπάρχει μία αὔξησις τῆς θερμοκρασίας τῆς Γῆς λόγω τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, ὀφειλόμενον εἰς τήν αὔξησιν τοῦ CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιραν..Νά προσθέσωμεν ὅτι τά τελευταία 3-4 χρόνια ὁμιλοῦν γιά κλιματικήν ἀλλαγή, καί ὄχι γιά φαινόμενον θερμοκηπίου, μᾶλλον λόγω τῶν χαμηλῶν θερμοκρασιῶν πού ἐπικράτησεν τά τελευταία χρόνια σέ διάφορα μέρη τοῦ πλανήτη Γῆ. Ὑποστηρίζουν δέ, ὅτι ἡ αὔξησις τοῦ CO2 προέρχεται ἀπό τήν παραγωγήν τοῦ CO2 ἀπό τά ὀρυκτά καύσιμα (κάρβουνο, πετρέλαιον, φυσικόν ἀέριον) τῶν ἐργοστασίων πού παράγουν τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα. Ἰσχυρίζονται δέ οἱ ἐπιστήμονες αὐτοί, ὅτι θά σώσουν τόν Πλανήτη Γῆ ἀπό τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου κλείνοντας τά βλαβερά ἐργοστάσια παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος πού χρησιμοποιοῦν τά ὀρυκτά καύσιμα. Τό δέ κλείσιμο τῶν ἐργοστασίων διά τήν παραγωγήν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ὡς λέγουν, θά τό ἀντικαταστήσουν μέ τάς καθαράς καί φιλικάς πρός τό περιβάλλον ἀνεμογεννητρίας, πού παράγουν ἡλεκτρικόν ρεῦμα ἀπό τόν ἀέρα. Ἐμεῖς ἀπλῶς νά ποῦμεν «ἔπεα πτερόντα». Ὅμηρική φράσις, δηλ. λόγια φτερωτά, λόγια πού παίρνει ὁ ἄνεμος.

Καί τοῦτο τό λέγομεν διότι ἐμεῖς οἱ μή ἐπιστήμονες παρατηρήσαμεν καί συλλογισθήκαμεν ὅτι:

Α) ὅλοι οἱ χρῆστες ρεύματος, οἰκίαι, ἐργοστάσια, νοσοκομεία κ.τ.λ ἔχουν ἀνάγκην μίας συνεχοῦς καί σταθεράς παροχῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, καί ὄχι ἀσταθοῦς καί διακοπτομένης. Τοῦτο δέν ἐξασφαλίζεται μέ τάς ἀνεμογεννητρίας, διότι πότε φυσάει ἐδῶ, πότε φυσάει ἐκεῖ, πότε δέν φυσάει καθόλου.

Β) Οἱ ἐπιστήμονες ἀφήνουν νά ἐννοηθῆ ὅτι τά ρυπογόνα ἐργοστάσια παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος θά κλείσουν καί θά ἀντικατασταθοῦν ἀπό τάς ἀνανεωσίμους πηγάς ἐνεργείας, ὡς εἶναι αἱ καθαραί ἀνεμογεννήτριαι. Τοῦτο εἶναι ψευδές, δέν θά κλείση κανένα ἐργοστάσιον διά ἀρκετούς λόγους, ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ (Α).

Γ) Ὁ Μητσοτάκης ἀπό τοῦ βήματος τοῦ Ο.Η.Ε τήν 24/09/2019 ἔκαμεν μία βαρύγδοπον δήλωσιν: «το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028». Καί διά νά μᾶς πείση ὅτι αὐτό πού λέγει τό ἐννοεῖ μετέβει τήν 15/10/2019 εἰς τήν Κάρυστον διά τά ἐγκαίνια τοῦ (αἰλικοῦ πάρκου). Μᾶς ἐνημέρωσεν δέ, ὅτι τήν συνεχήν καί σταθεράν παροχήν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος θά τήν ἐξασφαλίσει φυσόντας ὁ ἴδιος συνεχῶς εἰς τάς ἀνεμογεννητρίας!!.

Δ) Οἱ ἐπιστήμονες πού προωθοῦν τάς ἀνεμογεννητρίας, ἀλλά καί οἱ χρυσοθῦρες τοῦ ἀνέμου, δηλ. οἱ ἀνεμογεννητριάδες, οὐδόλως ἀναφέρονται εἰς τάς περιβαλοντικάς μελέτας των, πόσον CO2 θά παραχθῆ διά τήν κατασκευήν καί θεμελίωσιν αὐτῶν τῶν γιγαντιαίων σκιάχτρων ὕψους 150 μέτρων. Εἶναι ἀρκετοί τόνοι.

Ε) Ἐπίσης οἱ ἐπιστήμονες δέν ἀναφέρονται εἰς τό ὅτι, πέραν τοῦ θορύβου πού ἀκούγεται σέ τρία, τεσσερα χιλιόμετρα μακρυά καί ὄχι σέ μερικά μέτρα ὡς ψευδῶς λέγουν, ἐκπέμπουν καί ὑπόηχους πού δέν ἀκούγονται, ἀλλά πού προκαλοῦν πολλάς καί σημαντικάς διαταραχάς εἰς τήν ὑγείαν μας.

ΣΤ) Οἱ ἐπιστήμονες δέν ἀναφέρονται οὐδόλως εἰς τήν ποσότητα τοῦ παραγομένου CO2 ὑπό φυσιολογικάς συνθήκας, εἰς τόν πλανήτην Γῆ, καί τοῦτο προερχόμενον α) ἀπό τήν ἀναπνοήν ὅλων τῶν ζώντων ὀργανισμῶν, καί ἀς ξεκινήσωμεν ἀπό τόν ἄνθρωπον πού ἐκπνέει 1 κιλόν CO2, ἡμερησίως, ἀπό τούς μύκητες και μικροοργανισμούς. β) τό ἐκλυόμενον ἀπό τά ἡφαίστια. γ) τό ἀπελευθερούμενον ἀπό τάς θερμάς πηγάς. δ) τό παραγόμενον ἀπό τά φυτά καί τά δένδρα ὅταν αὐτά πεθαίνουν καί ἀποσυντίθενται. ε) τό παραγόμενον ἀπό τήν ἀποσύνθεσιν τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν. Ἡ συνολική μᾶζα τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ἐκπομπῶν τοῦ CO2 εἶναι περίπου 3×1015 kg (3.000 γιγατόνοι). Αἱ ἐκπομπαί CO2 ἀπό τάς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου ἀνέρχονται σέ 27 δισεκατομμύρια τόνους ἐτησίως. Πηγή: Βικιπαίδεια. Νά σημειώσωμεν δέ πόσον CO2 παράγομεν μόνον μέ τά τρία μέσα διά τάς μετακινήσεις μας, α) μέ τά αὐτοκίνητα μας, β) μέ τά ἀεροπλάνα, γ) μέ τά πλοία, ἀλλά καί αὐτό πού βάζομεν εἰς τά ἀναψυκτικά μας. Δηλ. ἐάν ἀπό τήν συνολικήν μᾶζα τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ἐκπομπῶν τοῦ CO2, ἀφαιρέσομεν τό CO2 ἀπό τάς ἀνθρωπίνας δραστηριότητας ὡς εἶναι, ἡ καύσις κάρβουνου, πετρελαίου, φυσικοῦ ἀερίου θά διαπιστώσωμεν ὅτι τοῦτο εἶναι ἀσήμαντον διά τήν αὔξησιν τοῦ CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Ἐάν δέ περιορισθοῦμεν μόνον εἰς τήν χρήσιν των ὡς καύσιμον προϊόν διά τήν παραγωγήν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ἀπό τἀ ἐργοστάσια ἠλεκτροπαραγωγῆς, τότε θά διαπιστώσωμεν ὅτι ἡ συμμετοχήν των εἰς τήν αὔξησιν τοῦ CO2 εἶναι μηδενική.

Ζ) Βεβαίως οἱ καλοί αὐτοί ἐπιστήμονες οὐδόλως ἀναφέρονται εἰς τά τρισεκατομμύρια τῶν τρισεκατομμυρίων CO2 πού παράγονται ἀπό τάς πυρκαϊάς πού κατακαίγουν τόν πλανήτη Γῆ. Καί ἐκεῖ πού κυριαρχοῦσεν τό πράσινο, ἡ ζωή καί ἡ χαρά, ἡ παραγωγή ὀξυγόνου καί ἡ ἀπορρόφησις CO2, μέ τό κάψιμο τους κυριαρχεῖ ὁ θάνατος, ὁ πόνος καί ἡ θλῖψις. Νά τονίσωμεν δέ καί τήν ἀξίαν τοῦ δάσος εἰς τήν μείωσιν τοῦ CO2 καθ΄ὅτι ἕνα στρέμμα δάσους ἀπορροφᾶ 400 κιλά CO2 ἐτησίως. Φανταστεῖται καί τό κακόν πού προξενεῖται μέ τήν ἐπιτρεπομένην ἀποψίλωσιν χιλιάδων στρεμάτων πού συμβαίνει μόνον εἰς τό Ἀμαζόνιον, πόσον μειώνεται ἡ δυνατότητα ἀπορροφήσεως του.

Καί ἀντί νά λέγουν εἰς τάς κυβερνήσεις ἀγοράστε πολλά πυροσβεστικά ἀεροπλάνα, ὥστε ἐν τῇ γενέσει της νά σβύνη ἡ πυρκαϊά, λέγουν παλουκόστε ἀνεμογεννήτριες. Πολλά τά λεφτά. Καί μάλιστα μέ καταχρηστικάς ἐπιδοτήσεις. Κοιτάξτε εἰς τόν λογαρισμόν τῆς Δ.Ε.Η ἐκεῖ πού γράφει «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», πόσα χρήματα μᾶς κλέβουν. Καλοζωοῦν εἰς βάρος μας οἱ ἀνεμογεννητριάδες, καί ἐμεῖς σβύνομεν μιά λάμπα διά νά μήν καῖμε πολύ ρεῦμα. Ἐάν θά ἀγόραζαν πυροσβεστικά ἀεροπλάνα τό καλόν πού θά προσέφεραν θά ἦτο τεράστιον.

Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν ἐπαληθεύεται πλήρως ὁ Πλάτων πού λέγει: «πᾶσα τέ ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται». Πανούργοι εἶναι δαύτοι.

Εἰς τήν ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καί εἰς τάς 25 Φεβρουαρίου 2010, ἔχει ψηφισθεῖ καί ἔχει κυρωθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνικήν βουλή ὁ ΥΠ’ΑΡΙΘ.ΝΟΜΟΣ 3827 καί ἀφορᾶ τήν «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου», ὑπάρχει εἰς τό διαδύκτιον. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ὁ καθ’ ὕλην ἀρμόδιος διά νά ἐφαρμόζη τούς νόμους, ἀλλά εἶναι αὐτός πού τούς ποδοπατᾶ. Ἡ δέ σύμβασις κυρωθείσα ἀπό τήν Ἑλληνικήν βουλή ὑπέρισχύει τῆς ἐσωτερικῆς Νομοθεσίας.

Ἡ Εὐρωπαϊκή σύμβασις διά τό τοπίον εἶναι γραμμένη ἀπό ἐπιτροπή σοφῶν, εἶναι καθαρῶς μία ἀνθρωποκεντρική σύμβασις πού ἀποπνέει σεβασμόν καί ἐκτίμησιν εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «Πιστεύοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημείο -κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα». Δηλ. ἡ Εὐρωπαϊκή σύμβασις διά τό τοπίον μᾶς καθιστᾶ ὑπεύθυνους διά τήν διαφύλαξιν του. Ἐπίσης γράφει: «΄Εχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών παραδόσεων και ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και στον καθορισμό της Ευρωπαϊκής ταυτότητας». Καί εἰσέτι προσθέτει: «Αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε: σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένεςπεριοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες».

Ἀναγνωρίζει ὅτι τό τοπίον εἶναι ἕνα σημεῖον κλειδί διά τήν ἀτομικήν καί κοινωνικήν εὐημερίαν. Θά προσθέσωμεν ὅτι συμβάλλει καί ἔχει πρωτεύοντα ρόλον εἰς τήν πνευματικήν μας καί ψυχικήν μας εὐεξίαν, ἠρεμίαν καί γαλήνην, προσφέρει τά μέγιστα εἰς τήν ψυχαγωγίαν μας. Εἰς τήν φύσιν ὅλοι καταφεύγομεν διά νά ἀπολαύσωμεν ἕνα ὡραῖον τοπίον καί ξεκουραστοῦμεν ψυχικά. Ὅλοι οἱ πολιτιστικοί καί περιβαλλοντικοί σύλλογοι εἰς τήν Ἑλλάδα, ὡς καί οἱ κάτοικοι ἔχουν ἀντιδράσει εἰς τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ἀλλά παρά ταῦτα βιαίως ἔχουν τοποθετηθεῖ. Διά τήν κακοποίησιν πού ὑφίσταται τό περιβάλλον καί τό τοπίον μέ τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀπό τούς σωτήρας τοῦ Πλανήτη Γῆ, τῇ χορηγεία βεβαίως τῆς νομοθετικῆς κρατικῆς βίας, ἔχομεν ἔνομον συμφέρον νά προσφύγωμεν εἰς τήν δικαιοσύνην. Μᾶς διαταράσουν αὐτά τά ἔνομα ἀγαθά, προκαλόντας μας δυσθυμίαν, διατάραξιν τής ψυχικῆς ἠρεμίας καί γαλήνης καί πνευματικόν κάματον. Δ’ἀποκατάστασιν αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν αἰτούμεθα τήν ἀπομάκρυσιν των, ἀλλά καί αἰτούμεθα τοῦ ποσοῦ τό λιγότερον τῶν 100.000 ΕΥΡΩ ἕκαστος, διά τήν ψυχικήν ζημίαν πού ἔχομεν ὑποστεῖ. Καλόν εἶναι οἱ πολιτιστικοί περιβαλλοντικοί συλλογοι νά ἀναλάβουν αὐτήν τήν πρωτοβουλίαν συλλέγοντας πολλάς ὑπογραφάς.

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Μία πολύ μικρή ἄποψις τῆς κακοποιήσεως τοῦ τοπίου ἀπό τούς ἀνεμογεννητριάδες, μιά καί ἔχουν φυτέψει περισσότερες ἀπό 352. Αὐτή ἡ περιοχή μέ τό ἀπέραντο γαλάζιο, μετετράπει σέ μία νεκρή περιοχή. Καμία δραστηριότητα δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναπτυχθῆ εἰς αὐτό τό ὡραῖον τοπίον

Δεν υπάρχουν σχόλια :