Ο ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

«Ἐθίζειν τούς παίδας τῷ τ΄ἀληθεῖ λέγειν. Τό γάρ ψεύδεσθαι δουλοπρεπές καί πάσιν ἀνθρώποις οὔκ ἄξιον μιμεῖσθαι».

Πλούταρχος <ΗΘΙΚΑ>

Ἕνα προεκλογικόν σκηνικό γεμᾶτο Ἕλλάδα. Μόνον πού ἦτο κάλπικον καί καταχθόνιον.

Τό κύριον προεκλογικόν νοηματικόν καί ἰδεολογικόν σύνθημα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου νά πείση τούς ψηφοφόρους νά τόν ψηφίσουν ἦτο «Συμφωνία Αλήθειας». Καί τοῦτο τό διατυμπάνιζεν διά νά διαχωρίση τήν θέσιν του ἀπό τόν κατά συρροήν ψεύτη Τσίπρα, καί νά προσθέσωμεν Μισέλληνα. Διά νά μᾶς κάμη δέ νά ἐμπεδώσωμεν ὅτι θά διακυβερνήση μέ τήν «Αλήθεια» τό α τό γράφει μέ καφαλαίον Α. Ὄμορφος κόσμος Ἀγγελικά πλασμένος ἐάν θά ἦτο ἀληθής. Ἀλλά φεῦ, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης διαψεύδει τάχιστα τόν ἑαυτόν του καί μάλιστα σέ ἕνα μεῖζον θέμα τόν ὁποῖον ἀπασχολεῖ τούς νουνεχεῖς Ἕλληνας, τήν λαθραίαν μαζικήν εἰσβολήν τῶν λαθρομεταναστῶν μουσουλμάνων. Καί λέγομεν νουνεχεῖς διότι αὐτό καταγράφει καί ὁ μέγιστος τῶν φιλοσόφων μας, Σωκράτης: «Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν ἡ πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρ’ ἀνθρώποις τοῖς ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ». Δηλ. ὁ Σωκράτης λέγει αὐτό τό ὁποῖον σᾶς λέγω ἰσχύει διά τούς νοήμονες, διά τούς ἀνοήτους καί φαύλους δέν ἰσχύει. Νά ὑπενθημήσωμεν ὅτι ὁ Σωκράτης δέν εἶναι μόνον ὁ πανμέγιστος τῶν φιλοσόφων, ἀλλά ὑπῆρξεν καί μεγάλος πολεμιστής, εἶχεν διακριθεῖ ὡς πολεμιστής εἰς τήν μάχην τῆς Ἀμφιπόλεως, τῆς Τανάγρας καί Ποτιδαίας, ἦτο δέ ἄριστος γνώστης τοῦ δυσκολοτάτου καί σκληροτάτου παγκρατίου, ἀπό τό ὁποῖον προῆλθον καί αἱ λεγόμεναι σημεριναί <πολεμικαί τέχναι>.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικῶς, εἰς τόν τηλεοπτικόν σταθμόν KRHTHTV καί τήν ἐκπομπήν ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ἐδήλωνεν δημοσίως: «ἡ ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν δέν μπορεῖ νά γίνεται μέ ροές ἀπό τά νησιά πρός τήν ἐνδοχώρα, πρός τήν Ἡπειρωτική Ἑλλάδα, ὄπως γίνεται σήμερα, πρέπει νά γίνεται μέ ἐπιστροφές ἀπό τά νησιά στήν Τουρκία». Τότε ὁ Μητσοτάκης προεκλογικῶς, δήλωνεν τό αὐτονόητον. Ἀλλά φεῦ, τί πράττει ὡς πρωθυπουργός; ὄχι μόνον δέν ἀποκρούει τήν εἴσοδον τῶν λαθροεισβολέων εἰς τήν Πατρίδα μας, ὄχι μόνον τούς καλοδέχεται, ἀλλά τούς νοικιάζει καί σπίτια καί ξενοδοχεία διά τήν παραμονήν τους. Κάμει δέ καί προσκλητήριον εἰς τούς Ξενοδόχους νά νοικιάσουν τά ξενοδοχεία τους εἰς τούς λαθροεισβολεῖς. Κάμει βίαιον ἐπικοισμόν τῆς Ἑλλάδος μέ λαθροεισβολεῖς μουσουλμάνους. Αὐτό εἶναι ἐξαπάτησις ἐκλογικοῦ σώματος.

Καί δέ εἶναι μόνον αὐτή ἡ ἐξαπάτησις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος πού ἀφορᾶ τήν Πατρίδα τῶν Ἑλλήνων, ὑπάρχει καί ἄλλη καί ἀφορᾶ συγχρόνως ἄλλο ἕνα ἔξ ἴσου μεῖζον θέμα τό Θρήσκευμα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης διά στόματος τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκεύματος Νίκης Κεραμέως τήν 17ην Σεπτεβρίου τοῦ ἔτους 2019 μεταξύ τῶν ἄλλων δηλώνει: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη...». Μά τί λέγουν καί πράττουν ὄχι μόνον ἀνερυθρίαστα, ἀλλά καί μέ ἡδονήν τώρα πού ἔχουν τήν ἐξουσίαν. Ὁ πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ἡ ὑπουργός παιδείας Κεραμέως, τά Ἑλληνόπουλα βιαίως θέλουν τά μεταλλάξουν σέ UFO, ἀγνώστου ταυτότητος ἀντικείμενα, χωρίς Ἰθαγένεια, χωρίς Πατρίδα, χωρίς Θρησκεία, χωρίς ταυτότητα. Τί ρατσιστικό μῖσος εἶναι αὐτό κατά τῶν Ἑλληνοπαίδων. Κυριάκο Μητσοτάκη ἄλλα ὑπέσχεσο προεκλογικῶς ὡς ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως καί ἀκριβῶς τά ἀντίθετα πράττεις μετεκλογικῶς ὡς πρωθυπουργός. Δέν ἄφηνες Ἑκκλησία γιά Ἑκκλησία πού νά μήν παρευρίσκεσο, δηλώνοντας ὅτι θά στηρίξης τά αὐτονόητα δικαιώματα τῶν Ἑλληνων Χριστιανῶν τά ὁποία κατά συρροήν καί κατ’ ἐξακολούθησιν εἶχεν ποδοπατήσει ὁ ἄθεος κατά δήλωσιν του Τσίπρας. Περιφερόσουνα περιτυλιγμένος μέ τήν Ἑλληνικήν σημαίαν διά νά μᾶς δηλώσης πόσον καλός καί σπουδαῖος Ἕλλην εἶσαι καί τώρα ἀπαγορεύεις εἰς τούς Ἕλληνας σπουδαστάς νά ἀναγράφουν Ἰθαγένειαν καί Θρήσκευμα.

Δυστυχῶς δέν εἶναι μόνον αὐταί αἱ ἀνθελληνικαί ἐνέργειαι καί πράξεις. Μετεκλογικῶς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τήν 04/10/2019 ὡς (ἕλλην) πρωθυπουργός καί ὄχι ὡς ἄλλο τί, ἐντός τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἀνερυθρίαστα δηλώνει: «Καί ἀν λοιπόν εἶναι ἄριστοι μαθητές νά σηκώνουν καί τήν Ἑλληνικήν σημαία. Μακριά ἀπό ἐμᾶς ἡ ξενοφοβία καί ὁ ρατσισμός. Εἶμαι περήφανος ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω τήν κοινωνία μας νά μετατρέπεται σιγά σιγά σέ πολυπολιτισμική». Αὐτά τά ὁποία λέγεις Κυριάκο Μητσοτάκη διά τήν Ἑλληνικήν σημαίαν δέν τά λέγουν οὔτε οἱ ἀναρχικοί τοῦ πεζοδρομίου καί ὄχι ἕνας Ἕλλην πρωθυπουργός. Ἕνας Ἕλλην πρωθυπουργός σέβεται, τιμᾶ καί ὑποκλίνεται εἰς τήν Ἑλληνικήν σημαίαν, διότι ἔχει σχεδιασθεῖ, ἔχει ὑφανθεῖ, ἔχει ἀνυψωθεῖ ἀπό: «ἀπό τό αἷμα, τά κόκκαλα καί τήν ψυχήν τῶν Ἑλλήνων τά Ἱερά». Δέν εἶναι κουρελόπανο νά τήν κρατᾶ στά χέρια ὁ κάθε τυχάρπαστος. Ἐπίσης ποῖος σοῦ ἔδωσεν καί ἀπό πού ἐπῆρες τό δικαίωμα νά ξεφτελίζης, νά ὑποτιμᾶς, νά ταπεινώνης, νά φαλκιδεύης τόν Ἑλληνικόν Πολιτισμόν ὅταν ὅλοι οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι τοῦ πλανίτη Γῆ τόν ἐγκωμιάζουν καί τόν ἀναδεικνύουν ὡς τόν Ἕναν καί μοναδικόν πολιτισμόν. Διατί ἔχεις τόσον μεγάλο ρατσιστικό μῖσος διά τήν Ἑλληνικήν σημαίαν καί τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν.

Δήλωνες. «Συμφωνία Αλήθειας» «Ενωμένοι για την Ελλάδα μας» Προεκλογικῶς ὑπεκρίνεσο τόν σπουδαῖον Ἕλληνα καί τό διατυμπάνιζες μέ τόσον καλάς θέσεις καί προτάσεις καί φαντασμαγορικάς ἐκδηλώσεις, Καί μάλιστα ἐνδεδυμένος καί περιτυλιγμένος μέ τήν Ἑλληνικήν σημαίαν. Ἄλλα διατυμπάνιζες προεκλογικῶς καί ἄλλα πράττεις μετεκλογικῶς, ὡς πρωθυπουργός ἐνεργεῖς καί πράττεις ἀνθελληνικά. Τό αἴτιον τοῦ ἀνθελληνικοῦ σου μένους εἶναι ψυχιατρικῆς ἐρεύνης καί δέν μᾶς ἀπασχολεῖ. Πάντως τήν ἀνθελληνικήν σου μανίαν τήν ὑπέκρυπτες καλῶς καί προκειμένου νά τήν ἰκανοποιήσης, λοξοδρομούσες, μεταμφιεζόσουνα καί ὑπεκρίνεσο τόν καλόν καί σπουδαῖον Ἕλληνα, τόν καλόν καί σπουδαῖον Χριστιανόν.

Ὁ ποινικός κώδιξ εἰς τό ἄρθρο 162 λέγει τά κάτωθι:

Άρθρο 162 TOY ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Εξαπάτηση εκλογέων
«Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή». Δηλ. ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑποσχόμενος αὐτονόητα πράγματα μετέβαλλεν τό ἐκλογικόν φρόνημα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ὑπέρ αὐτοῦ. Ἐξαπατάω-ῶ=ἐξ+ἀπατάω-ῶ. Λέξις σύνθετος. Κατά τόν ὁρισμόν τῆς λέξεως, ὅποιος διαπράττει ἀπάτην λέγεται ἀπατεών. Καί ἐν προκειμένῳ τιμωρεῖται μέ φυλάκισιν μέχρις δύο ἐτῶν.

Ἐπί πλέον εἰς τό Σποπιανόν ζήτημα Κυριάκο Μητσοτάκη δέν ἔκαμες τίποτα ἀπολύτως διά νά ἀποτρέψης μίαν εὐκολοτάτην διαδικασίαν, τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας ἀπό τόν Τσίπρα. Ὅτι ἔκαμες, ἤσαν σκόπιμες φλύαρες ἐνέργειες διά νά ὑπνωτίσης τούς Ἕλληνας καί νά σέ ψηφίσουν. Ἀκόμη καί σήμερα ὑπάρχουν χίλιοι καί ἕνας τρόποι διά νά καταργήσης αὐτήν τήν μιαρήν συμφωνίαν, ἀρκεῖ νά τό θέλης. Ἐδῶ ἀκολούθησες ἐπαξίως, ὁμοῦ μετά τῆς ἀδελφής σου, τήν Προδοτικήν θέσιν τοῦ Πατρός σας, πού εἶχεν δηλώσει: «Τό ὄνομα πού θά λάβουν τά Σκόπια δέν ἔχει μεγάλη σημασία, γιατί κανείς δέν θά τό θυμᾶται σέ 10 χρόνια»

Ἕνα πέπλο φόβου πλανᾶται ἐπάνω ἀπό τήν Ἑλλάδα μας, ἐξ αἰτίας τῆς εἰσβολῆς τῶν λαθρομεταναστῶν. Φοβόνται οἱ νοήμονες, οἱ φαύλοι καί οἱ ἀνόητοι δέν φοβόνται. Κυριάκο Μητσοτάκη ὡς πρωθυπουργός μέ τάς ἀνωτέρω ἐνέργειες σου καθίστασε ἡθικός αὐτουργός τῆς ἀπώλειας τῆς ψυχικῆς ἡρεμίας καί γαλήνης τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀλλά καί τῶν βιοπραγιῶν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἀπό αὐτούς τούς ὁποίους ἐσύ περιθάλπεις, ὡς εἶναι, ληστείαι, κλοπαί, βιασμοί, δολοφονίαι. Ἡ ψυχική ὑγεία καί εὐεξία εἶναι ἀγαθά προστατευόμενα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν διάσκεψιν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου (βρυξέλλαι 12-13 Ἰουνίου 2008). Ἀπό τό Ἑλληνικόν Σύνταγμα καί τούς Ἑλληνικούς νόμους, εἶσαι ὁ καθ’ ὕλην ἀρμόδιος καί ὑπεύθυνος τῆς προστασίας τῆς ζωῆς καί τῆς περιουσίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Ὁ δέ βίαιος ἐπικοισμός τῆς Ἑλλάδος μέ λαθροεισβολεῖς εἶναι ἐσχάτη προδοσία.

Νά προσθέσωμεν καί κάτι ἀκόμη, τίς πού σκέπτεται νά πολιτευθῆ καλόν εἶναι νά συζεύγνυται μέ μίαν Ἑλληνίδα, διά νά μεγαλώση τά παιδιά των μέ τήν περίλαμπρον Ἑλληνικήν Ἱστορίαν καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις, ἀλλέως εἶναι μπερδεμένος. Εἰς δέ τάς Ἑορτάς καί τάς Ἐθνικάς παρελάσεις νά κοσμῆ τόν πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος μία Ἑλληνίς καί ὄχι μέ ἀλλοεθνής.

Ἕλληνες ἔφθασεν ἡ ὥρα νά παιανίσωμεν, τό παιάνα μέ τό ὁποῖον οἵ ἥρωες πρόγονοι μας, ἄφησαν Ἑλλάδα ἐλευθέραν καί μέ ἀρετήν, ὅταν ἀλλοεθνῆ στήφη εἶχον εἰσβάλλει διά νά τήν ὑποτάξουν: «ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων: νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών».

loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :