Εἰκόνες πού συνέβαλαν στα πρωτογενῆ πλεονάσματα...Ἐδῶ, τό ἐσωτερικό πολυτελοῦς ἀχουριοῦ πού σενέβαλε ἀποτελεσματικά στό πρωτογενές πλεόνασμα...
Αὐτή εἶναι ἡ συμβολή μου στά "πρωτογενῆ πλεονάσματα"...
Θα εἶναι μεγάλο κενό στήν ψυχή σου να μήν ἐπιβραβεύσεις ὁ ἲδιος τουλλάχιστον τόν ἑαυτόν σου, σ'αὐτή τήν μεγάλη καί ζωτική ὑπόθεσι τῆς χώρας ...
Βέβαια, τά πρῶτα βραβεῖα τά δικαιοῦνται ὁ κουλουρᾶς πού πωλοῦσε "παράνομα" τα κουλούρια του, οἱ γριοῦλες πού πωλοῦσαν ζωχούς ἢ "τερλίκια" καί ἂλλοι ὃπου ἐκπλήρωσαν τήν ...ἀδικία τους πρός τό κράτος μέ μία τεράστια για τα δεδομένα τους οἰκονομική ἀποπληρωμή...
Ὃλοι ἐμεῖς, ἒχουμε τήν αὐτογνωσία τοῦ παραβάτη τοῦ νόμου, τῆς τάξεως καί τῆς ἠθικῆς...
Διότι, ποιός θα πληρώσει γιά τό κράτος μας τό ὁποῖο ὀφείλει να εἶναι συνεπές πρός τίς ὑποχρεώσεις του ἀπέναντι στήν μεγάλη αὐτοθυσία τῶν "δανειστῶν " ;...
Οἱ ἀλλοδαποί πού ἒχουν καταλάβει ὃλες τίς πλατεῖες καί πωλοῦν ...ἒκνομα τις πραγμάτιες τους;... (ὂχι παράνομα, πρέπει να προσέχουμε πολύ το λεξιλόγιό μας στήν ἐποχή τῶν παγκόσμιων ἀνθρωπιστικῶν ἰδεῶν ...Παράνομοι ἦσαν μονον ὁ κουλουρᾶς μέ τίς γριές...)
Οἱ ὑπάλληλοι πού τούς ὑπηρετοῦν καί διασφαλίζουν τήν ψῆφο στίς ...ἀνθρωπιστικές κυβερνήσεις, ἢ οἱ βολευτές πού ἂμεσα παίρνουν με τά ἐπιδόματά τους τό ταπεινό εἰσόδημα τῶν δεκα χιλιάδων εὐρῶν μηνιαίως καί πού μᾶς ἒχουν σε ἀγωνίες μήπως δέν τούς φθάνουν αὐτά τά λεφτά καί μήπως δέν βρίσκονται καί ἂλλοι ἀφανεῖς πόροι να τούς ἐνισχύσουν...
Πάντως ὁ ἐνθουσιασμός με τόν ὁποῖο χειροκροτοῦνται στίς ἐκδηλώσεις, δείχνει ὃτι ὑπάρχουν ἀρκετοί που ἒχουν τήν συναίσθησι τῆς κοινῆς τύχης...
Τώρα ὃσον ἀφορᾶ τό βραβεῖο που μᾶς ἀνήκει, εἶναι σπουδαῖο να τό περιγράψουμε διότι ἒχει βαθύ ἠθικό περιεχόμενο...
Αὐτό ἒχει τίς ρίζες του στα χρόνια τα Βυζαντινά, ἒχει ἀποδειχτεῖ εἰδικά εὒχρηστο στήν σημερινή καθημερινότητα καί ἒχει σχέσι μέ τήν παλάμη πού βρίσκεται σε πλήρη ἐκτόνωσι...
Συνοδεύεται συχνά καί ἀπό τήν ποιό εὐγενῆ Ἑλληνική λέξι πού ἒχει γίνει παγκόσμια γνωστή... Σέ ὃλα τά λιμάνια τοῦ κόσμου θά ἀκούσεις Ρε μαλ@@@@@@κα....
Εἶναι τό τελευταῖο ἐξαγώγιμο προϊόν πού προωθοῦμε με ὑπερηφάνεια...
Καί ἒτσι ἀποφάσισα νά παρουσιάσω μερικές φωτογραφίες ἀντιπροσωπευτικές, πού δείχνουν τίς δικές μου παραγωγικές δομές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν μέρος τῶν παραγωγικῶν δομῶν τῆς χώρας πού δημιούργησαν αὐτό τό πλεόνασμα καί γιά το ὁποῖο ὃλοι οἱ παρα... μορφωμένοι ἀπό τό σημερινό σύστημα ἀπαιδείας, μιλοῦν με ὑπερηφάνεια !...
Δέν ξέρω βέβαια ἂν θα τίς τιμήσουν καί ὃλοι αὐτοί πού ἀποτελοῦν τήν "κουλτοῦρα" τῆς πατρίδας μας καί βιώνουν τίς ...μπαρουφάκειες μπαροῦφες μέσα στίς γεμᾶτο βάθος ἀμέτρητο ἀναζητήσεις τους...
Αὐτοί πού τά τσαρούχια τῆς παιδείας των τα βερνίκωσαν ὑπερήφανα με χρώματα Εὐρωπαϊκά, ἒχοντας περάσει προηγουμένως μέσα ἀπό τούς "ἀντιαμερικανικούς" ἀγῶνες, ἀπό τά "ἡρωϊκά" πολυτεχνεῖα, ἀπό τίς πανεπιστημιακές μπόχες με τίς κατσαρίδες και τά τρωκτικά, ἐκπαιδευμένοι εἰδικά γιά τά σημερινά survivor, πλάϊ -πλάϊ με τόν Σουλεϊμᾶν τον Μεγαλοπρεπῆ καί ἐκπέμποντας τίς ἲδιες ἀναθυμιάσεις πού διεγείρουν τήν εὐτυχία μέσα ἀπό τά κοινωνικά μαστουρώματα...
Παρουσιάζω ἐδῶ φωτογραφίες μέ τούς δικούς μου συντελεστές τῶν "πρωτογενῶν πλεονασμάτων" στήν χώρα μας, αὐτά πού στηρίζονται στόν δικό μου ΕΜΦΙΑ, στίς δικές μου εἰσφορές, σ΄αὐτές τῶν παιδιῶν μου καί ὃσοι καταδεχτεῖτε να ρίξετε ἓνα βλέμμα χαμηλά, ἀπό ἐκεῖ πάνω ἀπό τά κουλτουριάρικα πεδία στήν δική μου, φτωχή ἀπό ἐπιστήμη ἀναφορά, καμαρώσετε τόν πλοῦτο πού ἒχετε να μοιραστεῖτε ἀπό τήν κάθε μνημονιακή ἢ διαφορετικά μνημοσυνιακή κυβέρνησι ... (διότι γενικά, περί μνημοσύνων πρόκειται...)
Ἃλλωστε καί τά παιδιά μας, μέσα στά πλαίσια τῆς ἐθνικῆς σοβαρότητας, συμμετέχουν στήν δημιουργία αὐτοῦ τοῦ πλούτου... Διότι δέν εἶναι σάν αὐτά τα μαμόθρευτα κάποιων χωρῶν πού οἱ πολιτικές ἀποφάσεις τῶν γονιῶν τους τούς παρέχουν ἀκόμη καί δωρεάν στέγη ὃταν ἐνηλικιωθοῦν...
Ἐδῶ οἱ σοβαρές καί ὑπεύθυνες ἀποφάσεις τῶν γονιῶν πού συνήθως τα ξέρουν ὃλα καί δέν ἀνέχονται μύιγα στό σπαθί να τους ἀμφισβητεῖ, ἀποφάσισαν ὑπεύθυνα καί ὑπερήφανα, ἀντί γιά στέγη να φορτώσουν στίς πλᾶτες τῶν παιδιῶν τους καί ἀπό ἓναν φοροτεχνικό ἀμέσως με τήν γεννησί των !!!
Γι' αὐτόν ἰδιαίτερα τόν λόγο, τούς ἀξίζει τό βραβεῖο τῆς παλάμης πού ἀναφέραμε ἀλλά μέ ἰδιαίτερο, Νομπελίστικο κῦρος...
Διότι σπάσαμε ἐδῶ ρεκόρ παγκόσμιας μαλ@@@@@@@@@@κίας καί πολύ φοβᾶμαι ὃτι καί αὐτή ἡ ἱερή μοῦτζα, θα ντραπεῖ να κοσμήσει τέτοιες μοναδικές ἀξίες...Ἡ πολυτελής εἲσοδος τοῦ ἀχουριοῦ...

Ἂλλο ἀχοῦρι πού κάποτε ἐξέτρεφε ζῶα με τά ὁποία μεγάλωσαν τέσσερα παιδιά καί ἀπό τά ὁποία τά τρία ἐκτελοῦν ἱερή ἀποστολή να συμβάλλουν στήν οἰκονομία ἂλλων χωρῶν... Δέν ἒχει βέβαια πόρτες καί παράθυρα διότι τήν ἀσφάλειά του τήν ἀγκαλιάζει μέ εἰδική θέρμη ἡ Ἑλλαδική πολιτεία...

Ἐδῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὃτι νοιώθω κάποιες τύψεις.... Εἶναι ὁ θερεινός ὀρνιθώνας μου πού δέν τόν δήλωσα μέ ἀποτέλεσμα να ἀδικησω τό πρωτογενές πλεόνασμα...


Τό ἀγροτικό μου Οπελάκι χάλασε πρίν πάνω ἀπό δεκά χρόνια καί περιμένει ὑπομονετικά στό κτῆμα να το ἐπισκευάσω. Σήν πάρα πάνω ἀπόδειξι, φαίνεται ὃτι ἒχω καταθέσει τίς πυνακιδες ἀπό τό 2007... Δέν μέ ξέχασε ὃμως ἡ πολιτεία καί μοῦ ἒστειλε δύο ἀπανωτά μηνύματα ὃτι ἒχω χρεωθεῖ με τό πρόστιμο τοῦ ἀνασφάλιστου.. Ἒτσι, κάποια μέρα, εἶδα να λείπει ἀπό τήν συνταξί μου ὃλο το μηνιάτικο...Καί τιθάσευσα με ἐθνική ὑπερηφάνεια καί στοϊκότητα τά ἀντανακλαστικά τῆς ὑπευθυνότητας, ὃταν ἒνοιωσα φτωχός συγγενής μπροστά στούς καλογυαλισμένους νεους ἐποίκους πού ξόδευαν πλουσιοπάρωχα στό πολυκατάστημα... Ὂχι "φασιστόμουτρα" κερατάδες, εἶμαι φιλόξενος καί συχαίνομαι τήν ξενοφοβία σας διότι καί οἱ παπποῦδες μου ἦσαν μετανάστες καί οἱ Ἓλληνες γενικά ἒχετε καβαλήσει τό καλάμι ... Ἐπεῖγον εἶναι να σβήσει αὐτό τό κράτος τοῦ μίσους κατά τῶν ἂλλων λαῶν, να συνεχίσει ἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου εἲτε με τήν "ἀριστερή" ,εἲτε με τήν "δεξιά "της μορφή, γιά να ἀπολαύσουμε μιά μέρα ὃλοι οἱ πολίτες τῆς γῆς τόν παράδεισο με τίς 72 παρθένες, παρέα μέ τούς νέους ἒποικους οἱ ὁποίοι θα μᾶς παραδώσουν σπουδαία μαθήματα πάνω σ' αὐτό....

https://dermatas.blogspot.com/2019/08/blog-post_30.html
loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :