ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ. ΟΙ ΑΦΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΝ. ΙΔΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.Ὁ Ἀντισθένης μᾶς λέγει:

«ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις».

Καί πράγματι ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ἡ γλῶσσα πού κάθε της λέξη ἔχει περιεχόμενον καί νόημα. Εἰς τό Ἑλληνικόν λεξιλόγιον ὑπάρχει καί μία λέξις, ἡ ἰθαγένια, ἡ ὁποία εἶναι σύνθετος ἀπό τό ἰθύς+γένος, τό ρῆμα εἶναι ἰθύνω=καθιστῶ εὐθύ, δηλ ὁ ἀπ' εὐθείας προερχόμενος ἀπό τό ἴδιον γένος. Δηλ. ὅσον ἀφορᾶ τούς Ἕλληνας, Ἕλλην εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τό γένος τῶν Ἑλλήνων, διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην. Ἀλλά δυστυχῶς οἱ διοικοῦντες τήν τελευταίαν περίοδον τήν Ἑλλάδα μας, εἶναι ἄτομα περιορισμένης εὐθύνης, ἐλαστικῆς συνειδήσεως, ἡμιμαθεῖς καί ἀγράμματοι, μειωμένης κρίσεως, ἐλάχιστοι δέ καί μέ στοιχεία ἀνθελληνισμοῦ, παραχαράσουν καί ἀλλοιώνουν τό πνεῦμα καί τό νόημα τῆς λέξεως ἰθαγένεια, χορηγόντας αὐτήν ἀφειδῶς σέ κάθε παράνομον λαθροεισβολέα. Τό δέ πρῶτον Σύνταγμα τό ὁποῖον ἐψηφίσθει τήν 01/01/1822 τῆς Ἑλλάδος ἔλεγεν: «ὄσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν, εἰσίν Έλληνες».

Ἀλλά ἀς ἀφήσομεν τούς γνώστας τῆς ἀληθείας, δηλ. τούς φιλοσόφους μας, νά μᾶς μιλήσουν περί αὐτῶν,

Ὁ Ἰσοκράτης 436-338 π.Χ πρός τιμήν τῆς 100ης Ὀλυμπιάδος γράφει τόν ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ του καί λέγει: «ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες»

Δηλ. «Εἰς αὐτήν τήν χώραν κατοικοῦμεν χωρίς νά ἐκδιώξωμεν ἄλλους, οὔτε ἤταν ἔρημος καί τήν καταλάβαμεν, οὔτε ἀπό πολλά ἔθνη ὡς μιγάδες ἐδῶ συγκεντρωθήκαμεν, ἀλλ΄ οὕτως καλῶς καί γνησίως ὑπάρχομεν, ὥστ΄ἐξ αὐτῆς ἀκριβῶς γεννηθήκαμεν, ταύτην κατέχοντες καθ΄ὅλον τόν χρόνον ἐξακολουθοῦμεν νά ζῶμεν, καθ΄ὅτι εἴμαστε αὐτόχθονες».

Μέ μία ἀπλήν παρατήρησιν διαπιστώνομεν ὅτι, τό πρῶτον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος καί Ἰσοκράτης μετά παρέλευσιν περίπου τῶν 2.200 ἐτῶν, κάμουν χρήσιν τῆς ἰδίας λέξεως», «αὐτόχθονες»

Ὁ Πλάτων εἰς τήν <ΠΟΛΙΤΕΙΑ> του διά στόματος Σωκράτους γράφει:

«Φημί γάρ τό μέν Ἑλληνικόν γένος αὐτό αὑτῶ οἰκεῖον εἶναι καί συγγενές, τῶ δέ βαρβαρικῶ ὀθνεῖον καί ἀλλότριον».

Περικλής εἶναι ή μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν, τοῦ ὁποίου ἡ περίοδος λέγεται «χρυσοῦς αἰών», διά νά ἀποδώση τιμάς εἰς τούς νεκρούς πού ἔπεσαν εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν προσφωνεῖ τόν «ἐπιτάφιον» του, μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι᾽ ἀρετὴν παρέδοσαν». Δηλ. «Εἰς αὐτήν τήν χώραν κατοικοῦν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην καί μέχρις τώρα ἐλευθέραν καί μέ ἀρετήν μᾶς τήν παρέδωσαν». Ἀλλά ἐπί πλέον νομοθετεῖ καί λέγει:« Καὶ τρίτῳ μετὰ τοῦτον ἐπὶ Ἀντιδότου διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν Περικλέους εἰπόντος ἔγνωσαν μὴ μετέχειν τῆς πόλεως, ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀμφοῖν ἀστοῖν ᾖ γεγονώς». «Μηδένα μετέχειν τῆς πόλεως ἀν μή ἄμφω γονέας ἀστούς ἐπιδείξεται» (Αἰσχίνης κ.Τιμάρχου 39) Ὁ Περικλῆς ἐθέσπισεν νόμον πού ὅριζεν ὅτι διά νά ἀποκτήσης τό δικαίωμα Ἀθηναίου πολίτη θά πρέπη καί οἱ δύο γονεῖς νά εἶναι Ἀθηναῖοι πολῖται, ἀντικαθιστώντας τόν προηγούμενον πού ὅριζεν ὅτι διά νά εἶσαι Ἀθηναῖος πολίτης ἀρκεῖ ὁ εἷς ἐκ τῶν δύο γονέων νά εἶναι Ἀθηναῖος πολίτης καί ὁ ἄλλος βεβαίως Ἕλλην πολίτης. Ὁ Περικλῆς εἶχεν νυμφευθεῖ τήν Ἀσπασία ἡ ὁποία ἦτο Ἑλληνίς ἐκ Μιλήτου. Ἀπέκτησεν παιδιά τά ὁποία δέν ἀνεγνώρισεν ὡς Ἀθηναίους πολίτας, παραμένοντας πιστός εἰς τον νόμον πού ἐθέσπισεν.

Ἰδού ἕνα τμῆμα ἀπό τήν μνημειώδην ἀπάντησιν τῶν Ἀθηναίων πρός τούς Λακεδαιμονίους ὅταν αὐτοί φοβούμενοι μήπως ὑποκύψουν εἰς τούς Πέρσας μετά τόν ὄλεθρον καί τήν καταστροφήν πού ὑπέστησαν αἱ Ἀθῆναι ἀπό τά στήφη τοῦ Μαρδονίου. Ἐκ τῆς ἀπαντήσεως προσδιορίζεται καί ποῖος εἶναι Ἕλλην:

«αὔτις δέ τό Ἑλληνικόν ἐόν ὄμαιμον τέ καί ὁμόγλωσσον, καί Θεῶν ἱδρύματα κοινά καί θυσίαι ἤθεα τέ ὁμότροπα». Δηλ. διότι ἡ Ἑλληνικότης μας, χαρακτηρίζεται ἀπό τό ὄμαιμον, τό ὀμόγλωσσον, τά ἰδρύματα καί αἱ θυσίαι πρός τούς θεούς πού εἶναι ἴδια, ἀλλά καί τά ἤθη καί τά ἔθιμα μας»

Ἐάν κάποιος παρακατιανός καί ξεπεσμένος (ἕλλην) ἀποκτοῦσεν παιδιά μέ μία βάρβαρη, τά παιδιά τά ἀποκαλοῦσαν μιξοβάρβαρα καί δέν τά ἀνεγνώριζον γιά Ἕλληνα.

Καί περνᾶμαι εἰς τά χρόνια τῆς Βασιλεύουσας, οἱ λόγιοι καί πνευματικοί ἄνθρωποι ἔλεγον:

Θεόδωρος Μετοχίτης: «ἡμῖν οἱ καί τοῦ γένους ἐσμέν καί τῆς γλώσσης αὐτοῖς, τοῖς Ἕλλησι κοινωνοί καί διάδοχοι».

Ἀθανάσιος Λεπενδρήτης: Κύπριος λόγιος, λέγει: «περί πάντων τῶν Ἑλλήνων τῶν ἐν Κύπρω».

Ἀργυρόπουλος Ἰωάννης, λέγει διά τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον: «Μέγιστε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Θεός τῶν Ἑλλήνων ἀνέδειξεν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων».

Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων: «Ἐσμέν Ἕλληνες τό γένος, ὡς ἡ τέ φωνή καί πάτρειος παδεία μαρτυρεῖ.—Τοιούτῳ ἀνδρὶ οὗ μετὰ Πλάτωνα, ἐξηρήσθω δὲ λόγου Ἀριστοτέλης, οὐκ ἔφυσεν(ἐγέννησεν) ἡ Ἑλλάς. Μέγας Ἑλλάδι κόσμος εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐσεῖται»

Γεννάδιος Σχολάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως λέγει: «ἡ πατρὶς ἡμῶν Ἑλλὰς» καί διά τούς Ἕλληνας τῆς Πόλεως «πάντων τῶν ἐν τῷ κλίματι τῷδε Ἑλλήνων».

Κολοκοτρώνης: Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο.

Ὁ Τζέϊμς Ἔμερσον εἶναι Ἄγγλος ἀνταποκριτής τῶν <Τάϊμς> τοῦ Λονδίνου τοῦ 1821γράφει : Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτῆρας τῶν κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη. Ἀκόμη καί ἡ ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν καί τώρα ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου. Ἡ φουστανέλλα ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί.

καρηκομόωντες =χρῶμα μαλλιῶν καρύου, Ὁμηρική λέξις, κάρυον =καρύδι, κόμη =μαλλιά

Καί μιά καί ἀναφερθήκαμεν εἰς τό 1821, καλόν εἶναι νά μνημονεύσωμεν καί αὐτούς τούς μεγάλους Φιλέλληνας πού ἐγκατέλειψαν τήν Πατρίδα των, τἀ ἀξιώματα των, τά πλούτη των, τά καλά των καί τάς ἀνέσεις, των καί ὄχι μόνον ἦλθον καί ἀγωνίσθηκαν εἰς τό πλευρόν τῶν Ἑλλήνων διά τήν ἀπελευθέρωσιν ἀπό τήν Τουρκικήν βαρβαρότητα ἀλλά καί ἀπέθανον. Τιμόντας κατ΄ αὐτόν τόν τρόπον τήν προσφοράν τῶν Ἑλλήνων, καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τήν παγκόσμιον κοινότητα.

Φιλέλληνες Νεκροί Φιλέληνες Νεκροί

Γερμανία 342 142 Ὀλλανδία 17 3

Γαλλία 196 60 Οὐγγαρία 9 6

Ἰταλία 137 42 Σουηδία 9 4

Ἀγγλία 99 21 Δανία 8 3

Ἐλβετία 35 11 Ἰσπανία 9 4

Η.Π.Α 16 3 Ἄλλοι 33 3

ΣΥΝΟΛΟΝ 940 313

ΠΗΓΗ:ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1821. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διά τήν θυσίαν των, ἐσαεί τούς εὐχαρίστοῦμεν. Ὄντας δέ σπουδαῖοι καί εὐγενεῖς, οὐδείς ἀπό αὐτούς ἐζήτησεν νά μεταλλαχθῆ σέ Ἕλληνα. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, πού σήμερον εἰσέρχονται εἰς τήν Ἑλλάδα μας καί θέλουν νά μεταλλαχθοῦν σέ Ἕλληνα, ὅλο καί κάτι θέλουν νά ἀρπάξουν ἀπό αὐτό τό πτῶμα πού λέγεται Ἑλλάς, καί εἰς τό ὁποῖον τήν ὁδήγησαν οἱ ἄφρονες πολιτικοί τούς, ὁποίους ὅμως ἐμεῖς ἐπιλέξαμεν.

Ὁ μεγαλύτερος ποιητής ὅλων τῶν ἐποχῶν Ὅμηρος, ἐμᾶς τούς Ἑλληνες, μᾶς ἔχει παιδεύσει πῶς νά ἀποκτήσωμεν ποιότητα χαρακτῆρος, μέσα δέ ἀπό τήν σκέψιν του, μᾶς λέγει: «Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν». Πάντοτε νά ἀριστεύης καί νά ὑπερέχης τῶν ἄλλων διά νά μήν ντροπιάσης τό γένος τῶν προγόνων σου. Οἱ εἰσελθόντες εἰς τήν Ἑλλάδα καί μάλιστα καί παρανόμως καί βιαίως, εὐκόλως μεταλλάσονται ἀπό κάτι πού εἶναι, σέ κατι πού δέν εἶναι, δηλ. σέ Ἕλληνα. Οὔτως καί τόν ἑαυτόν του προσβάλλουν ἀλλά καί τό γένος τῶν προγόνων των. Καί τίθεται ἕνα ἐρώτημα, οἱ ὁμοεθνεῖς του δ΄αὐτήν τήν μετάλλαξιν, θά τούς τιμοῦν ἤ θά λέγουν ὅτι εἶναι προδότες.

Μερικοί (ἕλληνες) διά τά λεφτά, εἰς τήν μάχην τοῦ Γρανικοῦ Ποταμοῦ ἔγιναν μισθοφόροι τῶν Περσῶν. Εἰς αὐτούς τούς προδότας ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἔπραξεν τά δέοντα καί καταλλήλως: «καὶ τούτοις τήν τε φάλαγγα ἐπαγαγὼν καὶ τοὺς ἱππέας πάντῃ προσπεσεῖν κελεύσας ἐν μέσῳ δι᾽ ὀλίγου κατακόπτει αὐτούς, ὥστε διέφυγε μὲν οὐδείς». Ἀρριανός. Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις. 1.16.3. Δηλ. ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὁδηγόντας τήν φάλαγγαν του, πρός αὐτούς καί συγχρόνως δίδοντας διαταγήν εἰς τούς ἱππεῖς νά τούς ἐπιτεθοῦν, ἐντός ὀλίγου κατέσφαξεν αὐτούς, καί οὐδείς διέφυγεν».

Μά καί οἱ Τούρκοι ὑπερηφάνως καί πλειστάκις μᾶς τό ὑπενθυμίζουν ὅτι, ἐκεί εἰς τήν Σμύρνην καί τόν Πόντον τούς Ἕλληνες ἔπνιξαν.

Καί τώρα πρός ἐπαλήθευσιν τούτων, ὅτι δηλ. εἰς τό γένος τῶν Ἑλλήνων, ἡ μία γενεά διαδέχεται τήν ἄλλην διά 11.500 ἔτη, θά περάσωμεν εἰς τήν ἐπιστήμην καί τούς γενετιστάς. Θά ἀναφέρωμεν τήν ἐπιστημονικήν ἀνακοίνωσιν ὅσον ἀφορᾶ τό D.N.A τῶν Ἑλλήνων ἀπό τό μακρυνόν παρελθόν, περίπου 4.000 ἐτῶν ἀπό σήμερον. Ἡ ἔρευνα διεξήχθει ἀπό διακεκριμένα Πανεπιστήμια. Ἀπό τό Πανεπιστήμιον τῆς Οὐάσικτον, τήν Ἰατρικήν σχολήν τοῦ Χαρβαρντ, τό Ἰνστιτοῦτον Μάξ Πλάνκ τῆς Γερμανίας, μέ ἀρχαιολόγους καί ἄλλους ἐπιστήμονας ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν συμμετοχήν τοῦ «Δημόκριτος». Ἡ ἀνακοίνωσις περιγράφει καί ἀποκαλύπτει, «τήν στενήν γενετικήν συγγένειαν μεταξύ Μινωιτῶν καί Μυκηναίων ἀλλά καί αὐτῶν μέ τούς σύγχρονους Ἕλληνας».

Μία ἄλλη ἐπιστημονική ἀνακοίνωσις τοῦ Ἀξιοτίμου καθηγητή τοῦ Α.Π.Θ Κου Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου καί ξένων Πανεπιστημίων, κατέδειξεν ὅτι ἡ ἔρευνα τοῦ χρωμοσώματος Y δηλ. τοῦ ἀνδρικοῦ, κατέδειξεν ὅτι σέ ἕνα δείγμα 702 ἀτόμων, τό 99,3%, εἶναι ἀπολύτως Ἑλληνικόν. Καί παρά τά 400 χρόνια σκλαβιάς ἀπό τούς βαρβάρους Τουρκομουσουλμάνους τό Ἑλληνικόν γένος παρέμεινεν καθαρόν, πεντακάθαρον, ὡς τό γάργαρον καθάριο νερό. Ἀπό αὐτό τό δείγμα καταδεικνύεται διατί ἐλαχιστότατοι (ἕλληνες) λόγω κληρονομικότητος ἀπό τήν (ἀξιοπρεπή) προγιαγιά τους διακατέχονται ἀπό μίαν Μουσουλμανολατρίαν. Ἄλλωστε τοῦτο καταγράφει ὁ μεγάλος μας ἤρωας Κολοκοτρώνης ὁ ὁποῖος ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα εἰς τάς 7/10/1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Μερικές δηλ, γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές προτίμησαν τό χαρέμι τοῦ Πασά. Ὁ Καραϊσκάκης πού ἦτο ἀνθηρόστομος, θά χρησιμοποιοῦσεν ἄλλον λεξιλόγιον καταλληλότερον. Κάντε το ἐσεῖς. Βεβαίως νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι καναδυό (ἔλληνες) διά τούς ἰδικούς τους λόγους, μᾶς λέγουν ὅτι οἱ Τούρκοι εἶναι καλοί ἄνθρωποι, δέν ἔπνιξαν τούς Ἕλληνες, ἀλλά ἔγινεν συνωστιμός εἰς τήν Σμύρνην, καί ἄλλος λέγει, ὅτι δέν ὑπάρχει γενοκτονία τῶν Ποντίων.

Καί εἴπομεν ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχομεν μίαν Ἱστορίαν 11.500 ἐτῶν, διότι ὄτε ὁ Σοφός Σόλων ἐπεσκέφθει τήν Αἴγυπτον ἐσυναντήθει μέ Αἰγύπτιον ἰερέα, καί ὁ Πλάτων εἰς τό ἔργον του «ΤΙΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑΣ» μᾶς περιγράφει αὐτήν τήν συνάντησιν, οὗτος δέ εἶπεν εἰς τόν Σόλωνα: « τῆς δὲ ἐνθάδε διακοσμήσεως παρ' ἡμῖν ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν ὀκτακισχιλίων ἐτῶν ἀριθμὸς γέγραπται. περὶ δὴ τῶν ἐνακισχίλια γεγονότων ἔτη πολιτῶν σοι δηλώσω διὰ βραχέων νόμους, καὶ τῶν ἔργων αὐτοῖς ὃ κάλλιστον ἐπράχθη».

Δηλ. τά ἱερά μας κείμενα μᾶς λέγουν ὅτι ἐμεῖς ἔχομεν μίαν Ἱστορίαν 8.000 ἐτῶν, ἐνῶ ἡ δική σας Ἱστορία εἶναι 9.000 ἐτῶν, θά σοῦ φανερώσω δέ ἐν συντομία τά ἔργα καί ὅτι τό κάλλιστον ἔπραξαν οἱ πρόγονοι σου.

Τοῦ λέγει ἐπίσης ὅτι ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες εἶσθε: «ἔτι δὲ τὸ κάλλιστον καὶ ἄριστον γένος ἐπ’ ἀνθρώπους». Αὐτή ἡ Πατρίδα τῶν σοφῶν καί τῶν ἡρώων πού συγκροτοῦν τό κάλλιστον καί ἄριστον γένος, δέν πρέπει νά γίνη ἕνας χῶρος μιγάδων.

Γνωστόν εἶναι ὅτι ὁ Δαλτωνισμός ἤ δυσχρωματοψία εἶναι μία ὀπτική διαταραχή εἰς τήν ὁποίαν οἱ συνάνθρωποι μας ἔχουν δυσκολίαν νά διακρίνουν τό πράσινον καί κόκκινον χρῶμα. Νά προσθέσωμεν καί μίαν ἄλλην, τόν νοητηκόν Δαλτωνισμόν, εἰς τόν ὁποῖον οἱ πολιτικοί μας δέν δύνανται νά διακρίνουν τόν Ἕλληνα ἀπό τόν μή Ἕλληνα.

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Β! ΑΘΗΝΩΝ—ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚαί μιά καί ἀναφερθήκαμεν εἰς τό 1821, καλόν εἶναι νά μνημονεύσωμεν καί αὐτούς τούς μεγάλους φιλέλληνας πού ἐγκατέλειψαν τά ἀξιώματα των, τά πλούτη των, τά καλά καί τάς ἀνέσεις, των καί ὄχι μόνον ἦλθον καί ἀγωνίσθηκαν εἰς τό πλευρόν τῶν Ἑλλήνων διά τήν ἀπελευθέρωσιν ἀπό τήν Τουρκικήν βαρβαρότητα ἀλλά καί ἀπέθανον. Τιμόντας κατ΄ αὐτόν τόν τρόπον τήν προσφοράν τῶν Ἑλλήνων, καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τήν παγκόσμιον κοινότητα.

Φιλέλληνες Νεκροί Φιλέλληνες Νεκροί

Γερμανία 342 142 Ὀλλανδία 17 3

Γαλλία 196 60 Οὐγγαρία 9 6

Ἰταλία 137 42 Σουηδία 9 4

Ἀγγλία 99 21 Δανία 8 3

Ἑλβετία 35 11 Ἰσπανία 9 4

Η.Π.Α 16 3 Ἄλλοι 33 3

ΣΥΝΟΛΟΝ 940 313

ΠΗΓΗ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ1821- ΕΚΔΟΔΕΙΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ


loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :