ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Ὁ Κος Μητσοτάκης ἀπέχει τῶν διαδικασιῶν τῆς βουλῆς καί ὀρθῶς πράττει, διότι ἀν συμμετεῖχεν θά  νομιμοποιοῦσεν τήν παρανομίαν καί τήν ἀνηθικότητα τοῦ Τσίπρα καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ Τσίπρας καί ὁ
συριζα ἔχασαν τάς ἐκλογάς μέ βαρύγδουπον τρόπον, πού σημαίνει ὅτι εἶναι ἀνεπιθύμητοι ἀπό τόν Ἑλληνικόν λαόν, καί δέν ἔχουν κανένα δικαίωμα νά νομοθετοῦν ἐπ΄ὀνόματι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σαφῶς ἀπέχουν καί τά ἄλλα κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως.
  Ἀλλά ὅμως ὁ Κος Μητσοτάκης καλόν καί πρέπον ἦτο, ἀλλά καί Ἐθνικῶς ὀφέλειμον θά ἦτο, νά ἀπεῖχεν τῆς Ἐθνοκτόνου  ψηφοφορίας πού προκάλεσεν ὁ Τσίπρας διά τό Σκοπιανόν. Τοῦτο, τοῦ τό εἶχεν ἐπισημάνει ἕνας Ἕλλην πολίτης 10 ἡμέρας πρό τῆς Ἐθνοκτόνου ψηφοφορίας. Εἰς ἕνα φάκελον ἔθεσεν ὀρισμένα κείμενα τά ὁποία τά κατέθεσεν εἰς τό γραφεῖον τοῦ Κου Μητσοτάκη ἐπί τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς. Τό κατωτέρῳ κείμενον, τό ἄρθρον 162 καί 165 τοῦ ποινικοῦ Κώδικος μέ ἀναφοράς περί αὐτῶν. Ὡς ἐπίσης τό ἄρθρον 2 Συντάγματος: (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας) 1. «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», καί τά ἄρθρα 57 καί 59 τοῦ ἀστικοῦ κώδικος πού ἀναφέρονται εἰς τήν Προσβολήν τῆς Προσωπικότητος. Προσβολήν τῆς Προσωπικότητος τῶν Ἑλλήνων προκάλεσεν ὁ Τσίπρας ἀποκαλόντας τον ΕΤΕΡΟΚΛΗΝΤΟΝ ΟΧΛΟΝ. Ὅταν δέ  ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Κος Μακρόν τόν  ἐρωτᾶ, ἐάν ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ἦταν ὑπέρ τῆς συμφωνίας ἀπαντᾶ: ναί νομίζω ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων πού μποροῦν νά σκέπτονται καί νά ἀσκοῦν κριτική μέ τό μυαλό τους.  Εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον ὁ Τσίπρας, προσέβαλεν, εὐτέλισεν, ταπείνωσεν, τούς Ἕλληνας ἦτο μία ἀπ΄εὐθείας προσβολή τῆς προσωπικότητας, τῆς πνευματικότητος καί τῆς νοητικῆς ἰκανότητος  τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλά ἐπειδή ὁ Κος Μητσοτάκης δέν ἔχει γνῶσιν τῆς Ἱστορικῆς διαδρομῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἔθεσεν ἑντός τοῦ φακέλου  καί ἔνα κείμενον ὡς πρός τοῦτο, ὤστε νά ἀποδώση καί τόν πρέποντα σεβασμόν εἰς τό Μεγαλεῖον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου διά νά μήν παραδώση σέ ἀλλοεθνεῖς, οὔτε κάν τήν σύνθετον ὀνομασίαν.
    Ὄχλος σημαίνει ἄθροισμα ἀτόμων πού παρουσιάζουν μίαν ἀσταθήν, ἀνορθολογιστικήν στάσιν, μέ ἀπουσίαν κοινωνικοῦ αὐτοελέγχου, δρᾶ ὡς ἀνεξέλεκτον πλῆθος πού ἐμφανίζει τάσεις ἀναταραχῆς καί προκλήσεως καταστροφῶν. Καί μάλιστα τόν ἀπεκάλεσεν ἐτερόκλητον. Καί αὐτά ἐλέχθεισαν ἀπό τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος διά τούς Ἕλληνας.

Κύριε Πρόεδρε τῆς Νέας Δημοκρατίας
Ἀξιότιμε Κύριε Μητσοτάκη Κυριάκο καλημέρα σας, νά εἶσθε πάντοτε καλά, καί νά ἐνεργῆτε ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων.
   Ἀξιότιμε Κύριε Μητσοτάκη ἡ Πατρίδα μας διάγει ἡμέρας παρακμῆς καί  ἐκφυλισμοῦ τῆς Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη εἰς ἐσᾶς ἔπεσεν τό βαρύ φορτίον νά διαφυλάξετε τήν τιμήν, τήν δόξα, τό μεγαλεῖον, τήν λαμπρότητα  τῆς Ἱστορία μας. 
  ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΤΟΥΤΟ, ΑΡΚΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ  ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΑΠΟΝΤΕΣ. Διά τό ὕψιστον Ἐθνικόν καθῆκον ἐλᾶτε εἰς ἐπικοινωνίαν μέ τήν Κυρίαν Γεννηματά νά ἀπέχετε τῆς ψηφοφορίας, καί τό ἴδιο θά κάμουν καί τά ἄλλα κόμματα. Ὀπότε σέ μία μισοάδεια αἴθουσα θά ὑπάρχουν 151 ἤ 152 ἤ 153 δολοφονικές σφαίρες πού θά λένε ΝΑΙ στήν προδοσία. Ἀλλά ἀν εἶσθε ἀπόντες μᾶλλον δέν θά τολμήσουν νά κάνουν μόνοι τους τήν ψηφοφορίαν. ΤΟ ΟΧΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΑΣ, δ΄αὐτούς εἶναι ἀδιάφορον, ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΣΑΣ θέλουν διότι αὐτή εἶναι τό ἄλλοθι τῆς  προδοσίαν των.
  Τήν περίοδον παρακμῆς καί  ἐκφυλισμοῦ τῆς Δημοκρατίας κατά τόν Πλάτωνα τήν διαδέχεται ἕνα Τυραννικόν καθεστώς, καί αὐτό διανύομεν σήμερον μέ τόν Τσίπρα. Καί ἐπειδή ὁ Τύραννος ἀρχίζει νά γίνεται μισητόν πρόσωπον χρειάζεται δορυφόρους     (ὑποστηρικτές). Καί πῶς θά τούς βρεῖ  αὐτούς; Μά δίδοντας ἕναν καλόν μισθόν καί ἀξιώματα. Καί βλέπομεν ἀνθρώπους πού ἦσαν μέ τήν Ν.Δ καί μετέπειτα προσέφυγον εἰς τόν Καμμένον πού ἦτο ἀδιάλλακτος καί μέ τήν σύνθετον ὀνομασίαν, τώρα νά ἀγκυροβολοῦν εἰς τόν ΣΥΡΙΖΑ, πού ὄχι μόνον ἄνευ αἰδούς ξεπουλᾶ τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἀντιθέτως τό πράττει μέ τυμπανοκρουσίες, ἀλαλαγμούς καί ὑψωμένα χέρια διά νά ἰκανοποιήσουν, ὁ Τσίπρας ὁ Κοτζιάς καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ τήν ἐπιθυμίαν τοῦ πρόγονου τους Ζαχαριάδη, ὁ ὁποῖος εἰς τάς 25 καί 26 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1949 ἐκεῖ εἰς τό χωριό Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν σέ συνέδριο πού ἔκαναν 700 Βουλγαροκουμουνιστές μέσα στήν Ἑκκλησία τοῦ χωριοῦ, δηλ εἶχον μετατρέψει τήν Ἑκκλησίαν σέ τεκέ, παρέδιδεν εἰς αὐτούς τήν Μακεδονία μας. Καί ἐπειδή ὁ ἐγκληματίας ἐπιστρέφει εἰς τόν τόπον τοῦ ἐγκλήματος ἔτσι καί ὁ Τσίπρας μέ τόν Κοτζιά τήν Κυριακήν τῆς 17/06/2018 Βεβαίως ἐδῶ ὀφείλομεν νά τονίσωμεν ὅτι τό Κ.Κ.Ε  ἀποστασιοποιεῖται ἀπό τόν Ζαχαριάδη κα καταψηφίζει τήν προδοτικήν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν.
  Εἰς τήν <Πολιτεία Πλάτωνος> ὁ Σωκράτης ἐρωτᾶ τόν συνομιλητήν του:
«Εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς καθίσταται ἢ ἐκ δημοκρατίας;». Δηλ. ἀπ΄ὅσα εἴπομεν φυσικόν εἶναι ὅτι ἡ τυραννία δέν προέρχεται ἀπό κάποιο ἄλλον πολίτευμα ἀλλά ἀπό τήν ἐκφυλισμένην δημοκρατία.
 Σωκράτης ἐρωτᾶ: «Ἆρ᾽ οὖν οὐχὶ ὅσῳ ἂν μᾶλλον τοῖς πολίταις ἀπεχθάνηται ταῦτα δρῶν, τοσούτῳ πλειόνων καί πιστοτέρων δορυφόρων δεήσεται».
   Δηλ. ἄρα λοιπόν, μέ αὐτά πού πράττει ὁ τύραννος  τόσον περισσσότεροι πολῖται θά τόν ἀπεχθάνονται,τότε αὐτός ὅλο καί περισσοτέρων καί πιστοτέρων δορυφόρων ὑποστηρικτῶν  θά ἔχη ἀνάγκην.
--τίνες  οὖν πιστοί; καί πόθεν αὐτούς μεταπέμψεται;
δηλ. ποιοί θά εἶναι αὐτοί οἱ πιστοί εἰς τόν τύρανον, καί ἀπό πού θά τούς βρεῖ;
Αὐτόματοι, ἔφη, πολλοί ἥξουσι πετόμενοι, ἐάν τόν μισθόν διδῶ
Δηλ. ὡς αὐτόματοι ἄνθρωποι θά ἐνεργήσουν καί θά φθάσουν πετώντας ἐάν τούς δώσει καλόν μισθόν.
 Ἔτσι λοιπόν εἰς τήν παρηκμασμένην καί ἐκφυλισμένην δημοκρατίαν εἰς τόν Τυραννίσκον Τσίπραν ἔφθασαν πετώντας γιά νά γίνουν πιστοί του δορυφόροι,  ἄτομα ἀνήθικα καί ἐκφυλισμένα πού χωρίς αἰδώ, διά τά λεφτά καί  τά ἀξιώματα προδίδουν τήν Πατρίδα τους.
  Κύριε Πρόεδρε τῆς Ν.Δ ὁ Τσίπρας ἀναγνωρίζει ὡς ΛΑΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ, ἀλλοεθνεῖς. Τόν Ἑλληνικόν λαόν πού ντυμένος μέ τήν Γαλανόλευκον ἰαχοῦσεν ὄχι μόνον εἰς τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί ἀπανταχοῦ τοῦ πλανήτη Γῇ, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, τόν χαρακτήρισεν μέ τήν βαρυτέραν τῶν προσβολῶν, ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΟ ΟΧΛΟ. Καί εἰς αὐτόν τόν λαόν ὁ ὁποῖος τήν Κυριακήν τῆς 21/01/2019 πού ὡς μία ἀπέραντος γαλάζια θάλασσα, ἐκ νέου ἰαχοῦσεν, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, καί ἐπειδή δἐν μποροῦσεν νά ἀκούση αὐτά τά ὁποία διαλαλούσαν καί οἱ ὁμιληταί, ἔδωσεν διαταγήν διά διαλυθῆ ἡ  συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων, καί ἔπραξεν τοῦτο ρίχνοντας ἑκατοντάδες καπνογόνα, ἀδιαφόντας πλήρως γιά τό τί ἡδύνατο ἐπακολουθήση, ὡς  λιποθυμίες, τραυματίες, νεκροί.
                               
                                                                           Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

2 σχόλια :

 1. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΜΝΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΦΟΥ ΓΙΑΥΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟ...Ο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ.ΣΩΣΤΟΣ.ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟΣ....

   Διαγραφή