IncreaseRev

Ὁ Πλάτων ἀπαντᾶ εἰς τόν Κον Νάνόπουλον Δημήτριον ὁ ὁποῖος δηλώνει ἄθεος.


Ὁ Κος Νανόπουλος εἶναι ἕνας διεθνοῦς φήμης ἀστροφυσικός ὁ ὁποῖος μέ τάς γνώσεις του πού ἔχει, διά τό σύμπαν, τό παίζει εἰς τά δάκτυλα του. Τήν 16/02/2019 ἐπεσκέφθει τήν Πάτρα, παρεχώρησεν δέ καί μίαν συνέντευξιν εἰς τήν ἰστοσελίδα thebest.gr, ἡ ὁποία ἀναδημοσιεύθει καί ἀπό ἄλλας ἰστοσελίδας καί ἐφημερίδας.

Τό βιογραφικόν του εἶναι πλουσιότατον: ἔχει διατελέσει ἐρευνητής εἰς τό κέντρον πυρινικῶν ἐρευνῶν Εὐρώπης(CERN) εἰς τήν Γενεύην τῆς Ἐλβετίας. Διετέλεσεν ἐρευνητής εἰς τήν École Normale Supérieure εἰς τό Παρίσι καί εἰς Πανεπιστήμιον Χάρβαρντ τῶν ΗΠΑ. Το 1989 εξελέγη καθηγητής εἰς τό τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Τέξας A&M, College Station, καί ἀπό τό 1992 εἶναι διακεκριμένος καθηγητής, ἀπό δέ τό 2002 κατέχει την έδρα Mitchell/Heep τῆς Φυσικῆς ὑψηλῶν ἐνεργειῶν. Εἶναι διευθυντής τοῦ Κέντρου ἀστροσωματιδιακής Φυσικῆς τοῦ Κέντρου προχωρημένων ἐρευνῶν (HARC), εἰς τό Χιοῦστον, ὅπου διευθύνει ἐρευνητικόν τμῆμα τοῦ World Laboratory, πού ἐδρεύει εἰς τήν Λωζάνη.

Εἶναι ἕνας κορυφαῖος καί διακεκριμένος διεθνής ἐπιστήμων, πού μέ τήν παρουσίαν του τιμᾶται ἡ Ἑλλάς. Ἐπιστήμων ἀπό τό ἐπίσταμαι πού σημαίνει γνωρίζω καλῶς, καί τοῦτο προερχόμενον ἀπό τό ρῆμα οἶδα=γνωρίζω. Παράγωγα τοῦτου εἶναι: ἴστωρ, φιλίστωρ, πολυΐστωρ, ἱστορία, φιλιστορία, εἰδήμων, εἴδησις, εἰδήσεις. Συνώνυμα: ἐπίσταμαι, ἐπαΐω, ἐπαΐων, γνωρίζω, γιγνώσκω, καταμανθάνω, αἰσθάνομαι, ἀλλά καί τό γνῶθι σαὐτόν.

Εἰς τήν συνέντευξιν του ἀνεφέρθει εἰς τόν ἄνθρωπον, εἰς τό σύμπαν, τόν χωρόχρονον καί εἰς τήν τυχαιότητα καθ΄ὅτι πιστεύει ὅτι: «ἀν τό σύμπαν εἶναι τυχαῖο, φανταστεῖτε ποσον τυχαῖοι εἴμαστε ἐμεῖς», ἐδήλωσεν δέ ὅτι εἶναι ἄθεος. Ἄφησεν νά νοηθῇ δέ ὅτι οἱ πρωτόγονοι ἄνθρωποι πιστεύουν εἰς τόν Θεόν, ἐνῶ οἱ Σουηδοί πού εἶναι μορφωμένοι καί ἔχουν κουλτούρα δέν πιστεύουν. Ἡ ἐπιστήμη μετά ἀπό παρατήρησιν καί ἔρεευνα πού κάμει διάἕνα θέμα καταλήγει καί εἰς ἕναν ὁρισμόν. Ἐάν θά ρωτούσαμεν τόν κορυφαῖον ἐπιστήμονα τί σημαίνει ἄνθρωπος, σαφῶς καί δέν τό γνωρίζει, ὄπως δυστυχῶς δέν τό γνωρίζομεν ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἀλλά ἀς ἀνατρέξωμεν εἰς τόν παππούν μας τόν Πλάτωνα νά μᾶς μιλήσει διά τό τί σημαίνει ἄνθρωπος: Εἰς τό βιβλίον του Κρατῦλος, διά στόματος Σωκράτους λέγει: «Σωκράτης: ὧδε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνθρωπος ὅτι τὰ μὲν ἄλλα θηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλογίζεται οὐδὲ ἀναθρεῖ, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἅμα ἑώρακεν τοῦτο δ᾽ ἐστὶ [τὸ] ὄπωπε καὶ ἀναθρεῖ καὶ λογίζεται τοῦτο ὃ ὄπωπεν. ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὠνομάσθη, ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε». ἀναθρε+οπ+ος>ἀνθρε+οπ+ος>ἄνθρωπος ΠΛΑΤΩΝΟΣ«ΚΡΑΤΥΛΟΣ»399b-399c

«Σωκράτης: λοιπόν, σημαίνει τοῦτο τό ὄνομα ἄνθρωπος, ὅτι τά μέν ἄλλα θηρία(τά ζῶα) καί ἔξ αὐτῶν ὅσα βλέπουν, τίποτε δέν ἐρευνοῦν, τίποτε δέν ἀναλογίζονται καί τίποτε δέν ἐξετάζουν μέ προσοχή, ὁ δέ ἄνθρωπος συγχρόνως καί βλέπει, τοῦτο δέ εἶναι τό ἔχω δεῖ, καί παρατηρεῖ μέ προσοχή καί λογίζεται αὐτό τό ὁποῖον ἔχει ἰδεῖ. Ἀπ΄ ἐδῶ καί εἰς τό ἐξῆς, ἀπό ὅλα τά θηρία(τά ζῶα) ὁ ἄνθρωπος ὀρθῶς ὠνομάσθη ἄνθρωπος, διότι ἔχει τήν ἰκανότητα νά διακρίνη μέ τόν νοῦν αὐτά τά ὁποία ἔχει δεῖ».

Ἔτι δέ περισσότερον ὅταν ἕνας ἐπιστήμων κάμει μίαν μελέτην ὀφείλει νά ἀναφέρη καί τάς πηγάς του, καί μήν κάμει αὐτό πού ἔκαμεν ὁ Κοπέρνικος, ὁ ὁποῖος ὄταν ἔκαμεν ἀναφοράν διά τό Ἡλιοκεντρικόν σύστημα τοῦτο τό εἶχεν ὑποκλέψει ἀπό τόν Ἀρίσταρχον. Καλόν δέ εἶναι, ὅταν μιλᾶμε διά χωρόχρονον νά ἀναφέρωμεν τήν πηγήν μας, δηλ. ποῖοι εἶναι αὐτοί πού μίλησαν πρῶτοι διά χωρόχρονον; μά οἱ Ἕλληνες! καί ποῖος εἶναι αὐτός, καί μάλιστα πού μέ καλλιτέραν διατύπωσιν καί ἀριστοτεχνικόν τρόπον ἀπό τούς σημερινούς ἐπιστήμονας ἀναφέρεται εἰς τόν χωρόχρονον, μά ὁ Πλάτων! Ὁ Πλάτων λοιπόν ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων, ἀπαντᾶ εἰς τόν Κον Νανόπουλον, διά τόν χωρόχρονον, τό σύμπαν καί τόν Θεόν, ἀπό τό βιβλίον τοῦ Πλάτωνος «Τίμαιος καί Κριτίας» τό ὁποῖον καί συνιστοῦμεν διά μελέτην διαβάζομεν: «χρόνος δ' οὖν μετ' οὐρανοῦ γέγονεν, ἵνα ἅμα γεννηθέντες ἅμα καὶ λυθῶσιν, ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν γίγνηται, καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵν' ὡς ὁμοιότατος [38c] αὐτῷ κατὰ δύναμιν ᾖ: τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα πάντα αἰῶνά ἐστιν ὄν, ὁ δ' αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ὢν καὶ ἐσόμενος. ἐξ οὖν λόγου καὶ διανοίας θεοῦ τοιαύτης πρὸς χρόνου γένεσιν, ἵνα γεννηθῇ χρόνος, ἥλιος καὶ σελήνη καὶ πέντε ἄλλα ἄστρα, ἐπίκλην ἔχοντα πλανητά, εἰς διορισμὸν καὶ φυλακὴν ἀριθμῶν χρόνου γέγονεν: σώματα δὲ αὐτῶν ἑκάστων ποιήσας ὁ θεὸς ἔθηκεν εἰς τὰς περιφορὰς ἃς ἡ θατέρου περίοδος ᾔειν»...

«Ὁ χρόνος ἔγινεν συγχρόνως μέ τόν οὐρανόν, καί ἐφ΄ὅσον ἐδημιουργήθησαν συγχρόνως, συγχρόνως θά καταστραφοῦν, ἀν κάποτε ἐπέλθει ἡ καταστροφή αὐτῶν ὥς κατά τό πρότυπον τῆς διαιωνίας φύσεως, διά νά εἶναι κατά τό δυνατόν ὁμοιότατος μέ αὐτό· διότι τό μέν πρότυπον εἶναι ὑπαρκτόν εἰς πάντας τούς αἰώνας, αὐτός μέν πάλιν διά τελείωσιν τοῦ ἀπόλυτου χρόνου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρχεν, ὑπάρχει, καί θά ὑπάρχη. Ὅθεν ἐκ τοῦ λόγου καί διανοίας τοῦ Θεοῦ καί διά τῆς θελήσεως Αὐτοῦ ἐγένετο ὁ χρόνος, διά νά δημιουργηθῆ ὁ χρόνος καί τά πέντε ἄλλα ἄστρα τά ὁποία κατ΄ἐπίκλησιν ὀνομάζονται πλανῆται, ἐγένεντο δέ αὐτά διά τόν προσδιορισμόν καί φύλαξιν τῶν ἀριθμῶν τοῦ χρόνου, ὅταν δέ ὁ Θεός ἐδημιούργησεν εἰς κάθε ἕνα ἀπό αὐτά τά σώματα των, τά ἔθεσεν εἰς περιφοράν τῶν ὁποίων ἡ τροχιά ἐξαρτᾶται ἀπό τό πλησίον του».

Νά προσθέσωμεν ὅτι τά φωτεινότερα, λαμπρότερα πνεύματα τῆς ἀνθρωπότητος μέ τό μεγαλύτερον καί ἀπλησίαστον I.Q εἶναι τό τρίδυμον, Πλάτων, Σωκράτης Ἀριστοτέλης, Εἰς τήν <ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ> του ὁ Πλάτων ὁμοῦ μετά τοῦ Σωκράτους ἀποδομοῦν τό δωδεκάθεον καί ὁμιλοῦν περί ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ.

Ἐπίσης δέ αὐτονόητον δέ εἶναι ὅτι οἱ πρόγονοι μας ἐγνώριζον ὅτι ἡ Γῆ εἶναι σφαιρική καί ὁμοιάζει μέ τήν σφαίρα τοῦ ποδοσφαίρου, δηλ. τήν μπάλα, τό ὁποῖον ὀνόμαζαν ἐπίσκυρον. Τήν ἀναφοράν μᾶς τήν κάμει ὁ Σωκράτης.

«Λέγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο, ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασιν διειλημμένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χρώματα ὥσπερ δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφῆς καταχρῶνται».

«Λέγεται λοιπόν ὦ φίλε, πρῶτον μέν, πῶς ἡ Γῆ, ἐάν κάποιος θά ἡδύνατο νά τήν ἴδῃ ἀπό ἄνωθεν (ἀπό ψιλά), νά εἶναι ὡσάν τάς δώδεκα-ἰμαντοδερμάτινας σφαίρας διαχωριζομένη σέ ποικήλα χρώματα καί τῶν ὁποίων τά χρώματα αὐτά ἐδῶ εὐρίσκονται ὡς δείγματα, μέ τά ὁποία οἱ ζωγράφοι χρωματίζουν».

Βεβαίως ὁ ἀξιότιμος Κος Νανόπουλος πιστεύει εἰς τήν τυχαιότητα καί ὄχι εἰς τόν Θεόν, νά μᾶς ἀπαντήση εἰς τό κάτωθεν: θά τοῦ παράσχωμεν ὅσες χιλιάδες φορές ἐπιθυμεῖ τά γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου, καί ἕνα μεγάλο καζάνι διά νά τά βάλη μέσα, καί ἕνα ἀπέραντο λειβάδι, τότε ἀς ρήξει τήν ζαριά του, καί ἀς μᾶς ἀπαντήσει, σύμφωνα μέ τήν τυχαιότητα πόσες ζαριές θά πρέπει νά ρίξη γιά νά γράψη τήν ΙΛΙΑΔΑ καί τήν ΟΔΥΣΣΙΑ. Κατ΄αὐτόν, μέ τούς ὑπολογισμούς του εὔκολον εἶναι νά μᾶς ἀπαντήσει, ὅτι σέ κάποια ἀπό τίς ζαριές του θά γράψη τά ποιήματα. Κάθ ἡμᾶς ὅσες ζαριές καί νά ρίξη δέν θά γραφοῦν ποτέ. Διότι διά νά γραφοῦν αὐτά τά ποιήματα ἀπαιτεῖται ὁ ΝΟΥΣ. Ἔτσι ἀπαιτεῖται καί ὁ νοῦς «διά τά ρομπότ πού θά δημιουργήση ὁ ἄνθρωπος», ὡς λέγει ὁ Κος Νανόπουλος. Καί τίθεται τό ἐρώτημα, ἐάν διά τά ρομπότ ἀπαιτεῖται δημιουργός, διά τό σύμπαν καί τόν ἄνθρωπον δέν ἀπαιτεῖται. Ἀλλά μιά καί ἀναφέραμεν τήν λέξιν ΝΟΥΣ νά ὀρίσωμεν καί τί εἶναι νόησις.

Νόησις θά ἡδύνατο νά ὁρισθῆ ὥς μία πολυσύνθετος ἐνέργεια χαρακτηριστική τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει μέ τήν ἐπικουρίαν τῶν ἀνωτέρων πνευματικῶν λειτουργιῶν συνδεδεμένων καί δ' ἄλλων ψυχικῶν λειτουργιῶν, (μνήμη, εὐφυΐα, συναισθηματικότης, συνείδησις, προσοχή), εἰς τήν διαμόρφωσιν μιᾶς ἐνδεδειγμένης ἐννοίας τῆς πραγματικότητος, μέ δυνατότητα διά μέσου τοῦ συλλογισμοῦ, τῆς κριτικῆς, καί τῆς φρονήσεως εἰς τήν ἐκπλήρωσιν ἀορίστων ἐννοιῶν ὀρθῶν εἰς τήν σύνθεσιν, τήν ἐκτίμησιν καί τήν πρόβλεψιν φθάνοντας σέ λειτουργικά προγράμματα, ἀποφασιστικούς προσανατολισμούς καί ἐπωφελεῖς ἐκμαθήσεις.

Εὐφυΐα εἶναι ἡ ὀρθότερη ἀπάντησις εἰς τό συντομότερον χρονικόν διάστημα.

I.Q Δείκτης νοήσεως εἶναι ἡ τρέχουσα ἡλικία πού διανύομεν, το σύνολον τῶν γνώσεων πού ὁφείλομεν να ἔχωμεν εἰς τήν τρέχουσαν ἡλικίαν ἐπί 100.

MANUALE DI PSICHIATRIA

UNIVERSITA DI BOLOGNA

Κύριε Νανόπουλε, δέν σημαίνει βεβαίως ὅτι ὅποιος εἶναι εὐφυής ἤ ἐπαΐων, εἶναι καί νοήμων. Αὐτά ἔλεγον καί ὄχι μόνον αὐτά οἱ πρόγονοι μας. Νά προσθέσωμεν ὅτι ἡ νόησις τῶν προγόνων μας ὡς καί τό I.Q ἤσαν, εἶναι καί θά παραμείνουν τά ὑψηλότερα σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον. Αὐτοί πράγματι παρατήρησαν, ἐρεύνησαν καί συλλογίσθηκαν καί μᾶς ἄφησαν τήν γνῶσιν τους. Μία γνῶσις πού τήν ἄρχισαν ἀπό τό σημεῖον μηδέν, ἐκ τοῦ μή ὄντος, καθ΄ὅτι δέν βρῆκαν κάτι ἀπό κάποιους ἄλλους. Ἀπό τό μηδέν ἄρχισαν καί ἔθεσαν τά θεμέλια τῆς γνώσεως καί τῶν ἐπιστημῶν, καί ἐπ΄ αὐτῶν ἔκτισαν τό ὡραιότερον οἰκοδόμημα τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ. Ἡ μεγαλυτέρα δέ ἰδιοφυΐα ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ὁ Ἀρχιμήδης καί δέν ὑπάρχει δεύτερος.

Βεβαίως δέ Κε Νανόπουλε εὔκολον θά εἶναι δ΄ ὑμᾶς νά μᾶς ἐνημερώσετε σέ ποίαν χρονικήν τυχαιότητα ἐγένετο ὁ γνωστός μεταβολισμός τῶν σακχάρων πού λέγεται γλυκόλυσις, καί εἰς ποῖον τυχαῖον χρόνον ἐγένοντο ἡ κάθε μία ἀπό τάς χημικάς ἀντιδράσεις. Μέ τό πέρας τῆς ἀλληλουχίας τῶν ἀντιδράσεων αὐτῶν παράγεται τό λεγόμενον A.T.P(adenosintrifosfato), τό ὁποῖον εἶναι φορέας ἐνέργειας.
Βεβαίως Κε Νανόπουλε, τό σύμπαν μᾶς ἔλκει καί τό θαυμάζομεν, ἀλλά τό ἀπέραντον καί ἄπειρον σύμπαν εἶναι μία κουκίδα συγκρινόμενον μέ τάς λειτουργίας τοῦ ἀθρωπίνου ἐγκεφάλου. Εἰς τό σύμπαν πραγματοποιοῦνται δύο-τρεῖς στερεότυπαι χημικαί ἀντιδράσεις, ἐνῶ εἰς τόν ἐγκέφαλον πραγματοποιοῦνται ἄπειραι. Καί νά προσθέσωμεν ὅτι, τό ἀόρατον διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ κύτταρον εἶναι συνθετότερον καί πολυπλοκότερον, ἀπ΄ὅτι εἶναι ἕνα ἐργοστάσιον κατασκευῆς ἀεροπλάνων ἤ πυραύλων.

Μετέπειτα Κε Νανόπουλε διά στηρίξετε τήν ἀθεΐαν, νά κάμετε χρήσιν ἐν εἴδη βακτηρίας δηλ. μπαστουνιοῦ τήν κουλτούρα καί τήν μόρφωσιν τῶν Σουηδῶν, ἐδῶ δέν κάμετε τίποτε ἄλλο, ἀπό τό νά τσαλακώνετε τό βιογραφικόν σας. Δ΄αὐτό Κε Νανόπουλε πέραν τῆς παρατηρήσεως καί τῆς ἐρεύνης εἰς τά ὁποία εἶσθε ἄριστος, πρέπει καί νά συλλογιζόμεθα.

Καί νά κάνωμεν καί μίαν προσθήκην διά τό μέγεθος τῆς διανοίας τοῦ ἀνδρός πού λέγεται Πλάτων. Εἰς τό «Τίμαιος καί Κριτίας» προσδιορίζει μέ καλλιτέραν σαφήνειαν τά σπερματοζωάρια, ἀπ΄ὅτι ἡ σημερινή ἐπιστήμη, γράφει:

«..μέχριπερ ἂν ἑκατέρων ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ ἔρως συναγαγόντες͵ [91d] οἷον ἀπὸ δένδρων καρπὸν καταδρέψαντες͵ ὡς εἰς ἄρουραν τὴν μήτραν ἀόρατα ὑπὸ σμικρότητος καὶ ἀδιάπλαστα ζῷα κατασπείραντες...»

«..ἐφ ὅσον ἄν ἐκατέρωθεν ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ ἔρως συνευρεθοῦν, ὡσάν ἀπό δένδρα καρπόν νά συλλέγουν, ὡς εἰς γόνιμον μήτραν ἀόρατα ὑπὸ σμικρότητος καὶ ἀδιάπλαστα ζῷα νά σπέρνουν..».

Μετά ἐκτιμήσεως

Μπαραμπούτης Νικόλαος
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

37 σχόλια :

 1. Από τους βασικούς θεμελιωτές του εβραιοχριστιανισμού ,
  ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κορυφαίος ανθέλληνας.

  Ας δούμε τι έγραψε για τους Έλληνες, την Ελληνική Σκέψη και τον Πλάτωνα.
  ( ακολουθούν αποσπάσματα από την επίσημη πατρολογία MIGNE )

  "Αν κοιτάξεις στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) θα δεις, τέφρα και σκόνη και τίποτε υγιές, αλλά τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας (των Ελλήνων φιλοσόφων), όλα δε είναι γεμάτα ακαθαρσίες και πύον, και πάντα τα δόγματα τους βρίθουν από σκουλήκια. Αυτά γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες, παίρνοντας από τους φιλοσόφους τους. Εμείς όμως, δεν παραιτούμαστε από την μάχη εναντίον τους".
  ("Υπόμνημα εις τον άγιον Ιωάννην τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν", Ομιλία Ξ’, 59.369-370)

  "Πού είναι τώρα οι σοφοί των Ελλήνων με τα πυκνά τους γένια, με τους έξωμους χιτώνες τους και με τα παραφουσκωμένα λόγια; Όλη την βάρβαρη Ελλάδα ο σκηνοποιός (ο Παύλος) επέστρεψε (εκχριστιάνισε). Ας είναι ανάμεσά τους κι αυτός ο περιβόητος Πλάτων, που τρεις φορές πήγε στη Σικελία, γεμάτος επίδειξη και κομπορρημοσύνη, μα κανείς δεν του έδωσε προσοχή. Όμως εκείνος ο σκηνοποιός όχι μόνο στη Σικελία, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σ’ όλη την οικουμένη πέταξε και δεν σκανδάλισε, και είναι φυσικό, γιατί οι διδάσκαλοι δεν καταφρονούνται από την εργασία τους αλλά από τα ψέμματά τους"
  ("Ερμηνεία εις την "Προς Ρωμαίους επιστολήν", 60.407)

  "Πόσο κόπιασε ο Πλάτων με τους μαθητές του με το να μας συζητεί περί γραμμής και γωνίας και σημείου και περί αριθμών αρτίων και περιττών και ίσων μεταξύ τους και ανίσων και για τέτοια θέματα λεπτεπίλεπτα ως ο ιστός της αράχνης -διότι αυτά στη ζωή είναι περισσότερο άχρηστα από εκείνα τα υφάσματα- και χωρίς να ωφελήσει πολύ ή λίγο με τις συζητήσεις αυτές εγκατέλειψε έτσι τη ζωή;".
  ("Ερμηνεία εις την "Α΄ Κορινθίους επιστολήν" , Ομιλία Δ’, 61.34)

  "Οι Έλληνες φιλόσοφοι και ρήτορες, είναι καταγέλαστοι και δεν διαφέρουν από τα παιδιά που λένε ανοησίες........ Ο Ελληνισμός μπορεί ν’ απλώθηκε σ’ όλη τη γη και να κατέκτησε τις καρδιές των ανθρώπων, καταλύθηκε όμως με την δύναμη του Χριστού και το κήρυγμά μας φυτεύτηκε στις ψυχές των ανθρώπων. Και όσοι ήταν άπιστοι εντυπωσιάστηκαν από την διδασκαλία του Ιησού και περιφρόνησαν την δουλοπρέπεια, την ανελευθερία και την ποταπότητα των Ελλήνων. Όλοι διέκριναν την ευγένεια των μέσων που χρησιμοποιούν οι χριστιανοί, σε αντίθεση με την αισχρότητα των Ελλήνων".
  ("Εις τον μακάριον Βαβύλαν και κατά Ελλήνων", παρ. 11-12, 15, 40)

  "Όλα αυτά τα λόγια της ελληνικής μωρίας, είναι παραληρήματα που προκαλούν το γέλιο. Διότι όπως ακριβώς εάν κάποιος αποτολμά να σημαδεύει τον ουρανό με το τόξο του προσπαθώντας να τον κάνει κομμάτια με τα βέλη του ή να αποστερέψει τον ωκεανό με το να τον αδειάζει με τα χέρια του, δεν θα υπάρχει κανένας εύθυμος που δεν θα γελάσει μαζί του, αλλά οι σοβαρότεροι θα χύσουν πολλά δάκρυα (για τα χάλια του). Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όταν οι Έλληνες μας αντιμιλούν, είναι καλό να γελάς εις βάρος τους και να κλαις για λογαριασμό τους".
  ("Εις τον μακάριον Βαβύλαν και κατά Ελλήνων", παρ. 21)

  "Όπου η μνήμη των μαρτύρων, εκεί και η ντροπή των Ελλήνων".
  ("Εις τον άγιον ιερομάρτυραν Βαβύλαν", παρ. β’)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ι. Χρυσόστομος (συνέχεια)

  "Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα".
  ("Υπόμνημα εις τον άγιον Ιωάννην τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν", Ομιλία Α’, 59.31)

  "Tα παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Kυρίου… Εκτός κι αν ο γονέας είναι Έλληνας".
  ("Προς Eφεσίους επιστολήν", Oμιλία KA’, παρ. α’)

  "Κανένας δεν πρέπει να δίνει στα παιδιά του ονόματα των (Ελλήνων) προγόνων του, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά να δίνει τα ονόματα των δικαίων (δηλ. εβραϊκά, της “Παλαιάς Διαθήκης”), των μαρτύρων, των επισκόπων και των αποστόλων".
  ("Περί κενοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα")

  "Που είναι τώρα τα έργα του Πλάτωνα, του Πυθαγόρα και των Αθηναίων (φιλοσόφων); Οι ψαράδες (Απόστολοι) και ο σκηνοποιός (Παύλος) διέδωσαν το έργο τους όχι μόνο στην Ιουδαία, αλλά και στη γλώσσα των βάρβαρων, κάτι που οι Έλληνες μόνο στον ύπνο τους θα φαντάζονταν".
  ("Ομιλία Η’, λεχθείσα εν τη εκκλησίᾳ τη επὶ Παύλου, Γότθων αναγνόντων, και πρεσβυτέρου Γότθου προομιλήσαντος", παρ. α’)

  Χρυσόστομος λοιπόν ή Βρωμόστομος;

  Χαρίλαος Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ,
  ΕΠΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ.
  ΤΟ "ΕΛΛΗΝΑΣ" ΕΙΝΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΜΗΣ.
  ΘΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΟΥ, ΟΠΩΣ Ο "ΘΕΙΟΣ" ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΣΑΙ ΠΕΡΙΓΕΛΟΣ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΜΑΘΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ", ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΑΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΚΑΤΙ.

  ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΩΡΑ ΑΒΡΑΑΜ, ΙΣΑΑΚ, ΛΩΤ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΔΟΞΟ ΣΟΥ ΑΥΝΑΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "......τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων ἐνδόξων προπατόρων ἡμῶν Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καὶ Ἰακώβ, ......."

   ".....τὸν ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κοιμηθέντα, ἐν κόλποις Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἀνάπαυσον....."

   «Κανένας δεν πρέπει να δίνει στα παιδιά του ονόματα των (Ελλήνων) προγόνων του, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά να δίνει τα ονόματα των δικαίων (δηλ. εβραϊκά, της Παλαιάς Διαθήκης), των μαρτύρων, των επισκόπων και των αποστόλων».
   («Περί κενοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα»)

   Πως λοιπόν δύσμοιρη Ελλάδα ,να μην φτάσεις στα σημερινά χάλια ,με τέτοιους ανθέλληνες προστάτες ,της Παιδείας !!!

   Διαγραφή
 4. Εγώ δεν ξέρω αν ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης είπαν για έναν θεό,
  αλλά και αν το είπαν, ενοούσαν τον Γιαχβέ των Εβραίων?

  Αυτόν που βασανίζει αιωνεια τους ανθρώπους στην κόλαση?
  Που διέταζε σφαγές ακόμη και νηπίων? Που έριχνε στην
  πυρά όποιον έλεγε η γη είναι στρογγυλή?

  Ρε άντε πάτε και βολευτήτε σατανολάτρες, αρχιτέκτονες
  του ψευδούς και της απάτης, σκοταδιστές, βδέλες της ανθρωπότητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://www.youtube.com/watch?v=UJKg-Wgsv0w

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - Η θρησκεία (ομιλία #1

   «Οι κάτοικοι της γης είναι δύο ειδών, εκείνοι με μυαλά, αλλά χωρίς θρησκεία, και εκείνοι με θρησκεία, αλλά χωρίς μυαλά»

   H θρησκεία είναι μια χαζομάρα, δεν στέκει σε καμία λογική.
   Οι θρησκείες πουλάνε φτηνά την ενοχή, για να εισπράξουν ακριβά την λύτρωση.
   Δεν χρειάζεται η θρησκεία για να δώσεις αγάπη, σεβασμό, συμπόνια κλπ. Χρειάζεται μόνο παιδεία.


   Πρέπει να μπει ένα τέλος τις θρησκείες που κατασκεύασαν οι λαοπλάνοι για να ελέγχουν τις μάζες

   Διαγραφή
  2. Λίγο πριν πεθάνει ένας μεγαλόσχημος Έλληνας «ποιμενάρχης» είπε στον στενό συνεργάτη του, επίσης κληρικό: «Εγώ δεν είχα μυαλό για να σπουδάσω, δεν είχα γνωριμίες και χρήματα για επιχειρήσεις, μπήκα στην Εκκλησία και με τις ιστορίες του Χριστούλη, έζησα σαν πρίγκιπας...» (Χρ.Γιανναράς στην «Καθημερινή»).

   Διαγραφή
  3. Ο χριστιανισμός δεν είναι περιγραφή «πολιτισμού», η μετεξέλιξη της Ιουδαϊκής βλακείας είναι.

   Ο χριστιανισμός, απέκτησε δύναμη μέσα από τα λαϊκά στρώματα. Στους αδύναμους φτωχούς, τους δούλους, ένας άντρας και οι μαθητές του αργότερα, έταζε μια καλύτερη τύχη στους ουρανούς. Αυτοί που δεν είχαν πρόσβαση στον πλούτο, οι αδικημένοι, θα είχαν πρόσβαση στα πάντα μετά θάνατον. Η ιδέα ρίζωσε, δυνάμωσε. Και μέσα στους αιώνες, οι λιγότερο τυχεροί διατήρησαν αυτή την προσδοκία.

   Ένας από τους μεγαλύτερους κοινωνιολόγους και ψυχολόγους ο Gustave Le Bon το είπε περιεκτικά «Οι μάζες δε διψούν για αλήθεια. Όποιος μπορεί να τις προμηθεύσει με ψευδαισθήσεις, γίνεται εύκολα ο κυρίαρχος τους, όποιος προσπαθήσει να διαλύσει τις ψευδαισθήσεις τους, γίνεται εύκολα θύμα τους». Οι θρησκείες πουλάνε φτηνά την ενοχή, για να εισπράξουν ακριβά την λύτρωση. Δεν χρειάζεται η θρησκεία για να δώσεις αγάπη, σεβασμό, συμπόνια κλπ. Χρειάζεται μόνο παιδεία.
   Όταν παραδοσιακά μεταφέρεται από γενιά σε γενιά ως πατρικό και πατερικό δόγμα που κανείς δε τολμά να αμφισβητήσει, γιατί να μη διαρκέσει σε βάθος χρόνου;

   Διαγραφή
  4. Τελικα αυτος ο Γιαχβε των Εβραιων πρεπει να ειναι πολυ ισχυροτερος Θεος απο τον δικο μας τον Δια.
   Τζαμπα πηγαν τοσα γελαδια και τοσα κατσικοπροβατα στις θυσιες αφου δεν καταφερε να μας προστατεψει απο τον Γιαχβε και μας εστειλαν οι Εβραιοι για βρουβες και εγιναν αυτοι κοσμοκρατορες.
   Τερμα οι θυσιες και οι επικλησεις στον Δια. Θ' αρχισω τις επικλησεις στον Γιαχβε μπας και δω ασπρη μερα.

   Διαγραφή
 5. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΤΗΝ ΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΟ 12ΘΕΟ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ. ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΤΣΑΤΣΙΛΙΚΙ ΚΑΙ ΓΛΕΙΨΙΜΟ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΦΙΑΝΙΛΙΚΙ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΡΙΧΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΙΝΑ ΝΑ ΣΑΣ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ.


  Το πραγματικό τέλος της αρχαίας Ελλάδας


  Στην Πύλη του (Αυτοκράτορα) Αδριανού, καμάρι (;;;)της Αθήνας

  υπάρχουν δυο επιγραφές:

  ΑΙΔ' ΕIΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Η ΠΡΙΝ ΠΟΛΙΣ

  (Εδώ είναι η Αθήνα, που παλιά ήταν η πόλη του Θησέα).

  Και η άλλη:

  ΑΙΔE ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΧI ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΣ (αυτή είναι η πόλη του Αδριανού, και όχι του Θησέα)

  Επιμένετε πως το Βυζάντιο κατάστρεψε την Ελλάδα;

  Ή μήπως πιστεύετε πως οι Έλληνες που ανέχτηκαν αυτές τις επιγραφές

  άξιζαν τίποτα παραπάνω από την περιφρόνησή μας,

  ειδικά μάλιστα όταν παράλληλα βασάνιζαν και εκτελούσαν Χριστιανούς,

  όπως τον φιλόσοφο Αριστείδη επειδή

  έστειλε μια αναφορά υπέρ των Χριστιανών στον Αδριανό.

  Π. Εὔφημος κ̣αὶ Τ̣υλλία Σπ̣ένδου̣σα̣, οἱ ἱεραφόροι, καθιέρωσαν |

  τοὺς θεούς, οὓς ἡ θεὸς ἐκέλευσε·

  Σάραπιν, Εἶσιν, Ἄνουβιν, Ἁρφο|κράτην, Ὄσειριν, Ἆπιν, Ἥλιον ἐφ’ ἵππῳ

  καὶ ἱκέτην παρὰ τῶι ἵππῳ, Ἄρη, Διοσ|κόρους....κλπ

  Και οι ιερείς ακόμη είχαν Ρωμαϊκά ονόματα

  και καθιέρωναν ξένους θεούς...


  Το μόνο που μπόρεσε να ικανοποιήσει αυτό τον λαό που καυχώμεθα να θεωρούμε πρόγονό μας, ήταν η οριστική του απελευθέρωση από τον Μακεδονικό ζυγό από τους… Ρωμαίους, πάντα με τις ευλογίες του Μαντείου των Δελφών. Οι Δελφοί, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν έστω και έναν υποτυπώδη φιλελληνισμό. Συνεργάστηκαν με τους Ρωμαίους, που παρουσιάζονταν σαν εκδικητές της Τροίας και του θεού της, του Απόλλωνα.

  Οι Ρωμαίοι δήλωναν πως δεν κατάκτησαν την Ελλάδα, αλλά την βοήθησαν να απελευθερωθεί. Φυσικά οι ελευθερωτές μας δεν παρέλειψαν να λεηλατήσουν κατόπιν τους φιλικούς τους Δελφούς, αλλά και όλες τις μεγάλες πόλεις της πατρίδας μας, γιατί αυτή είναι η ανταμοιβή της προδοσίας και της βλακείας. Μετά από αυτές τις καταστροφές, η τιμή των δούλων έπεσε σε πρωτοφανή επίπεδα για την αρχαία ιστορία. Αυτό αποκαλείται Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, ένας πολιτισμός «που τον διδάσκουν δούλοι», όπως δήλωσε ο Ρωμαίος Γάιος Μάριος.. Έτσι κατέληξε η αρχαία Ελλάδα, που καταστράφηκε τάχα από τους… Χριστιανούς.  Ο Ρωμαίος ύπατος Φλαμινίνος, που παράσταινε τον ελευθερωτή μας, λατρεύτηκε σε κοινό ναό με τον «Δελφίνιο Απόλλωνα»,[1] το πατριωτάκι του από την Τροία. Σαν να λέμε σήμερα, δισυπόστατος ναός του Άη Γιώργη και του Τζωρτζ Μπους, βοήθειά μας. Η κατάληξη των… Σαλαμινομάχων!

  "Θα μιλήσουν οι πέτρες".

  Δεν κατάργησαν οι Χριστιανοί τα Ελληνικά ονόματα...

  Οι ίδιοι οι Ελληνες το έκαναν, από ραγιαδισμό.

  Ιδού ο τάφος του"Κορνήλιου", που ήταν Κορίνθιος,

  και νικητής σε ένα σωρό αγώνες...

  Για την εθελοντική αλλαγή των ονομάτων σε ρωμαϊκά,

  υπάρχουν και γραπτές μαρτυρίες....


  Αυτή η τεράστια Εθνική Ντροπή, φορτώνεται από τους θαυμαστές της αρχαιότητας στους… Χριστιανούς, που δεν υπήρχαν καν όταν οι Εθνάρχες μας καλούσαν τους Ρωμαίους να τους απελευθερώσουν από τους… Μακεδόνες. Εδώ γέλαγε η Υφήλιος, και ακόμα γελάει, βλέποντας στον κινηματογράφο πως οι Ρωμαίοι περίμεναν στην ουρά για να πηδήξουν την Ελληνίδα βασίλισσα της Αιγύπτου… (μιλάω για την Κλεοπάτρα, καθαρόαιμη απόγονο του στρατηγού του Μεγαλέξαντρου Πτολεμαίου, χωρίς μια σταγόνα Αιγυπτιακό αίμα)

  Έπρεπε να περάσουν πάνω από χίλια χρόνια για να τολμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά το εξευτελισμένο από εμάς τους ίδιους όνομά μας. Και να μην ξεχνάμε πως ήταν οι Βυζαντινοί που το ξανάφεραν στην επιφάνεια…

  https://sites.google.com/site/archaiaelladaealetheia/rome-troia/to-pragmatiko-telos-tes-archaias-elladas


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΤΕ ΟΤΙ ΑΦΗΣΑΝ ΟΡΘΙΟ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ!

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΨΑΤΕ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΙΤΙΜΗ ΓΝΩΣΗ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΣΦΑΞΑΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΙΣΑΤΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
  ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ...
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ??

  ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΟΛΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΤΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΤΖΕΣΟΥΑ ΑΠΟ ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
  ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ
  ΤΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ" ΒΥΖΑΝΤΙΟ
  ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ
  ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
  ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΤΗΝ Β.ΗΠΕΙΡΟ
  ΤΑ 2/3 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
  ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ Π@ΥΛ@!!

  ΓΙΑ 10Η ΦΟΡΑ
  ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ Π@Π@ΡΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ!!

  "ΑΥΡΙΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΛΜΑΜΕ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΟ
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ???"
  ΠΕΙΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΠΛΑ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ!!!

  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ

  Γ@ΜΩ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ
  ΣΤΑ Π@Π@ΡΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ
  ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
  ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑΛΑ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟΝ ΠΟΥΛΟ ΡΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΑΓΑΡΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΕΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ.
   ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΡΕ ΓΙΔΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΘΕΟΙ.
   ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΙ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΔΩΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΡΕ ΓΙΔΙ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

   ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Ο ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΞΕΡΟΣ. ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

   ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑ Ν' ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ.

   ΑΝ ΕΣΕΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΑΠΙΛΑ ΜΕ ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ.
   ΚΑΙ ΤΡΑΒΑ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΛΛΗΤΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΓΙΟ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΚΑΝΑ ΜΠΑΦΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΣΕΤΕ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙΣ.
   ΓΥΡΙΣΕ Ο ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΚΑΙ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.

   Παρέλαση gay pride στην Αθήνα 'Batala Atenas'
   https://www.youtube.com/watch?v=Gwwq60ZNekw

   ΒΛΕΠΩ ΗΡΘΕ ΚΑΙ Η ΣΟΥΗΔΕΖΑ ΠΟΡΝΗ ΜΕ ΤΑ ΖΟΥΜΙΑ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΠΑΡΤΟΥΖΕΣ.
   ΚΑΘΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΝΑ ΤΡΩΤΕ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΑΣ.

   Διαγραφή
  2. Ενδεικτικο παραλήρημα συφιλιδικού ιουδαιοχριστιανού, δεν
   μπορούν να αρθρώσουν λέξη αν δεν βρίσουν, η χυδαιολογία
   έχει γίνει η άμυνα τους για απόκρυψη της γύμνιας τους.

   Διαγραφή
 7. ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ ΣΤΕΡΓΙΟ....

  Εκείνο που ανησυχεί την εβραϊκή ηγεσία, σχετικά με τον Ιησού, είναι
  η ανακάλυψη μιας οργάνωσης πού 'χε περάσει απαρατήρητη ως την
  εμφάνιση του, γιατί μέχρι τότε τα μέλη της ζούσαν απομονωμένα
  στην έρημο, αποκομμένα από τη ζωή των πόλεων. Η οργάνωση αυτή
  ήταν ο Εσσαιισμός και οι οπαδοί της λέγονταν Εσσαίοι. Ο Ιησούς
  είναι ο πρώτος επίσημος εκπρόσωπος-προπαγανδιστής της
  οργάνωσης μέσα στις πόλεις της Γαλιλαίας. ο Εσσαισμός δεν ήταν
  άμεσα μαχητικός, όπως ο Ζηλωτισμός, τουλάχιστον ως την ώρα που
  χτυπήθηκε. Πρόκειται για μια οργάνωση που γεννήθηκε από την
  προδοσία των ίδιων τάξεων (Φαρισαίων και Σαδδουκαίων)59 πουτρέφει και το ταξικό μίσος των Ζηλωτών, αλλά που προηγείται κατά
  πολύ της εμφάνισής τους. Και ο διαφορετικός τρόπος που καλλιεργεί
  το μίσος αυτό κάνει την οργάνωση πολύ πιο επικίνδυνη. Οι Εσσαίοι
  οργανώνουν με τρομερό σύστημα την εκδίκηση τους και την απο-
  κατάσταση της ηθικής και θρησκευτικής τάξης στο Ισραήλ.
  Σήμερα, μετά την ανακάλυψη των παπύρων του Qumran, στις ακτές
  της Νεκρής θάλασσας, είναι βέβαιο - από νομίσματα που βρέθηκαν
  στις ανασκαφές - πως οι Εσσαίοι ζήσανε αποσυρμένοι στα
  μοναστήρια της ακτής από το τέλος του 2ου π.Χ. αιώνα ως το 68 της
  χρονολογίας μας οπότε οι εγκαταστάσεις τους καταστράφηκαν
  ολοκληρωτικά από τους Ρωμαίους, κατά την καταστολή της εβραϊκής
  επανάστασης. Οι πάπυροι που βρέθηκαν τυχαία σε μια σπηλιά, στα
  1947, από έναν Βεδουίνο, έλυσαν το μυστήριο των Εσσαίων
  Οι αρχές της οργάνωσης των Εσσαίων, με βάση πάντοτε τους
  παπύρους, καθορίζονται με πολλή συντομία στα εξής: Πρόκειται για
  μια «Κοινότητα», τη μοναδική κληρονόμο των θείων εντολών, με
  την οποία ο θεός έκλεισε μια καινούρια Συμμαχία, οριστική, αιώνια.
  Οι Εσσαίοι θεωρούνται «οι άνθρωποι του Συμβουλίου του Θεού».60
  Και προκειμένου να εξασφαλίσει (Ο Θεός) τη διάσωση των εκλεκτών,
  «των Υιών του Φωτός», τους συγκέντρωσε στο «Τάγμα», σ' έναν«Οίκο Αγιοσύνης» η «Τάγμα των φτωχών» η «Οίκο της Αλήθειας»
  που έγινε ο «θεματοφύλακας των Μυστηρίων Του».61 Τα μέλη της
  οργάνωσης χωρίζονται σε Νεοφώτιστους, Μετανοούντες, Φτωχούς,
  Δικαίους, Άγιους, αλλά όλοι αποτελούν τους Εκλεκτούς του Θεού.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο Ιώσηπος γράφει σχετικά: «Δεν μπορεί παρά να θαυμάσει κανείς
  την εφαρμογή της δικαιοσύνης ανάμεσα τους, που όμοια της δεν
  υπήρξε ποτέ ούτε σε Έλληνα ούτε σε βάρβαρο, έστω και για
  ελάχιστο χρονικό διάστημα, και που σ' αυτούς εφαρμόζεται
  αναλλοίωτη από την πρώτη στιγμή ως τη διάλυση τους. Έχουν τα
  αγαθά τους από κοινού και ο πλούσιος δεν έχει καθόλου διαφορετική
  μεταχείριση από τον πάμφτωχο». Δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε
  τον Πυθαγόρα που γι' αυτόν «ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός» και
  ήθελε «κοινά τα των φίλων», όπως τον «Κήπο» του Επίκουρου που
  θεωρήθηκε ιδανικό κοινόβιο, και την αρχή «ν' αγαπούν τους φίλους
  όχι λιγότερο από τον εαυτό τους», καθώς και τη βασική βιοθεωρία
  του, του «λάθε βιώσας».

  Η επανίδρυση Σχολών νεοπυθαγορισμού στην Αλεξάνδρεια τον
  πρώτο αιώνα, πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού, συμπίπτει με
  την οργάνωση των εσσαιικών κοινοβίων. (Ο Πλάτωνας άλλωστε δεν
  άφησε ποτέ τον Πυθαγόρα να πεθάνει ολότελα). Οι θεσμοί που
  διέπουν τις δυο Σχολές (αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι)
  είναι ίδιοι σχεδόν, κυρίως όμως επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς:
  θρησκευτικούς, ηθικούς, πολιτικούς. Η ηθική έχει θρησκευτικό
  χαρακτήρα στους Νεοπυθαγόρειους κι αποχτά μεγάλη σημασία για
  την πραχτική ζωή, δεν αναπτύσσεται όμως επιστημονικά, παρά το
  υψηλό πνευματικό τους επίπεδο, γνώρισμα που δε διαθέτουν οι
  Εσσαίοι. Κατά τα άλλα, οι ομοιότητες είναι απόλυτες: ασκητισμός,
  αμείλικτη πειθαρχία, λιτότητα, ασυζήτητη υποταγή στην ιεραρχία,
  σκληραγωγία, εγκράτεια, εργατικότητα, μυστικισμός και, τέλος,
  αμείλικτη τιμωρία των ανάξιων με ατιμωτική αποβολή.
  Τέσσερα είναι τα κραυγαλέα αντιιουδαϊκά πιστεύω της Κοινότητας.
  Πρώτο: ο «χρυσός κανόνας» της αδελφικής αγάπης, που βρίσκουμε
  πιστά αντιγραμμένο από τα κείμενα του Ντοκουμέντου της Δαμασκού
  (ό.π., σελ. 42):
  Ναι, θα μάθουν...
  ν' αγαπά ο καθένας τον αδελφό του ως τον εαυτό του, ν' απλώνουν
  το χέρι στον άπορο, τον φτωχό, τον ξένο, κι ο καθένας να επιδιώκει
  το καλό του άλλου.67
  Δεύτερο: Απαγορεύεται ο όρκος. Δείγμα συνείδησης και υψηλού
  ήθους.6
  Τρίτο: Απαγορεύεται η θυσία ζώων. Οι Εσσαίοι βρίσκονται σε πλήρη
  διάσταση με το Ναό της Ιερουσαλήμ και τους «εκμεταλλευτές»
  Φαρισαίους-Σαδδουκαίους.
  Τέλος, οι Εσσαίοι θεωρούνται «μανιακοί της καθαριότητας». Στις
  ανασκαφές του Qumran βρέθηκαν, γράφει ο Danielou, «πισίνες».
  Σύμφωνα με τα ιουδαϊκά ήθη το πλύσιμο θεωρείται αμαρτία γιατί
  είναι έθιμο των ειδωλολατρών (Α' Μακκαβ., 14), αντίληψη που
  πήραν οι χριστιανοί στις αποσκευές τους και τη φυλάνε ακόμη.
  Καθιερώνοντας οι Εσσαίοι τα καθαρτήρια λουτρά (βάφτιση)
  διαιωνίζουν το πιο αρχαίο ειδωλολατρικό έθιμο, επιδιώκοντας να
  εκπολιτίσουν το λαό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κι όμως στον Ιουδαϊκό Πόλεμο72 ο Ιώσηπος βεβαιώνει: «Χα-
  μογελαστοί μέσ' τους πόνους τους και κοροϊδεύοντας αυτούς που
  τους υποβάλλουν σε μαρτύρια παρέδιδαν την ψυχή τους
  καλοπροαίρετα, σίγουροι πως θα την ξανάβρισκαν πάλι...».73 Σί-
  γουροι πως «οι αθάνατες ψυχές τους προερχόμενες από ένα
  λεπτεπίλεπτο αιθέρα, εκτινάχτηκαν στο κορμί που τους χρησιμεύει
  σα φυλακή... και ότι, όταν θα λευτερωθούν από τα δεσμά της
  σάρκας, απελεύθερες μιας μακριάς σκλαβιάς, θά 'χουν τη χαρά ν'
  ανυψωθούν στον ουράνιο κόσμο. Σε απόλυτη συμφωνία με τους
  γιους των Ε λ λ ή ν ω ν* δηλώνουν πως για τις καλές ψυχές έχει
  εξασφαλιστεί η διαμονή τους κάπου πέρα από τον Ωκεανό..., ενώ οι
  κακές ψυχές προορίζονται για μια σκοτεινή κοιλάδα... Είναι νομίζω η
  ίδια η σκέψη που οι Έλληνες έκαναν για τους γενναίους τους
  «ήρωες" και "ημίθεους" τοποθετώντας τους στη Νήσο των Μακάρων,
  ενώ για τους κακούς ήταν ο Άδης και όπου, κατά τη μυθολογία τους,
  μερικά πρόσωπα βασανίζονται ακόμη, όπως οι Σίσυφοι, οι Τάνταλοι,
  οι Ιξίωνες. Μια τέτοια πίστη προϋποθέτει, καταρχήν ότι οι ψυχές
  είναι αιώνιες... Τέτοιες είναι λοιπόν οι θρησκευτικές διδασκαλίες των
  Εσσαίων ως προς την ψυχή...».
  Ένας άλλος, ο Ιππόλυτος Ρώμης, επίσκοπος άγνωστου επισκοπής,
  αλλά τιτλοφορημένος φαίνεται μετά θάνατο, μια και «χτύπησε» τους
  Έλληνες, έζησε στις αρχές του 3ου αιώνα. Αυτός, λέει, έχαιρε
  «μεγάλης εκτιμήσεως διά την σοφίαν του» και έγραψε τα
  Φιλοσοφούμενα ή αναίρεσις πάσης αιρέσεως. Και να γιατί έχαιρε
  μεγάλου σεβασμού:
  «Το δόγμα της ανάστασης είναι σ' αυτούς (τους Εσσαίους) πολύ
  διαδεδομένο.74 Ισχυρίζονται ότι η σάρκα θα αναστηθεί και θα γίνει
  αθάνατη. Αυτή αφού χωρίστηκε από το σώμα, θ' αναπαυτεί ως την
  Κρίση σ' ένα ευχάριστο και φωτεινό χώρο: πρόκειται για τον τόπο
  που οι Έλληνες, που είχαν ακούσει να μιλούν γι' αυτόν, ονόμασαν
  Νήσους των Μακάρων. Αλλά υπάρχουν κι άλλες δοξασίες των
  Εσσαίων που οι Έλληνες σφετερίστηκαν για να φτιάξουν τις δικές
  τους δοξασίες».
  Αυτά και άλλα παρόμοια τα χρησιμοποιούν ακόμα σήμερα οι Γάλλοι
  καθολικοί σαν επιχειρήματα προκειμένου ν' αναιρέσουν ότι οι Εσσαίοι
  και η αίρεσή τους είχαν επηρεαστεί από το ελληνικό πνεύμα. Απλά,
  το κίνημα τους αναφέρεται σαν αναρχικό.
  Φυσικό είναι ν' αναρωτηθούμε ύστερα από όλα αυτά γιατί όλοι αυτοί
  οι θεολόγοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, θρησκειολόγοι, κόπτονται ν'
  αποδείξουν:
  α) ότι ο εσσαιισμός δεν αντλεί από ελληνικές πηγές, αλλά είναι
  καθαρά εβραϊκή επινόηση, και
  β) ότι ο Ιησούς δεν ήταν Εσσαίος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ποια είναι η απάντηση; Νομίζω πως είναι η ακόλουθη: Αν αφήσουν
  συνδεδεμένους τους Εσσαίους με τους Ζηλωτές (όπως φαίνεται από
  κάποιες νύξεις που υποχρεωτικά κάνει ο Danielou, ότι κάτι τέτοιο
  προκύπτει από τους πάπυρους - φοβάται λίγο και την κρίση της
  ιστορίας), το εσσαιικό κίνημα ταυτίζεται με το πολιτικό-ταξικό κίνημα
  των Ζηλωτών. Στρέφεται δηλαδή κατά της κρατούσας άρχουσας
  τάξης του Ισραήλ, τους Φαρισαίους κτλ, και παίρνει τέτοιες
  διαστάσεις ώστε να προκαλέσει την επέμβαση των Ρωμαίων και την
  ισοπέδωση της Ιερουσαλήμ. Αλλά, ακόμη κι αν δεν μας αποκάλυπταν
  τη σχέση Εσσαίων και Ζηλωτών, η καταστροφή του κοινοβίου του
  Qumran από τα ρωμαϊκά στρατεύματα αποτελεί αδιάσειστη μαρτυρία
  για τη συνεργασία των δύο. Τότε, αυτόματα: Τα ευαγγέλια που
  γράφτηκαν στο τέλος του 1ου αιώνα είναι μια μεγάλη μπλόφα
  άσχετα με την Ιστορία.75
  α) Γιατί δεν αναφέρουν τίποτα σχετικό με το κοσμοϊστορικό για τους
  Εβραίους κίνημα που βρίσκεται σε έξαρση, κατά την περίοδο δράσης
  του Ιησού, και
  β) διότι εμφανίζουν το χριστιανισμό σαν σωτήριο θρησκευτικό
  κίνημα που στοχεύει να σώσει την ανθρωπότητα από την ειδω-
  λολατρία, παραποιώντας την πραγματικότητα, ενώ η εβραϊκή ε-
  πανάσταση χτυπιέται γιατί Εσσαίοι και Ζηλωτές (που δεν ανα-
  φέρονται ποτέ) επηρεασμένοι από ελληνικές-ειδωλολατρικές ιδέες,
  αγωνίζονται για την κάθαρση, του γεωγραφικού τους χώρου από
  ντόπιους και κατακτητές.
  Παράλληλα, πάλι από τους πάπυρους, προκύπτει ότι ο Ιησούς ήταν
  Εσσαίο. Οπότε δε δικάστηκε, ούτε εκτελέστηκε σαν απεσταλμένος
  του θεού, αλλά σαν απεσταλμένος των Εσσαίων. Τον σταυρώνουν
  λοιπόν σαν αναρχικό και αντικαθεστωτικό, όπως χιλιάδες άλλους
  πατριώτες του. Και τότε;
  Ο Παύλος, η λυσσαλέα πολεμική του κατά των ειδωλολατρών
  Ελλήνων, εν ονόματι του υιού του θεού, ολόκληρο δηλαδή το
  παυλικό οικοδόμημα, το τόσο προσφιλές, αλλά και εξυπηρετικό για
  τη Δύση, καταρρέει. Η Ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί, καθαρμένη
  από την παυλιανή παραχάραξη.76 Και κυρίως ν' αποδοθούν στα
  μυριάδες εγκλήματα οι πραγματικοί σκοποί που προκάλεσαν τον
  αφανισμό του πολιτισμού και το θάνατο αμέτρητων, εκατομμυρίων
  αθώων__
  Και καλά να πλαστογραφούν την υπόσταση του Ιησού. Οι Εσσαίοι
  όμως; Πως γλιτώνουν απ’ αυτούς; Γιατί ένα από τα αξεπέραστα
  προβλήματα των Γραφών και των μελετητών, καθολικών θεολόγων
  και θρησκειολόγων, είναι το ερώτημα που υποχρεώνονται να
  αντιμετωπίσουν:
  Γιατί οι Εσσαίοι δεν αναφέρονται ΠΟΤΕ μέσα στα ευαγγέλια;
  Μεταφράζω κατά λέξη τη θλιβερή εξήγηση του Danielou, αν αυτή
  μπορεί να θεωρηθεί εξήγηση:
  «Οι Εσσαίοι δεν επονομάζονται ποτέ μέσα στα Ευαγγέλια και η αιτία
  γι' αυτό φαίνεται να είναι ότι, για τον Χριστό, αυτοί αντιστοιχούν
  στους "αληθινούς Ισραηλίτες", στους "Φτωχούς του Ισραήλ"» (ο.π.,
  σελ. 23).
  Μα αφού τα ευαγγέλια δεν τά 'γράψε ο Χριστός, αλλά οι
  ευαγγελιστές, γιατί δεν μας αναφέρουν τουλάχιστον το ότι ο Ιησούς
  ήταν ιδιαίτερα άψογο άτομο, μια και ανήκε στους «αληθινούς
  Ισραηλίτες», δηλαδή τους Εσσαίους.77

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Στη σελίδα 17 του ίδιου βιβλίου υποχρεώνεται ν' αντιμετωπίσει το
  ίδιο ακριβώς ερώτημα και ως προς τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, οπότε
  πλέον ομολογεί ότι είναι Εσσαίος. Και λέει:
  «...από την άλλη, ο Ιωάννης εκφράζεται αυστηρότατα κατά των
  Φαρισαίων και Σαδδουκαίων και αυτό μας βάζει αντιμέτωπους μ' ένα
  από τα μεγάλα αινίγματα που προκύπτουν από τις ανακαλύψεις του
  Qumran. Ο Φίλων και ο Ιώσηπος αναφέρουν πάντα τρεις μεγάλες
  αιρέσεις εβραϊκές: τους Φαρισαίους, τους Σαδδουκαίους και τους Εσ-
  σαίους. Κι όμως, πουθενά στο ευαγγέλιο δεν αναφέρονται οι Εσσαίοι.
  Φαίνεται ότι πρέπει ν' αναζητήσουμε τη λύση στο γεγονός ότι ο
  Ιωάννης δεν ονομάζει παρά τις αιρέσεις που είναι αντίθετές του. Αν
  δεν ονομάζει τους Εσσαίους αυτό συμβαίνει γιατί, τουλάχιστον ως
  ένα σημείο, ταυτίζεται μαζί τους. Νέο επιχείρημα για ν'
  αποκαταστήσουμε τους δεσμούς που τον συνδέουν μαζί τους».
  Αυτό κι αν είναι επιχείρημα! Οι τόσο αθώοι καθολικοί παπάδες
  θέλουν και καλά να μας πείσουν ότι δε διανοήθηκαν ούτε στιγμή πως
  έτσι κι εμφανίζονταν στο προσκήνιο οι Εσσαίοι, το παραμύθι του
  «υιού του θεού» γίνεται σκόνη. Η πιστότητα εξάλλου των
  ευαγγελίων είναι τόσο αναμφισβήτητη, ώστε να θεωρούμε φυσικό
  πως οι συγγραφείς τους δεν αναφέρουν τους Εσσαίους μια και ούτε
  ο Βαπτιστής δεν τους αναφέρει, ξορκισμένοι νά 'ναι. Και μένουμε με
  το μυστήριο: Γιατί αυτός ο αθώος ασκητής θεωρήθηκε τόσο
  επικίνδυνος, ώστε να σερβίρουν το κεφάλι του στο πιάτο;
  Πάλι τις πληροφορίες του Danielou θα χρησιμοποιήσουμε, όπως
  προκύπτουν από τις έρευνες του στα εσσαιικά κείμενα.
  Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, θα μας δηλώσει, ήταν ήδη γνωστός με το
  όνομα «Ο Εσσαίος». Η όχθη όπου βαφτίζει (κατά συνέπεια μυεί στον
  Εσσαιισμό) γειτονεύει γεωγραφικά με το Qumran (σελ. 13).
  Η Έρημος στην οποία λέγεται ότι οδηγήθηκε ο Ιησούς για να
  υποβληθεί στον πειρασμό, είναι γεωγραφικό τοπωνύμιο της εποχής
  και αναλογεί στην τοποθεσία που βρίσκεται το Κοινόβιο, όπου
  φαίνεται ότι αποσύρθηκε ο Ιησούς.78
  Ο Ιωάννης, ο αγαπημένος του μαθητής, ήταν Εσσαίος πριν να γίνει
  μαθητής του Βαπτιστή, απ’ όπου τον απέσπασε ο Ιησούς. Οι
  υπόλοιποι «απόστολοι» στρατολογήθηκαν κυρίως από τις κατώτερες
  τάξεις της Γαλιλαίας και ήταν Ζηλωτές. Ανάμεσα τους υπάρχει ένας,
  ο Σίμων ο Ζηλωτής. (Κατά Λουκά, στ', 15). Ιούδας Ισκαριώτης
  σημαίνει Ιούδας ο τρομοκράτης, ο αντάρτης (σελ. 87).
  Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, που γράφεται από τον Ιωάννη, όπως και
  το Κατά Ιωάννην, εκφράζουν πιστά την ιδεολογία των παπύρων
  (σελ. 96-97).
  Οι μαθητές του Βαπτιστή, που ακολουθούν μετά τον Ιησού,
  αποτελούν έναν ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στους ανθρώπους του
  Qumran και τους μαθητές του Ιησού (σελ. 23).
  Οι Δώδεκα Απόστολοι είναι πιστό αντίγραφο του «Συμβουλίου του
  Θεού» της Εσσαιικής Κοινότητας. Οι τρεις ιερείς, όπως οι επικεφαλής
  του Εσσαιικού Συμβουλίου, γίνονται η προνομιούχος ομάδα του
  Ιησού, από τους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη.
  Απαγορεύει ο Ιησούς τον όρκο (Ματθαίος, 35-7), τον απαγορεύουν
  οι Εσσαίοι (σελ. 30).
  Πολεμούν οι Εσσαίοι το Ναό, όπως εκπροσωπείται από τους
  Σαδδουκαίους και Φαρισαίους, όπως κάνουν ο Ιωάννης και ο
  Ιησούς79 που τους επιτίθενται προκλητικά (σελ. 30).
  Αποδεικνύεται, τέλος, το τεράστιας σημασίας γεγονός, κατά τον
  Danielou, ότι ο Ιησούς κάνει το Μυστικό Δείπνο το βράδυ της Τρίτης,
  γιατί γιορτάζει το Πάσχα σύμφωνα με το Κουμρανικό ημερολόγιο,
  που το Πάσχα του πέφτει πάντα Τετάρτη.
  Η πρώτη εμφάνιση του ενήλικου Ιησού στον κόσμο γίνεται με τη
  βάφτιση - την καθιερωμένη καθημερινή εσσαιική τελετουργία.
  Η καθιέρωση να φορούν λευκή πουκαμίσα οι βαφτιζόμενοι τότε, και
  οι χριστιανοί μετά, αποτελεί μια συνέχεια του λευκού ρούχου που
  φορούσαν οι μυημένοι στο Κοινόβιο (σελ. 39).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η καθιέρωση της προσευχής προς την ανατολή του ήλιου ξεκινάει
  από τους Εσσαίους, τελείως αντίθετα με τις κατηγορηματικές εντολές
  των προφητών (Ιεζεκιήλ, 8, 16) πως κάθε προσευχόμενος πρέπει να
  κοιτάει προς την Ιερουσαλήμ. Το εσσαιικό έθιμο της προς ανατολάς
  προσευχής έχει προέλευση ελληνική η ανατολική (σελ. 39).
  Η μορφή του Μυστικού Δείπνου είναι πιστό αντίγραφο των γευμάτων
  στο Qumran80 (σελ. 25).
  «Η απάρνηση των αγαθών» των Εσσαίων και το «ο έχων δυο
  χιτώνας» του Ιησού, καθώς και η πρωτοφανέρωτη εντολή «αγάπα
  τον πλησίον σου ως σε αυτόν», αποτελούν τη βάση της εσσαιικής
  διδασκαλίας και του κηρύγματος του Ιησού.
  Ποιό είναι το συμπέρασμα του Danielou που μας προσφέρει όλα αυτά
  τα καταφατικά, ως προς τη σχέση Εσσαίων - Ιησού, επιχειρήματα,
  σύμφωνα με τους πάπυρους: Ότι ο Ιησούς δεν είναι Εσσαίος. Και να
  πως το δικαιολογεί:
  Αντίθετα, ο Χριστός ο ίδιος είναι ξένος ως προς τον εσσαιικό κόσμο.
  Είναι ξένος από το ίδιο του το περιβάλλον, που είναι η Γαλιλαία, και
  από τον δαυιδικό μεσσιανισμό· Είναι ξένος ακόμη περισσότερο
  εξαιτίας της θεωρίας του και των πράξεων του, που είναι εκ
  διαμέτρου αντίθετες με την εσσαιική θεωρία και τη ζωή του
  Δάσκαλου της Δικαιοσύνης.81 Τα μόνα σημεία επαφής αφορούν σε
  πρακτικές εφαρμογές, στο ημερολόγιο, στη δομή της κοινότητας,
  που ο Χριστός και οι Απόστολοι φαίνονται να εμπνέονται, απ’ όσα
  έβλεπαν στις πλέον ευλαβείς κοινότητες της εποχής τους» (σελ.
  120).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. «Ο Ιησούς είναι ο εφευρέτης του Χριστιανισμού και η Εκκλησία είναι
  ο φύλακας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του κοπυράιτ του»
  (ο.π., σελ. 123).
  Αν λοιπόν ο Ιησούς δεν ήταν Εσσαίος ούτε και απεσταλμένος από το
  Qumran, χρίστηκε μόνος του Μεσσίας και Σωτήρας. Μα τότε δε θα το
  σταυρώνανε, ένα βλαμμένο ανθρωπάκι. Θα το κλείνανε σε
  φρενοκομείο.
  Με τη σωτηρολογία, την αρρώστια της εποχής, όπως τη βαφτίζει ο
  Guignebert, δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο ή απροσδόκητο να «βγει
  κάποιος στο κλαρί», πιστεύοντας πως θ' αναδειχτεί σε εθνικό ήρωα,
  δηλαδή Μεσσία. Αλλά προσοχή, αυτός ο φιλόδοξος η μυστικιστής
  έπρεπε να δράσει στις καθημερινές οδομαχίες, στους πυρπολισμούς,
  στις δολοφονίες προσωπικοτήτων, μαζί με τους Ζηλωτές ή
  τρομοκράτες ή νεωτεριστές. Και νά 'ναι ο τολμηρότερος, ο πιο
  αδίστακτος, για να του αναγνωρίσουν οι άλλοι την υπεροχή, που
  φέρνει στην ηγεσία.
  Να κατατάξουμε τον Ιησού σ' αυτούς; Κατά την άποψη μου,
  αποκλείεται. Μπορεί να πιστεύει στη βίαιη κατάργηση του κράτους
  της αδικίας και να προλέγει ό,τι θα συμβεί. Αλλά ο ρόλος του Ιησού
  είναι πολύ δυσκολότερος. Είναι αυτός του ηθικού και πνευματικού
  μεταρρυθμιστή, με σκοπό την ηθική βελτίωση και θρησκευτική
  αναγέννηση του λαού, αλλά και τη διαφώτιση του. Ο Ιησούς είναι
  ένα όργανο κάποιου πολιτικού σχεδίου. Αυτό διαπιστώνεται από τις
  αμφιβολίες των δικών του - των μαθητών του - που δείχνουν πως
  101
  δεν αναγνωρίζουν στον Ιησού τον Μεσσία των δικών τους
  αντιλήψεων.
  Ο Ιησούς είχε μια άλλη παιδεία. Που την απόχτησε όμως; Αν
  απαντήσουμε σ' αυτό, λύνεται αυτόματα και το μυστήριο της
  εξαφάνισης του Ιησού, από τα δώδεκα του χρόνια, όταν, κατά τους
  συνοπτικούς, τον βρίσκουν οι γονείς του μέσα στο ναό, ως τα
  τριάντα του περίπου, οπότε ο Βαπτιστής αναγγέλλει τον ερχομό του
  και λίγο μετά εμφανίζεται στο προσκήνιο και ο ίδιος.
  Μια πληροφορία του Ιώσηπου82 μας ανοίγει τις πόρτες για να
  κοιτάξουμε βαθύτερα στο παρελθόν: «Οι Εσσαίοι υιοθετούν παιδιά
  άλλων, από τρυφερή ηλικία, για να τα διδάξουν. Τα θεωρούν
  συγγενείς τους και τα διαπλάθουν σύμφωνα με τις αντιλήψεις
  τους».83
  Θά 'πρεπε ίσως ν' αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που δημιουργούσε
  στη Μαρία και τον Ιωσήφ το στίγμα του νόθου γιού; Και ότι θα τους
  δόθηκε μια ευτυχισμένη διέξοδος, αν στο ναό όπου τον βρήκαν, τους
  έγινε η πρόταση να τον παραδώσουν στο Qumran, όπου θα
  μεγαλώσει σαν άνθρωπος του θεού;
  Ο Danielou μας υποβοηθεί σ' αυτό το συμπέρασμα, μιλώντας για την
  περιοχή του «Πειρασμού», όπου δικαιολογούν ότι αποτραβήχτηκε ο
  Ιησούς.
  «...το πράγμα είναι προφανές αν σκεφτούμε κατ' αρχήν τις επαφές
  του Χριστού με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, από τη βάπτιση του κι
  έπειτα. Άλλο ένα επεισόδιο αποκτά εδώ τη σημασία του, αυτό του
  Πειρασμού... οπότε διαπιστώνουμε ότι η Έρημος, χωρίς άλλες
  υποδείξεις, εμφανίζεται στο περιβάλλον που μας ενδιαφέρει, να
  επισημαίνει τη μοναξιά των Εσσαίων. Αλλά και ο παραδοσιακός τόπος
  του Πειρασμού βρίσκεται επίσης στην ίδια απόκρημνη όχθη, όπου
  βρέθηκαν τα χειρόγραφα, λίγο βορειότερα, του Qumran.__
  Η
  παραμονή του Χριστού στην Έρημο φαίνεται λοιπόν μια αποχώρηση
  σ' ένα κέντρο προσευχής» (ο.π., σελ. 25, έκδ. 1957).
  Και σε κάποια άλλη στιγμή, από τις πολλές που ο Ιησούς απειλείται
  να λιθοβοληθεί ή να συλληφθεί, αναφέρει μόνο ο Ιωάννης:
  «Επιδίωξαν λοιπόν πάλι να τον πιάσουν και ξέφυγε από τα χέρια
  τους. Και έφυγε πάλι πέρα από τον Ιορδάνη, εκεί που πρώτα βάφτιζε
  ο Ιωάννης, και έμεινε εκεί» (Γ, 30-40).
  Σε μια δύσκολη ώρα λοιπόν, ο Ιησούς καταφεύγει εκεί. Αυτό, το
  Qumran, θεωρεί σπίτι του και οικογένεια του. Και εκεί φαίνεται να
  κρύβεται στον κίνδυνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διάβασα περιληπτικά τα σχόλια σου, αλλά έχω μια βασική
   διαφοροποίηση στα πιστευω σου, αν είναι πιστευω σου.
   Ο χριστός δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, παρά μία
   προφητεία που έπρεπε να επαλειφθεί.

   Όταν οι συγκυρίες της εποχής με το δυνάμωμα το εσσαίων ήταν βολικές
   και εφόσον διείσδυσαν στο Ρωμαϊκό κράτος κατάφεραν με σατανικούς τρόπους
   να επικρατήσουν και αφού μας διέλυσαν σαν Ελλάδα, σήμερα τους προσκυνάμε!

   Η καλύτερα καταγεγραμμένη εποχή είναι ακριβώς η εποχή που υποτίθεται γεννήθηκε
   ο χριστός, αλλα, κανείς ιστορικός δεν αναφέρει τίποτα για την γέννηση ή την ζωή του!

   Ότι ξέρουμε για τον χριστιανισμό, είναι ιστοριούλες γραμμένες και ραμμένες από
   τους ελληνομαθείς σιωνιστές ευαγγελιστές εκατοντάδες χρόνια αργότερα, ΌΛΑ μα
   ΟΛΆ είναι ένα ψέμα, δανισμένες δοξασίες άλλων θρησκειών για να φτιάξουν
   αυτό το ιουδαϊκό τερατούργημα.

   Διαγραφή
 14. Ενα περιεργο πραγμα ρε παιδιμου με τον ζαγκλαρα. Αυτος δεν ηξερε να γραφειΕΛΛΗΝΙΚΑ πριν καναδυο χρονια ολο καβαλα στο VOLVO ητανε εκει επανω στην Συκια της χαλκιδικης το μονο που ηξερε και ησχολειτο ηταν να βριζει χυδαια την Μητερα ολων μας Την Παναγια Θεοτοκο και να ως εκ θαυματος βρεθηκε λες και εγινε θαυμα κατοχος (εκτος του VOLVO) και της ελληνικης γλωσσης και ειδικος αναλυτης γενικα επι παντος επιστητου αλλα εις τα περι χριστιανικης θρησκεις ειναι εξοχως κατηρτησμενος και διαθετει γνωσεις λιαν επαρκεις μεχρι και μητροπολιτης μπορει να γινει. Βεβαια μεσα σε αυτην την πληθωραν των γνωσεων του διαθετει ακομα και δυνατοτητεσ να π.χ τσαλακωιηκε το ''καυλι σου?'' ο Ζαγκλαρας μπορει να σου το ξετσαλακωσει μιλαμε για τερας μορφωσεως......βλεπεις ρε μουνοπανο διαχειοριστη γιατι διαχειροιστης του ξκυπνηστε ρε εισαι βλεπεις οτι σε γραφει το 99% των αναγνωστων στα πλιαρχιδα του βλεπεις οτι μονο για σκορδοστουμπια εισαι και πια εβγαλε το κωλο της γυμνο στην τηλεοραση εισαι και για να σωθεις ριχνεις τα δυχτια σου στο θεμα της χριστοιανοσυνης και μαζι με μια μικρη ομαδα οπως ο γνωστοσ πρακτορας των γιαχωβαδων επανω επανω ριχνεσται με τα μουτρα πως να αμφισβηυησετε να κοροιδεψετε να βρισετε την χριστιανωσυνη που ειμαστε και η πελιοψηφια στην ελλαδα και ολοι οι Ελληνες σας εχουν γραμμενουσ ολους εσασ μιλαμε για 4-5 μαλακες βεβαια πρακτοτρες ειστε οχι παραπανω ενταξει? και ανακυκλωνεσται εδω μεσα για να κραητηθει το μπουρδελο που λεγεται ξ/ρε!!
  για τα σκατα εισαι διαχειριστη δασκαλε και κυρ φιλιππα και οτι αλλη μαλακια σε αποκαλουν. για μπατσες γαμησι και ξεκωλιασμα στον ανηφορο εισαι. πανε τα φραγκα που αρπαζες απο τον γυφτο διδοντασ του βημα επι 5 σχεδον χρονια και εξαπατουσε αγραμματους χωρικους με ορκομοσιες και θεταρινισμους με τον ζευ και τον αηρ...τωρα κοπηκανε αυτα επεσε πεινα αντε να κανουμε αλλπο ενα συμβολαιο με τους υβριστες αρνητες της Χριστιανοσυνης και σωθεις και δωστου καργα αντισημιτησμο εδω ο πουστογερος πατερακησ ο γνωστος τσαπελοφαγοσ ηθελε να καψει τους εβραιους με βενζινη καθημερινα το εγραφε και 2 και 7 και 14 φορες σε καθιε αναρτηση και εσυ του εδινες ελευθερα βημα για αυτην του την πραξη. τι νομιζεις οπτι στην δικη της συμμοριας του γυφτου εσυ θα μεινεισ απ'εξω? οταν θα σε ρωτησει ο προεδρος του διακστηριου αυτο το πραγμα που ηθελε να καψει τους εβραιους γιατι το επιτρεπατε εσεισ? ειχατε κανενα οικονομικο ωφελοσ για ποιο λογο το επιτρεπατε? εσυ τι θα πεις? ειναι δημοκρατικο το βημα που παρειχεις σε ενα γυγφτο εγκλειστο ηδη στον κορυδαλλο και αλωνιζε εδω μεσα ελευθερα? ΘΑ ΣΕ ΗΓΑΜΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΛΑΚΑ ΘΑ ΦΑΣ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΖΟΥΣΕ ΡΕ ΜΟΥΝΙ 5 ΣΧΕΔΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΕ ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΕΙ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΟΙΑ ΣΟΥ ΜΑΛΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΟΥΤΣΑΣ ΠΟΥ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΘΑ ΦΑΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι αλήθεια ότι τα 5-6 χρόνια που σχολιάζω, έχω καλυτερέψει παρά πολύ τα
   Ελληνικά μου, και ειδικά τον γραφτό λόγω, στο βερμπαλ δεν είμαι τόσο καλός!

   Γνώμη είχα και έχω για τα περισότερα θέματα, αλλά οι θέσεις μου, κοινωνικές,
   πολιτικές, θρησκευτικές, πρωτίστως είναι χτισμένες σε βάσεις γνώσεων, ήθους και αρχών.

   Βρίζω? Ναι, και το απολαμβάνω, αλλά πάντα σαν απάντηση
   σε ύβρεις κατά των Ολυμπίων Θεών.

   Τέλος, επιδή βλέπω από τους καθυστερημένους του σάιτ την λύσσα σας στο πρόσωπο μου, καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι στον σωστό δρόμο, εδώ θα είμαι να σας μαμώ ώσπου να βγάλει
   ο πάτος σας γιαούρτι, ή να γίνεται άνθρωποι πράγμα το οποίο αμφιβάλω σφόδρα!

   Διαγραφή
  2. Ναι, τα βελτίωσα παρά πολύ, στην αρχή έγραφα με greeklish.
   Μπροστά μου είσαι κατσαρίδα και με κατσαρίδες δεν κάνω διάλογο.

   Διαγραφή
  3. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ "ΣΩΡΡΑΣ"
   ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ, ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΟΜΑΣΤΕ, ΘΥΜΟΝΟΥΜΕ, ΚΛΑΙΜΕ, ΓΕΛΑΜΕ, ΒΟΗΘΑΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ "ΒΡΙΣΟΥΜΕ" ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΑΣ.
   ΒΑΛΕ ΚΙ' ΕΣΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΤΗΝ "ΘΕΣΗ" ΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ..."ΕΥΓΕΝΙΚΑ" ΘΑ ΤΟΥΣ ... ΑΠΑΝΤΟΥΣΕΣ.
   ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ "ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ" ΚΑΝΕΝΑΝ, ΘΕΛΩ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΔΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ..."ΓΝΩΣΗ" ΚΑΙ ΟΧΙ..."ΠΙΣΤΗ"...
   ΒΓΗΚΕ ΑΠ' ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ.
   ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙ "ΧΥΔΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟ" ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ "ΣΩΡΡΑΣ" ? ΚΑΝΟΥΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ..."ΤΣΙΜΠΗΣΕ" ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ...ΣΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ..."ΔΥΣΚΟΛΑ" ΚΑΙ ..."ΠΑΡΑΞΕΝΑ", ΑΛΛΑ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ, ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΚΑΙΡΟ, ΜΠΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ", ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΣΟΥ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ.
   ΟΛΟΙ ΚΑΠΩΣ "ΕΤΣΙ" ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ, ΑΦΗΣΑΜΕ ΤΗΝ..."ΝΤΡΟΠΗ" ΚΑΙ ΤΟΝ..."ΦΟΒΟ" ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΔΕΘΗΚΑΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΙΝΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ "ΠΟΤΑΜΙ"...
   ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ "ΣΩΡΡΑ"? ΕΙΝΑΙ 500?, ΕΙΝΑΙ 1.000?, ΕΙΝΑΙ 2.000? Ε' ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 9.998.000 ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ..."ΠΑΡΟΥΜΕ" ΚΙ' ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ..."ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΙ" ΤΣΑΠΕΛΟΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΕΡΝΑΝ ΤΑ..."ΕΞ ΑΜΑΞΗΣ" ΜΕ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑ..."ΓΑΛΛΙΚΑ"..
   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ "ΔΙΣ" ΚΑΙ ΤΑ "ΤΡΙΣ" ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΕΙΣ, ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΣ ΟΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ.
   ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ "ΑΛΗΘΕΙΕΣ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ ΤΟ..."ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ"..
   ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ "ΔΙΚΑ" ΜΑΣ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΜΑΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ.
   ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΩΣ..."ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ" ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΕΞΗΣ'
   ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ "¨ΝΟΜΙΚΑ" ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ "ΦΟΡΕΙΣ", "ΕΝΩΣΕΙΣ" κ.α.
   Σ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,..."ΠΑΓΩΝΟΥΝ" ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙ' ΑΣΤΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ..."ΚΟΡΟΙΔΑ" ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ...ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ...
   "ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ", ΠΟΣΟΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ? ΕΙΝΑΙ 65.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ?, ΕΙΝΑΙ 110.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ?
   Ε' ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ 9.990.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ...ΑΡΠΑΞΟΥΜΕ ΚΙ' ΑΣΕ ΤΟΥΣ...ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ...ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ Η..."ΥΠΟΘΕΣΗ"...
   ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Η..."ΕΦΟΡΙΑ". ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΚΕΦΤΗΚΕ, Ε' ΠΟΣΟΙ .
   ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ..."ΠΗΓΕ" ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ "ΕΞΩΔΙΚΑ" ΞΕΠΕΡΑΣΑΝΕ ΤΙΣ 165.000 ΚΙ' ΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΑΣΕ..."ΝΕΡΟΚΟΨΙΜΟ" ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ..."ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΑΝ" ΤΟΥΣ..."ΚΑΛΟΥΣ" ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΜΑΣ..."ΕΡΕΥΝΗΤΑΔΕΣ" ΚΑΙ ΚΑΤΙ..."ΤΣΑΠΕΛΟΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ" ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ..."ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ" ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ..
   ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ..."ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΠΟΥ..."ΒΡΙΖΟΥΝ" ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ, ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ, "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ "ΑΛΗΘΕΙΕΣ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ ΤΟ..."ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ"..
   ΑΠΟ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΥΜΑΜΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ Ξ/Ρ, ΚΑΠΟΙΟΣ "ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ" ΑΝΑΡΤΟΥΣΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ "ΣΩΡΡΑΣ" ΚΙ' ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ..."ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΙ" ΤΣΑΠΕΛΟΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΕΡΝΑΝ ΤΑ..."ΕΞ ΑΜΑΞΗΣ" ΜΕ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑ..."ΓΑΛΛΙΚΑ"..

   Διαγραφή
 15. ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙ ΤΕΦΑΡΙΚΙ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΣΤΕΡΓΙΟ??

  ΠΡΩΤΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΛΕΝΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ ΤΟΝ ΤΖΕΣΟΥΑ!ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΣΦΑΞΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΙΘΑΓΕΝΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΛΙ ΧΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ!(ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΜΑ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ!)

  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΩΤΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΟΙΤΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΙΑΣ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩ ΕΙΝΑΙ ΧΡΣΙΣΤΙΑΝΟΙ!!!

  ΟΤΙ ΝΑ'ΝΑΙ.....
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΡΕ ΠΑΛΑΒΕ ΤΙ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ!

  ...ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ!!!!!!!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΩΠ ΤΙ ΒΛΑΜΕΝΟ ΠΑΛΙ ΕΤΟΥΤΟ ΠΟΥ ΞΥΠΝΗΣΕ 10.38????

  ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΔΕΝ ΗΠΙΕ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΚΑΙ
  ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ
  ΜΠΙΝΕΛΙΚΙΑ ΚΤΛ

  ΩΠΑ ΡΕ ΜΑΓΚΑ ΤΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΠΑΛΙ???
  ΣΕ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΙΖΕΙΣ Ο ΤΖΕΣΟΥΑ???

  ΑΝ ΠΟΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ
  ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΕ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΣΚΑΣΜΟ
  ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΛΟ
  ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΧΩΝΩ ΤΗΝ ΦΑΠΑ ΝΑ ΓΥΡΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΑΓΟΥΛΟ!!

  ΕΠΙΣΗΣ ΡΕ ΕΞΥΠΝΟΠΟΥΛΙ ΠΟΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΗ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ?

  ΣΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ?

  ΓΙΑ ΣΤΗΛΕ ΜΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΣΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΕ?

  Ε ΡΕ ΚΟΛΑΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!
  ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΑΡΑΜΑΙΚΑ........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΕ ΓΙΔΙ
   ΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ.
   ΕΣΕΝΑ ΟΥΤΕ Η ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΕ.
   ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΜΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ.
   ΚΙ ΑΝ ΜΟΥ ΡΙΞΕΙΣ ΦΑΠΑ ΘΑ ΣΟΥ ΞΕΚΟΛΛΗΣΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΔΙ.

   Διαγραφή
  2. ΟΠΟΤΕ ΘΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΑ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΙΤΣΕΣ ...
   ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΟΩΚΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΣΟΥΣΤΕΚΑΚΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ Α'ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΠΡΙΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΩ ΣΤΑ +100 ΣΤΟ BJJ ΜΩΒ ΖΩΝΕΣ ΑΝ ΘΕΣ ΨΑΞΕ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙΣ
   ......ΦΕΡΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ......

   Διαγραφή
  3. ΕΛΑ ΜΩΡΗ ΑΝΩΜΑΛΗ ΞΕΚΩΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟ ΟΝΟΜΑ.
   ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΣ ΘΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΙΣ Τ' ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ. ΗΡΑΚΛΗ ΜΕ ΛΕΝΕ.
   ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟ ΑΝΩΜΑΛΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΨΥΧΟΠΑΘΗ ΠΟΥΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 'ΡΘΕΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΛΕΙ ΦΩΤΙΑ ΜΟΝΟΝ ΗΛΙΘΙΟΙ ΔΙΝΟΥΝ.
   ΕΛΑ ΕΣΥ ΜΕ ΤΟ ΒΟΛΒΟ ΞΕΚΩΛΙΑΡΗ ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟΥΣ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΖΑΓΚΛΑΡΕΣ ΧΩΡΑΕΙ ΤΟ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟ.


   Διαγραφή
 17. ΣΤΟ ΕΚΑΝΑ ΔΙΦΡΑΓΚΑ ΝΑ ΣΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ.
  ΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ. ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΠΟΧΑ ΠΟΥ ΑΠΟΠΝΕΕΤΕ ΡΣΡΙΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΖΑΓΚΛΑΡΟΤΕΤΟΙΟΙ
  ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΝ ΚΙ ΕΣΑΣ
  ΕΝΑΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΟΥΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι άθεοι στην Ελλάδα είναι περίπου το 40% εσείς οι παθιασμένοι ιουδαιοπροσκυνημένοι
   είστε η μοιοψηφεία του 4% αλλά σαν αδιοι τενεκέδες κάνετε πολύ θόρυβο.

   Επίσεις είναι γνωστό της πάσης ότι όσο λιγότερο θρησκεία τόσο περισσότερο
   πολιτισμός και ευημερία, και το αντίθετο, η Ελλάδα του θεοκρατισμού
   συναγωνίζεται με την ζιμπάμπουε και αφγανιστάν.

   Διαγραφή
  2. ΕΛΑ ΜΩΡΗ ΑΡΡΩΣΤΗ ΠΟΥΣΤΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΟΛΒΟ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΜΑΘΕΙ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΩΣ ΔΕΝΕΙΣ ΕΝΑΝ ΠΟΥΣΤΗ ΚΟΜΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΑΕΙ ΣΤΟ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ.
   ΚΑΙ ΕΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΒΟΛΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΤΑ ΧΩΣΩ ΚΙ ΑΥΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΑΝΑΠΗΡΗ ΚΑΡΓΙΟΛΑ.

   Διαγραφή
  3. ΔΕΙΛΈ ΚΑΛΙΚΆΝΤΖΑΡΕ, ΘΑ ΈΧΕΙ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΥΤΉ Η ΙΣΤΟΡΊΑ, ΘΑ ΣΤΟΝ ΧΏΣΩ.

   Διαγραφή
  4. ΕΛΑ ΜΩΡΗ ΑΝΩΜΑΛΗ ΞΕΚΩΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟ ΟΝΟΜΑ.
   ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΣ ΘΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΙΣ Τ' ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ. ΗΡΑΚΛΗ ΜΕ ΛΕΝΕ.
   ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟ ΑΝΩΜΑΛΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΨΥΧΟΠΑΘΗ ΠΟΥΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 'ΡΘΕΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΛΕΙ ΦΩΤΙΑ ΜΟΝΟΝ ΗΛΙΘΙΟΙ ΔΙΝΟΥΝ.
   ΕΛΑ ΕΣΥ ΜΕ ΤΟ ΒΟΛΒΟ ΞΕΚΩΛΙΑΡΗ ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟΥΣ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΖΑΓΚΛΑΡΕΣ ΧΩΡΑΕΙ ΤΟ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟ.

   Διαγραφή
 18. Η ΖΑΓΚΛΑΡΟΤΡΥΠΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΟ ΡΟΠΑΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ... ΜΗ ΤΗ ΠΑΡΕΞΗΓΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ Η ΣΟΥΦΡΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΙ ΣΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΠΗΔΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ..... Η ΠΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΖΑΓΚΛΑΡΟΤΡΥΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

  Giannis Paterakis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Να ξερετε ολοι εσεις που σπατε πλακα με τον Ζαγκλαρα πως ειναι το ιδιο προσωπο με τον ευταξια και τα πιο πολλα σχολια ειναι αντιγραφες απο το ολυμπια gr
  επισης θυμηθητε ποιος εβριζε παλια
  με βρωμολογα? ο ταραρομ φιλος του διαχειριστη βγαλτε τα συμπερασματα σας
  και θυμηθητε την elen manesi που εγραφε σαν giannis paterakis

  δειτε εδω ομοιοτητα
  https://plus.google.com/+ELENIDOUFEKA
  https://www.facebook.com/elena.manesioti.1
  https://plus.google.com/115895072974590466416

  η ιδια γυναικα με περουκα και διαφορετικα ονοματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Loading...