IncreaseRev

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!


«ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΧΑΘΗΚΑΜΕ, Η ΧΩΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ»


Κοινοποιεί ο Γεωκών

Προσευχή και πίστη θερμή να έχετε, παιδιά μου, και τότε ευλογία από τον Θεό Πατέρα θα έχετε, σύντομα θα μάθετε πιο πολλά, όχι από εμένα,
αλλά από αυτούς που ζουνε μαζί σας, τους οποίους κάποιοι από εσάς τους πιστεύουν ακόμα τυφλά.

Όμως σύντομα Ο Χριστός θα σήκωση την καταπακτή και θα τους ξεσκεπάσει. Τότε που θα γίνουν οι εκλογές και ουδείς θα βγει, τότε που θα έχετε όλα τα κτυπήματα, ολίγον η πολύ, εν μέσω αυτής της απογνώσεως σας, τότε που εσείς θα πείτε : 

«Θεέ μου τώρα χαθήκαμε , η χώρα Σου και το Έθνος Σου χάνονται» 

Περιμένετε εκείνον που σας έχω πει, από το πουθενά, όμως δεν θα έλθει μόνος του, αλλά κάτω από σπαθί νικητήριο, κάτω από όπλα τιμής, Ε! ολίγον αίμα …χυμένον από αυτούς εδώ ! από αυτούς εκεί, πολύ !

Διότι η αμαρτία εκείνη μόνον εις αίμα των πλυθεί , δεν είναι το αίμα αυτό από Τον Θεον χυμένον, οι ίδιοι εσείς θα το κάνετε.

Θεού θέλησιν, άνθρωπο δικό σας θα φέρει Ο Κύριος 

Για βάλτε παιδιά μου έναν πήλινον εις την φωτιά, γεμάτο με ύδωρ, γιατί πήλινο είπα; Διότι σιγοβράζει, όταν φθάνει δε στο τέλος του βρασμού και από την φωτιά να το βγάλεις, θα ξεχειλίσει, γιατί θέρμην κρατεί και έτοιμο να ξεχειλίσει είναι.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

34 σχόλια :

 1. Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

  Κοντάκιον Ἦχος δ’. Αὐτόμελον.

  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινὴ πολιτεία, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

  Κάθισμα Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθὲν.

  Ἐν Παραδείσῳ με τὸ πρίν, ξύλον ἐγύμνωσεν, οὗπερ τῇ γεύσει, ὁ ἐχθρὸς εἰσφέρει νέκρωσιν, τοῦ Σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα, ἀνθρώποιςφέρον, ἐπάγη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κόσμος ὅλος ἐπλήσθη πάσης χαρᾶς· ὃν ὁρῶντες ὑψούμενον, Θεῷ ἐν πίστει λαοί, συμφώνως ἀνακράξωμεν· Πλήρης δόξης ὁ οἶκός σου. (Δίς)
  Ἕτερον Κάθισμα Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθὲν.

  Προδιετύπου μυστικῶς πάλαι τῷ χρόνῳ, ὁ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, Σταυροῦ τὸν τύπον, ὡς τὰς χεῖρας ἐξέτεινε σταυροφανῶς Σωτήρ μου· καὶ ἔστη ὁ ἥλιος ἕως ἐχθρούς, ἀνεῖλεν, ἀνθισταμένους σοι τῷ Θεῷ· νῦν δὲ οὗτος ἐσκότισται, ἐπὶ Σταυροῦ σε ὁρῶν, θανάτου κράτος λύοντα, καὶ τὸν ᾍδην σκυλεύοντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ακάθιστος Ύμνος


   Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ'.

   Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
   ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη,
   ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω•
   ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς,
   χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι•
   Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου,
   λαβόντα δούλου μορφήν,
   ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι•
   Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

   Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὐτός.

   Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
   ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
   ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε•
   ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
   ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
   ἵνα κράζω σοί• Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.


   ΟΙ ΟΙΚΟΙ
   [Ἀκροστιχίς: κατ' ἀλφάβητον]

   Ἄγγελος πρωτοστάτης,
   οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
   εἰπεῖν τῇ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε•
   καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ,
   σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε,
   ἐξίστατο καὶ ἵστατο,
   κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα•
   Χαῖρε, δ' ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει,
   χαῖρε, δι' ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
   Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις,
   χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
   Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀθρωπίνοις λογισμοῖς,
   χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
   Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα,
   χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
   Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον,
   χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
   Χαῖρε, δι' ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις,
   χαῖρε, δι' ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.

   Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

   Διαγραφή
 2. ΕΦΤΑΣΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΙΔΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ!!!

  «Θεέ μου τώρα χαθήκαμε , η χώρα Σου και το Έθνος Σου χάνονται»
  ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΡΕ ΓΑΒ-ΓΑΒ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑΚΙ?
  ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ-ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ-ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ-ΣΤΗΝ Β.ΗΠΕΙΡΟ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ?

  ΕΓΩ ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΟΡΘΟΝΤΟΞ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ πχ.ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΩΣΣΟΣ?

  -Περιμένετε εκείνον που σας έχω πει, από το πουθενά, όμως δεν θα έλθει μόνος του, αλλά κάτω από σπαθί νικητήριο, κάτω από όπλα τιμής, Ε! ολίγον αίμα …χυμένον από αυτούς εδώ ! από αυτούς εκεί, πολύ !
  ΑΠΑΠΑΠΑΠΑ!! ΩΡΑΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΡΕ'ΣΥ

  -Διότι η αμαρτία εκείνη μόνον εις αίμα των πλυθεί , δεν είναι το αίμα αυτό από Τον Θεον χυμένον, οι ίδιοι εσείς θα το κάνετε.

  ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ ΠΩΣ ΤΑ ΑΛΛΑΖΕΙ!!!!ΕΝΩ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ -ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΝΩ ΣΟΥ!!

  -ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ , ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝ ΒΟΥΛΗΣΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ
  ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΠΟΙΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ ΡΕ ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ
  ΜΗΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ??

  -Αυτοί που σας κυβερνούν αν τους αφήσει Ο Κύριος θα σας πουλήσουν σαν σκλάβους, Ουαί και αλλοίμονο τους, Ο Κύριος έρχεται για να βάλει Νόμο Θεού, στην παρανομία του σατανά.
  ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΣ Ο ΓΕΡΟΣ ΕΤΣΙ?
  ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΝΟΜΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΕΕΙ ΣΑΤΑΝΑ ΠΟΥ ΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΕΝΩ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΜΑΕΙ!!
  2.000 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΛΖΕΒΟΥΛ??

  -Που ξέρετε ποιος μπορεί να αντέξει αυτά που έρχονται; …παιδιά μου τους αδύναμους αυτήν την εποχή Ο Κύριος θα τους πάρει
  ΠΡΩΤΟΝ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ?
  ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΔΥΝΑΜΟΙ?ΣΑΝ ΠΡΟΔΟΤΑΚΟΣ ΜΙΛΑΣ!

  Θα δείτε μια μεγάλη σύρραξη , όπου και αν είσθε, στην τσάντα σας, η μέσα στην τσέπη σας, εκτός από το προσευχητάριο που σας έχω πει θα έχετε τρεις εικόνες μαζί σας, Του ΧΡΙΣΤΟΥ, Της Παναγίας και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ!

  ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΣΕΠΗΣ? ΑΥΤΟΣ Ο ΜΙΧΑΗΛ Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΠΩ ΠΑΤΡΙΩΤΑΚΗ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑ???
  ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΤΟΠΙΟ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΑΣ ΠΟΥΜΕ
  ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
  ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ
  ΤΟΝ ΑΧΧΙΛΕΑ
  ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ......

  ΕΛΑ ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΜΠΕ ΜΠΕ ΜΠΕ ΜΠΕ ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΠΕΣ ΜΑΣ ΠΟΣΟ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΙΔΟ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΡΑΒΑ ΡΕ ΓΙΔΙ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΕΙΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΝΕΡΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΟΥΡΓΕΛΟ.
   ΓΕΛΟΙΕ ΗΛΙΘΙΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕ ΓΥΦΤΟΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΟΥ ΚΟΠΡΙΤΗ.
   Η ΧΩΡΑ ΕΦΤΑΣΕ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑΚΙ ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΛΙΘΙΟΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑΖΟΥΝ ΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙΑ.
   ΤΡΑΒΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΡΕ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΟ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΦΤΟΙ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.

   Διαγραφή
 3. ΠΑΙΔΙΑ Ο RICO ΤΟ ΕΚΑΨΕ ΚΑΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ!!!!

  ΕΥΓΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΙΔΟ!!!
  ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΦΟΥΝΤΑΡΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ!!!

  RICO RICO !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα φίλε,
   Ο ρικοκο είναι ο unknown με την καμμένη φλάντζα που ή θα υμνεί την σιών,
   ή θα προβοκάρει με ύβρεις τα σεβασματα των προγόνων μας.
   Ο γερων με τις προφητίες του για καταστροφές (αιώνια μεθοδολογία των ιουδαιοχριστιανών)
   και την παράκληση για "μετανεια" πίστη κλπ ιουδαϊκά σκοταδιστικά, ξεχνάει, μάλλον ΔΕΝ γνωρηζει ότι εμείς οι Έλληνες ΔΕΝ προκυνάμε κανέναν, ακόμη και στους Θεούς ορθοί μιλούμε!
   Μας προειδοπιή για κακά που ερχοντε, αλλά εμείς οι σκεπτόμενοι και ψαγμενοι ξέρουμε ότι
   επί 2000 χρόνια στόχος τους ήταν και είναι να διαλύσουν την Ελλάδα.

   Διαγραφή
 4. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

  Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

  Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

  (Το Τρισάγιον)

  Αγιος ο Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).

  Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

  Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

  Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

  Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

  (Μετά τα παρόντα τριαδικά)

  Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ, και τον Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν Σοι, Δυνατέ. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

  Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

  Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν Σε, Αγία Τριάς. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

  Και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

  Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις γυμνωθήσονται. Αλλά φόβω κράξομεν εν τω μέσω της νυκτός. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

  Κύριε, ελέησον ιβ' (12).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 5. Καλύτερα να ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
  παρά να μοιάσω στον Μπαλαντίνα τον Λαμπράκη και τον Σώρρα και να είμαι στη φυλακή για φόνο για ναρκωτικά και απάτες

  (Ευχαριστήριες ευχές)

  Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ Σοι, Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν Σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ ωργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπώλεσάς με ταις ανομίαις μου, αλλ' εφιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος Σου. Και νυν φώτισόν μου τα όμματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα, του μελετάν τα λόγιά Σου, και συνιέναι ταις εντολαίς Σου, και ποιείν το θέλημά Σου, και ψάλλειν Σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνείν το πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

  Δόξα Σοι, Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία Σου και φιλανρώπω προνοία ηξίωσάς με τον αμαρτωλόν και ανάξιον εξ ύπνου αναστήναι και τυχείν της εισόδου του αγίου Σου οίκου. Δέξαι Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών Σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσενεχθήναι Σοι την εκ των ρυπαρών χειλέων μου αίνεσιν. Όπως καγώ κοινωνός γένωμαι των φρονίμων παρθένων, εν φαιδρά λαμπηδόνι της ψυχής μου, και δοξάζω Σε, τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν.

  Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε rRICO RICO

   Στους ελληνορθόδοξους ναούς ακούγονται:

   «Ιδού ο Βασιλεύς σου, Σιών.» (Στον Μικρό Εσπερινό, ήχος πλ. δ΄.)

   «Λαμπρύνου, η Σιών, η νέα, και βαΐοις ανύμνει μετά παίδων· ιδού ο Βασιλεύς σου, σώζων προς πάθος έρχεται.» (Στον Μικρό Εσπερινό, ήχος β΄, οίκος του Ευφραθά.)

   «Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος, Βασιλεύς του Ισραήλ.» (Στον Μεγάλο Εσπερινό, ήχος πλ. β΄ και εις τον Λιτό, Στιχηρό Ιδιόμελον, ήχος α΄.)

   Η λέξη Ωσαννά είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει
   «δεόμαστε στο Θεό για τη σωτηρία».

   Ομοίως εβραϊκές είναι και οι συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις Μεσσίας, Αμήν και Αλληλούια.

   Η λέξη Ιησούς επίσης αποτελεί απόδοση του εβραϊκού Γιεσουά, που σημαίνει «ο Γιαχβέ είναι η σωτηρία».


   «Ο ηγαπημένος Ισραήλ» (στον Μεγάλο Εσπερινό, ήχος πλ. β΄) και «τω ηγαπημένω Ισραήλ» (τροπάριο στον Όρθρο).

   «Διό ευφραίνεται θυγάτηρ Σιών.» (Στον Μεγάλο Εσπερινό, ήχος β΄.)

   «Χαίρε, ευφραίνου, πόλις Σιών.» (Στον Μεγάλο Εσπερινό και στο Λυχνικό, ήχος πλ. δ΄.)

   «Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου· ως χόρτος γαρ πυρί έσεσθαι απεξηραμμένοι.» (Στον Όρθρο, αντίφωνο των αναβαθμών του δ ήχου.)

   «Ευφράνθητι Ιερουσαλήμ· και πανηγυρίσατε οι αγαπώντες Σιών.» (Στον Όρθρο, καταβασία, ο διασώσας εν πυρί, ωδή η΄, ο ειρμός.)

   «Αίνεσιν Εκκλησία οσίων τω ενοικούντι Σιών σοι Χριστέ, προσφέρει· εν σοι, Ισραήλ, τω ποιητή αυτού, χαίρει.» (Από τροπάριο στον Όρθρο.)

   «Άσατε λαοί, θεοπρεπώς εν Σιών, και ευχήν απόδοτε Χριστώ εν Ιερουσαλήμ.» (Ομοίως.)

   «Ασύγκριτος υπάρχει ευπρέπεια εν Σιών.» (Ομοίως.)

   «Κύριος παρέστη· Σιών γαρ εξελέξατο.» (Ομοίως.)

   «Σιών Θεού όρος το άγιον, και Ιερουσαλήμ.» (Όμοίως.)

   «Ισραήλ του Θεού το βασίλειον.» (Ομοίως.)

   «Θεοπρεπώς σε, Βασιλεύ Ισραήλ.» (Ομοίως.)

   «Ο Βασιλεύς σου, Σιών.» (Ομοίως.)

   «Ο Θεός σου, χαίρε, Σιών, σφόδρα, εβασίλευσεν εις τους αιώνας Χριστός.» (Ομοίως.)
   μίσος των Εβρίμηωνπολιτι "
   «Ποιμήν ημών Χριστός ο Βασιλεύς Ισραήλ. Υπόδεξαι, Ιουδαία, τον Βασιλέα.» (Στο Απόδειπνο, ωδή θ΄, αλλότριον των μητέρων.)

   Επίσης διαβάζονται το απόσπασμα του Ζαχαρία:
   «εξεγερώ τα τέκνα σου, Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων» (Ζαχ. θ΄, 9-15), ένα του Σοφονίου κι ένα του Ιεζεκιήλ, που μιλάνε για λύτρωση του Ισραήλ από τους εχθρούς του Κρητικούς, επαναλαμβάνοντας τα «χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών» κι άλλα παρόμοια» (Σοφ. γ΄, 14-19).

   Σ' όλα αυτά βλέπουμε την δουλικότητα του ιερατείου προς τους Εβραίους και την Σιών
   (σιωνισμός) και το μίσος των Εβραίων "προφητών" κατά των Ελλήνων.

   Διαγραφή
 6. Οι ιουδαιοχριστιανοι παρακαλανε τον γιαχβέ των ιουδαίων να τους λυπηθη
  "κύριε ελέησον" εμείς οι Εθνικοί Έλληνες λέμε "Συν Αθήνα και χείρα κίνει"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνέυματι αγαπητέ Ζαγκλάρα και βεβαίως συν Αθηνά και χείρα κίνει διότι η θεά Αθηνά θεά της σοφίας καμία σχέση δεν έχει με αστοιχείωτα κατασκευάσματα σαν έσενα και τους ομοιούς σου.Διότι ούτε τη χείρα σου κινείς ούτε σοφίαν έχεις

   Διαγραφή
  2. Και τα χέρια μου τα κουνώ και σοφία διαθέτω, εσύ γιδοπρόβατο που εκλιπαρής από
   τον εκδικητικό ασιάτη γιαχβέ για "έλεος", είσαι στην κατάταξη της αμοιβάδας.

   Γιατί εκτός που το ότι στα γραπτά από τους σιωνιστές γραφείς του φενεται ως
   ένας σαδιστής εγκληματία όπου βασανίζει αιωνεια τους ανθρώπους στην κόλαση,
   είναι ανύπαρκτος δε, ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΔΗΜΗΟΥΡΓΌΣ ΡΕ ΠΡΟΒΑΤΟ!

   Διαγραφή
  3. Α Κορ. 1,4 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
   Α Κορ. 1,4 Ευχαριστώ πάντοτε τον Θεόν μου δια την κατάστασιν της χάριτος και τα άλλα χαρίσματα του Θεού, τα οποία σας εδόθησαν χάρις εις την πίστιν, την επικοινωνίαν και την ενότητα, που έχετε με τον Ιησούν Χριστόν.

   Διαγραφή
 7. Η Μεγάλη Σαρακοστή που αρχίζει την Καθαρή Δευτέρα και φθάνει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο είναι περίοδος πνευματικής προετοιμασίας για την πιο μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, για την Ανάσταση του Χριστού μας. Ο ιδιαίτερος λειτουργικός πλούτος αυτής της περιόδου δημιουργεί μέσα μας κλίμα κατάνυξης και μετάνοιας. Μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριό μας, τον αγαπημένο μας Χριστό.

  Κάθε απόγευμα (εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής) ψάλλεται στους ορθόδοξους ναούς η πολύ όμορφη Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Περιέχει Ψαλμούς, ευχές-δεήσεις και πολύ κατανυκτικά σύντομα τροπάρια, όπως το πολύ γνωστό μας, «Κύριε τῶν Δυνάμεων…».

  Frame Kyrie Dynameon

  Το τροπάριο αυτό επαναλαμβάνεται αρκετές φορές με την προσθήκη κάποιων ψαλμικών στίχων. Ας δούμε τι σημαίνουν τα λόγια του.

  aggeloi1Απευθυνόμαστε στον Κύριο των Δυνάμεων. Δυνάμεις είναι η ονομασία ενός από τα εννέα αγγελικά τάγματα. Ο άυλος κόσμος των αγγέλων, οι οποίοι ακατάπαυστα δοξολογούν τα μεγαλεία του Θεού, κατατάσσονται σε εννέα τάγματα: Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Αρχές, Εξουσίες, Δυνάμεις, Κυριότητες, Θρόνοι, Χερουβείμ, Σεραφείμ.

  Παρακαλούμε λοιπόν «Εσένα, τον Κύριο των Δυνάμεων, τον Κύριο των αγγέλων να είσαι μαζί μας, να είσαι κοντά μας. Γιατί εκτός από Εσένα δεν έχουμε άλλον βοηθό στις θλίψεις μας. Εσύ θα μας στηρίξεις, Εσύ θα μας παρηγορήσεις, Εσύ θα μας προστατέψεις, Εσύ θα μας δώσεις τη δύναμη και την υπομονή να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Εσύ, Κύριε των αγγελικών Δυνάμεων, ελέησέ μας».

  Μέσα στη λέξη «ελέησον» κρύβεται όλο το μεγαλείο του Θεού και η σχέση μας με Εκείνον. Ο Θεός, ο Κύριός μας, είναι ο Παντοδύναμος, ο Πανάγαθος, ο Πάνσοφος Δημιουργός μας. Μπορεί τα πάντα, μας αγαπάει άπειρα και αδιάκοπα κι έχει το πιο σοφό σχέδιο για τη σωτηρία μας. Εμείς είμαστε αδύναμοι, είμαστε γεμάτοι πάθη και κακίες κι έχουμε ελάχιστη γνώση λιγοστών πραγμάτων. Από τον Θεό εξαρτιόμαστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό της ζωής μας. Το έλεός Του, δηλαδή η απέραντη αγάπη και ευσπλαχνία Του μας κρατούν στη ζωή και μας χορηγούν όλα τα υλικά και πνευματικά αγαθά.

  Γι’ αυτό ζητούμε από τον Θεό να μας ελεήσει και με αυτό το πολύ σύντομο και κατανυκτικό τροπάριο, αλλά και με την καρδιακή προσευχή η οποία αναπέμπεται αδιάλειπτα από τους ορθόδοξους μοναχούς και λαϊκούς «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό».

  Σταυρούλα Κουμενίδου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ήχος πλ. β'
   Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
   Στίχ. Αινείτε τον Θεόν εν τοις Αγίοις αυτού, αινείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.
   Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
   Στίχ. Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείας αυτού, αινείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού.
   Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
   Στίχ. Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος, αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα.
   Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
   Στίχ. Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ, αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω.
   Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
   Στίχ. Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις, αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού, Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον.
   Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.

   Αινείτε τον Θεόν εν τοις Αγίοις αυτού. Αινείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.

   Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.

   Διαγραφή
 8. Παρότι δεν είμαι υποχρεωμένος να το κάνω θα σε πληροφορήσω αγαπητέ Ζαγκλάρα οτι ο unknown
  είναι αδερφός μου ιεροψάλτης και αυτο το καιρό βρίσκεται σε μοναστήρι στη Ρωσία
  αυτό για να μην λιώνεις απο την αγωνία και εκτίθεσαι χωρίς να υπάρχει λόγος .Πάντως σε ευχαριστούμε που συνεχώς ζείς με την αγωνία μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πριν αρκετά χρόνια και πριν αποφασίσω να ασχοληθώ με business όπου ανακάλυψα
   ότι διαθέτω ότι χρειάζεται για να επιτύχω, ξεκινήσαμε με άλλους 4 Σουηδούς
   φίλους ένα κέντρο αποκατάστασης νέων με δυσκολειες προσαρμογής στην κοινωνία.

   Τα παιδιά που έβλεπα ότι τους έλειπε αυτό το κάτι έξτρα που οι άνδρες
   αλλά και γυναίκες έχουν, τους συμβούλευα να αναζητήσουν τον θεό!

   Δεν είναι κακό να πιστευεις σε κάποια ανώτερη δύναμη και να την επικαλείσαι
   να σε βοηθήση και να σε ελεήση, αλλά αυτό σημαίνει ότι είσαι πρόβατο, δεν
   είσαι άνδρας με κρίση και τόλμη να αμφισβητήσεις και τρνα ερευνήσεις,
   δλδ τρως αμάσητα τον σανό που σε προσφέρουν και είσαι ευτυχής!

   Κανένα λάθος, αλλά όταν θέλεις να διδάξης τον σκοταδισμό σου, την απόλυτη τύφλα σου
   στους σκεπτόμενους ανθρώπους, είσαι για πατσαβούρες και σφαλιάρες, χεζιάρα γίδα.

   Διαγραφή
  2. Ω! Χάνεις τη ψυχραιμία σου αγαπητέ Ζαγκλάρα γιατί άραγε; Μήπως έχεις κανένα κουσούρι και θέλεις να το κρύψεις βρίζοντας;
   Κάτι μελέτες έδειξαν οτι,Το βρίσιμο θεωρείται ανάρμοστη και πολλές φορές προσβλητική συμπεριφορά. Ερευνητές υποστηρίζουν όμως ότι, κάνει καλό στη ψυχική και σωματική υγεία,αν αυτό σε ευχαριστεί και νιώθεις καλά βρίζε.Είναι και αυτό μια θεραπεία σε άτομα φρενοβλαβή σαν και σένα .

   Διαγραφή
  3. Να συμπληρώσω και διχασμενη προσωπικότητα είσαι αγαπητέ Ζαγκλάρα
   ξέρεις εσύ!

   Διαγραφή
  4. Το ποιος βρίζει φαίνεται ρε ξεχαρβαλωμένε πρωκτέ,
   μα ντιπ γκάου γκάου είσαι μωρή κατινίτσα! Χα..χα..χα..

   Διαγραφή
  5. Το γύρισες από δω το γύρισες από κει,
   το έφτασες στο επίπεδο σου αυτό του χυδαίου αλήτη, κοινωνικό απόβλητο.

   Διαγραφή
 9. Αγαπητέ 3:38,εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποιός είναι ο "Ζαγκλάρας", ο εκδικητικός "Ευταξίας" η κυρία καταρράκτης
  ο " ψευτο Πατεράκης" και όλο αυτό το συνοθύλευμα ''ανδρογύναικο'' της συμμορίας.Και αν μέχρι τώρα δεν έχουν πάει δεμένοι το χρωστάνε σε μία κυρία που τους λυπάται.Είναι οξύμωρο θα πεί κάποιος ...αυτοί δεν λυπούνται τον εαυτό τους και βρίσκεται άνθρωπος που τους λυπάται;Και όμως γιατί υπάρχει ενα παιδί που δεν φταίει σε τίποτα να μάθει για αυτά τα ζώα .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν ειναι για λυπηση αυτα τα καθικια
   για δεσιμο και για κλεισιμο στην ψειρου και στο Δαφνι ειναι
   αλλα μην ανησυχεις
   εγγυς ο καιρος που θα λαβουν αυτο που τους αξιζει
   ηδη η αρχη εγινε με τον αρχηγο τους που παραθεριζει στον Κορυδαλλο και συντομα θα ακολουθησουν και πολλοι αλλοι της γυφτοσυμμοριας
   οι περισσοτεροι οπαδοι, εξαπηθεντες και αφελεις τους πηραν χαμπαρι και εφυγαν απο την γυφτοσυμμορια, ελαχιστοι εχουν απομεινει
   ο εμφυλιος μαινεται αναμεσα στους εναπομειναντες απατεωνες της γυφτοσυμμοριας και αλληλοβριζονται και αλληλοκατηγορουνται και ο καθενας προσπαθει να σωσει το τομαρι του
   διαβολομαζεματα διαβολοσκορπισματα

   Διαγραφή
  2. Εχουν γνώσην οι φύλακες και πολύ σύντομα ο "κύριος" "Ζαγκλάρας"
   θα φάει παγωτό με σαντυγή που του αρέσει!

   Διαγραφή
  3. Βρίσιμο, κατάρες, απειλές, ρε συ unknown που σαν τους σκοπιανούς
   αρνείσαι το όνομα σου είσαι άρρωστο και δεν το ξέρεις,
   φύγε μακριά μου ρε εβραιοπροσκηνημένο ερπετό

   Διαγραφή
 10. ΡΕ ΗΛΙΘΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ ΤΑ ΜΗ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΠΑΘΗ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΖΑΓΚΛΑΡΑ;
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΜΠΛΟΓΚ;

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΕΓΡΑΨΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ;


  Stergios Z.14 Φεβρουαρίου 2019 - 4:39 μ.μ.

  Μάθε πρώτα ποιο είναι το μουνί της μάνας σου και μετά ρώτα για μένα, πουτράκι.

  ΡΕ ΠΑΛΙΟΠΟΥΣΤΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑΞΟΚΩΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΖΑΓΚΛΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΜΑΖΕΨΕΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ;
  ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΣ ΗΛΙΘΙΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΣΟΥ) ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΣΟΥ.
  ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έλα χαλάρωσε, μη κλαις τώρα και στενοχωρείσαι,
   ρούφα ένα αβγό και όλα θα πάνε καλά!

   Διαγραφή
  2. ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΛΑΨΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΠΑΡΤΟΥΖΩΝΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
   ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΜΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΜΕ;
   ΑΠΛΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΛΙ ΣΑΣ ΣΑΣ ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΒΑΛΕ ΜΑΣ

   Διαγραφή
 11. Επ'ευκαιρία της ανακοινώσεως του ξυπνήστε ρε
  οτι σβήνει τα υβριστικά σχόλια, θα του απαντήσω ο,τι αυτό πια είναι μιά ανέκδοτη καραμέλα που πιπιλάει ο διαχειριστής μή μπορώντας να ελέγξει αυτά που γίνονται στο μπόγκ του και τις απειλές που δέχεται απο τον "πατεράκη" και δεν εισαστε ικανός κύριε διαχειριστά να πράξετε το αυτονόητο δηλαδή να απευθυνθείτε στον εισαγγελέα για να γλιτώσει το μπλόγκ σας απο τη λαίλαπα των
  ψυχοπαθών.Με την μέχρι τώρα συμπεριφορά σας
  σας αφήνεται να σκεφτούμε οτι τους φοβόσαστε ή σας αρέσει να σβήνεται τα σχόλια των άλλων που υπερασπίζονται τη τιμή και την αξιοπρεπειά τους οταν υβρίζονται αισχρά απο αυτά τα κτήνη και κρατάτε τα σχόλια τους αντί να τους διώξετε και να πάρετε τηλέφωνο τη δίωξη ηλεκτονικού εγκλήματος. Αλλο τίποτα δεν υπάρχει εκτός την ανοχή που τους δείχνεται μέχρι σήμερα γιατί κάτι το παράξενο σας συνδέει μαζί τους.

  Κύριε διαχειριστά πάλι δείχνετε κατά περέργο τρόπο την ευνοιά σας στον διαχειριστή σας Ζαγκλάρα μήπως όταν ερχόσαστε εσείς φευγει;
  χα χα χα χα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε διαχειριστά σήμερα καταλάβαμε τους διακριτούς σας ρόλους η ζαγκλάρα και εσείς είσαστε τα διαχρονικά ερπετά του διαδικτύου αλλα δεν φύγω θα περιμένω να δω το Hapi End
   χα χα χα χα χα ροπαλάκι της!!!

   Διαγραφή
  2. Τα UFO .. πότε επιτέλους θα κανουν μαζικές εμφανίσεις ;
   ..
   θέλω να αιτηθώ μια θέση ...σε άλλον Πλανήτη θα με πας με το διαστημόπλοιο;

   Διαγραφή
 12. Εμ αφου με αυτα τη βρισκει ο γλυκουλης κατσικογ@@@ς.Πονάει.... και όσο πιο πολύ πονάει τόσο πιο γρήγορα θα φύγει μόλις σκοτινιάσει.... χα χα χα χα χα τη καυμένη
  τη ζαγκλάρα!!!!-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ηχηρό «χαστούκι» σε Τσίπρα – Δεν «πέρασε» το άρθρο 3 για τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας – Μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ
  Περαστικά σε όλα τα βλίτα
  Μόνον Ο ΘΕΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
  ΔΌΞΑ ΣΟΙ ΚΎΡΙΕ ΔΌΞΑ ΣΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Θέλουν να καταστήσουν την αμορφωσιά τους ανώτατο επίπεδο μορφώσεως του Ελληνικού λαού Κάτι αγράμματοι ζαγκλαροευταξίες

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Loading...