Τήν 12/01/2015 εἶχεν παραδοθεῖ εἰς τόν Κον Καμμένο ἡ κατωτέρω ἐπιστολή.


Γράφει ο Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

 Ὁ Κος Καμμένος ἐδημιουργοῦσεν  ἕνα λογικόν παράδοξον,  παρ΄ὅτι δέν συμφωνοῦσεν  σέ τίποτα μέ τόν  Κον Τσίπρα,  ἐπιθυμοῦσεν ὅμως νά συγκυβερνήση ὅπως καί ἔπραξε, γιατί;
    Κύριε Καμμένο

    καλημέρα σας καί καλή χρονιά.
Λέγοντας ὅτι θά συνεργασθῆτε μέ τόν σύντροφον Τσίπρα οὕτως αὐτοπροσδιορίζεται καί ὄχι Κύριος, εἶναι ὡς νά δηλώνετε ὅτι εἶσθε κατώτερης ἀξίας ἀπό τόν Τσίπρα, ὅτι εἶσθε κατώτερος τοῦ κατώτερου, καί γίνεσθε τό ὑποπόδιον του. Διατί αὐτοϋποεκτιμᾶτε τόν ἑαυτόν σας; Μέ τό σκεπτικόν πού ἀναπτύσετε λιθοβολεῖτε  τήν λογικήν καί τό αὐτονόητον, δηλ, ἀντί νά ἀποσπάσετε πρός ἐσᾶς τούς ψηφοφόρους τοῦ Τσίπρα, τούς παροτρύνετε νά τόν ψηφίσουν, δοθέντως  ὅτι εἶναι καί περιστασιακοί ψηφόροι καί ὄχι μπετόν ἀρμέ, ὥς συνήθως ἦσαν οἱ ψηφοφόροι τῶν ἀριστερῶν κομμάτων. Ἀπό τό 2,5 ἕως 3% εὐρέθει αἰφνηδίως εἰς τό 25%. Οὐσιαστικῶς ταυτίζεσθε μέ τόν σύντροφο Τσίπρα, παρά τάς  ἐπί μέρους διαφωνείας τάς ὁποίας λέτε ὅτι ἔχετε. Τό ποσοστόν πού εἴχατε λάβει, τό εἴχατε λάβει διότι φαινόταν ὅτι ὁ θεμέλιος λῖθος τοῦ προγράμματος ἦσαν αἱ ἀρχέγοναι ἀξίαι τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Πατρίς, Θρησκεία, οἰκογένεια. Ἄν ἐνθυμεῖσθε ὅλοι οἱ Ἕλληνες πού σᾶς ψήφισαν κρατοῦσαν τάς Ἑλληνικάς σημαίας, τούς ἐγκαταλείψατε καί σᾶς ἐγκατέλειψαν, ἐξ οὖ καί τά χαμηλά ποσοστά σας. Μέ τάς θέσεις πού παίρνετε στηρίζοντας τόν Τσίπρα,  πού ὄχι μόνον δέν ἔχει κάμει Θρησκευτικόν  γάμον, δέν ἔχει κάμει οὖτε πολιτικόν καί ἔχοντας  δέ τά παιδιά του  ἀβάπτιστα, συμβολαιογραφικήν πρᾶξιν ἔχει κάμει, ὥς νά εἶναι τά παιδιά του ἀγροτεμάχια, γκαρσονιέρες, κ.τ.λ. Τώρα δέ τά Χριστούγεννα ἔχει στερήσει ἀπό τά παιδιά του τήν εὐχαρίστησιν ἑνός Χριστουγενιάτικου   δένδρου.                                                                               
Χειρόγραφον τοῦ θρυλικοῦ Στρατηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασεως Ἰωάννη Μακρυγιάννη (1797-1864)
  Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα: «Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν ἔχομεν.
    Ὁ μεγάλος ἥρωας μας Κολοκοτρώνη ὁμιλόντας τήν 8/10/1838 εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου εἰς τήν Πνύκα  τούς λέγει:
 .... παιδιά μου πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος.
  Κύριε Καμμένο, διά τήν 25ην Μαρτίου καί τάς ἄλλας Θρησκευτικάς καί Ἐθνικάς ἐπετείους προτείνετε κάποιον ὥς πρωθυπουργόν, πολέμιον καί ἐχθρόν τῶν Ἐθνικῶν καί Χριστιανικῶν παραδόσεων πού εἶναι ὄχι μόνος ἄθεος ἀλλά ἀντίΧριστος, πού εἶναι ὅχι μόνον εἶναι ἄπατρις ἀλλά ἀνθέλλην πού ὁ ἴδιος καί οἱ σύντροφοι του ἔχουν κάμει παραχάραξιν τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας ταυτιζόμενοι μέ τούς Τούρκους. Διαλαλεῖ δέ, καί ἐπιθυμία του  εἶναι, νά βουλιάξη τήν Ἑλλάδα ἀπό λαθρομετανάστες.
 Εἰς τάς Ἐθνικάς ἐπετείους καί τάς μεγάλας Θρησκευτικάς ἑορτάς ποῖος πρωθυπουργός θά ἀπευθύνη χαιρετισμόν καί εὐχάς εἰς τούς Ἕλληνας;
  Κύριε Καμμένο εἶσθε ἕνας καλός  Ἕλλην, μήν ξανασταυρώνεται τόν ΧΡΙΣΤΟΝ, μήν δολοφονεῖτε τήν ΕΛΛΑΔΑ,  ἔστω καί ἀκούσια. 
                                     
  Κύριε Καμμένε εἴτε ἑκών, εἴτε ἄκων δολοφόνησες τήν Ἑλλάδα, διότι ἐπί μίαν τετραετίαν σέ σύμπλευσιν μέ τόν Τσίπρα συνυπόγραψες καί ἐσύ τήν προδοτικήν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια :