ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ Πρός τόν ἀξιότιμον πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κον Παυλόπουλον Προκόπιον.

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Τόν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μέμνησθαι:

Πρῶτον ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει.

Δεύτερον ὅτι κατά νόμους ἄρχει.

Τρῖτον ὅτι οὔκ ἀεί ἄρχει.

Ἀγάθων, 450-400 Π.Χ., Ἀρχαῖος τραγικόςΔιογένης: Δέν ἀναζητῶ πλέον ἄνθρωπον ἄλλά ἀναζητῶ ἔστω καί ἕναν ἀνθρωπίσκον διά νά σταματήση αὐτήν τήν Ἐμετικήν καί Προδοτικήν συμφωνίαν τῶν μισελληνήνων Τσίπρα, Γκοτζιά.

Κε Παυλόπουλε Προκόπιε ὡς φαίνεται ἔχετε ἀναγνώσει τήν Ἑλληνικήν φιλοσοφίαν καί γραμματείαν, ἀλλά δέν τήν ἔχετε ἐμπεδώσει.

Ὁ Ἀντισθένης μᾶς λέγει: ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις.

Καί πράγματι ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ἡ γλῶσσα πού κάθε της λέξη ἔχει περιεχόμενο καί νόημα. Εἰς τό Ἑλληνικόν λεξιλόγιον ὑπάρχει καί μία λέξις ἕνα ρῆμα, τό προδίδωμι. Ἀπό τό ἐπίτομον λεξικόν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης τοῦ Π.Χ. ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ διαβάζομεν τήν ἐτυμολογίαν του:

Προ-δίδωμι:δίδω ἐκ τῶν προτέρων, παραδίδω, προπληρώνω, παραδίδω εἰς τόν ἐχθρόν, προδίδω, ἐγκαταλείπω εἰς τήν τύχην του, ἐγκαταλείπω, ἀφίνω, φανερώνω ἀτόπως, προδίδω μυστικόν, ἀποδεικνύομαι ἄπιστος, φέρομαι προδοτικῶς. Ἐξ καί ὁ προδότης.

Κύριε Παυλόπουλε : ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΟΥΔΕΙΣ.

Κύριε Παυλόπουλε, μετά τήν μάχην τῆς Ἰσσοῦ ὁ Ἀλέξανδρος γράφει εἰς τόν Δαρεῖον: «Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς τήν Μακεδονίαν καί τήν ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδέν προηδικημένοι. Ἐγώ δέ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εἰς τήν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν». Πηγή ΑΡΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 2.14.4

Κύριε Παυλόπουλε ὥς Ἕλληνες ἕνα ἔχομεν καθῆκον, νά ἀποδώσωμεν τιμήν καί νά σεβαστοῦμεν τήν βούλησιν τοῦ ἀήττητου Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, καθ΄, ὅτι ὁ Τσίπρας παραδίδει τήν Μακεδονίαν μας σέ ἀλλοεθνεῖς, καί αὐτό εἶναι ἐσχάτη προδοσία.

Κε Παυλόπουλε συμφώνως μέ τά ἀνωτέρῳ ὁ Τσίπρας καί ὁ Γκοτζιάς πληροῦν ὅλας τάς προϋποθέσεις τῆς Προδοσίας. Ἐσεῖς εἶσθε ὁ προϊστάμενος αὐτῶν καθ΄ ὅτι εἶσθε ὁ ἀνώτατος ἄρχων, ἤτοι καί κατά τήν Νομικήν ἐπιστήμην εἶσθε συνεργός προδοσίας.

Ἔχετε Ἱερόν καθῆκον νά σταματήσετε αὐτήν τήν προδοσίαν.

Κε Παυλόπουλε οἱ Ἕλληνες ἔκαμαν εἰς τήν Κόρινθον, δύο πανελλήνια συνέδρια τό πρῶτον ἐγένετο ἐπί Βασιλείας Φιλίππου πατρός τοῦ Μ. Ἀλέξάνδρου καί τό δεύτερον ἐπί Βασιλείας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Μετά τήν μάχη τῆς Χαιρωνείας 338 Π.Χ, εἰς τήν Κόρινθον ἐπραγματοποιήθει τό πρῶτον πανελλήνιον συνέδριον, τό ὁποῖον ἀνέδειξεν τόν Βασιλέα τῆς Μακεδονίας Φίλιππον ἀνώτατον πολεμικόν ἀρχηγόν τῶν Ἑλλήνων, μέ σκοπόν νά τιμωρήσουν τούς Πέρσας πού εἶχον προξενίσει πολλά δεινά εἰς τούς Ἕλληνας. Μετά τόν θάνατον τοῦ Φιλίππου καί πάλιν εἰς τήν Κόρινθον τό 336 Π.Χ ὁ υἱός του Ἀλέξανδρος καί μετέπειτα ὀνομασθής Μέγας ἀνεκηρύχθει (κατασταθείς) τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών.

Μετά πάροδον 2.354 ἐπραγματοποιήθησαν εἰς τήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνον, ἀλλά καί εἰς ὅλον τόν Πλανήτη Γῆ πού ὑπάρχουν Ἕλληνες πανελλήνια συνέδρια πού παιάνιζαν ὡς μία ψυχή ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Κε Παυλόπουλε ὡς γνωστόν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τήν πρώτη μάχη πού ἔδωσεν ἐναντίον τῶν Περσῶν ἦτο αὐτή τοῦ Γρανικοῦ ποταμοῦ. Εἰς τήν μάχην αὐτήν ἀπέναντι του δέν εἶχεν μόνον τούς Πέρσας ἀλλά καί περί τούς 2.500 (ἕλληνας) μισθοφόρους τῶν Περσῶν. Ἀλλά ἀς δοῦμεν τί ἔκαμεν μέ δαύτους: «καὶ τούτοις τήν τε φάλαγγα ἐπαγαγὼν καὶ τοὺς ἱππέας πάντῃ προσπεσεῖν κελεύσας ἐν μέσῳ δι᾽ ὀλίγου κατακόπτει αὐτούς, ὥστε διέφυγε μὲν οὐδείς». Δηλ. ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὁδηγόντας τήν φάλαγγαν του πρός αὐτούς καί συγχρόνως δίδοντας διαταγήν εἰς τούς ἱππεῖς νά ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῶν μισθοφόρων (ἑλλήνων) τούς ὁποίους κατέσφαξεν, καί οὐδείς διέφυγεν». Καί αὐτονόητον ἦτο νά τούς κατασφάξη διότι ὡς εἶπεν: «ὅτι παρά τά κοινῇ δόξαντα τοῖς Ἕλλησιν, Ἕλληνες ὄντες ἐναντία τῇ Ἑλλάδι ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο» ΑΡΡΙΑΝΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 1.16.7. Δηλ. παρά τήν κοινήν ἀπόφασιν τῶν Ἑλλήνων, (πού εἶχον λάβει εἰς τήν Κόρινθον) αὐτοί ὄντας (ἕλληνες), ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο.

Κύριε Παυλόπουλε Προκόπιε εἰς τά χέρια σας ὑπάρχουν ὅλοι οἱ τρόποι διακοπῆς αὐτῆς τῆς προδοτικῆς συμφωνίας, διαφορετικά θά εἶσθε συνένοχος μιᾶς καταστροφῆς ἰσοδύναμης τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς.
ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ:

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΩΜΕΝ ΣΕ 151 Ἤ 152 Ἤ 153 ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΣΤΙΛΕΤΑ ΝΑ ΜΠΙΧΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ, ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ.ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Loading...