Ποια ήταν η τιμωρία των Εβραίων για την Σταύρωση του Κυρίου;


Γύρω στο 27 μ.Χ. ο Ιησούς Χριστός προφήτευε την καταστροφή του ναού και της πόλης των Ιεροσολύμων. Υπάρχει μια σειρά από χωρία με τις σχετικές προφητείες του Κυρίου.


Αυτά είναι:

Μθ. 24,1-2: « καί προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αυτώ τάς οικοδομάς τού ιερού. Ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς. Ου βλέπετε ταύτα πάντα; αμήν λέγω υμίν, ου μή αφεθή ώδε λίθος επί λίθον, ός ου καταλυθήσεται».

Μθ. 23,37-8: « Αμήν λέγω υμίν ότι ήξει ταύτα πάντα επί τήν γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τούς προφήτας καί λιθοβολούσα τούς απεσταλμένους πρός αυτήν! Ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τά τέκνα σου όν τρόπον επισυνάγει όρνις τά νοσσία εαυτής υπό τάς πτέρυγας, καί ουχ ηθελήσατε. Ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος. Λέγω γάρ υμίν ου μή με ίδητε απ’ άρτι έως άν είπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ».
Λκ. 19,41-44: « Καί ως ήγγισεν ιδών τήν πόλιν έκλαυσεν επ’ αυτή λέγων ότι ει έγνως καί σύ, καί γε εν τή ημέρα σου ταύτη τά πρός ειρήνην σου• νύν δέ εκρύβη από οφθαλμών σου• ότι ήξουσιν ημέραι επί σε καί παρεμβαλούσιν οι εχθροί σου χάρακά σοι καί περικυκλώσουσί σε καί συνέξουσί σε πάντοθεν, καί εδαφιούσί σε καί τά τέκνα σου εν σοί, καί ουκ αφήσουσιν εν σοί λίθον επί λίθω, ανθ’ ών ουκ έγνως τόν καιρόν τής επισκοπής σου ».

Λκ. 23,27-31: « Ηκολούθει δέ αυτώ πολύ πλήθος τού λαού καί γυναικών αί εκόπτοντο καί εθρήνουν αυτόν. Στραφείς δέ πρός αυτάς ο Ιησούς είπεν. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μή κλαίετε επ’ εμέ. Πλήν εφ’ εαυτάς κλαίετε καί επί τά τέκνα υμών, ότι ιδού έρχονται ημέραι εν αίς ερούσιν. Μακάριαι αι στείραι καί αι κοιλίαι αί ουκ εγέννησαν καί μαστοί οί ουκ έθρεψαν. Τότε άρξονται λέγειν τοίς όρεσιν• πέσετε εφ’ ημάς, καί τοίς βουνοίς• καλύψατε ημάς• ότι ει εν τώ υγρώ ξύλω ταύτα ποιούσιν, εν τώ ξηρώ τί γένηται; ».

Η καταστροφή που προφήτεψε ο Κύριος δεν θα αργήσει να έρθει. Μετά τη σταύρωση του Χριστού, η Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε συνεχή αναστάτωση, καθώς αντιμετωπίζει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Η είσοδος των εικόνων του Καίσαρα στα Ιεροσόλυμα προκαλεί αναταραχές. Η στάση που προκαλείται απ’ το γεγονός της χρησιμοποίησης των χρημάτων του ναού για την κατασκευή υδραγωγείου πνίγεται στο αίμα. Ξεσπούν η επανάσταση του Θευδά και άλλες εξεγέρσεις.

Η στάση που εκδηλώνεται το Πάσχα κατά τη βασιλεία του Κλαυδίου Καίσαρος καταλήγει σε τραγωδία. Τουλάχιστον 30.000 Ιουδαίοι φονεύονται. Ακολουθούν άλλες θλίψεις. Οι φόνοι των Σικαρίων• η στάση του Αιγυπτίου ψευδοπροφήτη που συγκέντρωσε 30.000 οπαδούς, απ’ τους οποίους οι περισσότεροι φονεύτηκαν απ’ τους Ρωμαίους• και διάφορα άλλα δεινά. Ωστόσο, τα χειρότερα έπονται.

Το 66 μ.Χ. οι Ιουδαίοι επαναστατούν. Ουράνια σημάδια δείχνουν την εγκατάλειψη του ναού των Ιεροσολύμων απ’ τη Θεία Χάρη. « Δαιμόνιον φάσμα » εμφανίζεται στο ναό, άρματα και ένοπλες φάλαγγες φαίνονται γύρω απ’ τα σύννεφα να περικυκλώνουν την πόλη. Οι ιερείς ακούν θορύβους και φωνή να λέγει « μεταβαίνομεν εντεύθεν ».

Την ώρα που οι Χριστιανοί εγκαταλείπουν την Ιερουσαλήμ, πειθαρχώντας στους λόγους του Κυρίου και σε χρηματισμό αγγέλου, τρία περίπου εκατομμύρια Ιουδαίοι κλείνονται στην πόλη. Ο λιμός τους αποδεκατίζει. Μια γυναίκα φονεύει και εσθίει το βρέφος της, για να επαληθευτεί ο λόγος του Κυρίου: « Ουαί ταίς εν γαστρί εχούσαις καί ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ημέραις ».

Μετά από μια σειρά μαχών, ο πόλεμος καταλήγει στην κατάληψη της πόλης στις 10 Αυγούστου του 70 μ.Χ.. Ο στρατηγός Τίτος, γιος του αυτοκράτορα Βεσπασιανού καταλαμβάνει την πόλη. Εξακόσιες χιλιάδες Ιουδαίοι φονεύονται. Ο ναός, παρά τις αντίθετες διαταγές του Τίτου, τελικά, καίγεται. Το μοναδικό τμήμα του ναού που δεν καταστράφηκε ήταν ένα τμήμα απ’ το δυτικό τείχος του ναού, το οποίο, σήμερα, αποτελεί για τους Ιουδαίους ιερό προσκύνημα.

Αυτό το τμήμα του ναού, γνωστό σήμερα ως το τείχος των δακρύων, έμεινε όρθιο για να μαρτυρεί τη δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του Βεσπασιανού που εκπόρθησε τέτοια δυνατά τείχη. Κάποια ερείπια του εσωτερικού ναού σώζονταν για μερικούς αιώνες ακόμη, όπως φαίνεται από κάποιους λόγους του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του. Με τον καιρό και αυτά καταστράφηκαν.

Η καταστροφή του Ιουδαϊσμού θα ολοκληρωθεί μερικές δεκαετίες αργότερα. Το 132 μ.Χ. οι Ιουδαίοι επαναστατούν για άλλη μια φορά υπό την ηγεσία του Μπαρ Κοχμπά, που ισχυρίζεται πως είναι ο Μεσσίας. Ο Αυτοκράτορας Αδριανός στέλνει τον Σεβήρο, ο οποίος πνίγει την επανάσταση στο αίμα, οργώνει στην κυριολεξία την Ιερουσαλήμ και σπέρνει αλάτι, ώστε να μην φυτρώσει τίποτε ξανά σε αυτήν. Χτίζει καινούργια πόλη, την ονομάζει Aelia Capitolina και οικοδομεί ειδωλολατρικό ναό στο όρος Σιών. Η παρουσία Ιουδαίων στην περιοχή απαγορεύεται με διάταγμα.

Όλη αυτή η καταστροφή ερμηνεύτηκε απ’ τους Πατέρες της Εκκλησίας ως τιμωρία για τη σταύρωση του Σωτήρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τη ρητορική του δεινότητα επισημαίνει: « Ηδέως άν ούν εροίμην Ιουδαίους, πόθεν ούτω θεήλατος οργή καί ήλθεν επ᾿ αυτούς, καί πασών έμπροσθεν γενομένων, ουκ εν Ιουδαία μόνον αλλά πανταχού τής οικουμένης χαλεπωτέρα;

Ουκ εύδηλον, ότι διά τό τού σταυρού τόλμημα καί τήν απόφασιν ταύτην; Άπαντες είποιεν άν, καί μετά πάντων καί πρό πάντων αυτή η τών πραγμάτων αλήθεια ». Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία, ο Αρέθας Καισαρείας σημειώνει: « Πάντα γάρ αυτούς κατέλαβε τά κακά. Πόλεων πυρπολήσεις, γής δηώσεις επί φυτών ολέθρω καί εκτομή. Άπαντα είσπραξις ήν τής κατά τού Σωτήρος θρασύτητος ».

Την ώρα που οι Χριστιανοί εγκαταλείπουν την Ιερουσαλήμ, πειθαρχώντας στους λόγους του Κυρίου και σε χρηματισμό αγγέλου, τρία περίπου εκατομμύρια Ιουδαίοι κλείνονται στην πόλη. Ο λιμός τους αποδεκατίζει. Μια γυναίκα φονεύει και εσθίει το βρέφος της, για να επαληθευτεί ο λόγος του Κυρίου: « Ουαί ταίς εν γαστρί εχούσαις καί ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ημέραις ».

Μετά από μια σειρά μαχών, ο πόλεμος καταλήγει στην κατάληψη της πόλης στις 10 Αυγούστου του 70 μ.Χ.. Ο στρατηγός Τίτος, γιος του αυτοκράτορα Βεσπασιανού καταλαμβάνει την πόλη. Εξακόσιες χιλιάδες Ιουδαίοι φονεύονται. Ο ναός, παρά τις αντίθετες διαταγές του Τίτου, τελικά, καίγεται. Το μοναδικό τμήμα του ναού που δεν καταστράφηκε ήταν ένα τμήμα απ’ το δυτικό τείχος του ναού, το οποίο, σήμερα, αποτελεί για τους Ιουδαίους ιερό προσκύνημα.

Αυτό το τμήμα του ναού, γνωστό σήμερα ως το τείχος των δακρύων, έμεινε όρθιο για να μαρτυρεί τη δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του Βεσπασιανού που εκπόρθησε τέτοια δυνατά τείχη. Κάποια ερείπια του εσωτερικού ναού σώζονταν για μερικούς αιώνες ακόμη, όπως φαίνεται από κάποιους λόγους του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του. Με τον καιρό και αυτά καταστράφηκαν.

Η καταστροφή του Ιουδαϊσμού θα ολοκληρωθεί μερικές δεκαετίες αργότερα. Το 132 μ.Χ. οι Ιουδαίοι επαναστατούν για άλλη μια φορά υπό την ηγεσία του Μπαρ Κοχμπά, που ισχυρίζεται πως είναι ο Μεσσίας. Ο Αυτοκράτορας Αδριανός στέλνει τον Σεβήρο, ο οποίος πνίγει την επανάσταση στο αίμα, οργώνει στην κυριολεξία την Ιερουσαλήμ και σπέρνει αλάτι, ώστε να μην φυτρώσει τίποτε ξανά σε αυτήν. Χτίζει καινούργια πόλη, την ονομάζει Aelia Capitolina και οικοδομεί ειδωλολατρικό ναό στο όρος Σιών. Η παρουσία Ιουδαίων στην περιοχή απαγορεύεται με διάταγμα.

Όλη αυτή η καταστροφή ερμηνεύτηκε απ’ τους Πατέρες της Εκκλησίας ως τιμωρία για τη σταύρωση του Σωτήρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τη ρητορική του δεινότητα επισημαίνει: « Ηδέως άν ούν εροίμην Ιουδαίους, πόθεν ούτω θεήλατος οργή καί ήλθεν επ᾿ αυτούς, καί πασών έμπροσθεν γενομένων, ουκ εν Ιουδαία μόνον αλλά πανταχού τής οικουμένης χαλεπωτέρα;

Ουκ εύδηλον, ότι διά τό τού σταυρού τόλμημα καί τήν απόφασιν ταύτην; Άπαντες είποιεν άν, καί μετά πάντων καί πρό πάντων αυτή η τών πραγμάτων αλήθεια ». Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία, ο Αρέθας Καισαρείας σημειώνει: « Πάντα γάρ αυτούς κατέλαβε τά κακά. Πόλεων πυρπολήσεις, γής δηώσεις επί φυτών ολέθρω καί εκτομή. Άπαντα είσπραξις ήν τής κατά τού Σωτήρος θρασύτητος ».

ΠΗΓΗ: www.citypatras.gr
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

37 σχόλια :

 1. ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ ΕLΕΝ ΜΑΝ ΜΑΝ ΕLΕΝΑ ΕLΕΝΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ELEN VORIA ΛΕΛΕΝ ELEN MANESI PATERAKIS ZAGKLARAS MAD DOG TAXINOSOUPA TAXINIS TARAROM ARXONTAS MORFEAS SKIA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ....!!!😨

   ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ....!!!!😀

   ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.!!!!!🤣

   ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΒΕΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΑΜΠ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΡΟ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ....

   ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΒΕΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΕΨΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΕΡΙΞΕ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΝΑ ΖΟΥΜΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ,50.000 ΘΥΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ…

   https://www.facebook.com/yideoclips/videos/1823800734403284/

   Διαγραφή
  2. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ 2012 ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΤΟΝΟΥΣ ΧΑΤΖΗΧΡΩΣΤΑΟ,ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟ,ΠΑΡΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΝΟΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ ΟΠΟΥ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΣΟΥΞΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ...

   ΤΟ «ΣΩΡΡΑΣ Ο ΑΠΑΤΕΩΝ» ΕΙΧΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΟΛΛΑ «ΧΡΥΣΑ ΒΡΑΒΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΚΡΙΝΕ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΒΓΑΙΝΑΝ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΣΩΡΡΑΣ»...

   ΕΤΣΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΑΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ,ΣΕ ΠΑΡΕΕΣ,ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ,ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ,ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ,ΚΟΠΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΙΕΣ,ΧΗΡΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΟΧΗΡΕΣ...

   ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΕΜΠΕΔΩΣΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΑΝ ΕΛΕΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΡΡΑΣ….ΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο «ΑΠΑΤΕΩΝ» ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΝ,ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ,ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

   ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΕΙ ΓΙΑΤΙ Ο «ΑΠΑΤΕΩΝ» ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 5-6 ΩΡΩΝ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΕΓΡΑΦΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΓΑΚΙΑ ΤΩΝ "ΨΙΘΥΡΙΣΤΩΝ" ΠΟΥ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ,ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΟΜΩΣ,ΟΧΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ...

   ΒΓΗΚΕ ΣΤΟ ΦΩΣ,ΑΡΓΑ ΟΜΩΣ,ΦΤΑΙΞΙΜΟ ΤΩΝ ΔΟΥΡΕΙΩΝ ΙΠΠΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 216 ΤΟΥ Π/Κ ΟΠΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 10 ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΟΥΣ...

   ΒΟΥΝΟ ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΕ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ,ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΜΕΙΣ ΦΩΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΕΙ ΤΟ "ΑΠΑΤΕΩΝ" ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΑΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΜΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙ,ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ "ΨΙΘΥΡΙΣΤΗ"...

   ΕΤΣΙ ΜΟΙΡΑΙΑ ΤΟ ΣΟΥΞΕ "ΣΩΡΡΑΣ Ο ΑΠΑΤΕΩΝ" ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΘΑ ΦΤΑΞΟΥΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ,ΔΕΚΑ ΓΕΝΕΕΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΜΕ ΙΣΟΒΙΑ....

   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΛΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ 50.000 ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΗΣ,ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΕΙΝΗ ΚΑΙ ΒΡΩΜΕΡΗ ΑΥΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ....

   Διαγραφή
  3. ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΙΚΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΈΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΛΑΚΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΓΕΛΩΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΟ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΗ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΝ ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΟ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟ ΠΡΩΚΤΟΓΛΥΦΤΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΕΡΗΣ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΤΟΔΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 4 (ΤΕΣΣΕΡΑ) ΕΝΑ , ΔΥΟ, ΤΡΙΑ,ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΑΝΑΛΜΑΒΝΩ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ?!!! ΠΑΝΤΩΣ ΤΟΣΟ ΑΠΑΤΕΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΗ ΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΔΩ? ΔΙΕΘΝΩΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ! ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΤΤΟΥΝ!! ΒΕΒΑΙΑ Η ΟΛΙΓΟΜΕΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΜΕ 10 ΧΙΛ ΕΥΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΕ 15 ΜΕΡΕΣ. ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ ΕΙΔΑΝ ΤΟΝ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟ ΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ ΓΕΜΑΤΟ ΤΣΑΠΕΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ BEN HIRAM ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΟΥ ΕΙΠΑΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΕΜΑ? ΤΣΑΠΕΕΛΕΕΣΣ ΜΟΝΟΛΟΓΗΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ? ΜΕΣΑ ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΝΑ ΦΑΝΕ ΕΝΑ ΤΣΙΒΙΚΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΒΙΚΗ!!!! ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΥΘΥΜΗΣΩΜΕΝ ΤΟΤΕ!!

   ΑΚΟΥΣ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΡΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΝΤΟΥΦΕΚΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΜ ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ 150αρια ΗΠΙΑΝ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΑΣΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΣΑΠΕΛΑ ΜΑΣΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΓΥΜΝΟΚΩΛΗΣ ΓΥΦΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΧΑΣΑΝΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ? ΕΔΩΣΑΝ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ....ΕΙΔΕΣ ΓΙΟΥΦΤΟ ΜΑΥΡΙΔΕΡΟ ΦΕΡΩΝ ΤΣΑΠΕΛΕΣ? ΜΑΚΡΥΑ....ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΦΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΦΕΡΟΝΤΑΣ!!!

   Διαγραφή
  4. ΜΟΛΙΣ ΑΦΙΧΘΕΊ ΒΛΕΠΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ,ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΟ ΝΟΥΜΕΡΟ "ΤΣΑΠΕΛΑΣ",ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙΑΣ ΚΑΖΑΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΕΤΑΕΙ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΝΙΚΑ....

   ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ,ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΕΙ....ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Διαγραφή
  5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ

   ΠΑΜΕ ΕΓΩ,ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΗΝ ΤτΕ ΝΑ ΒΑΛΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ,ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΝΟΥΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΑΜΕΣΩΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΜΕ 🤔

   Διαγραφή
 2. ΤΟ ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ ΟΥΚ ΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 9 Οκτωβρίου 2018 - 8:13 μ.μ.

  ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΓΗΣ: “ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ” … ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: “ΑΥΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ. ΕΓΩ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΞΑ “ΡΕΝΑ” ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ “ΡΟΥΑ”)…”
  Posted by Αλφειός Ποταμός at 19:14 ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ. Tags:Αποκαλύψεις, Αρτέμης Σώρρας, Ελλάδα, Έλληνες, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, Επικαιρότητα, Νέμεσις, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.
  Ιούλ
  06
  2018

  ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΓΗΣ: “… ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ.
  ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ( ΓΙΑΤΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΛΕΖΑΝΤΑ ….. )
  ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ… ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΑ ΚΛΑΜΑΤΑ … ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΚΟΥΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝΕ ΜΙΑ ΕΠΑΡΣΗ .. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΡΧΕΤΑΙ …” ( απομαγνητοφώνηση: Κατερίνα Διοτίμα Σπανού )  ……………………………….  ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: [ … ΑΥΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΞΑ “ΡΕΝΑ” ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗ [ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ “ΡΟΥΑ” ]
  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΣΚΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ … ] ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Christine Lagarde… ΚΑΙ… ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΠΟΥ Π-Α-Ι-Ζ-Α-Τ-Ε ΤΗΝ ΕΙΧΑΤΕ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΗ… ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΥΣΤΕ: Η ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΑΛΛΑΖΕΙ… ΚΑΙ THN ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΞΑΝΑΜΟΙΡΑΖΩ Ε-Γ-Ω. (video SorrasTV)

  … ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 1/10/2901 (απομαγνητοφώνηση ομάδα ΚΛΕΙΩ)

  … ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1/10/2901 (απομαγνητοφώνηση ομάδα ΚΛΕΙΩ)

  … ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΡΑΤΟΣ GOLDEN AXIS. ΕΧΩ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΥΛΙΑ. ΕΙΜΑΙ MEMBER ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΜΕ REGISTER ΤΟΥ ΟΗΕ. ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. 29/12/2901 (απομαγνητοφώνηση ομάδα ΚΛΕΙΩ)

  … ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΗΡΘΑ ΜΕ ΑΣΟΥΣ !!! ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ κ. ΟΜΠΑΜΑ. Monetization ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΡ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 13ων ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ CIA. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PLATFORM 1. ΑΦΑΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΩΝ GREY & BLACK SCREENS. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ… ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΠΡΟ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ… !(απομαγνητοφώνηση ομάδα ΚΛΕΙΩ)

  … ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Μεγάλη πολυτέλεια για μένα η απελευθέρωση της Ελλάδος. Όλα τα καθίκια απέναντι στον Ελληνικό λαό, θα τα βάλω να γονατίσουνε μπροστά σε όλους μου τους Έλληνες. Αυτό είναι τεράστια ικανοποίηση, σπατάλη στον εαυτό μου, θα σπαταλήσω την μεγαλοπρέπειά μου γι’ αυτούς, θα το κάνω! Real News 14/1/2901 (απομαγνητοφώνηση ομάδα ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

  … ΤΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ. ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΟΡΝΙΑ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙΑ… ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΘΡΟ 216 ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ....10 ΕΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΧΕΙ ΚΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ...

   ΒΟΥΝΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ...

   ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΤΑΚΗ...??

   ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΤΙΘ ΘΑ ΠΕΙ ΠΑΝΩ Σ'ΑΥΤΟ...ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Διαγραφή
  2. ΜΟΛΙΣ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΚΩΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ ΕΚΛΑΣΣΕ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΣΕ ΟΛΗ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΥΓΟ ΚΛΟΥΒΙΟ ΣΑΝ ΤΙΣ ΚΛΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΨΩΡΡΑ

   Διαγραφή
  3. Η Ε.ΣΥ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΑ ΚΡΑ

   ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ,ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ🤔

   Διαγραφή
  4. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΧΩΡΑ....

   ΑΝΤΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΟΥΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΑΝ
   ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ 😨😁

   Διαγραφή
 4. Αγαπητέ Κ. Γιαννόπουλε, είμαστε μια μικρή συντροφιά νέων Ορθοδόξων που μας εμπνέετε με τις χριστιανικές σας γνώσεις και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, τελευταία κυκλοφορεί μια είδηση, σίγουρα ψευδής, ότι πριν γαμήσετε την μανούλα σας, της βάζατε στην κωλοτρυπίδα έναν σταυρό, γιατί ήταν αμαρτωλή, παρακαλώ διαψευστε το, ή αιτιολογήστε το.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΟΝΤΕΨΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΨΩ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ
   ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΕΙ;;

   ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΩ ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΑΤΕ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΕΠΕΙΔΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
   ΣΑΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΓΕΛΑΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΧΑ ΧΑ

   ΥΓ. ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΝΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΟΥΣ

   ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

   Διαγραφή
  2. ΠΑΙΔΙΑ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ....ΑΦΗΣΤΕΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΘΕΙ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ....ΑΧΧ ΓΙΑΤΡΕ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ...ΑΧΧΧ

   Διαγραφή
  3. ΧΛΕΥΑΣΤΕ ΡΑΒΒΙΝΙΑ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ,ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ,ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΩΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ...Η ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΣΟΔΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΒΒΙΝΙΑ ΘΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΑ...ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΣΥ ΡΑΒΒΙΝΙ ΛΕΓΕ ΛΟΓΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...

   ΣΙΓΑ ΜΟΝΑΧΑ ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙΣ ΕΒΡΑΙΕ ΜΗ ΒΓΑΛΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΤΙ....

   Διαγραφή
  4. πατερακη μπαλαντινα πηγαινε στη μανα σου που την εχεις ακομα σε αυτη την ηλικια να πλενει πατωματα και σκαλες στα μπουρδελα και να αλλαζει τις σακκουλες με τις καποτες φτου σου ξενδιαντροπε γι αυτο σε παρατησε και κεινη τοτε που πηγες να ψωφισεις και μας παρακαλουσες μεσα δω να σου συμπαρασταθουμε γιατι θα αυτοκτονουσες για τη γκουρλιου ανωμαλε

   Διαγραφή
  5. ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΕ ΠΟΥΛΌΠΟΥΛΕ ΚΑΙ MOTHER FUCKER ΣΤΑΜΑΤΆ ΝΑ ΧΏΝΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΎΣ ΣΤΟ ΚΩΛΟΤΡΥΠΙΔΟ ΤΗΣ ΜΑΝΟΎΛΑΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΌ ΣΟΥ ΤΟ ΛΈΩ

   Διαγραφή
  6. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΕΒΡΑΙΟ...

   ΘΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΨΕΜΑ,ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ,ΕΙΡΩΝΕΙΑ,ΧΛΕΥΑΣΜΟ,ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΕΕΙΝΗ ΦΑΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ,ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ,ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΛΑΣΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΕΛΑ...!!!

   ΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΘΗΚΕ...??

   Διαγραφή
  7. σωρρασ λαμπρακησ μπαλαντινασ
   απατεωνασ ναρκεμπορασ φονιασ
   τα σιδερα της φυλακησ ειναι για τα κακοποια στοιχεια ευγε!!!

   Διαγραφή
  8. ΠΕΤΕΡΑΚΗΣ Ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ...

   Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΣ ΓΥΦΤΟΠΡΟΞΕΝΟΣ... Ο ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΑΡΧΙΜΑΛΑΚΑΣ
   ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΟΣ Ή ΚΩΛΟΓΛΕΙΦΤΗΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ

   Διαγραφή
 5. 1:46 αγαπητη κ.ζαγκλαρω μακα ντογκα ντιγκι ντογκα γρια γυφτοσουηδεζα π@υτσοφαγωμενη που εχειs κ@λοτρυπιδα ψ@λοχυμενη και εχειs κ@λο κ@λοτρυπιδο ανοιγμενο σαν δικορκο αυγο για πεs.......

  αληθευει οτι η μανουλα σου εκανε τσιμπ@υκια στον φουρναρη;

  αληθευει οτι την μανουλα σου την γ@μουσε απο την κ@λοτρυπιδα ο μαναβηs;

  αληθευει οτι η μανουλα σου ητο ψ@λοχυμενη στο βρωμομ@υνι τηs και στην βρωμοκ@λοτρυπιδα τηs;

  αληθευει οτι συνεβη το εξωπραγματικο οτι σε εβγαλε η μανουλα σου απο τον κ@λοτρυπιδα τηs;

  αληθευει οτι εκανεs τσιμπ@υκια στον δια στον ερμη στον ποσειδωνα;;;;
  και σε φωναζανε η π@υστρα κ@λοτρυπιδοφαγωμενη πατρονα πψωρο μασονο καμπαλο καρατζαφερο κ@λο τρυπιδω ζαγκλαρω;αηρ αηρ αηρ και π@υτσα αηρ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητέ Κ. Γιαννόπουλε, είμαστε μια μικρή συντροφιά νέων Ορθοδόξων που μας εμπνέετε με τις χριστιανικές σας γνώσεις και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, τελευταία κυκλοφορεί μια είδηση, σίγουρα ψευδής, ότι πριν γαμήσετε την μανούλα σας, της βάζατε στην κωλοτρυπίδα έναν σταυρό, γιατί ήταν αμαρτωλή, παρακαλώ διαψευστε το, ή αιτιολογήστε το.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΚΑΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΗΓΕ ΦΥΛΑΚΗ ΕΛΑ ΕΥΤΑΞΙΑ ΜΟΥ ΜΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ
   Ο ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΘΩΟΣ ΘΑ ΠΟΥΝΕ ΑΠΑΛΛΑΧΤΗΚΕ ΛΟΓΟ ΑΝΕΙΠΩΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Ε ΣΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟ ΠΡΩΗΝ ΑΠΑΤΕΩΝΙΣΣΑ ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΑΡΧη 55ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥ22ΝΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΠΡΙΤΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

   Διαγραφή
  2. ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ 😈 ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΔΕΣ,

   ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΣΗΜΕΡΑ...🤔

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος10 Οκτωβρίου 2018 - 11:34 π.μ.
   ΕΔΩ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ
   mad dog ΓΡΑΦΕΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Mad Dog26 Σεπτεμβρίου 2018 - 1:31 μ.μ.
   Από τα τσάτρα πάτρα γραφήματα σου καταλαβαίνω ότι:
   Ψευδογαμώ το ψευδομούνι της ψευδομάνας σου και
   ευεληπτώ να ψευδογαμήσω και σένα ψευδομούνι.

   Διαγραφή
  4. ΑΔΕΡΦΕ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΔΕΙΟΣ ΝΤΕΝΕΚΕΣ Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΟΥ

   ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΟΥ,ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ Ε.ΣΥ.🤔

   Διαγραφή
  5. ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΟΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ 2012
   600 ΔΙΣ$,ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ

   ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ !

   Διαγραφή
 7. ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΕ, ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΣΕ ΧΏΣΕΙ ΈΝΑ ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΉ ΣΟΥ ΚΩΛΟΤΡΥΠΊΔΑ, ΒΡΩΜΙΆΡΗ ΠΟΥ ΧΏΝΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΎΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΚΤΌ ΤΗΣ ΜΑΝΟΎΛΑΣ ΣΟΥ, ΑΝΤΊΧΡΙΣΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. παει το mad dog πεταξε μαζι και εσεις εμεινε ο γιαννοπουλος με το ονομα του το καθαρο και σεις κρυμενα ποντικια στους βοθρους νεματοι απο το ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΘΩΜΗΣ μπαλαντινακια και λαμπρακια πρεζονια

   Διαγραφή
  2. ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΈΨΩ, ΜΑ ΚΑΛΆ ΣΤΑΥΡΟΎΣ ΣΤΟΝ ΚΏΛΟ ΤΗΣ ΜΆΝΑΣ ΟΥ ΡΕ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΈΝΕ ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΕ? ΜΑΣ ΈΚΑΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟN ΧΡΙΣΤΙΑΝΌ ΔΕΝ ΝΤΡΈΠΕΣΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΉ!

   Διαγραφή
  3. Χλιτσι χλιτσι χλιτσι...μα τι ειναι αυτος ο θορυβος> α τιποτα μην ανησυχεις κανει προπονηση με εναν δονητη ο πουτοσγεροσ πατερακησ ο τσαπελοφαγοσ να ανοπθξει λιγο ακομη τα γεροντικα του κωλοβαρδουλα για να δεχτει την οσθη του Κιυ Καθηγητου σε λιγες εβδομαδες που θα αρχισει η δικη.
   Καλα και ο γυφτος αυτος τι κανει? Αα αυτου του ξεπεταξαν τελειως τα κωλοβαρδουλα στην φυλακη οποιυ κρατειται και ειναι ρονταρισμενα τα περισουφριδια του!!!! ΑΑΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑ ΑΚΟΥ ΡΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΟΥΦΡΙΔΙΑ...ΕΥΘΥΜΗΣΑΜΕΝ ΠΑΛΙ!!

   Διαγραφή
 8. Εσυ που λες αυτές τις ακαθαρισίες για Το Σταυρό πρόσεχε να μην σε κάψει παλιοτόμαρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. αγαπητοι κυριοι.κ.κυριεs 4:25 μ.μ-4:28 μ.μ-5:25 μ.μ
  ΟΥΣΤ κ@λογ@μημενοι κ@λοτρυπιδοφαγωμενοι π@υτσοπρωκτοχυμενοι ψ@λοκ@λοτρυπιδοχυμενοι μασονο κ@λο καμπαλακια πψωρογιδα καρατζαφεροκ@λοτρυπιδακια....

  ξερετε οτι το Mad Dog ο βρωμιαρηs ανωμαλοs ματακιαs ηδονοβλεψιαs μπανιστηρτζηs που εκανε μπανιστηρι στην γειτονισσα του μερα νυχτα και την καυμενη δεν την αφηνε σε ησυχια ο ανωμαλοs μπανιστηρτζηs ματακιαs ηδονοβλεψιαs Mad Dog που τον επιασε η Π@ΥΤΑΝΑ Γ@ΜΗΜΕΝΗ μανουλα του η ψ@λοκ@λοτρυπιδοχυμενη στο σαλονι να κρυφοκοιταει ο Π@ΥΣΤΗΣ την γειτονισσα του...η καυμενη φωναξε τον πρωην συζυγο τηs και τον επιασε τον Π@ΥΣΤΗ σε εκεινη την φαση του εκανε την κ@λοτρτυπιδα του φαρασι(που εκανε μπανιστηρι)τον εβαλε τον π@υτσο του στην κ@λοτρυπιδα του και του την εκανε σαν ποτηρι του φραπε το φαρδυ χλατσα χλουτσα τον ελιωσε στην π@υτσα του γ@μησε την ανοιγμενη του κ@λοτρυπιδα απο τον δια τον π@υστη ματακια ηδονοβλεψια μπανιστηρτζη τηs π@υταναs το κ@λοτρυπιδο ξεπεταγμα....

  Υ.Γ.Στο χωριο λεγανε οτι ο συζυγοs ηταν παλληκαρι και ειχε Π@ΥΤΣΑ σαν κονταρι....πηρε απο του πατερα του την χαρη οταν ηταν νεοs και αυτοs Γ@ΜΟΥΣΕ την γειτονισσα του και τηs ειχε κανει την Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ τηs σαν φαναρι...και στο σταβλο ακουγονταν βογγητα οι κακεs γλωσσεs λεγανε οτι ηταν η αδελφη τηs γειτονισσαs που φωναζε τι Π@ΥΤΣΑ ειναι αυτη μητσομ!!!
  αλλα ο συγχωρεμενοs πηρε το μυστικο μαζι του...θεοσχωρεστον τον μητσαρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γελοίο ανθρωποειδές, κάνε μια πράξη καλή στην ζωή σου, τράβα
   και κρεμάσου να γλυτώσεις και εσύ από την δυστυχία σου,
   αλλά και η κοινωνία από την λέπρα σου.

   Διαγραφή
 10. Eγω παντως και να ελθει ο πουστογερος ο τσαπελοφαγος ντε και να κουναει τα βρωμερα του περικλανιδια δεν τον Γαμω με τιποτα!! τελεια και καυλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. σιγα την τιμωρια τους κλασανε μια μαντρα αεχιδια αφου γαμανε ακομα τον κοσμο ολο ο Χριστος ηταν παιδικο θεατρο μπρος στα αλλα εγκληματα αυτης της κομπλεξικιης και κακιασμενης φυλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή