Γιατί βαπτιζόμαστε εις το όνομα της Αγίας Τριάδος;

Τὸ κεντρικὸ σημεῖο τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος εἶναι ἡ τριπλὴ «βάπτισις», δηλαδὴ ἡ ὁλόσωμη κατάδυση στὸ ἁγιασμένο νερὸ καὶ ἀνάδυση ἐκείνου ποὺ μετέχει στὸ Μυστήριο, μὲ ταυτόχρονη ἐπίκληση τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.


Νά πῶς γίνεται:
Ὁ ἱερεύς: «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος / ἡ δού­λη τοῦ Θεοῦ (…) εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός»· καὶ συγχρόνως βυθίζει τὸν βαπτιζόμενο στὸ ἁγιασμένο νερό.

Ὁ διάκονος (ἂν ὑπάρχει) καὶ ὁ λαός (οἱ ψάλτες ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ): «Ἀμήν».

Ὁ ἱερεύς: «Καὶ τοῦ Υἱοῦ»· δεύτερη βύθιση.

Ὁ διάκονος καὶ ὁ λαός: «Ἀμήν».

Ὁ ἱερεύς: «Καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»· τρίτη βύθιση.

Ὁ διάκονος καὶ ὁ λαός: «Ἀμήν».

Ἡ τριπλὴ κατάδυση καὶ ἀνάδυση τοῦ βαπτιζομένου ἀποτελεῖ μυστηριακὴ συμ­μετοχή του στὸ θάνατο, τὴν τριήμερη Ταφὴ καὶ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἐπίκληση τῶν τριῶν θείων Προσώπων γίνεται κατὰ ρητὴ ἐν­τολὴ τοῦ Κυρίου:

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη´ [28] 19).

Γιατί ὅμως ἡ βάπτιση γίνεται «εἰς τὸ ὄνομα» τῶν τριῶν θείων Ὑποστάσεων;

Πρῶτα-πρῶτα νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ λειτουργὸς λέει «εἰς τὸ ὄνομα» καὶ ὄχι «εἰς τὰ ὀνόματα» (ἂν καὶ ἀκολουθοῦν τρία ὀνόματα), διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας: ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ Ἁγία Τριάς.

«Ἓν ὄνομα τῶν τριῶν, ὑποδηλοῦν τὴν μίαν φύσιν τῆς Ἁγίας Τριάδος».

Ἕνα εἶναι τὸ ὄνομα τῶν Τριῶν – τὸ ὄνομα «Θεός» – τὸ ὁποῖο ὑποδηλώνει τὴ μία φύση (τὴ θεία φύση) τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἑρμηνεύει ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνός.

Ἡ βάπτιση «εἰς τὸ ὄνομα» τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος σημαίνει ὅτι ὁ βαπτιζόμενος ἀφιερώνεται στὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀνήκει πλέον σ᾿ Ἐκεῖνον.

Ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, φεύγει ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου, καὶ περιέ­ρχεται στὴν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ, γίνεται κάτοικος τῆς βασιλείας Του.

Ὁ πρὶν ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ζωή, τώρα, μὲ τὴ δύναμη τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου, γίνεται κοι­­νω­νὸς τοῦ Θεοῦ καὶ μέτοχος τῆς αἰώνιας ζω­ῆς.

Ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ ἐπίκληση αὐτὴ ἀποτελεῖ ὁμολογία ὅτι τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώ­που τὴν ἀπεργάσθηκε ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Τριάς.

Βαπτιζόμαστε στὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, ὁ Ὁποῖος ἀπέστειλε τὸν Υἱό Του γιὰ νὰ θυσιασθεῖ γιὰ τὸν ἄνθρωπο· τοῦ Υἱοῦ, ὁ Ὁποῖος θυσιάσθηκε, ἀπέθανε, ἐτάφη καὶ ἀναστήθηκε «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας»· τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖο, μὲ τὴ μεσιτεία τοῦ μεγάλου Ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπεστάλη στὸν κόσμο καὶ ἐνεργεῖ τὴν ἀναγέννηση καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.

Ὅπως ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι καὶ ἡ ἀναδημιουργία του, ἡ ὁποία συντελεῖται κατὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα, εἶναι ἔργο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ὁ Πατὴρ ἀνέπλασε, σημειώνει ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, διὰ τοῦ Υἱοῦ ἀναπλασθήκαμε, ἐνῶ τὸ Πνεῦμα εἶναι Αὐτὸ ποὺ ζωοποιεῖ (τὶς ψυχές μας)· διότι καὶ στὴν πρώτη δημιουργία διαγραφόταν σκιωδῶς ἡ Ἁγία Τριάς.

Ὁ μὲν δηλαδὴ ἔπλασε (ὁ Πατήρ), ὁ δέ (ὁ Υἱός) ἦταν χέρι τοῦ Πλάστη, ἐνῶ ὁ Παράκλητος ἦταν ἡ πνοὴ Ἐκείνου ποὺ ἐμφυσοῦσε τὴ ζωὴ στὸν ἄνθρωπο (1).

Παρομοίως σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅτι ἡ ἐπίκληση γίνεται «γιὰ νὰ μάθεις ὅτι ὅλα αὐτά (τὰ χαρίσματα ποὺ χαρίζει τὸ ἅγιο Βάπτισμα) τὰ πραγματοποιεῖ ἡ δύναμη τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Ὁ λειτουργὸς εἶναι ἁπλῶς διάκονος τῆς τριαδικῆς Χάριτος. Γι᾿ αὐτὸ δὲν λέει·

«Ἐγὼ σὲ βαπτίζω» (ὅπως στὸ Τυπικὸ τοῦ «Βα­πτίσματος» τῶν Παπικῶν), ἀλλά· «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ…».

Καὶ ἀλ­λοῦ ὁ ἴδιος Πατήρ: «Ἐκεῖνος ποὺ τελεῖ τὰ πάντα εἶναι ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅ­γιο Πνεῦμα, ἡ ἀδιαίρετη Τριάδα.

Ἡ πίστη στὴν Ἁγία Τριάδα χαρίζει τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, αὐτὴ ἡ ὁμολογία μᾶς δωρίζει τὴν υἱοθεσία» (2).

Στοὺς πρωτοχριστιανικοὺς μάλιστα χρό­νους ὑπῆρχε ἡ τάξη ὁ βαπτιζόμενος, πρὶν ἀπὸ κάθε κατάδυση, νὰ ὁμολογεῖ πίστη στὸ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ τρία θεῖα Πρόσωπα: πρὶν ἀπὸ τὴν πρώτη κατάδυση, στὸν Πατέρα, πρὶν ἀπὸ τὴ δεύτερη, στὸν Υἱό, πρὶν ἀπὸ τὴν τρίτη, στὸ Ἅγιο Πνεῦμα (3).

Ἑπομένως ἡ ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος κατὰ τὴ βάπτιση δηλώνει ἐκτὸς τῶν παραπάνω ὅτι ὁ βαπτιζόμενος ἔχει ἤδη ὁμολογήσει πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό, ἔ­χει ἀποδεχθεῖ τὸ βασικότερο χριστιανικὸ δόγμα, τὸ τριαδολογικό, καὶ ἑπομένως τὸ σύνολο τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας.

Ἔτσι ἐντάσσεται στὴν Ἐκκλησία, στὸ χῶρο τῆς κοινωνίας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.

Ἡ βάπτισή μας λοιπὸν «εἰς τὸ ὄνομα» τῶν τριῶν θείων Προσώπων σημαίνει ὅτι ἀφιερωνόμαστε στὸν Τριαδικὸ Θεό, ἐντασσόμαστε στὴ Βασιλεία Του, γινόμαστε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου Θεοῦ· σημαίνει ἐπίσης ἀναγνώριση ὅτι ἡ σωτηρία μας ἀποτελεῖ ἔργο ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὴν ἀνακαίνισή μας στὸ ἐν λόγῳ Μυστήριο οὐσιαστικὰ τὴν τελεῖ ὁ ἐν Τριάδι Θεός.

Δηλώνει τὴν πίστη μας στὴν Ἁγία Τριάδα, στὸ μόνο ἀληθινὸ Θεό, τὸν Ὁποῖο λατρεύουμε καὶ δοξάζουμε, ὁ Ὁ­ποῖος εἶναι ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ· μᾶς χάρισε τὴν παρούσα ζωὴ καὶ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ μᾶς χαρίσει καὶ τὴ μέλλουσα.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

20 σχόλια :


 1. Πώς θα μπορούσε να αισθανθεί ένας σύγχρονος, σκεπτόμενος άνθρωπος, αν παρευρισκόταν σε μια "ορθό"δοξη εκκλησία την ώρα της βάπτισης;

  Θα νοιώσει άραγε απορία όταν βλέπει τον παπά, να διατάζει στο όνομα του Κυρίου, να αποβληθεί ο σατανάς από την ψυχή ενός άβουλου νηπίου, την στιγμή που ίδιος αυτός Θεός – που δήθεν διατάζει μέσω του παπά, φέρεται ως ο δημιουργός του νηπίου;

  Αν είναι φυσιολογικός άνθρωπος, δικαιολογημένα δεν θα πρέπει ακόμη να θυμώσει – αγανακτήσει για αυτή την διαστροφή;

  Μια ακόμη διαστροφική ανωμαλία της "ορθο"δοξίας που εμφανίζεται στις εκκλησίες κατά την βάπτιση νηπίων από το παπαδαριό, την στιγμή που ο παπάς αφορίζει τον σατανά που είναι μέσα στην αδιαμόρφωτη ψυχούλα του νηπίου!

  Και αναρωτιέται κανείς, μα καλά…που βρέθηκε ο σατανάς μέσα στο νήπιο;

  Δυο πρέπει να είναι οι λόγοι; ή μπήκε μόνος του – οπότε ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος και δεν έστειλε τον σατανά στην κόλαση όπως λέει στους αφορισμούς που ακολουθούν ή τον έβαλε εκεί εκ του πονηρού ο Θεός, για να τα οικονομάνε οι παπάδες!

  Στα μάτια και στα αυτιά του νεοέλληνα πιστού, αυτό το πράγμα, περνά απαρατήρητο, όπως απαρατήρητο περνά
  και ότι η βάπτιση του ελληνόπουλου γίνεται, όπως λέει ο παπάς, που πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο, "...εις δόξαν λαού Ισραήλ..." (αρχιραββίνος Συμεών)!
  Τελικά δεν υπάρχει "μυστήριο", τελετή ή λειτουργία χωρίς Εβραίο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΛΕΣ ΔΟΞΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΜΕΙΝΕΙ ΜΑ ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ Κ ΑΥΛΙ ΤΟΥ ΣΑΤΥΡΟΥ

   Διαγραφή
  2. Βαπτίζεται ο δούλος του θεού
   Νυμφευεται ο δούλος του θεού
   Κηδευεται ο δούλος του θεού.

   Δυστυχώς μας έχουν γραπωμένους από το λαιμό,
   χάρη των προσκυνημένων γενίτσαρων χριστιανών.

   Εγώ ΔΕΝ είμαι δούλος κανενός!
   Είμαι ελευθερα σκεπτόμενος Έλληνας!

   Διαγραφή
  3. ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΤΡΕΥΤΟΥ ΣΟΥ ΚΩΛΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΑΥΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΤΟΝ ΕΧΕΙ ΦΟΡΜΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΟΥΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΚΟΥΣΟΥΡΙ ΑΔΕΡΦΗ ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΓΚΛΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΚΩΛΑΡΑ -- ΜΕΝΙΟΣ

   Διαγραφή
  4. Μια από τα ίδια με της γνωστές ιδιαιτερότητες τον ιουδαιοχριστιανών,
   πουτσες, κωλοτρυπιδες, ομοφυλικές σχέσεις, χυδαιότητα, προβοκάτσια
   και μεγάλες υποκλήσεις σε ζωγραφιστές σανίδες που κλαίνε και κλάνουν.

   Με προκαλείς οίκτο και εμετό, πως ο άνθρωπος μπορεί να πέσει σε έναν
   βόθρο με ακαθαρσείες και να νομίζει ότι είναι στον παράδεισο!

   Διαγραφή
  5. ΑΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΛΠ .ΠΑΛΙΟΜΑΛΑΚΑ ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΗΖΕΙΣ ΤΑ ΜΕΖΕΑ !

   Διαγραφή
  6. Αστο ρε βλακακο 7.08 δεν το σωζεις!!
   διαβασε εκει που λεει στον λαο σου(ισραηλ)ο μωησης που να χεζεις μην και πατησει ο θεος τα σκατα και τσαντιστει και ασε τουσ ΕΛΛΗΝΕΣ με την δημοκρατια τις επιστημεσ την φιλοσοφια τις τεχνεσ τισ αρετες την γλωσσα να λατρευουν το καυλι του σατηρου!
   γιατι εμεις εχουμε καυλαρες και τις λατρευομε ενω εσεις μαλακια και αποκεφαλισμο ΒΛΑΚΑ!
   Ο καθε γελοιος οικειοποιειται το καθε τι ΕΛΛΗΝΙΚΟ και μετα εχει το θρασσος να το κραζει κιολας αλλα ετσι ειναι οι δωσιλογοι για μια θεση στον παραδεισο για λιγο μελι και γαλα δεινουν και ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩς ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ!!
   Εμεις ΒΛΑΚΑ διαβαζουμε για τον εχθρο μας και μαθαινουμε το τι ειναι ικανος να κανει
   εσυ ρε ΓΕΛΕΙΟ πουτανογεννημα γιατι δεν μαθενεις κατι για τον λαο που σε φιλοξενη τοσους αιωνες και εχει δωσει νοημα στην ζωη σου αλλα τον καταληστευεις τον συκοφαντεις και τον δολοφονεις?

   Διαγραφή
  7. Γιατι ρε γελιοι ανθελληνες ψευτοχριστιανοι οποτε σας λεμε να μας εξηγησετε κατι απο ολα τα τραγικα και γελοια που λενε τα βιλια σας το στοματακι σας βγαζει μονο σκατα??
   Δεν το βλεπετε οτι δεν εχετε καμια σχεση με καμια θρησκεια?
   οτι απλως ειστε αγραμματοι που σας πουλησαν ενα παραμυθι οτι"ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΑΠΕΙΝΩΘΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΒΑΣΕ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΜΑΓΚΑ ΟΤΑΝ ΨΩΦΗΣΕΙΣ!"
   Γιαυτο ρε βλακες δολοφονητε καθε γνωση ελευθερια και ερωτα υπαρχει σε αυτον τον κοσμο?
   Και αν τα λεω λαθος ασ αρχισουμε απο την αρχη εξηγηστε μου λιγω τα παρακατω τι σχεση εχου με την γνωση την αγαπη και την συνχωρεση???...

   Διαγραφή
  8. Γιατι ρε γελιοι ανθελληνες ψευτοχριστιανοι οποτε σας λεμε να μας εξηγησετε κατι απο ολα τα τραγικα και γελοια που λενε τα βιλια σας το στοματακι σας βγαζει μονο σκατα??
   Δεν το βλεπετε οτι δεν εχετε καμια σχεση με καμια θρησκεια?
   οτι απλως ειστε αγραμματοι που σας πουλησαν ενα παραμυθι οτι"ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΨΕΥΤΗΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ-ΚΛΕΦΤΗΣ ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΑΠΕΙΝΩΘΕΙΣ ΦΟΒΑΣΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΛΕΩ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΜΑΓΚΑ ΟΤΑΝ ΨΟΦΗΣΕΙΣ!"
   Γιαυτο ρε βλακες δολοφονητε καθε γνωση ελευθερια και ερωτα υπαρχει σε αυτον τον κοσμο γιαυτο σκοτωσατε την ελλαδα για μια θεση στον Εβραικο παραδεισο? ?
   Και αν τα λεω λαθος ασ αρχισουμε απο την αρχη εξηγηστε μου λιγω τα παρακατω τι σχεση εχου με την γνωση την αγαπη και την συνχωρεση???...

   Διαγραφή
  9. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   Διαγραφή
  10. Εξ. 3,7 Είπεν ο Κυριος προς τον Μωυσήν· “είδα πολύ καλά και εγνώρισα την βαρείαν ταλαιπωρίαν του λαού μου εις την Αίγυπτον και ήκουσα την κραυγήν των, η οποία βγαίνει από τα στήθη των εξ αιτίας της σκληράς καταπιέσεως των επιστατών εις τα έργα. Εγνώρισα πολύ καλά την οδύνην αυτών,
   Εξ. 4,23 σε διατάσσω, άφησε τον λαόν μου ελεύθερον να αναχωρήση, δια να με λατρεύση εκεί που εγώ θα τον οδηγήσω. Εάν δε και δεν θελήσης να αφήσης αυτούς ελευθέρους, πρόσεξε πολύ, εγώ θα φονεύσω τον πρωτότοκον υιόν σου”.’
   Εξ. 7,4 Παρ' όλα αυτά δεν θα υπακούση εις σας ο Φαραώ. Τοτε θα απλώσω την παντοδύναμον χείρα μου και θα επιφέρω μεγάλην τιμωρίαν εις την Αίγυπτον και θα βγάλω από εκεί τον στρατόν μου και τον λαόν μου, όλους τους Ισραηλίτας.

   Λευ. 3,1 Εάν δε προσφέρη κανείς προς τον Κυριον αιματηράν θυσίαν ευχαριστήριον δια την διάσωσίν του, δύναται να προσφέρη αυτήν από τα βόδια του αρσενικόν η θηλυκόν· θα είναι όμως χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα εκείνο που θα προσφέρη στον Κυριον
   Λευ. 8,35 Εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου θα καθήσετε επί επτά ημέρας, νυχθημερόν. Θα φυλάξετε μαζή με τας εντολάς του Κυρίου και αυτήν την εντολήν, δια να μη τιμωρηθήτε με θάνατον. Διότι έτσι με διέταξεν ο Κυριος να κάνετε”.

   Λευ. 10,3 Είπε τότε ο Μωϋσής προς τον Ααρών· “αυτή η τιμωρία επεβλήθη, διότι ο Κυριος εφήρμοσεν εκείνο το οποίον ρητώς είχε προαναγγείλει· Εις αυτούς και δι' αυτών που με πλησιάζουν με ευλάβειαν και σεβασμόν, θα δείξω την αγιότητά μου και θα δοξασθώ ενώπιον όλου του λαού του ισραηλιτικού”. Επόνεσεν ο Ααρών βαθύτατα, αλλά και εσιώπησεν.
   Λευ. 12,5 Εάν δε γεννήση θήλυ, θα είναι επί δεκατέσσαρας ημέρας ακάθαρτος όπως ακάθαρτος είναι κατά την έμμηνον ρύσιν. Θα παραμείνη δε ακόμη ακάθαρτος, λόγω του ακαθάρτου αίματός της, επί εξήκοντα εξ ημέρας.
   Λευ. 15,3 Αυτός είναι ο νόμος της ακαθαρσίας του· Οταν εκ του σώματός του εξέλθη το σπέρμα, εκ του οποίου λαμβάνει σύστασιν το ανθρώπινον σώμα, η ρεύσις αυτή είναι ακάθαρτος εις αυτόν. Ολαι αι ημέραι της εκ του σώματος ρεύσεως, εκ της οποίας λαμβάνει ύπαρξιν το ανθρώπινον σώμα, είναι ημέραι ακαθαρσίας και αυτού του ιδίου.
   Λευ. 17,4 και δεν θα φέρη αυτό εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου, δια να το σφάξη εκεί και το προσφέρη δώρον προς τον Κυριον ενώπιον της Σκηνής του Κυρίου, θα θεωρηθή τόσον ένοχος, όσον και εκείνος που έχυσεν αίμα ανθρώπου. Επειδή θα θεωρηθή ως φονεύς, θα εξολοθρευθή ο άνθρωπος αυτός εκ μέσου του λαού.
   Λευ. 17,8 Θα είπης πάλιν προς αυτούς· Εάν Ισραηλίτης η ξένος από αυτούς, οι οποίοι μένουν μαζή σας, προσφέρη ολοκαύτωμα η κάποιαν άλλην θυσίαν

   Λευ. 17,9 και δεν προσφέρη αυτήν εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου προς θυσίαν δια τον Κυριον, θα εξολοθρευθή ο άνθρωπος αυτός εκ μέσου του λαού του.

   Εστω αυτα τα λιγα για αρχη μπορειτε να μας τα εξηγησετε με τα λιγα Ελληνικα που σας μαθαμε ταλιμπαν?

   Διαγραφή
  11. Το ΜΌΝΟ που μπορούν να απαντήσουν οι ιουδαιοχριστιανοι γενίτσαροι,
   είναι χυδαιότητες, τίποτα και ποτέ κάτι άλλο.

   Αν είναι αυτός ο εκδικητικός ασιάτης γιδοβοσκός θεός,
   μα τότε πως μπορεί να είναι ο σατανάς?

   Διαγραφή
  12. ΖΑΓΚΛΑΡΑ? ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΣΟΥ...

   Διαγραφή
 2. καλε κ.π@υστροπατεροπψωρ σαχλοζαγκλομαγκλο τουρλο δεν ντρεπεσαι να τραβαs μ@λ@κι@ μπροστα στην θεια την αδελφη τηs μανουλαs σου τηs Ψ@ΛΟΧΥΜΕΝΗΣ... ελεεινε βρωμιαρη ανωμαλε μπανιστηρτζη ΟΥΣΤ ΑΝΩΜΑΛΕ Π@ΥΣΤΗ Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΟΦΑΓΩΜΕΝΕ!!!
  Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΟΓ@ΜΗΜΕΝΕ του διοs..
  Αληθεια ειναι βρε επινεs θαλασσινο υδωρ και σε βαλανε σε ενα καραβι μουτσο και ηρθε ο λοστρομοs και σου γυαλισε την Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ σου με τον μεγαλο του τον Π@ΥΤΣΟ;αηρ αηρ αηρ αηρ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΥΤΌΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌΣ,
   ΜΌΝΟ ΔΙΑΣΤΡΟΦΉ, ΧΥΔΑΙΌΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΚΆΤΣΙΑ KAI ΟΜΟΦΥΛΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ.

   ΧΕΖΩ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΉ ΣΑΣ ΑΊΡΕΣΗ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΈΝΟΙ, ΑΚΆΘΑΡΤΟΙ ΑΛΉΤΕΣ.

   Διαγραφή
  2. ΚΑΙ ΕΜΕΙς ΧΕΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ

   Διαγραφή
 3. εγω πιστευω στο θεο ....ειναι απο τη καλαματα...μπορει να πινω κανα ποτηρακι κραση παραπανο...αλα ειμαι ορθοδοξος... τη καλησπερα μου στους διαχειρισταδες και την Ελενη.... εχω καιρο να γραψω αλα εχα δουλειες στη συκικη...οποιος δεν θελει το θεο ειναι ξοφτερνος μαλακοπιτουρας...παρτε και το τραγουδακι και γλεντατετο ...η ζωη ειναι μικεη...αφηστε τα πολιτικα και πιητε κρασο....αφιερομενο στην Ελενη απο το μεγαλονε στρατο το καλαματιανο...καλο βραδυ
  https://www.youtube.com/watch?v=EMPXGa1g_WA

  ταραρομ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αδελφη Στυλιανε Ο πατηρ Αγαθαγγελος ειμαι ελα που χαθηκες? Σε ανεμενα για την καθημερινη σου εξομολογηση ειχα πλυνει και το πετραχηλειον μου ξερεις εσυ αλλα δεν ηλθες. Τι σου συμβαινει? καταλαβαινω οτι αλυχτα πηδαει ο σατανας μεσα σου δινει μαχη να αλωσει την ψυχη σου εσυ με την μετανοια και την προσευχη θα τον πολεμησεις. Ελα το απογευμα στο ησυχαστηριον μου να σε εξορκισω να κανω μιαν ευχη και να βρεις την γαληνη σου κατω απο το πετραχηλειον μου. Ασφαλωσ το αναγνωριζεις ποσο ηρεμεισ ποσο καλλυτυερα αισθανεσαι και αναπτερωνεται η ψυχικη σου διαθεση ποσο ανετα και προστατευμενος εισα υπο την σκεπην του ...προσπαθησε αδελφη Ζαγκλαρα δεν θα φησω ποτε να σε καταλαβει να σε νικησει ο σατανας που σε βασανιζει αλλα και εσυ θα εισαι Δουλος του Θεου κατω απο την σκεπη του πετραχηλειου που ειναι σαν να εισαι κατω απο την σκεπη του θεου. Να κρατας μονο καλα την χειρολαβη και ολα θα πανε καλα θα σου ξεπεταξω τον σατανα απο μεσα σου. Τιποτα δεν θα μεινει και καθε πρωι να τρως και μια κουταλια τα-χυνει....Αμηνννν..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Παράκρουση έχουν πάθει οι προσκυνημένες κατίνες του said, όπως και
  κάθε μέρα, η μόνη τους απάντηση, σε διάφορες μορφές είναι, πουτσες,
  κωλοτρυπιδες, ομοφυλικό σεξ, προβοκάτσειες, χυδαιότητα και αλητία!

  Καμία έκπληξη, ένας εκδικητικός θεός που μισεί τους ανθρώπους, μια κουστωδία
  από πορνες αγίες, διεφθαρμένοι δολοφόνοι που έγιναν άγιοι, αυτοί αποτελούν
  τον κορμό αυτής της απάνθρωπης εβραϊκής αίρεσης και είναι επόμενο γύρω
  στα σκατά να μαζώνοντε και οι σκατόμυγες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΟΥΣΤ μωρη σαχλοζαγκλαροντογκ αντιχριστιανη λουγκρα ανωμαλε διεστραμμενε μπανιστηρτζη Π@ΥΣΤΗ.....
  (Γιωργο Π ΠΨΩΡΟΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΟΚ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ(Πατερακη)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]