Ο συμβολισμός του δικέφαλου αετού

Ἀρχαιότατο σύμβολο ὁ μονοκέφαλος ἀετός εἶναι γνωστός ὡς αὐτοκρατορικό σύμβολο ἰσχύος, ζωτικότητας καί ἀναγέννησης.
Ἀπαντᾶται σέ ὅλη τή μακραίωνη ἱστορία τῶν δύο ρωμαϊκῶν αὐτοκρατοριῶν, ἀλλά καί στίς προγενέστερες ἑλληνικές πόλεις, ὅπως καί σέ ἀναρίθμητες ἄλλες συμβολικές χρήσεις συνοδεύοντας θεούς καί ἥρωες.

Ὡστόσο, ἡ παραλλαγή τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ ὑπῆρξε σύμβολο ὑπέρτατης δύναμης γιά τούς Μυκηναίους, τούς Βαβυλώνιους καί τούς Χιττῖτες, ἀπό τούς ὁποίους εἶναι πιθανό νά τόν υἱοθέτησαν οἱ Τουρκομάνοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί οἱ Σελτζοῦκοι τοῦ Ρούμ, γιά νά τόν δανειστοῦν οἱ Σταυροφόροι καί νά τόν μεταφέρουν στήν Εὐρώπη, ὅπου ἔγινε γνωστός ὡς αὐτοκρατορικό σύμβολο τῆς Ρωσίας τῶν Τσάρων καί τῆς Αὐστρίας τῶν Ἀψβούργων.

Τά δύο κεφάλια τοῦ ἀετοῦ ἑρμηνεύονται συνήθως ὡς ἔκφραση τῆς διπλῆς φύσης ἤ τῆς δυσυπόστατης ἰσχύος αὐτῶν πού τόν χρησιμοποιοῦν, ἀλλά καί ὡς μιά ὑπέρτατη ἔκφραση κυριαρχίας καί δύναμης.

Στό Βυζάντιο ὁ δικέφαλος ἀετός ἐμφανίζεται καί γίνεται γνωστός κατά τήν ἐποχή τῶν Κομνηνῶν.

Ὁ συμβολισμός τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ στή νεοελληνική ἱστορία ξεκινᾶ κατά τήν αὐγή τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ μέ τόν διανοούμενο αὐτοκράτορα τῆς Νίκαιας Θεόδωρο Β´ Λάσκαρι, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται τό 1250 περίπου πατώντας σέ ὑποπόδιο μέ παράσταση τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ˙ πρᾶγμα πού ἴσως συμβολίζει τά αὐτοκρατορικά δικαιώματα στήν Εὐρώπη καί τήν Ἀσία. Ὁ 13ος αἰώνας εἶναι μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία τό Βυζάντιο, —ἡ Ρωμανία ὅπως εἶναι τό πραγματικό του ὄνομα—, βρίσκεται σέ διμέτωπο ἀγῶνα ἀντιμετωπίζοντας τήν ἐπιβολή τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς. 

Εἶναι μιά ἐποχή, στήν ὁποία διακρίνεται καθαρά ἕνα ἀπό τά μόνιμα χαρακτηριστικά τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας: οἱ ἀπειλές γιά ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό καί οἱ συνεχεῖς ἀγῶνες γιά ἐπιβίωση. Εἶναι καί μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ διανοούμενοι καί οἱ αὐτοκράτορες τῆς Νίκαιας πιάνουν ξανά τό νῆμα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας γιά νά ἀνοίξουν τόν δρόμο πρός τόν Νέο Ἑλληνισμό.

Ὁ βασιλικός δικέφαλος ἀετός περνᾶ στούς Παλαιολόγους καί διατηρεῖται ὡς σύμβολο καί μετά τήν Ἅλωση. Ἀποκτᾶ τότε ἀλυτρωτική, δηλαδή ἀπελευθερωτική, σημασία καί γίνεται σύμβολο τῆς Μεγάλης Ἰδέας, πού γεννήθηκε στήν Πύλη τοῦ Ρωμανοῦ τήν αὐγή τῆς 29ης Μαΐου 1453.

 

Ἡ ἔνδοξη πτώση τῆς Βασιλεύουσας καί τῆς Αὐτοκρατορίας συνοδεύεται ἀπό τήν αὐτοθυσία τοῦ "ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος" ἀγωνιζόμενου αὐτοκράτορα καί τῶν συμπολεμιστῶν του, πού ἠθικά καί συναισθηματικά συγκλονίζει πάντα τόν Ἑλληνισμό μέ ἀμείωτη ἔνταση. Γιά τό ὑπόδουλο Γένος τά αὐτοκρατορικά δικαιώματα δέν μεταφέρονται στή νέα δυναστεία τοῦ ἀσιάτη κατακτητῆ καί οἱ σουλτάνοι δέν εἶναι οἱ νόμιμοι διάδοχοι τῶν αὐτοκρατόρων.

 Ἡ Κωνσταντινούπολη δέν εἶναι πλέον ἡ οἰκουμενική πρωτεύουσα, ἀλλά ἡ σκλαβωμένη μάνα τῶν Ρωμηῶν. Στήν πόλη τῶν αὐτοκρατόρων κυριαρχεῖ τώρα τό ἑτερόδοξο, τό ἀλλότριο, ἡ ἀμάθεια καί ἡ βαρβαρότητα. Δέν ὑπάρχει πιά ἡ ὑπερεθνική, ὑπερφυλετική ἑνότητα πού ἐνσαρκώνει ὁ αὐτοκράτορας καί πραγματώνει ἡ Ἀνατολική Ἐκκλησία.

Ἡ νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα ἐπιβάλλεται ἀπό τήν ὀθωμανική διοίκηση. Αὐτό, ὅμως, πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔλαμψε, καταυγάζοντας Ἀνατολή καί Δύση, εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἀνορθωθεῖ καί πάλι μέ νέα δόξα καί ἀκτινοβολία. Ὁ δικέφαλος ἀετός δέν χάνεται, ἀλλά ἀνανεώνει τή συμβολική του δύναμη καί σημαίνει τώρα τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη γιά τήν ἀνάσταση καί τήν ἀνόρθωση τῆς Ρωμανίας. Ἡ παρουσία τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ μπορεῖ ἐπίσης νά θεωρηθεῖ ὡς ὑπόμνηση τῆς βυζαντινῆς μας καταγωγῆς καί τῆς συνέχειας τῆς Ρωμηοσύνης.

Ὁ δικέφαλος ἀετός γίνεται κατά τήν Τουρκοκρατία σύμβολο καί γιά ἕνα ἀκόμη σταθερό χαρακτηριστικό τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας: τό αἴτημα τῆς ἀναγέννησης καί τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἀρχαίας δόξας.

Ὁ δικέφαλος ἀετός, χωρίς νά ἀναφέρεται στή λαϊκή ποίηση καί τό δημοτικό τραγούδι, ἐμφανίζεται σέ πολυάριθμες καί πολύμορφες ἀπεικονίσεις. Στά δάπεδα τῶν μεταβυζαντινῶν ἐκκλησιῶν ὑπάρχει συχνά δικέφαλος ἀνάγλυφος ἀετός κάτω ἀπό τόν τροῦλλο. 

Ἐμφανίζεται στή διακόσμηση τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν, στίς σφραγίδες γιά τό Χριστόψωμο, στήν ξυλογλυπτική, τά ἐκκλησιαστικά σκεύη, τά σινιά, τά κεντήματα, τά παγούρια, τήν ὑφαντική καί τίς ἐνδυμασίες, τήν ἀγγειοπλαστική καί τήν κεραμική. Στήν ἀρχιτεκτονική βρίσκεται στή ζωγραφική τῶν λαϊκῶν σπιτιῶν, τά ὑπέρθυρα, τό τζάκι καί τίς κτητορικές ἐπιγραφές. Ὁ δικέφαλος ἀετός γίνεται ἐπίσης ἔμβλημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκεῖ ὅμως, ὅπου ὁ δικέφαλος ἀετός ἀποτελεῖ τό πιό συχνό θέμα, εἶναι ἡ λαϊκή ἀργυροχοΐα, ὅπου διακοσμεῖ ἕνα κόσμο λεβεντιᾶς, φιλότιμου καί ἀρετῆς˙ ὅπως στά γιαταγάνια καί τά χατζάρια, τά καριοφύλια, τίς παλάσκες, τά χαϊμαλιά, τίς πόρπες, τά κιουστέκια, τά γιορντάνια, τά τεπελέκια, τά σκουλαρίκια, τά βραχιόλια, τίς ταμπακιέρες, τά φυλαχτά, τούς σταυρούς καί πάμπολλα ἄλλα πολύτιμα ἀντικείμενα - φορεῖς τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ.

Σήμερα ἡ χρήση τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ σημαίνει τήν ἐπιμονή στή δύναμη τῆς παράδοσης, τήν ὑπόμνηση τῆς ἱστορικῆς συνέχειας καί τό αἴτημα γιά ἀναγέννηση. 
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

33 σχόλια :

 1. Με απλά λόγια δεν είναι χριστιανικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα, με το "χριστιανικό" υποθέτω ενοεις "Ελληνικό"?

   Όχι δεν είναι Ελληνικό, είναι εβραϊκό όπως και η βυζαντινή μουσική
   είναι εβραϊκή, όπως όλος o χριστιανισμός είναι ιουδαϊκή αίρεση.
   Αυτή είναι η αλήθεια όσο και αν μας πονεί!

   Διαγραφή
  2. η κουράδα συναντάται σε χαρές και πανηγύρια, όταν από το πολύ γέλιο μας φεύγουν βρώμικες ποσότητες με αποτέλεσμα να λερωθούμε. Η κουράδα αυτή συνήθως ακολουθεί μετά απο 2-3 κλανίτσες και γούρλωμα των ματιών.

   Διαγραφή
 2. Βγηκες πρωι πρωι για τσιμπουκοδρομιες μωρη κωλοτρυπιδοξεσκισμενη Ζαγκλαρω
  Τραβα και πηδηξου ηλιθια γυφτοπουτανα
  Που εχεις και αποψη για το τι ειναι Ελληνικο, αστοιχειωτη Τουρκοσποριτισσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εντάξει, την είδα την ταυτότητα σου, γνήσιος ιουδαιοχριστιανός,
  μαθητής της κοπριάς γιαννοπούλου, προσκυνητής ζωγραφιστών σανίδων και
  διεστραμένος σεξουαλικά όπου η πούτσα είναι μέσα στο στόμα του νύχτα μέρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φαινόμενο που παρατηρείται μια μέρα μετά από βραδιά μπύρας. Σε νορμάλ φάση, οι κουράδες σας δεν μυρίζουν πολύ, αλλά αυτή είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΒΡΩΜΕΡΗ! Και συνήθως είναι κάποιος απέξω που περιμένει να μπει στο μπάνιο. Αυτό το είδος επίσης συναντάται όταν είστε σε ξένο σπίτι. Πηγή: www.lifo.gr

   Διαγραφή
 4. Κοπανα μωρη τον κωλο σου στον τοιχο να πεσουν οι καποτες
  Ξεκωλιαζοσουνα ολη την νυχτα με τους Πακιστανους και μας ηρθες πρωινιατικα να μας κανεις και κηρυγμα για Ελληνισμο

  ΟΥΣΤ !!! Διανοητικα αναπηρη ανωμαλη παρτουζιαρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ Η ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΝΑ Η ΕΥΤΑΞΩ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΠΑΛΙ Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
  ΠΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΣΑ ΣΕ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΧΑΧΑΑΧΑΧΑΧΑ ΧΑΧΑΧΑΑΑΑΧΑΧΑ ΑΑΧΑΧΑΑΑΧΑΧΑ
  ΚΑΡΑ ΜΑΥΡΗ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΔΕΣ ΝΑ ΡΑ ΚΡΗΤΙΚΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΝΤΟΧΗΡΑΣ ΑΑΑΑΑΑΑΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Όλα τα χριστιανά επιχειρηματολογούν σε έναν παραγωγικό διάλογο όπως πάντα!
  Εμ αυτά σας έμαθε η σαυρα γιαννόπουλος, μαθητές του δεν είστε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ..."ΟΡΚΟ", ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ..."ΑΝΑΠΗΡΗ ΑΜΟΙΒΑΔΑ"?

   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
 7. Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ.

  ΛΥΠΗΡΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ.

  ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΕ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΣΟ ΥΨΗΛΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΕΙΑ-ΟΡΟΔΟΞΙΑ.

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΘΕΣΗ.

  ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ. ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εντάξει ρε γιαννόπουλε, μας το είπες σαράντα φορές, το εμπεδώσαμε,
   το να γράφεις ντεμέκ ότι άλλοι γράφουν, δίχνει ακριβώς αυτό που είσαι,
   ένας φτηνιάρης απατεωνίσκος, άντε γαμήσου και φύγε λοιπόν, γιατί κάθε
   μέρα αποκαλύπτεσαι και η κατάσταση σου χειροτερευει, ανθέλληνα μπαγλαμά!

   Διαγραφή
  2. Αν εισουν άνθρωπος, δεν θα εβριζες έτσι χυδαία τα σεβασματα των προγόνων μας
   και θα ντρεπόσουν για την χυδαιότητα των ιουδαιοχριστιανών στο σάιτ,
   που ΠΟΤΈ δεν λένε τίποτα εκτός από χυδαίες ύβρεις.

   Αυτό επιδρά στο ότι άλλοι, όπως εγώ χέζουν την εβραϊκή σας αίρεση, κατουράνε
   αγίους και αγίες, εσύ πουτάνα της ανιθηκοτητας διαμαρτύρεσαι για αυτά που
   ακούς, αλλά δεν σε ενοχλεί, δεν λες τίποτα για τα κάθε μέρα, σε όλες τις
   αναρτήσεις χυδαιότητα των ιουδαιοχριστιανών, ουστ ρε παρασιτικέ θεατρινε,
   αποκαλυφθείκες πλέον, δεν σε παίρνει, τον Π Ο Υ Λ Ο!

   Διαγραφή
  3. Ζαγ(κλαρινα) εχθες μας ελεγες οτι εχεις οπλα και μαλιστα ενα με διαμετρημα 587!!! η κωλοτρυπιδα σου τι διαμετρημα εχει? Ξερεις απο VOLVO??

   Διαγραφή

  4. Κατάλαβα, μαθητής του γιαννοπούλου και εσύ, πουτσες, κωλοτρυπιδες και ομοφυλικό
   σεξ είναι τα θέματα που ασχολείται ο βόθρος που έχεις στην κούτρα σου.
   Σε λίγο, είμαι βέβαιος, θα έχεις την κατάληξη του υβριστή ανθέλληνα
   γιαννοπούλου, δεν θα έχεις διφραγκο ούτε για τυρόπιτα, ελεεινέ.

   Διαγραφή
  5. ναου'μ εκανες και το βαρυγλυκο με δροσερο νερακι απο το καζανακι της τουαλετας ναου'μ ετσι να φτιαχτεις ναου΄μ?

   Διαγραφή
 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΔΩΣΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΑΝΑΝΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΧΥΔΑΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΦΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.


  ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕΝΑ, ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

  ΘΑ ΜΙΛΑΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΣΟΥ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Mad Dog5 Οκτωβρίου 2018 - 12:05 μ.μ.

   Όταν με σφυρηλατούσε ο Ήφαιστος είχε κέφια, σώμα και μυαλό απλόχερα μου τα έδωσε,
   αυτά ευτυχεια και πλούτο με έφεραν, ζω στον παράδεισο και σε πλήρη αρμονία .....

   ΤΑ ΠΕΡΙΚΛΑΝΙΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΖΑΓΚΛΑΡΙΝΑ? ΣΠΑΖΕΙΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΥΦΡΑ ΣΟΥ? ΑΑ ΡΕ ΘΕΕ ΗΦΑΙΣΤΕ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΣ...ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΥΤΣΑΣ ΠΟΥ ΛΩΓΩ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑΔΑ ΣΕ ΡΟΔΕΛΛΕΣ....ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑ ΡΕΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΟΥ ΜΠΛΕΞΑΜΕ

   Διαγραφή

  2. Ρε τράβα ψόφα να ησυχάσει το blog και η Ελλάδα, ανωμαλε θεατρινε,
   μπας και νομίζεις ότι μιλάς σε ομοίους sou τενεκέδες?
   Άιντε στο διάλα και ακόμη παραπέρα ανθελληνικό εβραιόσκατο.

   Διαγραφή
  3. @ 6 Οκτωβρίου 2018 - 10:22 π.μ.

   Χα..χα..χα.. κατέφθασαν ενισχύσεις γύφτων και ζόμπι!
   Βγάλε την πούτσα από το στόμα και μίλα, ερπετό.

   Διαγραφή
  4. ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΦΤΑΞΙΑ!

   Διαγραφή
 9. Αυτό με τον ιουδαιοχριστιανισμό, την γέννηση του αγέννητου χριστού και
  Την παρθενιά της μαρίκας από το δεξί αφτί, με θυμηζει το ανέκδοτο:

  “Ο μουγγός είπε στο κουφό, ότι ο τυφλός είδε τον κουτσό να τρέχει”

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ρε ζουδι εσυ που με λες κατσικοκερατη μπες στη τρυπα σου και πες χερετισματα στα ποντικια... τα αδελφια σου δηλ..

   Διαγραφή
 10. Ωραιος ηλιος γλυκια μερα εβαλα την μπανιεριτσα στο καναρινακι που εχω και να τωρα τον παρατηρω τι χαρα κανει και τι βουτιες ριχνει τσιροκοποντας και να ξανατιναζει τα φτερακια του πολυ χαρουμενος ειναι οταν κανει μπανιο....Παραλληλα βλεποντας αυτο το θεαμα πραγματικα ετσι το αισθανομαι εγω περναει απο το υαλο μου μια σκεψις και λεω να ειχα εδω τωρα τον ανωμαλο σατανολατρη (μαλακας τησ πουτσας ειναι στην ουσια) τον ανωμαλο λοιπον πληρωμενο ξευτιλα της γνωστης συμμοριας των τσαποελοφαγων ολες τις τσαπελες της χαιφας τισ εχουν καταβροχθισει και σκεφτομαι να τον ειχα εδω να του περναγα μια πετρα στον λαιμο και δωστου δρομο μεσα στην θαλασσα και με ενα κονταρι τρυπημα με την λογχη που θα εβαζα στην ακρη να τον κανω να φωναζει μπιρ αλαχχ μπιρρ αλαχχ και να γελαω με τις κραυγες του...Ναι αυτην την μεταχειριση θελουν εκει στην ολιγομελη συμμορια αλλα οπου ναναι πληριαζει ο καιρος θα καθησουν στο καυλι του Κου Καθηγητου και του Γιατρου του Ρηνο στα τεσσρα γονατισοι (το καυλι εντωμεταξυ μεσα θα ειναι) να κανουνε κλαρινο....
  Εβαλες περουκα βλεπω Πουστογερε Πατερακη.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εύλογες οι επιθυμίες σου, όλοι οι ανώμαλοι πισωγλέντηδες έτσι σκέφτονται!
   Ομοφυλικό σεξ, πούτσα δίνεις πούτσα παίρνεις και το καϊμάκι κέρδος!

   Διαγραφή
  2. ακρατος ρατσισμος για τους συνανθρωπους μας ομοφυλοφιλους . ντροπη σου ξευτιλισμενε πατρινε καρναβαλε

   Διαγραφή
 11. ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤΟ ΡΟΠΑΛΟ ΚΑΙ Η ΕΥΤΑΞΟΥΛΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΝ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΔΕ

  ΠΙ ΠΙ ΤΟ ΠΑΠΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Gav Dog δεν ντρεπεσαι ρε Π@ΥΣΤΗ ανωμαλε ψυχασθενη να τραβαs Μ@Λ@ΚΙ@ μπροστα στην αδερφη τηs μαναs σου σκεπασμενοs με ενα σεντονι;;;
  Gav Dog ρε ελεεινε ξευτιλισμενε ανωμαλε ηδονοβλεψια μπανιστηρτζη δεν ντρεπεσαι που κρυφοκοιτουσεs την χωρισμενη γειτoνισσα σου ολη την νυχτα για να τραβαs Μ@Λ@ΚΙ@ ανωμαλε Π@ΥΣΤΗ!!
  επιτυχυμενε επιχειρηματια τηs κουραδαs του Κ@ΛΟΥ και τηs Π@ΥΤΣΑΣ αντε Γ@ΜΗΣΟΥ Π@ΥΣΤΗ πρωι πρωι βρωμοκαΜΠΙΝΕ Κ@ΛΟΓ@ΜΗΜΕΝΗ ΠΣΨΩΡΟΜΑΣΟΝΟΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΟΚ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ ανωμαλε μανιστηρτζη ΟΥΣΤ!!!

  Υ.Γ.πηγαινε στα ευκλανια γραφεια και ρωτα τι κανει ο πατερακηs-Γιωργοs Π του ανοιξανε λεει.. τα Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΟΡΑΜΜΑΤΑ του Π@ΥΣΤΗ!!!
  χαλκιδικιωτσσσα κουραδα ναζιαροζαγκλαρω ανωμαλη μπανιστηρτζου πεορουφηχτρα ευταξουλα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ?....ΝΑΙ ΕΛΑ...ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΩΡΑ ΗΛΘΕ Ο Κος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΟΡΙΣΤΗΚΕ telika Η ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΤΩΡΑ pΕΡΙΜΕΝΕ ΘΑ ΣΕ ΞΑΝΑΠΑΡΩ.....ΑΧΧΧ ΝΑΙΙ? ΩΡΑΙΑ!!! ΑΝΤΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΕ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΛΟΥΤΣΟΣ ΑΧΧΧ ΤΙ ΩΡΑΙΑ.....salom...salom..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θες ψυχειατρο οπως δηποτε τωρα ....

   αν νομιζης οτι δεν καταλαβαινω οτι αντιγραφξσ τον ταραρομ εισαι πολυ γελασμενος ..
   μα ποσο ποσο πολυ υποτιμας τη νοημοσυνημου?????
   ΑΝΤΕ ΓΙΕΙΑ ΣΟΥ ΣΚΥΛΟΜΟΥΡΗ .,. ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΘΩ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ????ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΕ.....

   Διαγραφή
 15. τωρα εξηγειται γιατι εχουν αφηνιασει τα μπαλαντινακια ξεχιλωσαν οι σουφρες τους
  και ειδικα της skias κατσικοκερατομενης
  εχει γινει βαρελα διχως πατο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ?.....ΕΛΑ ΕΛΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ?....ΛΟΙΠΟΝ ΑΣΕ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΝΟΕΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΥ ΧΛΑΑΤΣΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΟ ΜΕ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΠΗΡΑΝ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ. ΕΚΕΙ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΣΑΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΥΤΟΣ ΣΠΑΡΑΖΕ ΚΑΙ ΧΤΥΠΙΟΤΑΝΕ ΔΕΝ ΑΝΕΠΝΕΕ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΚΡΗ. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΑΝ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΥΡΑΡΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΗΛΘΕ ΑΥΤΟΣ ΕΒΓΑΛΕ ΜΙΑ ΚΡΕΜΑ ΝΙVEA ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΤΟΥ ΒΑΖΕΙ ΔΗΘΕΝ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΑΕΙ ΕΔΩ ΠΟΝΑΕΙ? ΝΑΙΙ ΕΛΕΓΕ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΦΩΝΟΥΛΑ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΤΟ ΕΤΡΙΒΕ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕ ΠΑΕΙΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΩΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΚΙΟΥ ΕΔΩ ΠΟΝΑΕΙ ΠΑΕΙΙΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΖΕΙ ΛΙΓΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΩΤΑΕΙ ΕΔΩ ΠΟΝΑΕΙΙ? ΝΑΙΙ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΒΑΖΕΙ ΜΙΑ ΓΕΝΑΙΑ ΔΟΣΗ ΚΡΕΜΑ ΒΙΞ ΚΑΙ ΧΛΑΤΣ ΧΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΑΧΤΥΛΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΒΙΞ ΣΤΑ ΚΩΛΟΒΑΡΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΡΩΤΑΕΙ ΕΔΩ ΠΟΝΑΕΙΙ?....ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΠΕΤΑΧΤΗΚΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΣΑΝ ΕΛΛΑΤΗΡΙΟ ΑΛΑΦΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΝΑ ΤΡΙΒΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΤΟΥ ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΒΖΙΙΙΝΝΝΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ..ΠΑΕΙΙΙ ΕΙΠΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝΕΛΥΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΓΕΚΛΩΤΑ .....ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ!!!!! ΩΩΩ ΘΕΟΙ ΑΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑ ΩΩΩ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΡΧΙΣΕ ΑΚΟΜΑ Η ΔΙΚΗ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΣΤΑΗ ΤΟΝ Κο ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ''ΦΥΣΤΙΚΙ'' ΑΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑ ΠΟΛΥ ΓΕΛΑΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ ΛΕΩ ΠΟΛΥ.....ΝΑΙ ΝΑ ΚΑΙ Ο Κος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣΕ ΤΑ ΜΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΤΗΡΙ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΚΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΧΑΡΗΚΕ Ο Κος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΑΡΑΚΙ ΕΙΠΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΩ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΑΝΤΕ salom....salom..

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]