Το θάυμα του Αγίου Διονυσίου της Ζακύνθου


Εάν κανείς επισκεφθεί τον Ναό του Αγίου Διονυσίου εις την Ζάκυνθο και προσέλθει να προσκυνήσει το σεπτό Λείψανό του, θα παρατηρήσει ότι είναι μεν ενδεδυμένο Αρχιερατική Στολή, όμως, επί της κεφαλής αντί της Δεσποτικής Μίτρας φέρει απλούν καλυμμαύχιο μετά επανωκαλυμμαύχου.


Πολλές δε φορές επεχείρησαν οι Πατέρες της Μονής του να αφαιρέσουν το επανωκαλύμμαυχο και να τοποθετήσουν μίτρα, ο Άγιος όμως, δεν συγκατετέθη ποτέ και το επανωκαλύμμαυχο δεν έβγαινε από το κεφάλι του.

Μία μάλιστα φορά κατά την οποίαν επίεσαν πολύ οι Πατέρες τα πράγματα και μετά δυνάμεως πολλής και βίας επιχειρούσαν να αφαιρέσουν το επανωκαλύμμαυχο για να τοποθετήσουν μίτρα, ο Άγιος επέτρεψε και εσχίσθη λίγο το δέρμα της κεφαλής του εις το μέτωπο και αμέσως έτρεξε αίμα ζεστό.

Οι Πατέρες βλέποντας το Θαύμα αυτό φοβήθηκαν και ζητώντας τη συγνώμη του Αγίου, τον άφησαν εις την ησυχία του, να φέρει επανωκαλύμμαυχο, απόδειξη του ότι ο Άγιος προέκρινε την Μοναχική του ιδιότητα, μια που καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του το Μοναχικό του φρόνημα, ήταν αυτό που επεβάλλετο εις την κάθε απόφασή του, την κάθε του κίνηση, την κάθε του φράση.
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

14 σχόλια :

 1. ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΟΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΣΕ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΥ ΝΑ ΜΗΝ ΨΩΝΙΣΕΙΣ
   ΨΩΝΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟΥ ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΘΑΛΑΣΣΟΝΕΡΟ ΗΛΙΘΙΕ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΕ.
   ΣΕ ΦΤΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΖΕΣΑΙ ΣΙΧΑΜΑ.

   Διαγραφή
 2. Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.
  Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.
  Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δέ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

  Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
  Ἀδελφοί, πριν να έλθη η δια της πίστεως λύτρωσις και σωτηρία, όλοι εφρουρούμεθα από τον Νομον, κλεισμένοι και περιμανδρωμένοι, προοριζόμενοι δια την πίστιν, που έμελλε εν καιρώ να αποκαλυφθή. Ώστε ο Νομος έγινε παιδαγωγός μας, ο οποίος μας εξεπαίδευε και μας προπαρασκευάζε να ποθήσωμεν και γνωρίσωμεν τον Χριστόν, ώστε να πάρωμεν την δικαίωσιν από την πίστιν. Από τότε δε που ήλθεν αυτή η πίστις, που ήλθε δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος δια της πίστεως εις αυτόν μας δίδει την δικαίωσιν, δεν είμεθα πλέον κάτω από τον παιδαγωγόν, δηλαδή κάτω από τον Νομον. Διότι όλοι είσθε υιοί του Θεού δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν, επειδή όσοι έχετε βαπτισθή στο όνομα του Χριστού και ομολογείτε έτσι αυτόν Σωτήρα, εφορέσατε τον Χριστόν και ενωθήκατε με αυτόν.
  Δι' αυτό και εις την νέαν κατάστασιν, εις την βασιλείαν του Χριστού, δεν υπάρχουν διαφοραί εθνικότητος, τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Ελλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρσεν και θύλυ, διότι όλοι σεις είσθε ένας νέος άνθρωπος και νέος οργανισμός, δια μέσου του Ιησού Χριστού.
  Εάν δε σεις οι εθνικοί, που επιστεύσατε, ανήκετε στον Χριστόν, άρα είσθε πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την υπόσχεσιν, που ο Θεός έδωσεν εις αυτόν, κληρονόμοι των ευλογιών.
  Σας λέγω δε και τούτο·ότι όσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος και ανήλικος, δεν διαφέρει τίποτε από τον δούλον, καίτοι είναι κύριος όλης της κληρονομίας. Αλλ' ευρίσκεται πάντοτε κάτω από την κηδεμονίαν και την εξουσίαν των επιτρόπων, που τον εκπροσωπούν, και κάτω από τους οικονόμους, που διαχειρίζονται την κληρονομίαν, μέχρι της προσθεμίας, που έχει ορίσει με την διαθήκην του ο πατήρ.
  Ετσι και ημείς οι Χριστιανοί, εφ' όσον διαρκούσε η νηπιακή μας ηλικία, από πνευματικής απόψεως, ήμεθα υποδουλωμένοι κάτω από τας στοιχειώδεις διατάξστου μωσαϊκού Νομου και των άλλων θρησκειών, που έχουν οι άνθρωποι της αγνοίας. Όταν δε συνεπληρώθη ο χρόνος και ήλθεν ο κατάλληλος καιρός, που είχεν ορισθή μέσα στο θείον σχέδιον, έστειλεν ο Θεός, από τον ουρανόν εις την γην, τον Υιόν του, ο οποίος έλαβε σάρκα ανθρωπίνην δια μέσου παρθένου γυναικός και υπετάχθη θεληματικά στον μωσαϊκόν Νομον. Και τούτο, δια να εξαγοράση εκείνους που ευρίσκοντο κάτω από την κατάραν του Νομου, δια να πάρωμεν όλοι την υιοθεσίαν, που μας είχεν υποσχεθή ο Θεός.

  ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ :https://alfeiospotamos.gr/?p=34495

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΡΤΕΜΗΣ ΨΩΡΡΑΣ Ο ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΣ ΠΑΙΖΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ:

  ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΕ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΜΕΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΤΑ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΕΙ ΤΥΧΑΙΑ

  ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΛΗΘΙΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΧΩ ΠΕΙ [ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΤΥΧΑΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΔΟΜΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ] ΔΙΟΤΙ ΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΛΕΩ ΚΑΙ ΤΙ ΗΡΘΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΔΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΚΡΥΒΟΝΤΕ ΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΤΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΑ ΔΩΡΑ

  ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΚΟΒΟΝΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΟΥΤΟ

  ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΤΑ ΜΙΑΡΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΟΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑΑΑΑΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΚΟΣΜΕΣ ΜΙΑΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΗΓΗΣΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ

  ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΔΑΚΤΥΛΗΘΡΑ ΦΟΡΙΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΕΞΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ [ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΕΑΝ ΤΑ ΖΩΑΑΑΑΑΑΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Η ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΛΑΣΤΟ ΜΗΝ ΚΑΟΥΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ] ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΙΚΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΧΤΥΛΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ [ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ] Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΟΜΩΣ ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΤΡΑΒΑΕΙ Η ΟΡΕΞΗ ΣΟΥ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΒΡΙΣΩ 10.13.ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ (ΚΑΤ' ΕΠΙΦΑΣΙΝ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΩΛΟΤΡΙΒΕΣΑΙ ΟΥΤΕ ΚΙ ΕΓΩ ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΒΡΩΜΟΚΟΛΟΣ.
   ΤΑ ΠΟΥΣΤΡΙΛΙΚΙΑ ΣΟΥ ΟΜΩΣ ΘΑ Τ' ΑΚΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΓΑΡΗΝΟ.

   Διαγραφή
 5. ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΜΑΓΚΑ 1045,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣ.ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ.ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΣΤΑΖΕΙ ΜΕΛΙ.ΑΞΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΡΕ ΣΑΛΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΕ
   ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ Ν' ΑΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΟΙΜΑΜΑΙ ΣΑΝ ΠΟΥΛΑΚΙ.

   Διαγραφή
  2. Γιατί ασχολείστε με τους άρρωστους θρησκόληπτους;
   Δεν βλέπετε πως μόνο με ύβρεις,άναρθρες κραυγές και κατεβατά κειμένων απο τα βιβλία που προορίζονται για προσάναμμα στο τζάκι απαντούν.

   Διαγραφή
  3. αχαχα

   για προσαναμα βαζω τα τρισεκατομμυρια του γυφτου
   τον σφουγγισες τον κωλο του γυφτου αποψε να παρεις το 20χιλιαρο του Αγιου Πουτσου ανημερα;

   Διαγραφή
  4. 11&18 να αγιάσει το στόμα σου!
   τα πέρνουν για να προετοιμάσουν έδαφος εναντίον της Ελλάδος εμφύλιο θέλουν αυτος ειναι ο σκοπός του αρτέμη και των οπαδών του γι αυτό πληρώνονται απο το σορος δεν είναι τυχαίο και οι πιο πολλοί απο αυτούς είναι στις Σέρρες

   Διαγραφή
  5. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΖΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ Τ' ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ.
   ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΝΥΧΤΑ ΟΠΩΣ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ.
   ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΑΠΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ.

   Διαγραφή
  6. @ Ανώνυμος4 Σεπτεμβρίου 2018 - 11:18 μ.μ

   Για πιο κεφαλι μιλάς χριστιανοταλιμπάν?
   Μήπως για παπάρια και τσιμπούκια?
   Μέχρι εκεί σε βλέπω, μαρίκα.

   Διαγραφή
 6. ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ,ΘΑ ΑΓΙΑΣΕΙ,ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.ΟΠΩΣ ΘΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.ΕΔΩ ΑΓΙΑΣΑΝΕ ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΤΣΙΚΙΡΙΚΙΤΖΗΔΕΣ,ΕΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή