Ιερόν Πηδάλιον

Aς τραβήξουμε για λίγο την κουρτίνα της υποκρισίας για να δούμε το

πραγματικό πρόσωπο «της θρησκείας της αγάπης» στο βασικό θέμα της

ερωτικής συμπεριφοράς των ανθρώπων, ώστε να ξέρουν όλοι «σε τι θεό πιστεύουν».
Ο απόστολος Παύλος, δείχνοντας τον μισογυνισμό του και την αποστροφή του

προς το γυναικείο φύλο το δήλωσε ξεκάθαρα: «Καλόν ανθρώπω γυναικός μη

άπτεσθαι (Καλόν είναι εις τον άνθρωπο να μην εγγίζει και να μη γνωρίσει

διόλου γυναίκα)», δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι… η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος!

(Α΄ Κορινθ. Ζ΄,1-2).

Και πιο κάτω: «θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και εμαυτόν», δηλ.

«θέλω να είναι όλοι οι άνθρωποι, όπως είμαι εγώ, δηλ. ανέραστοι» (Α΄ Κορινθ. Ζ΄, 7)Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι μαθητές του Ιησού, οι «πάνσοφοι αλιείς»,

οι οποίοι, μετά από μια συζήτηση με τον δάσκαλό τους περί χωρισμού και

διαζυγίου, η οποία καταλήγει σε προτροπή υπέρ της παρθενίας και της

αγαμίας, ακόμα και υπέρ του ευνουχισμού(!), αφού τα ζύγισαν καλά

τα πράγματα με το σύνδρομο της εβραϊκής συμφεροντολογίας,

καταλήγουν στο συμπέρασμα: «ει ούτως εστίν η αιτία του

ανθρώπου μετά της γυναικός, ου συμφέρει γαμήσαι

(δεν συμφέρει να έρχεται κανείς εις γάμον)»! (Ματθ. ΙΘ΄ 9-12).

* * *

Αξίζει όμως να δούμε μερικούς από τους ιερούς κανόνες, όπως καταγράφονται στο

«Ιερόν Πηδάλιον» της εκκλησίας, που είναι ο κώδικας της χριστιανικής συμπεριφοράςΚατά το «Ιερόν Πηδάλιον» λοιπόν, απαγορεύεται στη γυναίκα που έχει την

περίοδό της (μια απόλυτα φυσιολογική δηλαδή λειτουργία του οργανισμού

της για την αναπαραγωγή του είδους) να προσέλθει στην εκκλησία, όπως

και εκείνος ο άνδρας που κατά τη νύκτα (άθελά του δηλαδή) έχει πάθει

«ενυπνιασμόν ή ονείρωξιν, μολυνθείς καθ’ ύπνους τω της εκκρίσεως πάθει...»,

ακόμα «ο μαλακίαν διαπραξάμενος»,Ακόμα, κατά το «Ιερόν Πηδάλιον», μεταξύ άλλων «αφορίζονται»:

Όσοι (εννοείται πάντα και όσες) έχουν προγαμιαίες σχέσεις.

Όσοι έχουν βιβλία αιρετικών ή αντιχριστιανικά και

δεν τα παραδίδουν στο επίσκοπο να τα κάψει(!).

Όσοι δεν καταστρέφουν τα κατάλοιπα των ελληνικών ειδώλων (αγαλμάτων),

όπου κι αν βρίσκονται (ακόμα και στα μουσεία!).

Όσοι έχουν συνήθειες των Ελλήνων (π.χ. μετέχουν σε αθλητικούς αγώνες).

Όσοι είναι θεατρίνοι, αλλά και όσοι παρακολουθούν τέτοια θεάματα

Όσοι καλλωπίζονται και στολίζονται.

Όσοι περιποιούνται τα μαλλιά τους και αρωματίζονται.

Όσοι φορούν προσωπίδες και καρναβαλίζονται (τέρμα οι Αποκριάτικες φιέστες!).

Όσοι φορούν γυναικεία ρούχα και το αντίστροφο (γυναίκες με παντελόνια!)

Όσοι κρεμούν μαγιάτικα στεφάνια στα σπίτια τους.

Όσοι πηδούν τις φωτιές του Αϊ Γιάννη.

Όσοι… Όσοι… Όσοι…!Στέργιος Ζ

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

36 σχόλια :

 1. Το Πηδάλιον αποτελεί το επίσημο και σε ισχύ μέχρι και σήμερα Ποινολόγιο της "Ορθό"δοξης Εκκλησίας.

  Η ανάγνωση του κειμένου προκαλεί άφθονο γέλωτα.

  Εντύπωση προκαλεί η λεπτομερής περιγραφή των σεξουαλικών παρεκτροπών, καθώς επίσης και η σεξουαλική φαντασία των μοναχών συγγραφέων του βιβλίου.

  Απόσπασμα από το βιβλίο:

  -Όποιος λαϊκός ήθελε χωρίση την γυναίκα του χωρίς λόγου πορνείας, ήγουν μοιχείας, και πάρη άλλην ελευθέραν γάμου, ας αφορίζεται. Ομοίως ας αφορίζεται η γυναίκα εκείνην, οπού αφήση τον άνδρα της, άνευ λόγου πορνείας, και πάρη άλλον.

  -Ο Θεός μισώντας τόσον πολλά εκείνους τους υπερηφάνους φιλοσόφους των Ελλήνων, τους αφήκε να κυριευθούν από την αμαρτίαν αυτήν......[ τελικά χωρίς ανθελληνισμό "πνευματικό" κείμενο δεν γίνεται!]

  -Τόσον δε φοβερόν πράγμα είναι η αρσενοκοιτία, ώστε οπού ο ίδιος Θεός ηθέλησε να καταβή προσωπικώς διά να ιδή αν τη αληθεία ενεργήται τοιαύτη αμαρτία, ωσάν να μη επίστευε καλά, αν ήτο δυνατόν να ευρεθή επάνω εις την γην μία τοιαύτη τερατώδης κακία.

  -Ο παρών Κανών διορίζει ότι όποιος κάμη μαλακίαν, τεσσαράκοντα ημέρας να μη μεταλαμβάνη, απερνώντας αυτάς με ξηροφαγίαν, ήτοι με ψωμί μόνον και νερόν, και κάμνωντας καθ’ ημέραν μετανοίας εκατόν.

  -Η μαλακία είναι η κοινή και ψοχόλεθρος πανούκλα οπού φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους αθλίους νέους, κατά της οποίας όσα και αν ειπή τινας, έχωντας σκοπόν να εκριζώση από τον κόσμον τοιούτον φοβερόν και θεομίσητον κακόν, ποτέ δεν ήθελαν νομισθούν μάταια και περιττά.

  -Καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί, διατί [ακολουθούν τα κατά την επιστήμη..... συμπτώματα..... των αυνανιζομένων. Μιλά η πείρα!]
  Α΄ κιτρινίζουσι,
  Β΄ αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,
  Γ΄ ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους,
  Δ΄ χάνουσι την φωνήν,
  Ε΄ χάνουσι την ευφυΐαν και οξύτητα του νοός,
  ΣΤ΄ χάνουσι την μνήμην,
  Ζ΄ χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,
  Η΄ τρέμει το σώμα των,
  Θ΄ χάνουσιν όλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται άνανδροι ωσάν γυναίκες,
  Ι΄ ακολουθεί εις αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς,
  ΙΑ΄ ακολουθεί εις αυτούς συχνάκις η καθ’ ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε και όταν είναι έξυπνοι διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και
  ΙΒ΄ τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς.

  -[ Ακολουθεί εγχειρίδιον μεθόδων αυνανισμού. Τεράστια η εμπειρία των συγγραφέων!]
  Η μαλακία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου, ή με το χέρι άλλου, ή με το κοπάνισμα και κτύπημα εις τα μηρία. Δεν πρέπει και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τας γυναίκας. Διά τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζωνται ωσάν και οι άνδρες, ίνα μη λέγω και βαρύτερα.

  -Εάν αρσενοκοιτήση τις τον γαμβρόν του, τέσσερα έτη επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την εννάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας διακοσίας.

  -Εάν τις αρσενοκοιτήση τον αδελφόν του, οκτώ χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας τετρακοσίας.

  -Εάν δε τις αδελφός μικρότερος αρσενοκοιτηθή από τον μεγαλύτερον, χωρίς να αρσενοκοιτήση αυτός, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας εκατόν.

  -Εάν τις πέση με την θυγατέρα μίαν φοράν [αυτό δεν αφορά τον "Δίκαιο" και "Ένδοξο", κατά τους Χριστιανούς Λώτ, που ξεπαρθένεψε τις κόρες του και απέκτησε παιδιά μ αυτές!], πέντε χρόνους επιτιμάται, ει δε περισσότερον, εξ χρόνους και επτά, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας πεντακοσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τελικά ο μπάρμπα πέτρος εκεί απάνω, κάτω? Που ακριβώς δεν ξέρω,
   θα το κλείσει το μαγαζί, κανένας πελάτης δεν εμφανίσθηκε
   που εκπληρεί αυτούς τους όρους!

   Υπάρχει άντρας ή γυναίκα που δεν έχει χτυπήσει ομελέτα?

   Διαγραφή
  2. Κανένα κακό δεν έκαναν στον άνθρωπο τα γεγραμμένα στο ''πηδάλιον'' και ούτε πρόκειται στο μέλλον να κάνουν κακό σε κάποιον άνθρωπο.

   Όσον αφορά τις προγαμιαίες σχέσεις η Καινή Διαθήκη είναι σαφής:

   ''8 Σχετικά, τώρα, με τους ανύπαντρους και τις χήρες, σας απαντώ πως είναι καλό γι αυτούς να μείνουν ανύπαντροι, όπως κι εγώ.
   9 Αν όμως δεν μπορούν μείνουν εγκρατείς, τότε ας παντρευτούν. Είναι προτιμότερο να παντρευτεί κάποιος, παρά να φλέγεται από επιθυμία''
   (Προς Κορινθίους Α, κεφ. 7)

   Διαγραφή
  3. Ο “μέγας” Αθανάσιος, έλεγε: «Δύο δρόμοι υπάρχουν στη ζωή.
   Ο ένας είναι του γάμου, ο μέτριος.
   Ο άλλος είναι της παρθενίας, αγγελικός και ανυπέρβλητος».

   Ο Ιωάννης Χρυσόστομος γράφει:
   «Τόσο πολύ προέχει του γάμου η παρθενία, όσο ο ουρανός από τη γη».
   Και ο Τερτυλλιανός συμβούλευε:
   «Αυτοί που έχουν γυναίκες να κάνουν σαν να μην τις έχουν» (!),
   δηλ. απλά να τις κοιτάζουν και να σφυρίζουν αδιάφορα!

   Ένας εκκλησιαστικός ύμνος τονίζει πως οι πραγματικά ηθικοί άνδρες είναι
   «οι ανδρικώς την φύσιν εκβιασάμενοι ασκητές άγιοι», αφού κατάφεραν να
   νικήσουν τις βιολογικές ορμές τους, βιάζοντας τη φύση και ο Ισαάκ
   ο Σύρος δηλώνει ότι «Η παρθενία είναι η κορυφαία των αρετών».

   Αλλά αν είναι ιδανικό η παρθενία, η αγαμία και ο μοναχισμός και το ιδανικό
   αυτό θεωρητικά αποφάσιζε μια μέρα να το ακολουθήσει όλη η ανθρωπότητα,
   οραματιζόμενη την... Παραδείσια παρθενία και βασιλεία, τότε μετά από
   πενήντα έως εκατό χρόνια θα εξέλιπε η ζωή από τον πλανήτη!


   Διαγραφή
  4. ************************************************8
   Να διαβάσεις όλη τη διδασκαλία της Ορθοδοξίας περί γάμου, κι όχι αποσπάσματα που παραπλανούν.
   Ιδού τι γράφει η Καινή Διαθήκη για τον γάμο:

   ''8 Σχετικά, τώρα, με τους ανύπαντρους και τις χήρες, σας απαντώ πως είναι καλό γι αυτούς να μείνουν ανύπαντροι, όπως κι εγώ.
   9 Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, τότε ας παντρευτούν. Είναι προτιμότερο να παντρευτεί κάποιος, παρά να φλέγεται από επιθυμία''
   (Προς Κορινθίους Α, κεφ. 7)

   Αυτό το κείμενο σε αποστομώνει. Μήπως μπορείς να το αμφισβητήσεις;
   **********************************************

   Διαγραφή
  5. Μαζί σου δεν θέλω διάλογο γιατί είσαι ένα εμμονικό <#xzqwq#>
   "..Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, τότε ας παντρευτούν.."

   Δηλαδή τι μας λέει αυτό ρε φευγάτε?
   Όποιος δεν θέλει να στερηθεί την χαρά του έρωτα και την ζωή να παντρευτεί.
   Ξέρεις εσύ κανέναν που δεν θέλει να γαμάει και να χαίρεται την ζωή?

   Μη με απαντήσεις γιατί θα σε χέσω, να το ξέρεις, είσαι πολύ καραγιόζης.

   Διαγραφή
 2. ΟΠΟΙΟς ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΟΤΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕς ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΜΙΑ ΖΩΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟς. ΕΙΝΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΟΠΩς ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ.οι θρηακειες βρισκονται απο τα αρχαια χρονια μπροστα στους πολεμους. χριστιανοι με μουσουλμανοι, καθολικοι-χριστιανοι. διαιρει και βασιλευαι. μια απατη που ο κοσμος αδυνατει να καταλαβει. τι εχω εγω να χωρισω με εναν αλλο αλλης θρησκεια. το φαι φτανει για ολους.ολα γινονται για τον ελεγχο της μαζας.ΑΠΑΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς συνελληνα, ποτίζουν με μίσος και σκοταδισμό τον λαό για να κρατήσουν έλεγχο
   και εξουσείες, αλλά και γιατί έτσι είναι φτιαγμένες αυτές οι εβραϊκές αιρέσεις.
   Ένας κόσμος χωρίς την απάτη των θρησκειών θα ήταν υπέροχος!
   Θα έρθει βέβαια, αλλά θα χυθεί ακόμη πολύ αίμα!

   Διαγραφή
  2. ************************************************
   Το Έθνος και η θρησκεία ενώνουν τους λαούς και τους κάνουν δυνατούς, σαν μια γροθιά. Η ισχύς εν τη ενώσει.
   Τα κόμματα και οι πολιτικές ιδεολογίες διαιρούν τις κοινωνίες και τους λαούς.
   Μην ξεχνάτε ότι παλαιότερα υπήρχαν πράσινα (ΠΑΣΟΚ) και μπλε καφενεία (ΝΔ) ! ! !
   Όποιος έχει μάτια βλέπει.
   Όποιος έχει νουν καταλαβαίνει.
   ******************************************************

   Διαγραφή
  3. 9 στους 10 πολέμους είναι θρησκευτικοί, ΔΕΝ ενώνουν οι θρησκείες,
   παρά αποβλακώνουν τον άνθρωπο και υποδαυλίζουν ταραχές.

   Για να το δεις αυτό, απαιτείται να καθαρίσεις επιμελώς τις τσίμπλες σου

   Διαγραφή
  4. **********************************************
   Αναφέρρω 10 πολέμους, για να μου δείξεις τους 9 που έγιναν αποκλειστικά για θρησκευτικούς λόγους:

   1) πόλεμος του ΝΑΤΟ εναντίον της Λιβύης.
   2) πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράκ
   3) πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον Γιουγκοσλαβίας.
   4) πόλεμος των ΗΠΑ στην Κορέα.
   5) πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον Βιετνάμ
   6) πόλεμος του Χίτλερ εναντίον Ελλάδος
   7) πόλεμος του Μουσολίνι εναντίον Ελλάδος.
   8) πόλεμος του Στάλιν εναντίον Φινλανδίας
   9) πόλεμος του Στάλιν εναντίον Πολωνίας
   10) πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον Αφγανιστάν.

   Σου ανέφερα 10 πολέμους. Οι 9 από αυτούς έγιναν για θρησκευτικούς λόγους; ;
   Ποιος πρέπει να καθαρίσει τις τσίμπλες; ;
   *********************************************

   Διαγραφή
  5. 4.26
   Σταμάτα να ρεζιλεύεις τους αντιπαθούντες την ορθοδοξία. Δείξε λίγο έλεος σαν χριστιανός που είσαι.

   Διαγραφή
  6. Ρε εμμονικό φρικιό σε είπα ΔΕΝ θέλω διάλογο μαζί σου, δεν έχεις καθόλου
   αξιοπρέπεια απάνω σου? Τράβα και γαμήσου παραπέρα, καραγιόζη.

   Διαγραφή
 3. Αγιος Παισιος η ομορφια του λογου προς τον ανθρωπο ..

  Μερικοί λένε: «Α, ο τάδε πνευματικός είναι πολύ πατερικός. Πολύ αυστηρός! Είναι έξυπνος, έχει μνήμη, ξέρει το Πηδάλιο απ’ έξω». Ένας πνευματικός όμως που εφαρμόζει κατά γράμμα τους κανόνες που αναφέρει το Πηδάλιο μπορεί να κάνη κακό στην Εκκλησία. Δεν βοηθάει να πάρη ο πνευματικός το Πηδάλιο και να αρχίση: «Τι αμαρτία έκανες εσύ; Αυτή. Τι γράφει εδώ γι’ αυτήν την περίπτωση; Τόσα χρόνια αποχή από την θεία Κοινωνία! Εσύ τι έκανες; Αυτό. Τι γράφει εδώ; Αυτόν τον κανόνα!».

  - Πρέπει, Γέροντα, κανείς να λαμβάνη υπ’ όψιν του δεκάδες πράγματα.
  - Ναι, ιδίως στην σημερινή εποχή δεν είναι να πάη κανείς να εφαρμόση όλον τον νόμο της Εκκλησίας με μια αδιάκριτη αυστηρότητα, αλλά πρέπει να καλλιεργήση το φιλότιμο στους ανθρώπους. Να κάνη πρώτα δουλειά στον εαυτό του, για να μπορή να βοηθάη τις ψυχές, αλλιώς θα σπάζη κεφάλια.

  Το Πηδάλιο λέγεται πηδάλιο, γιατί οδηγεί προς την σωτηρία τον άνθρωπο πότε με τον έναν τρόπο και πότε με τον άλλον, όπως ο καραβοκύρης πάει το πηδάλιο πότε αριστερά και πότε δεξιά, για να βγάλη το καράβι στην ακτή. Αν το πάη ολόισια, χωρίς να στρίψη όπου χρειάζεται, θα ρίξη το καράβι πάνω στα βράχια, θα το βουλιάξη και θα πνιγούν οι άνθρωποι. Αν ο πνευματικός χρησιμοποιή τους κανόνες σαν… κανόνια, και όχι με διάκριση, ανάλογα με τον άνθρωπο, με την μετάνοια που έχει κ.λπ., αντί να θεραπεύη ψυχές, θα εγκληματή.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο πηδάλιο υπάρχει ακόμη έως σήμερα αναφορά στο να γρεμισθεί
   η Ακρόπολη γιατί είναι έργο ειδωλολατρών!
   Μά τόση σιχαμάρα!

   Άκου τι λέει ο κηφήνας παΐσιος και βγάλε συμπέρασμα!
   ”…Να καλλιεργήσουμε το χαροποιόν πένθος,
   για να έρθει η πραγματική χαρά…”

   Διαγραφή
 4. προς το στεργιο ζαγκλαρα αυτο το κειμενο που εχεις ποσταρει ..πρωτον δεν ειναι δικο σου..
  ..δευτερον πρεπει να γραφεις τη απο που το αντεγραψες.. και... τριτον οταν ανεβαζεις ενα αρθρο ο καθενας γραφει αυτο που θελει .. δεν μπορεις εσυ επειδη εχεις διαφορα σκεψεως να λες στους αλλους δηλαδη να τους γραφεις εχουν ...τσιμπλες τα ματια τους ... αυτο δειχνει ανθρωπο ο οποιος εχει προβλημα κοινωνικης συμπεριφορας ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι μια ανακείνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 17/3/2008)

   Αυτά που αναφέρω, μάλλον αναδημοσιευω, ασφαλώς και δεν είναι δικά μου,
   δεν είμαι εγώ ο απόστολος παυλος, ούτε ο ανθέλληνας χρυσόστομος,
   μα πόσο ντουβάρι είσαι ρε φίλε!

   Διαγραφή
  2. ντουβαρι εισαι ... γιατι αν δεν ησουν θα εγραφες κατι δικο σου εκτος απο βρισιες... αυτο θα πει πως ο λογος που ποσταρες αυτο το αρθρο της ιερας συνοδου...το εκανες μονο για να βριζεις τους σχολιαστες που εχουν διαφορετικη αποψη απο σενα..οποτε το συμπερασμα που βγαινει .. ειναι οτι δεμ θελεις μα συζητησουν το θεμα αλλα τη προστυχη συμπεριφορα σου ... γι αυτο γραφε εσυ και η μοναξια σου...

   Διαγραφή
  3. ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΗΡΕΣ ΕΙΔΗΣΗ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΙΤ.

   ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΑΘΕ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ;

   O STOXOS ΤOUS EINAI ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΣ 12ΘΕΟΥΣ.

   ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ ΕΠΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΨΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΥΡΥΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ.

   Διαγραφή
 5. Τρεις ανθρωποι εγραψαν και τους τρεις τους εβρισε ο σουηδος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Κορίτσια, ακούστε, όταν πριν μερικές εβδομάδες ήρθα στο σάιτ, έφριξα με τον
   ανθελληνισμό και τους ύμνους στην σιών από τον ανθέλληνα μασόνο γιανόπουλο.

   Έκτοτε σκέφτηκα, μα δεν χριαζεται να γράφω τίποτα, απλώς θα αναδημοσιευω
   γραπτά ιερωμένων, εκεί φενεται όλη η απάτη και το μίσος κατά του Ελληνισμού,
   επιπροσθέτως, πίστευα, ότι τα ζαγάρια σαν του λόγου σας ΔΕΝ θα μπορούσαν να
   αμφισβητήσουν τα γραπτά των ευαγελιστών και άλλων σιωνιστικών σκατών.

   Αλλά διαψευθηκα, πάλι φταίω εγώ που διαδήδω ψέματα! Μα όλα υπάρχουν στο ίντερνετ
   ρε γυμνοσάλιαγες! Χα..χα.. η ξεφτίλα σας και σκοταδισμός σας δεν έχει όριο!

   Διαγραφή
  2. ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΕΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΗΡΘΕΣ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΖΑΓΚΛΑΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΟΥΗΔΟΣ ΧΑΧΑΧΑ ΑΑΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Διαγραφή
  3. Χα..χα..χα..χα.. τώρα με αποκάλυψες ρε θηρίο!
   Για πες τι όνομα είχα? Μέχρι τώρα άκουσα, Ευταξίας,
   Πατεράκης, Μορφέας, Αγγελική, κλπ που δεν θυμάμαι, εσύ τι λες?

   Διαγραφή
 6. @@@ 2:45 ,επειδη τυγχανει να εχω πρωτο εξαδερφο εθνικο,θα σου πω οτι αυτη η συμμορια δεν εχει καμια σχεση με τη πατρωα θρησκεια ,η σχεση τους ειναι με τη σατανολατρια και ως καλυψη μεταχειριζονται την αρχαιοελληνικη θρησκεια,ακομα και ο μπεγλης και η κυρια τζανη τους εχουν κανει περα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από ότι βλέπω στην ανάρτηση αλλά και στα σχόλια, ΔΕΝ έχει γίνει καμία αναφορά
   στην "πατρώα θρησκεία" επίσεις ο "σατανάς"είναι μια εβραϊκή λέξη, στην
   Ελλάδα ΔΕΝ έχουμε σατανάδες, η δαιμονολατρία είναι καθαρά ασιατική
   εβραϊκή εφευρεση για να φοβίσζεί τα ποιμνοια.

   Ούτε ξέρω πιοι είναι ο μπεγλης και η κυρια τζανη.

   Αλλά όπως αναφέρει και το τούβλο παραπάνω, αντί να ανοίξη τα στραβά του,
   το κείμενο με το έστειλε ο κύριος ερτογάν, οκ?

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος15 Σεπτεμβρίου 2018 - 11:50 μ.μ.
   ΚΛΑΝΙΑ ΜΑΓΚΙΑ ΚΑΙ ΚΩΛΟΣ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΑ ΑΥΤΟ ΣΥΝΒΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΧΟΥΦΤΑΛΑ ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΖΟΥΝ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
   ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
   ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΙΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΨΕΥΤΟΓΥΦΤΑΞΙΕΣ

   Διαγραφή
  3. Ο λόγος σου και τα ατράνταχτα επιχειρήματα σου, είναι ακριβώς όπως τα ονομασες.
   "ΚΛΑΝΙΑ ΜΑΓΚΙΑ ΚΑΙ ΚΩΛΟΣ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ"

   Διαγραφή
 7. Αρχιερευσ Ελλην!16 Σεπτεμβρίου 2018 - 3:17 μ.μ.

  ΚΑΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΝΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΩΤΗΣΕΙ!!! ΟΛΑΙΣ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΝΕΥΣΘΗ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΥΣΑΤΑΝΙΣΤΑΙΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΛΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΙ Η ΝΑΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΩΝΤΑΙ Η ΠΙΣΤΟΙ ΝΑ ΑΓΩΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΣΤΕΡΗΜΑ ΤΟΥΣ Η ΠΕΡΗΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΗΠΕΡ ΠΛΟΥΤΗΣΟΥΝ Η ΔΕΣΠΩΤΑΔΑΙΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΟΠΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΑΝΗΣΜΟ ΤΩΝ 21ΕΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΒΛΑΚΑΣ, ΑΛΛΑ ΗΛΙΘΙΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΜΑ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΕΡΩΤΑ ΜΠΟΡΕΙ
   ΞΕΛΑΜΠΙΚΑΡΙΖΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ

   ΑΝΝΑ

   Διαγραφή
  2. Καθαροέγραψα της σωστές σου θέσεις.

   Καμία θρησκεία δεν είναι εκ θεού φώτηση.
   Όλες οι θρησκείες έχουν εμπνευσθεί από εβραιομασόνους σατανιστές, για αυτό
   και είναι σατανικής φαντασίας και η πλοιοψηφία των δεσποτάδων είναι εβραιομασόνοι,
   οι ναοί είναι τα καταστήματα που εισέρχοντε οι πιστοί να αγοράσουν το σατανικό
   προσκύνημα από το υστέρημα τους οι περισότεροι και να υπερπλουτίσουν οι δεσποτάδες!
   Όποιος πιστέυει στην ορθοδοξία και χριστιανισμό τον 21αιώνα
   είναι όχι βλάκας αλλά ηλίθιος!

   Διαγραφή
  3. ΚΑΙ Ο ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ -ΓΥΦΤΑ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΗΤΗ ΕΧΕΙ ΚΩΛΑΡΑΚΙ ΤΡΟΦΑΝΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ

   Διαγραφή
 8. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΚΛΑΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ PSOLONTOG
  Στην ξηρα που ητανε το ζαγκλαρομακντογκ την
  Π@ΥΤΣΑ την ειχε κανει τραινο και τιs Ψ@ΛΕΣ
  ρουφουσε γιατι ηταν Κ@ΥΛΩΜΕΝΟ....
  Πηρε την αποφαση πριν παει στην σουηδια να
  μπαρκαρει στα καραβια καμαρωτακι να γενη απο
  το Γ@ΜΗΣΙ να ξεφυγει μα το πεπρωμενον φυγειν
  αδυνατον που ελεγαν και αρχαιοι υμων προγονοι..
  βρισκει καραβι μεσοπελαγα και μια και δυο και
  τρειs στο πλοιο απανω φτανει μα και εκει σαν
  εφτασε τον πρωτο που αντικρυσε ητανε ο λοστρο-
  μοs και το ζαγκλαρομακντογκ του ζητησε στην
  καμπινα να τον παει και ο λοστρομοs αμεσωs
  αρχισε απο την Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ του να τον Γ@ΜΑΕΙ
  Τομαθε και ο αρχιμηχανικοs και του λεει εσυ
  εισαι καλε πουστρωνι τα κρεβατια;και το Π@Υ-
  ΣΤΡΑΚΙ ναι του λεει πηγαινε στρωσε την καμπινα
  και σε λιγο θαρθω κι εγω γλυκο για σου δωσω τον
  Π@ΥΤΣΟ μου στην Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ σου να στον χωσω...
  ο Π@ΥΣΤΗΣ τωρα στο καπετανιο τρεχει και με τον
  Κ@ΛΟ του να τρεχουν Ψ@ΛΟΧΥΜΑΤΑ με καυμο του λεει
  θελω κυρ καπετανιο μου το πηδαλιο να πιασω και
  οτι εχω αs το χασω..θελειs ωρε Π@ΥΣΤΡΑΚΙ πηδαλιο
  να πιασειs;πιασε λοιπον με τα δυο σου τα χερακια
  το πηδαλιο γερα και κοιτα την πορεια προs τον ολυ-
  μπο να μην την χασειs τουρλωσε την Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ σου
  λιγακι προs τα πανω ανοιξε τα Κ@ΛΟΜΕΡΙΑ σου με τα
  δυο σου χερια απανω κι εγω την Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ σου σαν
  του δια το στεμμα θα στην κανω..και μια που ηρθεs
  στο πηδαλιο επανω ρουφα λοιπον τα @ΡΧΙΔΙ@ μου και
  εγω ναυτακι θα σε κανω ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ Π@ΥΤΣΑΣ Π@ΥΣΤΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλη σου η σκέψη είναι γύρω σε μια πούτσα, και αναρωτιέμαι,
   όταν τρως, σκέφτεσαι την πούτσα?
   Όταν μιλάς την μάνα σου σκέφτεσαι την πούτσα?
   Υπάρχουν στιγμές στην ζωή σου που δεν σκέφτεσαι την πούτσα?

   Επίσεις μαζί με την πούτσα που δεν την βγάζεις από το στόμα, σκέφτεσαι και
   τον ομοφυλικό σεξ, και σε ρωτώ, είσαι ζούλα ομοφυλόφιλος ή τον παίρνεις
   κανονικά όπου και όπως τον βρεις?

   Και για πες, έτσι γεννήθηκες με το χούι,
   ή σε ξεσκίσανε την σούφρα μικρό και σε έμεινε το χούι?

   Ότι και να είναι, είναι προφανώς ότι σε αρέσει η πούτσα καθώς και το ομοφυλικό σεξ,
   βασικά δεν με ενδιαφέρει πόσες πουτσες παίρνεις την κυριακή και πόσες την δευτέρα,
   αλλά η πουστιά σου έχει εισχωρήσει και στη μυαλό σου, η λέπρα της προστυχης
   ψυχής σου τρέχει σαν τσίρλα από το στημα σου, σιχαμερό ερμαφρόδιτο φρικιό.

   Διαγραφή
 9. Ο Λαμπρακηs τηs END και πρωην(;)Συνεργατηs του Αρτεμη Σωρρα θελει να φτιαξει Νεα Θρησκεια;
  sxolianews.blogspot.gr/p/blog-page_22.html
  Ο Λαμπρακηs Φτιαχνει Νεα Θρησκεια;
  filonoi.gr/2014/10/22/f-o-lamprakis-ftiaxnei-nea-thrhskeia/
  Ελ.Ρηνοs στον Λ.Λοιζο για Σωρρα,Τραπεζα Ανατοληs,Πανθρησκεια,Lusis Trust!
  Η Πεθερα του Σωρρα μιλαει για το φτωχο Αρτεμη!
  Η Αδερφη του Σωρρα:Δεν εχω καμμια σχεση μαζι του!

  ΛΟΥΣΑ Π@ΥΤΣΑ και ΧΟΡΟ και ο Κ@ΛΟΣ τουs αυγο...
  *ο αφραγκοs επιχειρηματιαs του Κ@ΛΟΥ!

  την πορνη μανα σου Γ@ΜΟΥΣΑΝΕ μεσα σε ενα γραφειο δυο δυο
  κι εκεινη απο την Κ@ΥΛΑ φωναζε βαλτον και στο αιδοιο....
  κι η κορη τηs που ηταν αλαφιασμενη μπαινει με φορα μεσα
  κι αυτη η Κ@ΛΟΞΕΣΚΙΣΜΕΝΗ αρπαζει τον Π@ΥΤΣΟ και αρχιζει
  να τον ρουφα γιατι ειναι Κ@ΥΛΩΜΕΝΗ..και η μανουλα τωρα
  πια βλεπει την κορη ξαναμμενη την Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ τηs παρα
  χωρει στην κορη τηs την ΞΕΚ@ΛΙΑΣΜΕΝΗ!!Την πορτα ανοιγει
  ξαφνικα και μπαινει ο γιοs που ειναι στο ΤΣΙΜΠ@ΥΚΙ μοναδικοs
  Π@ΥΤΣΑ ψαχνει να βρει στην Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ του να βαλει κι αυτοs!
  και ο πατεραs και αυτοs βλεπει αυτη τη φαση τον Κ@ΛΟ του
  προτασει κι αυτοs Π@ΥΤΣΑ και Ψ@ΛΗ στην Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ του για
  να χορτασει..εκει σε μερη μακρινα που ειναι παντα κρυα βρηκαν
  τα μεγαλεια @ΡΧΙΔΙ@ Π@ΥΤΣΕΣ και Ψ@ΛΕΣ να ρουφουν στη σουηδια!
  για δειτε μωρε ευκλανια συντροφια μου τωρα τι εχει γινει
  τον Κ@ΛΟ μου τον κανανε φλυτζανα του τσαγιουουουου...
  πουσαι βρε παλιοΜΠΙΝΕ κουραδοευταξια;
  πουσαι βρε αγγελικη τον Κ@ΛΟ σου να δωσειs;
  πουσαι βρε ελην αρχιερευσ τον Π@ΥΤΣΟ να τον νιωσειs;
  πουσαι βρε μεγιστιαs λιγακι να τον παρειs;
  πουσαι βρε πατερακη [email protected]ΛΟΤΡΥΠΙΔΟΦΑΓΩMENE;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και δε με λες, την πούτσα που πιπιλίζεις και μασάς όλη μέρα την
   βγάζειςποτέ από το στόμα σου, ή είναι μόνιμα εκεί και την γλύφεις?

   Όταν μιλάς την μάνα σου σκέφτεσαι πούτσα πούτσα πούτσα?
   Είναι προφανές ότι είσαι βιασμένος από κανα θείο, αλλά μπορεί
   και από τον πατέρα σου, γιατί αυτή λύσσα για την πούτσα είναι κάτι
   που έρχεται όχι μόνο από φυσικό βιασμό, αλλά πρωτίστως από ψυχικό.
   Δηλαδή κάθε βράδυ ερχόταν ο πατέρας σου στο παιδικό σου κρεβατάκι και στον έχωνε!
   Λυπαμε για σένα, δεν υπάρχει γιατρικό να γιάνει την ψυχή σου ούτε την κωλοτρυπίδα σου!

   Διαγραφή
 10. Αυτοs που την Π@ΥΤΑΝΑ μανα σου απο τον Κ@ΛΟ την Γ@ΜΟΥΣΕ και μαs τα εξιστορουσε πωs Γ@ΜΗΣΕ κι εσενα και η Π@ΥΤΑΝΑ μανα σου σε εστειλε στα ξενα;
  Π@ΥΤΑΝΑΣ γιε Ψ@ΛΟΧΥΜΕΝΕ!
  εσυ δεν εχειs γιατρεια τετοιοs βρωμοΠ@ΥΣΤΟΣ που εισαι ΕΣΥ!η οικονομολογοs γυναικα σου σε πηγε σε γιατρο τον Κ@ΛΟ σου να γιανει και ο ντοκτωρ με φαξ απαντησε"τοιουτον επιχειρηματια Π@ΥΣΤΗ που για συζυγο σου πηρεs ενα μονο θα τον σωσει Π@ΥΤΣΑ θελει για να στρωσει!!!
  ποτε θα αναχωρησειs δια την σουηδιαν;ακομη δεν τελειωσαν ωσαν ειπεs οι διακοπεs σου;
  και μην ξεχασειs φευγονταs @ΡΧΙΔΟΚ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΟΦΑΓΩΜΕΝΕ τα @ΡΧΙΔΙ@ ΜΑΣ να βαλειs στιs αποσκευεs σου Π@ΥΣΤΗ Γ@ΜΗΜΕΝΕ Π@ΥΤΑΝΑΣ ΓΕΝΗΜΑ ΜΠΑΤΑΝΟΒΓΑΛΜΕΝΕ ΟΥΣΤ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Loading...