ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΑΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ;

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ
Τί ἐστί τοπίον
Τί ἐστί ἀνεμογεννήτρια
Τί ἐστί ἄνθρωπος
καί ὑπέρ τίνος πρέπει νά κλίνη ἡ ζυγαριά

Τί εἶναι τοπίον, τοῦτο περιγράφεται μέ ὀρθολογισμόν καί γλαφυρότητα εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν σύμβασιν διά τό τοπίον, τό ὁποῖον ἔχει ψηφισθεῖ καί ἀπό τήν Ἑλληνικήν πολιτείαν, N 3827/2010 -ΦΕΚ Α΄30/25.2.2010- «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».

«Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, που υπεγράφη στη Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 2000».

Τί εἶναι ἀνεμογεννήτρια, εἶναι ἕνας πυλώνας <ἕνα παλούκι> τεραστίων διαστάσεων ὕψους ἀπό 80 ἕως καί 110μ καί διαμέτρου ἕως καί 2μ. Κάθε μία ἀνεμογεννήτρια ἔχει τρία φτερά, μήκους τό κάθ΄ ἕνα ἕως καί 45 μέτρων, δηλ ἡ διάμετρος των προσεγγίζει τά 90 μέτρα. Ὅταν περιστέφονται καλύπτουν ἐπιφάνειαν 7 στρεμμάτων περίπου. Χρήζουν μίαν βάσιν στηρίξεως μέ διαστάσεις 16χ16=256 τ.μ καί βάθους 3μ. Στοιχεία προερχόμενα ἀπό τήν τήν <ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ> .Ἤτοι ἀπαιτούνται τουλάχιστον 768 κυβικά μέτρα τσιμέντου, ὅταν δέ περιστρέφονται τά πτερύγια καλύπτουν μίαν ἐπιφάνειαν ἄνω τῶν ἕξι στρεμμάτων. Τό δέ συνολικόν βάρος μιάς μεγάλης ἀνεμογεννήτριας κυμαίνεται ἀπό 223 τόνους 264 τόνους, 313 τόνους, 490 τόνους.

Πέραν τῆς ἐγκαταστάσεως των ἐπί τῶν βουνοκορυφῶν, διά τήν μεταφοράν τοῦ ρεύματος ἀπαιτεῖται ἐπί τοῦ ἐδάφους ἄλλο ἕνα δίκτυο ἡλεκτροφόρων καλωδίων, καί τήν τοποθέτησιν νέων στήλων τῆς Δ.Ε.Η γιά τήν στήριξιν τῶν αἰωρουμένων ἡλεκτροφόρων καλωδίων, ὡς καί τήν κατασκευή ὑποσταθμῶν. Τά δέ λεγόμενα αἰολικά πάρκα θεωρούνται διεθνῶς βιομηχανική περιοχή. Προκαλοῦν θόρυβο εἰς ἀπόστασιν ἕως καί 1000 μέτρων, ἀπό τήν περιστροφήν τῶν πτερίγων ποῦ σκίζουν τόν ἀέρα καί ἀπό τά γρανάζια, ἀλλά παράγουν καί ἐκπέμπουν ὑπόηχους (μή γενομένους ἀντιληπτούς ἀπό τά ὄργανα ἀκοῆς) πού μεταδίδονται καί αὐτοί εἰς μεγάλας ἀποστάσεις ἀπό τήν πηγήν προελεύσεως μέ ἰδιαιτέρως ἐπιβαρυντικάς συνεπείας διά τήν ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων.

Οἱ προπαγανδιστές καί οἱ χρυσοθύρες τοῦ ἀνέμου αὐτά τά σκιάχτρα τά ἔχουν ὀνομάσει ἀνεμογεννήτριες, εἰς δέ τήν περιοχήν ἐγκαταστάσεως των ἔχουν δώσει τήν ποιητικήν ἔκφρασιν αἰολικόν πάρκο, γιά νά φαντάζεται κάποιος πού δέν ἔχει γνώσιν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα καταπράσινο λειβάδι στολισμένο μέ ποικηλόμορφα λουλούδια καί ἄνθη. Ἐάν διά τούς ἰδιοκτήτας τῶν ἐταιριῶν τοῦτο εἶναι ἀληθές ἄς κτίσουν τίς βύλλες τους μέσα στό δικό τους αἰολικόν πάρκο. Κάποιος κος Τσιπουρίδης πού ἦτο προπαγανδιστής τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀλλά ὡς φαίνεται καί καλά ἀμοιβόμενος, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπιμεληθεῖ ἑνός 12σέλιδου προπαγανδιστικοῦ φιλαδίου μεταξύ ἀλλων ἀναφέρει ὅτι < ὁπως και να έχει όλο και περισσότεροι συνυπογράφουν την έκφραση οι άνεμοεννήτριες στολίζουν τίς βουνοκορφές παρά οι ανεμογεννήτριες ασχημαίνουν το τοπίο> ἐπίσης δηλώνει < δεν έχουμε την πολιτέλεια να ασκούμε αισθητική περιβαλλοντική πολιτική εις βάρος τῆς ανάπτυξης των Α.Π.Ε>. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἀλλά καί αἱ ἐταιρεῖαι αἰολικῶν πάρκων προκειμένου νά ὑπηρετήσουν τόν μαμανά δολοφονοῦν τήν λογικήν, μέ συνέπειαν νά δολοφονοῦν τό τοπίον καί τό περιβάλλον ἀλλά καί συγχρόνως δολοφονοῦν καί τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης οἱ προπαγανδιστές δηλ. οἱ χρυσοθύρες τοῦ ἀνέμου προκειμένου νά πείσουν τούς ἀφελεῖς διατυμπανίζουν ὅτι μέ τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἐνδιαφέρονται νά σώσουν τόν πλανήτην Γῆ ἀπό τήν κλιματικήν ἀλλαγήν λόγω τοῦ φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου προερχόμενον ἀπό τήν παραγωγήν CO2 ἀπό τά ἐργοστάσια πού παράγουν τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα. Χρησιμοποιήσαμεν τήν λέξιν ἀφελεῖς καθ΄ὅτι ὁ τέως πρόεδρος τῆς Γαλλίας Κος Ζισκάρ Ντ’ Εστέν ἀπευθυνόμενος ἀπό τηλεοράσεως πρός τόν Γαλλικό Λαό, στίς 15 Δεκεμβρίου πρό μερικῶν ἐτῶν μεταξύ τῶν ἄλλων τούς λέγει: «ὅτι αὐτοί πού προωθοῦν τάς ἀνεμογεννητρίας εἶναι ἕνα λόμπι πού προσπαθεῖ νά πείση τούς ἠλίθιους καί τούς ἀφελεῖς ὅτι ἐνδιαφέρονται γιά τό καλό τους. Ἀλλά ἀς ἐξετάσωμεν ἀν τοῦτο εἶναι ἀληθές ἤ ψευδές, ἀν δηλ. θά ἐπέλθη μείωσις τοῦ CO2 ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἤ μεγαλύτερη παραγωγή».

Ἡ διάρκεια ζωής τους εἶναι 20 χρόνια, ἰκανά ὅμως νά προσκομίσουν τεράστια κέρδη στις ἑταιρίες, οἱ ὁποῖες θά πωλοῦν ἀκριβά τό παραγόμενον ρεύμα εἰς τήν Δ.Ε.Η καί ἐμεῖς μετά θά χρυσοπληρώνωμε τό ρεύμα σέ αὐτούς ὡς καταναλωτές. Ἡ Δ.Ε.Η παράγει τό ρεύμα μέ 59.93 ΕΥΡΩ/MWh (μεγαβατώρα), ἐνῶ ἀπό τάς ἀνεμογεννήτριας εἶναι 89,97 ΕΥΡΩ/MWh (101,85 ΕΥΡΩ/MWh (εἰς τό μή διασυνδεδεμένον σύστημα), στοιχεία προερχόμενα ἀπό τήν ΡΑΕ. Ἐξ΄ αὐτοῦ συμπεραίνεται ὅτι τό κόστος παραγωγῆς ἀπό τάς ἀνεμογεννήτριας εἶναι περίπου ὑπερδιπλάσιον αὐτό τῆς παραγωγῆς ἀπό τήν Δ.Ε.Η. Εἰς τήν ἄνω τιμή τοῦ κόστους ρεύματος τῶν ἀνεμογεννητριῶν, δέν ἔχομεν στοιχεία διά νά παρουσιάσωμεν τήν τιμήν τῆς πωλήσεως ρεύματος εἰς τήν Δ.Ε.Η, ἡ ὁποία σαφῶς καί θά αὐξάνη τό κοστολόγιον. Ἡ δέ Δ.Ε.Η ὑποχρεοῦται ἐκ τῆς νομοθεσίας νά ἀγοράζη τό ρεῦμα, ἀκόμη καί ὅταν δέν τό ἔχει ἀνάγκη.

Δηλ. ὁ κάθε ταλαίπορος καί πεινασμένος Ἕλληνας πληρώνει τάς ἐταιρείας δηλ. τούς <χρυσοφόρους Μύδους>. Εἰς τόν ἐπονείδιστον λογαριασμόν τῆς Δ.Ε.Η ὑπάρχει καί ἕνα 7% πού πληρώνωμεν ἐμεῖς οἱ ἀφελεῖς παρά τήν θέλησιν μας διά τάς ὀνομαζομένας ἀνενεωσίμους πηγάς ἐνεργείας (Α.Π.Ε) δηλ. γιά τάς ἀνεμογεννητρίας. Ὅταν ὁ Ἕλληνας εἶναι ἄνεργος καί δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ἀγοράση ἕνα κουλούρι εἰς τό παιδί του, εἶναι ὑποχρεομένος καί ἄνευ τῆς θελήσεως του νά πληρώνη ἕνα μεγάλον ποσόν εἰς τόν λογαριασμόν τῆς Δ.Ε.Η διά τάς Α.Π.Ε. Δ΄αὐτό βλέπομεν σέ πολλά νοικοκυριά νά διακόπτουν τό ρεῦμα, τό ὁποῖον εἶναι ἕνα ἀγαθόν προστατευόμενον.

Ἡ παραμονή τους εἰς τάς βουνοκορφάς μας, ὡς σκιάχτρα θά εἶναι αἰώνια, διότι είς τήν περιβαλλοντικήν μελέτην δέν περιλαμβάνεται ἀπομάκρυνσις αὐτῶν μετά τό πέρας λειτουργίας των. Ὡς ἐκ τούτου θά θυμίζουν εἰς τάς ἐπόμενας γεναιάς τήν διαχρονικήν ἀνικανότητα μας να ἀποτρέψωμεν τήν ἐκγατάστασιν τους. Σεβαστοί κύριοι τό τοπίον καί τό περιβάλλον τό ἔχομεν δανεισθεῖ ἀπό τά παιδιά μας, καί καθῆκον ἔχομεν νά τό παραδόσωμεν ὅπως τό παραλάβαμεν. Λόγω δέ αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν ἄπαντες δηλώνουν ὅτι μέ <ἐνοχλοῦν πού τίς βλέπω> <δέν μοῦ ἀρέσουν>, <δέν θέλω νά τίς βλέπω> < δέν θέλω να τίς ἀκούω>. Ἐπειδή δέ τοποθετοῦνται ἐπί τῶν βουνοκορυφῶν, εἶναι ὁρατές εἰς μακρινάς ἀποστάσεις, ἕως καί 20 χιλιομέτρων. Εἰς τούς κατοίκους ποῦ εὐρίσκονται πλησίων τῶν ἀνεμογεννητριῶν προκαλοῦν ὀπτικήν ρύπανσιν, ἀκουστικήν ὄχλησιν, πνευματικόν κάματον καί ψυχικήν δυσθυμίαν.

Ποῖος δέ, μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι τό παραγόμενον CO2 διά τήν κατασκευήν τήν μεταφοράν καί ἐκγατάστασιν μιᾶς ἀνεμογεννήτριας δέν εἶναι μεγαλύτερον ἀπό τό προσδοκόμενον ὅφελος ὥς ἐναλακτική πηγή ἐνεργείας ἠλεκτρικοῦ ρεύματος , ἀπό τήν 20ετή λειτουργία της. Ἐπιμελῶς δέ οἱ ἀνεμογεννητριάδες εἰς τήν περιβαλλοντικήν μελέτην τους δέν περιλαμβάνουν αὐτήν τήν σχέσιν. Δέν ἀναφέρονται οὐδόλως εἰς τήν παραγωγήν CO2 διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος διά τήν κατασκευήν μιᾶς καί μόνον ἀνεμογεννήτριας πολλῶ δέ μᾶλλον πόσον θά παραχθῆ ἀπό τήν ἐγκατάστασιν χιλιάδων ἀνεμογεννητριῶν, πολλά τά λεφτά γιά τούς λάτρεις τοῦ χρήματος. Τό δέ παραγόμενον CO2 διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος προέρχεται ἀπό τάς κατωτέρω δραστηριότητας Α) αὐτό πού παράγεται ἀπό τήν ἐξόρυξιν τοῦ μετάλου εἰς τά μεταλεία Β) τήν παραγωγήν του ἀπό τό νταμάρι γιά νά γίνη τό τσιμέντο ἀπό τούς πετρελαιοκίνητους ἐσκαφεῖς. Γ) τό διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευή τῶν 800 κυβικῶν μέτρων τσιμέντου ἀπό τήν τσιμεντοβιομηχανίαν γιά τήν θεμελίωσιν μόνον μιᾶς ἀνεμογεννήτριας. Δ) τό CO2 πού θά παραχθῆ ἀπό τά γιγαντιαία μέσα μεταφορᾶς τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Ε) τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος πού θά παραχθῆ ἀπό τά ἐρπιστριοφόρα διά τήν διάνοιξη τοῦ ὁδικοῦ δικτύου εἰς τάς βουνοπλαγιές καί τό ὁποῖον εἶναι μιά διαρκής πληγή στίς βουνοπλαγιές μας ΣΤ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν διάνοιξη τῶν τεράστιων λάκκων γιά τήν θεμελίωσιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν Ζ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευήν τῶν μηχανημάτων τῆς ἴδιας τῆς ἀνεμογεννήτριας. Η) αὐτό ποῦ θά παραχθῆ γιά τήνκατασκευή καί ἐγκατάστασιν τῶν κολώνων μεταφορᾶς τοῦ ρεύματος καί τῶν ὑποσταθμῶν. Θ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευήν τοῦ ἴδιου τοῦ πυλώνα ὕψους 120 μέτρων.

Διά τοῦ λόγου τό ἀληθές ἔχουν ἐκπονηθεῖ μελέται ἀπό καθηγητάς πανεπιστημίων ὅπου ἀποδεικνύουν ὅτι τό παραγόμενον CO2 εἶναι μεγαλύτερον διά τήν κατασκευήν, τήν μεταφοράν, καί ἐκγατάστασιν μιᾶς ἀνεμογεννήτριας ἀπό τό προσδοκόμενον ὅφελος. Ἀποδεικνύεται οὕτως ὅτι τό παραγόμενον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος εἶναι περισσότερον ἀπό τόν ψευδοπροσδοκόμενον περιορισμόν του. Ἐξ αὐτοῦ προκύπτει ὅτι μολύνουν τό περιβάλλον καί τήν ἀτμόσφαιρα μέ CO2 καί δέν τό προστατεύουν.

Ἐπί πλέον οἱ ἀνεμογεννητριάδες ὡς καί οἱ ὑπεύθυνοι μηχανικοί πού ὑπογράφουν τάς ἀδείας ἐπιμελῶς ἀποκρύπτουν καί δέν ἀναφέρονται εἰς τό γεγονός, ὅτι διά νά λειτουργήσουν οἱ ἀνεμογεννήτριες, πρέπει συγχρόνως νά λειτουργοῦν τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η καί δέν κλείνουν, διά νά διοχετεύσουν τό παραγόμενον ρεύμα.

Τήν πατρίδα μας προσφάτως εἶχεν ἐπισκεφθεῖ ἡ κα Μέρκελ, ἡ ὁποία ἐνδιαφέρθηκεν διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀμεμογεννητριῶν εἰς τήν πατρίδαν μας, προωθόντας ἔτσι τήν κερδοφορίαν τῆς Γερμανικῆς ἐταιρείας SIEMENS, καί ὄχι γιατί τήν ἔπιασεν ὁ πόνος γιά τό περιβάλλον.

Τό κόστος μιᾶς ἀνεμογεννήτριας εἶναι τεράστιον, μέρος δέ τοῦ κόστους καταναλώνεται διά τήν ἐξαγοράν τῶν κοινοταρχῶν, δημάρχων καί ἄλλων παραγόντων ἐκ τῶν ὁποίων μερικοί ἐνδίδουν εἰς τήν ἐξαγοράν τους, ὥστε νά ἐπιτρέψουν τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν εἰς τόν τόπον τους, ἀγνοόντας τούς κατοίκους πού τούς ψήφισαν. Ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ πολιτεία διά τούς δικούς της λόγους ἔχει ἐνδώσει εἰς τούς ἀνεμογεννητριάδες, καταστρατηγόντας τό δίκαιον καί τήν Εὐρωπαϊκήν σύμβασιν προστασίας τοῦ τοπίου πού ἡ ἴδια ἔχει ψηφίσει.

Ὅπου ἐγκαθίστανται οἱ ἀνεμογεννήτριες ἐπιφέρουν:

Α) Τεραστίαν περιβαλλοντική καί οἰκολογικήν καταστοφήν εἰς τόν τόπον ἐκγαταστάσεων των καί τό περιβάλλον. Οὐδεμία τουριστική, οἰκιστική ἤ ἄλλη δραστηριότητα εἶναι δυνατόν νά ἀναπτυχθῆ σέ πολλές ἑκατοντάδες μέτρα ἀπό τόν χῶρον ἐγκαταστάσεως τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Ἡ περιοχή ἐγκαταστάσεως τῶν ἐνεμογεννητριῶν εἶνα μία νεκρή ζώνη μία νεκρή περιοχή.

Β) Θανατηφόρον κτύπημα εἰς τόν τουρισμόν τῆς περιοχῆς.

Γ) Ἡ ἀξία τῶν οἰκιῶν καί ἡ ἀγοραστική δύναμις τῶν οἰκοπέδων αὐτομάτως χάνεται σέ μιά ἀπόστασιν 2 χιλιομέτρων πέρυξ τῶν ἀνεμογεννητριῶν.

Δ) Ἀπό τήν ἐκγατάστασιν τους ρυπαίνονται οἱ χιλιοτραγουδισμένες βουνοκορφές μας προκαλώντας αἰσθητικήν παραμόρφωσιν σέ αὐτές.

Ε) Ἡ Νότιος Εὔβοια καί εἰδικῶς ἡ περιοχή τοῦ Κάβο Ντόρο, εἶναι μία καμένη περιοχή, μία ἀκατοίκητος περιοχή ἀπό τήν παρουσίαν ἐκατοντάδων ἀνεμογεννητριῶν. Οὐδεμία τουριστική ἤ οἰκοδομική ἤ ἄλλη δραστηριότης εἶναι δυνατόν να ἀναπτυχθῆ σέ αὐτά τά πανέμορφα τοπία.

Ὅσοι ἀεροπορικῶς ἔχουν περάσει ἀπό την Εὔβοια, ὅλοι δηλώνουν τό ἀπαίσιο θέαμα ποῦ παρουσιάζει ἡ Εὔβοια, εἶναι ἕνας θρῆνος

Ἡ ἐπιστήμη ὁφείλει νά εἶναι ἀνθρωποκεντρική, τά δέ παραγόμενα ἀγαθά αὐτής σκοπόν ἔχουν τήν καλλιτέραν διαβίωσιν, τήν ψυχικήν ἡρεμίαν καί γαλήνη. Διότι ἀλλέως «πᾶσα τέ ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» ΠΛΑΤΩΜΟΣ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ 247α

Ἐπί πλέον οἱ ἀνεμογεννήτριες προκαλοῦν Τό σύνδρομο τῶν ἀνεμογεννητριῶν

Τό «σύνδρομον τῶν ἀνεμογεννητριῶν» εἶναι πραγματικόν, λέγει τό ἐπιτελεῖον τῆς ὀργανώσεως Waubra foundation,: Οἱ ἀνεμογεννήτριες καθώς περιστρέφονται παράγουν θόρυβο. Ὁ βόμβος καί ἡ δόνησις παράγουν μέ τήν σειρά τους ὑπόηχους οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν χιλιόμετρα μακριά καί ἀναλόγως τῆς συχνότητος μέ τήν ὁποίαν παράγονται προκαλοῦν μίαν ποικηλίαν παρενεργειῶν εἰς τόν ἄνθρωπον ὅπως ὀξυθυμία, ἴλιγγο, ἀστάθεια, μαθησιακά προβλήματα ἤ εφιάλτες εἰς τά παιδιά. Δύνανται νά ἐπιδράσουν ἄμεσα εἰς τό κεντρικό νευρικό σύστημα τοῦ ἀνθρωπίνου ὸργανισμοῦ, προκαλώντας ἀποπροσανατολισμό, μειωμένην ἀντίληψη τοῦ χώρου, ἔντονη ἀνησυχία, μειωμένη διαύγεια σκέψης, ζάλη, ἴσως και δυσκολία εἰς τήν ἄρθρωσιν. Ἀλλά καί εἰς τό καρδιαγγειακόν σύστημα προκαλώντας αὔξησιν τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως καί ἀρρυθμίας.

Εἶναι γνωστόν ὅτι ὑπάρχει ἕνα παγκόσμιο κίνημα κατά των ἀνεμογεννητριῶν. Εἰς τάς 4-10-2008 ἔχει ἰδρυθεί ἡ EPAW(Εuropean Platform Against Windfarms) μέ ἔδρα το Παρίσι , εἰς τήν οποίαν συμμετέχουν ὀργανώσεις ἀπό ὅλα τά κράτη της Εὐρώπης. Ἐπίσης ἔχει ἰδρυθεῖ ἡ NAPAW (North American Platform against Wind power) πού ἑνώνει ὀργανώσεις ἀπό τίς Η.Π.Α, Καναδά, Μεξικό, Κεντρική Αμερική καί Καραϊβική. Οἱ ὀργανώσεις αὐτές έχουν ἰδρυθεί ἀπό ἐπιστήμονες μέ γνώσεις, σωφροσύνη, ἠθική, ἀγάπη γιά τό περιβάλλον, σεβασμό στήν ἄγρια φύση καί τά ὡραία τοπία.

Εἰσέτι δέ ἡ ὑπηρεσία ἐνέργειας τῆς Γερμανικῆς Κυβερνήσεως, τό γραφεῖο ἐθνικών λογαριασμῶν τῆς Βρετανίας, ἡ Γαλλική Ἀκαδημία Τεχνολογιῶν, ἡ GUARDIAN ἀναφέρονται εἰς τήν ἀναποτελεσματικότητα τῶν αἰολικῶν πάρκων. Ἡ προσφορά των εἰς τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου εἶναι λιγότερο του 0,1%.

Καλόν εἶναι τά τεράστια κονδύλια πού διατίθενται από τά κράτη γιά τάς ἀνεμογεννητίας νά τά διοχετεύσουν εἰς τήν πρόληψιν τῶν πυρκαϊῶν τῶν δασῶν καί τήν ἀντιμετώπισιν αὐτῶν μέ πυροσβεστικά μέσα, ἀεροπλάνα κ.λ.π. Διότι μέ τίς πυρκαϊές πεθαίνει τό τοπίον καί ἀπελευθερόνονται πολοί τόνοι CO2.

Ἡ Εὐρωπαϊκή σύμβασις διά τό τοπίον μεταξύ ἄλλων λέγει:

«΄Εχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών

παραδόσεων και ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και στον καθορισμό της Ευρωπαϊκής ταυτότητας·

Αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε: σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένεςπεριοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες·

Πιστεύοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημείο -κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα».

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό μόνον ὄν μέ ἕνα ψυχικόν κόσμον ἐμπλουτισμένον μέ μίαν τεραστίαν ποικηλίαν προτερημάτων καί ἐλαττωμάτων, σκοπός του εἶναι νά κρατήση τά πρῶτα καί νά ἀποβάλλῃ τά δεύτερα γιά τήν τελειοποίησιν του ὥστε νά ζῇ ἀρμονικά καί μεταξύ του ἀλλά καί μέ τό περιβάλλον. Μᾶς ἀρμόζει νά εἴμαστε τό κόσμημα τοῦ ἀχανοῦς σύμπαντος. Δυστυχῶς ὅμως δέν καταβάλλουν ὅλοι τάς ἀναλόγους προσπαθείας διά νά γίνουν καλοί. Ἡ Εὐρωπαϊκή σύμβασις διά τό τοπίον εἶναι ἕνα ἄριστα δομημένον πόνημα, πού ὅμως τό πανίσχυρον lobby τῶν ἀνεμογεννητριάδων ἐπιρεάζει τά φερέφωνα τούς πατέρες τοῦ ἔθνους, ὥστε νά νομοθετοῦν ὑπέρ αὐτῶν. Ἀς ἀφήσωμεν τόν γαλανοπράσινον πλανήτη μας ἐλεύθερον καί νά μήν τόν φορτώσωμεν μέ αὐτά τά σκιάχτρα ἀνεμογεννήτριες πού τόν κακοποιοῦν καί τοῦ προκαλοῦν μόνον πληγές. Καί ἀς ἀφήσωμεν καί τόν ἄνθρωπον νά ἀπολαμβάνη αὐτόν τόν γαλανοπράσινον πλανήτη μέ ψυχικήν ἠρεμία καί γαλήνη.

Ὑστερόγραφον

Πρός τούς πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς συλλόγους, ἀλλά καί πρός τούς πολίτας πού ἀντιδροῦν εἰς τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν προτείνομεν καί τήν κάτωθι λύσιν διά μέσου τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ.

Ἐπειδή ἡ ἐγκατάστασις τῶν ἀνεμογεννητριῶν διαταράσει τήν ψυχικήν μας εὐεξίαν, ἡρεμίαν καί γαλήνην ἀλλά καί ἐπειδή προκαλεῖ βλάβην εἰς τήν ὑγείαν μας, ἀγαθά προστατευόμενα ἀπό νόμους, αὐτούμεθα τοῦ ποσοῦ 100.000 ΕΥΡΩ ἔκαστος. (ἀπό τήν ἐταιρείαν πού ἐγκαθιστᾶ τάς ἀνεμογεννήτριας).


Ἐάν συγκεντρωθεῖ ἕνας ἰκανοποιητικός ἀριθμός αἰτούντων, σαφῶς καί οἱ ἀνεμογεννητριάδες θά τραποῦν εἰς φυγήν.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

6 σχόλια :

 1. ..."Πέραν τῆς ἐγκαταστάσεως των ἐπί τῶν βουνοκορυφῶν, διά τήν μεταφοράν τοῦ ρεύματος...".
  Και μεις πως νομίζαμε πως ήταν "δια την μεταφοράν των κεφτέδων ";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τι πίνεις και δεν μοιράζεσαι ρε γμτ????

  δεν μας λυπάσαι????

  οεοοο???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΑΛΛΟΝ Η ΖΕΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΞΕ ...ΒΛΑΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δυστυχώς, λόγω δημοκρατίας, το αισχρότερον των πολιτευμάτων κατά τους αρχαίους Έλληνες σοφούς, κυβερνούν οι ηλίθιοι.

  Αναφέρομαι στους σχολιαστές και όχι στον αρθρογράφο που έγραψε ένα εξαίρετο άρθρο.

  Οι ανεμογεννήτριες πρέπει να ξεκουμπιστούν απ' όλα τα βουνά ...


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι ανεμογεννήτριες πρέπει να ξεκουμπιστούν απ' όλα τα βουνά σύντροφε προλετάριε... για να έχουμε παραγωγή μόνο με τα οικολογικά πυρηνικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) ή καίγοντας χιλιάδες τόννους οικολογικού πετρελαίου ή οικολογικού λιγνίτη... ώστε το περιβάλλον να συνεχίσει να παραμένει αμόλυντο και αγνό και να μη πλουτίζουν οι κακοί καπιταλιστές εις βάρος ημών των αθώων προλετάριων!!!

  Τελικά πόσους ευαίσθητους οικολογικά υπαλλήλους έχουν οι 7 αδελφές πετρελαιου μέσα στο ελλαδικό κράτος και τις αδρά αμοιβόμενες Μ.Κ.Ο. του (Μπίζνες Καλά Οργανωμένες) ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μη δηλητηριαζεται το κοινο με τοσο τοξικες και μισερες καταφορες εν προκειμενω κατα των ανεμογεννητριων.Ακομα και εχετε καποια επιχειρηματα και καποιο δικαιο σε μερικα σημεια δεν μπορειτε να δυιλιζεται τον κωνωπα και να καταπινετε την καμηλο.Γιατι κωνωπας ειναι οι ανεμογεννητριες και οι ΑΠΕ ευρυτερα και καμηλος ειναι τα ορυκτα καυσιμα των ΔΕΗτζηδων.Αν επρεπε να υπαρχει τετοιο μενος τοτε θα επρεπε να κατευθυνθει πρωτιστως προς τον κυριο υπευθυνο της ενεργειακης ρυπανσης και αντιπαραγωγικης δομης στο εισαγομενο δηλαδη πετρελαιο και στον ρυπογονο λιγνιτη δευτερευοντως.Ειδικα θα περιμενε κανεις καποιο αυτονοητα δικαιολογημενο ψογο η σχολιο στην αντιδημοκρατικη και αυταρχικη διοικητικη δομη του κρατικομονοπωλιακου συστηματος της ΔΕΗ.Τιποτα ομως περι αυτων!!!Εγκληματικες οι ανεμογεννητριες αποφαινεται ο αρθρογραφος χωρις καποια περισκεψη οτι ειναι ΑΠΕ οτι η Ελλας διαθετει ευκολα αυτον τον πλουτο λογω μορφολογιας του εδαφους,λογω νησιων κλπ.Θα μπορουσαν οι ΑΠΕ να κυριαρχησουν σταδιακα και να φρεναρουν τροπο τινα την μονοκαλλιεργια των ορυκτων καυσιμων ως πηγη ενεργειας.Ισως και αφου προσαρμοστουν τεχνολογικα αλλα και σε μεγεθος για εφαρμογη στην Ελλαδα των μικρων ιδιοτελων αλλα και υπο προυποθεσεις συναμα και κοινωνικα επωφελων συμφεροντων.Αυτο που λεει καπου ενας προηγουμενος αρθρογραφος (κος Ξεσφιγγης)για μαζικα φωτοβολταικα στις στεγες σπιτιων και εργοστασιων(οχι καλλιεργησιμων εδαφων λεω και εγω) ειναι σωστο (δεν ειναι ομως η πανακεια)και θα μπορουσε να γινει με καποιο αναλογο τροπο και για τις ανεμογεννητριες.Εγω λεω ναι και στην κυματικη ενεργεια κα στην γεωθερμικη κλπ.Αρκει η πολιτικη και τα συμφεροντα να εξοβελιστουν απο την επιστημη και απο την προσπαθεια για το κοινο καλο.Με καποια διασπορα του περιβαλλοντικου αλλα και οικονομικου κινδυνου που μπορει να ρυθμιστει και απο αλγοριθμους οικονομικης αποδοσης,ενεργειακης ασφαλειας κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]