Γιατί ο Χριστός είπε ότι μόνο ο Θεός γνωρίζει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία;

Γιατί ο Χριστός είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά ότι γνωρίζει μόνο ο Θεός; Ο Χριστός δεν είναι Θεός;


Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό αναφορικά με τη Δευτέρα Παρουσία θα πρέπει να εξετάσουμε το χωρίο: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Μάρκος, ιγ 32), όχι γράφοντας δικές μας σκέψεις, αλλά παραθέτοντας από τα λόγια τεσσάρων μεγάλων αγίων πατέρων της Εκκλησίας.

Το συγκεκριμένο χωρίο, ήταν ένα από τα χωρία που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι αιρετικοί για να δείξουν ότι ο Υιός δεν έχει ίδια ουσία με τον Πατέρα, αφού ο Υιός δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας ενώ την ξέρει ο Πατέρας. Είναι όμως αυτό σωστό?

Πριν εκθέσουμε τα θαυμάσια επιχειρήματα των αγίων Πατέρων, οφείλουμε να παραθέσουμε το εξής απόσπασμα του μακαριστού π Α. Αλεβιζόπουλου, το οποίο συνοψίζει την διδασκαλία της Εκκλησίας στο συγκεκριμένο θέμα· «Αν διαιρέσουμε θεωρητικά αυτά που αληθινά είναι αχώριστα, την ανθρώπινη φύση από την θεία, τότε η ανθρώπινη φύση θα έμενε μέσα στην άγνοια. ‘’Αλλά χάρις εις την υποστατικήν ένωσιν με τον Θεόν Λόγον’’ η ανθρώπινη φύση ‘’ούτε δούλη ήταν, ούτε αγνοούσε’’ (Η Ορθοδοξία μας, σελ. 176).  Παρακάτω θα δούμε το γιατί ο Χριστός είπε ότι δεν γνωρίζει ενώ γνώριζε, και τι θέλει να μας διδάξει με αυτό.

Μ. Βασίλειος.

«Το ‘’ουδείς’’ καθολικόν μεν είναι δοκεί ρήμα, ως μηδέ εν πρόσωπον δια της φωνής ταύτης υπεξηρήσθαι. Εστί δε ουχ ούτω παρά τη Γραφή αναφερόμενον» (Επιστολή προς τον Επίσκοπο Αμφιλόχιο, επιστολή 236).    Ο Μέγας Βασίλειος, ξεκινά σχολιάζοντας στην λέξη ‘’ουδείς’’. Η λέξη ‘’ουδείς’’ στο συγκεκριμένο χωρίο δεν έχει την απόλυτη έννοια του καθολικού. Κατά συνέπεια, στο ‘’ουδείς’’ δεν συμπεριλαμβάνεται ο Υιός. Ας δούμε όμως και παρακάτω. «Ούτω και το ‘’ουδείς οίδε’’ την πρώτην είδησιν των τε όντων και των εσομένων επί τον Πατέρα ανάγοντος και δια πάντων την πρώτην αιτίαν τοις ανθρώποις υποδεικνύοντος ειρήσθαι νομίζομεν». (Από την ίδια επιστολή). Δηλαδή ο Χριστός λέγοντας ότι ‘’κανείς δεν ξέρει’’, θέλει να δείξει ότι ο Πατέρας είναι που έχει πρώτος την γνώση αυτών που θα συμβούν. Σαν να μας δείχνει ότι η αρχή είναι ο Πατέρας.

«από ανθρωπίνου μέρους ο Κύριος διαλέγεται» (Από την ίδια επιστολή).

Δηλαδή, ο Χριστός μιλάει από την ανθρώπινη πλευρά και όχι ως θεός. Πολύ σημαντική η παρατήρηση, καθώς εδώ καταπολεμά τους μονοφυσίτες που ήθελαν τον Χριστό ως μόνο Θεό στην γη, χωρίς την ανθρώπινη φύση.

« Ότι ο μεν Ματθαίος ουδέν είπε περί της του Υιού αγνωσίας, δοκεί δε τω Μάρκω συμφέρεσθαι κατά την έννοιαν εκ του φάναι ‘’Ει μη ο Πατήρ μόνος’’. Ημείς δε ηγούμεθα το μόνος προς την των αγγέλων αντιδιαστολήν είρησθαι, τον δε Υιόν μη συμπαραλαμβάνεσθαι τοις εαυτού δούλοις κατά την άγνοια.» (Από την ίδια επιστολή).

Δηλαδή, ο ευαγγελιστής Ματθαίος δεν αναφέρει ότι ο Υιός δεν ξέρει. Από την άλλη και υπό την ίδια έννοια, ο ευαγγελιστής Μάρκος αναφέροντας ‘’Παρά μόνο ο Πατέρας’’, το ‘’Μόνο’’  το γράφει σε αντιδιαστολή  με τους αγγέλους, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον Υιό στους δούλους που αγνοούν, αν εξετάσουμε παράλληλα τα δύο χωρία.

«Παρασιωπήσας τοίνυ ως ομολογούμενον το εαυτού πρόσωπον εν τη λέξει του Ματθαίου ο Κύριος τους αγγέλους είπεν αγνοείν, ειδέναι δε τον Πατέρα μόνον, την του Πατρός γνώσιν κατά το σιωπώμενον και εαυτού είναι λέγων, δια το και εν άλλοις ειρηκέναι· ‘’Καθώς γινώσκει με ο Πατήρ, καγώ γινώσκω τον Πατέρα» (Από την ίδια επιστολή).

Δηλαδή, επειδή ο Ματθαίος δεν γράφει ότι ο Υιός δεν ξέρει την ημέρα εκείνη αλλά το αποσιωπά, αυτή η αποσιώπηση σημαίνει ότι ο Υιός ξέρει και ότι άγνοια έχουν μόνο οι άγγελοι. Άλλωστε ο Χριστός είπε ότι όπως τον γνωρίζει ο Πατέρας, άλλο τόσο γνωρίζει και ο Χριστός τον Πατέρα. Επομένως, αφού ο Πατέρας γνωρίζει την ημέρα, την γνωρίζει και ο Χριστός.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας

«Ούτε γαρ προσέθηκεν ακριβώς ‘’Ουδέ ο Υιός του Θεού’’, αλλ’ απολελυμένως  ‘’Ουδέ ο υιός φησίν’’·  ίνα τοιούτον τι νοής. Εσπούδαζον κατά ακρίβειαν πάντα μανθάνειν οι μαθηταί, και επεχείρουν ίνα ούτως είπω και αυτά περιεργάζεσθαι τα βάθη του Κυρίου. Αλλ΄ ην το πράγμα λίαν υπέρ αυτούς. Ίνα τοίνυν μη απαγορεύσας την εξήγησιν ως ηβουλεύοντο μαθείν, δόξη πως λυπείν τους γνησιεύοντας, επεσκιασμένως φησίν ‘’περί δε της ημέρας εκείνης η της ώρας, ουδείς οίδε, ουδέ άγγελοι, ουδέ ο υιός, ειμή ο Πατήρ’’, ίνα νοής ούτως· ει και κέκληται προς υιοθεσίαν ο άνθρωπος και υιός ανεδείχθει νέος, αλλά μη ζητείτω τα υπέρ φύσιν, μηδέ αξιούτω μαθείν άπερ μηδέ τοις αγγέλοις απεκάλυψεν ο Πατήρ· ει δε άγγελος ουκ οίδεν, ουδέ άνθρωπος εισέται καν ει κέκληται προς υιοθεσίαν». (Ομιλία εις το ‘’Ευθέως δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων’’).

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, παρατηρεί ότι στο χωρίο δεν λέει ότι δεν γνωρίζει ο Υιός του Θεού, αλλά ο υιός ως άνθρωπος. Όμως, και πάλι (όπως θα μας πει παρακάτω σε άλλο του λόγο) ακόμα και ο υιός ως άνθρωπος ξέρει. Υπάρχει σοβαρός λόγος και αιτία που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο ο υιός. Κατά τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας, ο Κύριος λέγοντας ότι ούτε ο Υιός ως άνθρωπος ξέρει, δεν το λέει κυριολεκτικά, αλλά θέλει να δείξει ότι η γνώση της Δευτέρας Παρουσίας είναι ‘’υπέρ φύση’’, παραπάνω δηλαδή από την ανθρώπινη φύση. Αυτή η γνώση ανήκει στα βάθη του Κυρίου, και επομένως ο άνθρωπος που ο Θεός κάλεσε σε υιοθεσία, δεν πρέπει να εισχωρεί σε αυτά.  Αν στους αγγέλους δεν αποκάλυψε ο Θεός την μέρα , συνεχίζει ο ιερός πατέρας, ούτε στον άνθρωπο.

«Σαφώς εστίν εντεύθεν ιδείν, οτιπερ οίδεν και την ημέραν και την ώρα ως Θεός, καν αποδεικνύων εν εαυτώ το ανθρώπινον, μη ειδέναι λέγη. Ει γαρ τα εσόμενα πάντα προ της ημέρας και της ώρας εκείνης διηγείται σαφώς, και φησίν· ‘’Έσται μεν τόδε, συμβήσεται δε εκείνο, είτα το τέλος· δήλον ότι τα προ αυτής ειδώς, και αυτήν επίσταται. Μετά γαρ τα ειρημένα παρ΄ αυτού, τίθησι, ότι ‘’Το τέλος εστί’’. Τέλος δε τι αν έτερον ειη πάντως η εσχάτη ημέρα, ην αγνοείν έφησε οικονομικώς, αποσώζων πάλιν τη ανθρωπότητι την αυτή πρέπουσαν τάξιν? Ανθρωπότητος γαρ ίδιον το μη ειδέναι τα μέλλοντα» (Λόγος 22ος Εις το ‘’Περί της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ουδέ ο Υιός, ει μη ο Πατήρ μόνος).

Δηλαδή, ο Χριστός με αυτά τα λόγια τονίζει το ανθρώπινο της φύσης του, μόνο και μόνο για να δείξει ότι αν ως άνθρωπος δεν ήξερε, και ότι δεν ανήκει στην ανθρωπότητα να γνωρίζει τα μέλλοντα. Ως θεός όμως, ξέρει πολύ καλά την μέρα, γιατί διηγείται τα γεγονότα που θα συμβούν και κάνει αναφορά στο τέλος.

Μ. Αθανάσιος

«…ουδενός εστί περιεργάζεσθαι, α σεσιώπηκε αυτός…ότι ουδέ ο Υιός οίδε, ουδένα των πιστών αγνοείν οίμαι , ότι και τούτο ουδέν ήττον δια την σάρκα ως άνθρωπος έλεγεν. Ουδέ γαρ ουδέ τούτο ελάττωμα του Λόγου εστίν, αλλά της ανθρωπίνης φύσεως ης εστίν ίδιον και το αγνοείν» (3ος Λόγος κατά Αρειανών).

Ο Μ. Αθανάσιος αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα βάζοντας την ταφόπλακα σε κάθε εσχατολογική δήθεν μελέτη για τον ακριβή υπολογισμό της Β Παρουσίας, λέγοντας ότι δεν ανήκει σε κανέναν να περιεργάζεται για όσα ο Κύριος σιώπησε. Και το αιτιολογεί με την ρήση του Χριστού ότι ούτε ο ίδιος ως άνθρωπος γνώριζε, δείχνοντας γενικά ότι η ανθρωπινή φύση αγνοεί. Ο ίδιος όμως ο Χριστός δεν αγνοούσε.

«…ειδώς ως Θεός, αγνοεί σαρκικώς. Ουκ είρηκε γουν, ‘’Ουδέ ο Υιός του Θεού οίδεν’’, ίνα μη η θεότης αγνοούσα φαίνηται, αλλ΄ απλώς, ‘’Ουδέ ο Υιός’’. ἰνα του εξ ανθρώπων γενομένου Υιού η άγνοια η». (ίδιος λόγος).

Δηλαδή, γνωρίζει ο υιός, διότι δεν λέει ότι δεν γνωρίζει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγοντας ‘’ουδέ ο Υιός’’, θέλει να δείξει γενικότερα ότι ο άνθρωπος αγνοεί. Αυτό που μας είπε και παραπάνω δηλαδή. «…ανθρωπίνως ειρηκώς, ‘’Ουδέ ο Υιός οίδε’’, δείκνυσιν όμως θεικώς εαυτόν τα πάντα ειδότα. Ον γαρ λέγει Υιόν την ημέραν μη ειδέναι, τούτον ειδέναι λέγει τον Πατέρα· ‘’Ουδείς γαρ’’, φησί, ‘’γινώσκει τον Πατέρα ει μη ο Υιός’’». (ίδιος λόγος). Παρομοίως και εδώ. Ο Χριστός ξέρει την ημέρα της Β Παρουσίας, καθώς όπως λέει ο ίδιος, ‘’κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά ο Υιός’’. Από την στιγμή που ο Πατέρας ξέρει, επόμενο ότι ξέρει και ο Υιός. «…των ανθρώπων ίδιον εστί το αγνοείν, και ότι σάρκα αγνοούσαν ενεδύσατο, εν η ων, σαρκικώς έλεγεν· ‘’Ουκ οίδα’’. Τότε γουν ειρηκώς, ότι ‘’Ουδέ ο Υιός οίδε’’, και των κατά Νώε ανθρώπων την άγνοιαν παραθείς, ευθύς επήγαγε· ‘’Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ οίδατε ουδέ υμείς, ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται· και πάλιν, η ου δοκείτε ώρα, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται· δι  υμάς γαρ καγώ γενόμενος ως υμείς, είπον· ‘’Ουδέ ο Υιός’’. Έδει δε, είπερ ην αγνοών θεικώς, είπεν· ‘’Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ οίδα’’, και, ‘’η ου δοκώ ώρα’’· νύν δε, τούτο μεν ουκ είπεν· ειρηκως δε, ότι ουκ οίδατε υμείς, και η ου δοκείτε, έδειξεν, ότι των ανθρώπων εστί το αγνοείν».  Δηλαδή, με τα λόγια του ο Χριστός, δείχνει την άγνοια της ανθρώπινης φύσης ως προς τα βάθη του Θεού.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Τω μεν ειπείν, ‘’ουδέ οι άγγελοι’’, επεστόμισεν αυτούς, ώστε μη ζητήσαι μαθείν…το δε ειπείν ‘’Ουδέ ο Υιός’’, κωλύει ου μόνον μαθείν, αλλά και ζητήσαι. Ότι γαρ δια τούτο είρηκεν, όρα μετά την ανάστασιν, επειδή περιεργοτέρους είδε γενομένους, πως επεστόμισε μειζόνως. Νυν μεν γαρ και τεκμήρια είρηκε πολλά και άπειρα, τότε δε απλώς, ‘’Ουχ υμών εστί γνώναι χρόνους ή καιρούς…Και γαρ σφόδρα έμελε αυτώ του τιμάν αυτούς και μηδέν αποκρύπτεσθαι. Δια τούτο αυτό τω Πατρί αυτού ανατίθησι, και φοβερόν το πράγμα ποιών, και εκείνων αποτειχίζων τη πεύσει το ειρημένον…Πως δε, ει πάντα δι αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν, την ημέραν ηγνόησεν? Ο γαρ τους αιώνας ποιήσας, εύδηλον ότι και τους χρόνους· ει δε τους χρόνους, και την ημέραν· πως ουν ην εποίησεν αγνοεί?» (77η ομιλία ,εις τον Ματθαίον, α κεφάλαιο).

Ο ιερός Χρυσόστομος, αναφέρει ότι ο Υιός γνωρίζει την ημέρα, αφού Εκείνος έφτιαξε τα πάντα. Πως είναι δυνατόν να αγνοεί την ημέρα εκείνη, αναρωτιέται ο ιερός Πατέρας.

Από την στιγμή που έφτιαξε τους αιώνες, έφτιαξε και τους χρόνους, και επομένως και την ημέρα εκείνη. Επομένως δεν την αγνοεί. Αυτό που λέει ο Κύριος, το αναφέρει για να κόψει την φόρα σε όλους όσους θέλουν να μάθουν ή να ζητήσουν να βρουν.

Ο Κύριος ήθελε πολύ να τιμήσει τους μαθητές και να μην τους αποκρύψει τίποτα. Αλλά η ημέρα αυτή ανήκει στα βάθη του Θεού, για αυτό και μεταθέτει το ζήτημα αυτό στον Πατέρα.

«Πως ουν το μείζον εαυτοίς διδόντες, ουδέ το έλαττον συγχωρείτε τω Υιώ, εν ω εισίν πάντες οι θησαυροι της σοφίας και της γνώσεως απόκρυφοι? …ούτε ο Υιός αγνοεί την ημέραν, αλλά και σφόδρα επίσταται. Δια τοι τούτο πάντα ειπών, και τους χρόνους, και τους καιρούς, και επ’ αυτάς θύρας αγαγών (Εγγύς γαρ εστίν επί θύραις, φησίν·), απεσίγησε την ημέραν. Ει μεν γαρ ημέραν ζητοίης  ώραν, ουκ ακούση παρ’ εμού, φησίν· ει δε καιρούς και προοίμια, ουδέν αποκρυψάμενος ερώ πάντα σοι μετά ακριβείας. Ότι μεν γαρ ουκ αγνοώ, δια πολλών έδειξα, διαστήματα ειπών, και τα συμβησόμενα άπαντα, και όσον από τούδε του χρόνου μέχρι της ημέρας αυτής· ( τούτο γαρ της συκής εδήλωσεν η παραβολή), και επί πρόθυρα σε ήγαγον αυτά· ει δε μη ανοίγω σοι τας θύρας, και τούτο συμφερόντως ποιώ. Ίνα δε και ετέρωθεν μαθής, ότι ου της αγνοίας αυτού το σιγήσαι, όρα μετά των ειρημένων πως και άλλο προστήθισι σημείον· Ώσπερ δε ήσαν εν ταις ημέραις του Νώε τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και γαμίζοντες, άχρι ης ημέρας ήλθεν ο κατακλυσμός, και ήρε άπαντας· ούτως έσται και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ταύτα δε είπε, δηλών ως αθρόον ήξει, και απροσδοκήτως, και των πλειόνων τρυφώντων» (Ίδια ομιλία, κεφάλαιο β).

Δηλαδή, ο Υιός μας περιέγραψε καταστάσεις, τα προοίμια, τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά δεν είπε την ακριβή ημέρα. Περιέγραψε το τι θα συμβεί, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζει και την ημέρα. Δεν αποκαλύπτει την ημέρα γιατί έτσι θα χαθεί το αιφνιδιαστικό της Δευτέρας Παρουσίας.  Ο ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τα λόγια του Χριστού, αναφέρει ότι η Δευτέρα Παρουσία θα έρθει αιφνιδίως και απροσδόκητα.

Τέλος, θα αναφέρουμε πατερική ερμηνεία στο χωρίο του προφήτη Ζαχαρία, που αναφέρεται στην ημέρα της Β Παρουσίας.

«και ηξει Κυριος ο Θεος μου και παντες οι αγιοι μετ αυτου. Και έσται εν εκεινη τη ημερα ουκ εσται φως και ψυχος και παγος· εσται μιαν ημεραν ,και η ημερα εκεινη γνωστη τω Κυριω, και ουχ ημερα και ου νυξ, και προς εσπεραν εσται φως» (Ζαχαρίας, ιδ 5-7).

«Την δε γε ημέραν εκείνην γνωστή είναι φησί τω Κυρίω. Μόνος γαρ οίδεν ο Θεός και Πατήρ την της συντελείας ημέραν. Εμπεδοί δε προς τούτο ημάς και αυτός ο Υιός ούτω λέγων· Περί δε της ημέρας εκείνης ή της ώρας ‘’ουδείς οίδεν, ούτε οι άγγελοι εν ουρανώ, ούτε ο Υιός, ει μη ο Πατήρ μόνος’’. Η μεν γαρ νοείται καθ’ υμάς άνθρωπος, ουκ αν ειδέη τα εν τω Πατρί· η δε εστί φύσει Θεός, και εξ αυτού πεφηνώς, οίδε που πάντως και την εσχάτην ημέραν, καν ει λέγοι μη ειδέναι δια το ανθρώπινον» (Τόμος 6ος, υπόμνημα στον προφήτη Ζαχαρία, αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας).
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

31 σχόλια :

 1. Ματθαίος κεφάλαιο 27

  51 Και ιδού το παραπέτασμα του ναού, που εχώριζε τα άγια των αγίων από τα άγια, εσχίσθη εις δύο από επάνω έως κάτω και η γη συνεκλονίσθη από τον σεισμόν και οι πέτρες εσχίσθησαν

  52 και τα μνημεία εις την περιοχήν της Ιερουσαλήμ ανοίχθησαν μόνα των και πολλά σώματα των πεθαμένων αγίων ανεστήθησαν·

  53 και αφού εξήλθαν από τα μνημεία μετά την ανάστασιν του Χριστού, εισήλθαν εις την αγίαν πόλιν, την Ιερουσαλήμ και παρουσιάσθησαν εις πολλούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. https://www.youtube.com/watch?v=vnP63yaGilQ

  Είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ιστορικό γεγονός; (με υπότιτλους)  https://www.pare-dose.net/6265

  Μεταξύ των Μυροφόρων αναφέρονται στα Ευαγγέλια (Ματθ. κη’,1 κ.εξ., Μαρκ. ιστ,1 κ.εξ., Λουκ. κδ,1 κ.εξ., Ιω. κ,1 κ.εξ.):
  η Μαρία η Μαγδαληνή
  η Μαρία του Κλωπά, μητέρα του απόστολου Ιακώβου του μικρού
  η Σαλώμη, σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα των αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννου
  και η Ιωάννα του Χουζά, επιτρόπου του βασιλιά Ηρώδη.
  Τι λένε τα ευαγγέλια:
  Μάρκος: «Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου και Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν» (16:1).
  Ματθαίος: «Ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαριὰ θεωρῆσαι τὸν τάφον» (28:1).
  Λουκάς: «τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα καί τινές σύν αὐταῖς» (24:1).
  Και: «καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς· ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς αἱ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα» (24:9-10).
  Ο Ιωάννης αναφέρει την Μαρία την Μαγδαληνή στο κεφάλαιο 20 (στ. 1). Όμως, δεν κάνει πουθενά μνεία ότι πήγε να μυρώσει το σώμα του Ιησού.

  Στον τάφο πηγαίνουν:
  Τρεις γυναίκες στον Μάρκο.
  Δυο γυναίκες στον Ματθαίο.
  Πολλές στον Λουκά.
  Μία μόνο στον Ιωάννη.

  Συναντούν:
  Έναν νέο στον Μάρκο.
  Έναν άγγελο στον Ματθαίο.
  Δυο άνδρες στον Λουκά.
  Κανέναν στον Ιωάννη.

  ο Ιησούς εμφανίζεται:
  Μια φορά στον Ματθαίο.
  Δυο φορές στον Λουκά.
  Τρεις φορές στον Ιωάννη.

  Οι μαθητές όταν εμφανίζεται ο Ιησούς βρίσκονται:
  Στην Γαλιλαία στον Ματθαίο.
  Στην πορεία προς Εμμαούς και στα Ιεροσόλυμα στον Λουκά.
  Στα Ιεροσόλυμα 2 φορές και στην λίμνη Τιβεριάδας με τα ψάρια στον Ιωάννη.

  Η διαφορά στις αφηγήσεις των υποτιθέμενων μαθητών ( ευαγγελιστών ) του Ματθαίου και του Ιωάννη είναι ενδεικτική της μυθοπλασίας που περιλαμβάνει τα κείμενα αυτά και κατά πόσον οι συντάκτες τους όποιοι και να ήσαν ήταν τελικά ή όχι θεόπνευστοι.

  Αλήθεια, ποιό από όλα αυτά τα σενάρια μπορεί να είναι αληθινό; Γιατί το να είναι όλα αληθινά είναι αδύνατο. Το μεγαλύτερο θαύμα, το μεγαλύτερο γεγονός της χριστιανοσύνης, την Ανάσταση του Ιησού, δεν την είδε κανείς ακόμα και στα ίδια τα Ευαγγέλια.

  Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ιστορική μαρτυρία της εποχής για να επιβεβαιώσει κάτι από τα φανταστικά αυτά γεγονότα, που σύμφωνα με τα Ευαγγέλια είχαν ταράξει την Ιερουσαλήμ, την Γαλιλαία, αλλά και όλη την περιοχή, ούτε καν ιστορικά στοιχεία της έστω ύπαρξης κάποιου από όλους αυτούς, μας δείχνει το μέγεθος της παραπλάνησης που έχει πάθει ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας ακόμα και σήμερα.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχει ακόμα ένα επιχείρημα σχετικά με την πολυθρύλητη ανάσταση του, που αναιρεί τη σαθρή αυτή δοξασία.
   Για ποιο λόγο ο Ιησούς, μετά από τα πάθη του, καθώς ισχυρίζεστε, και την ανάσταση του, δεν εμφανίζεται στον Πιλάτο που τον είχε τιμωρήσει ενώ έλεγε πως ο Ιησούς δεν διέπραξε αδίκημα που να επισύρει την θανατική καταδίκη, ή στον Ηρώδη το βασιλιά των Ιουδαίων, ή στον αρχιερέα της ιουδαϊκής φυλής, ή σε πολλούς μαζί και αξιόπιστους ανθρώπους, και πρώτα-πρώτα στη βουλή και το λαό της Ρώμης, ώστε να τον θαυμάσουν και να μην καταδικάζουν ομόθυμα σε θάνατο τους οπαδούς του ως ασεβείς; Παρά εμφανίζεται στη Μαρία Μαγδαληνή, μια γυναίκα χαμηλής υποστάθμης από ένα άθλιο χωριουδάκι, γυναίκα που κάποτε κυριεύτηκε από «επτά δαίμονες»• και εμφανίζεται και σε άλλη Μαρία (άλλη, πάλι, γυναικούλα, μια χωριάτισσα που δεν την ήξερε κανείς), και σε δυο τρεις άλλους, όχι ιδιαίτερα αξιομνημόνευτους ανθρώπους• παρ' όλο που από τα πριν στον αρχιερέα των Ιουδαίων είχε πει ακριβώς τα εξής; «όψεσθε τον υιόν του ανθρώπου καθήμενον εν δεξιά της δυνάμεως και ερχόμενου μετά των νεφελών», όπως ισχυρίζεται ο Ματθαίος. Γιατί αν εμφανιζόταν μπρος σε διακεκριμένους άνδρες, μέσω αυτών θα πίστευαν οι πάντες, και κανένας δικαστής δεν θα τιμωρούσε τους οπαδούς του ως ψεύτες που επινοούν αλλόκοτους μύθους. Κανένας θεός -όπως και κανένας συνετός άνθρωπος- δεν αρέσκεται να βλέπει να τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών τόσος κόσμος για χάρη του''.

   Διαγραφή
 3. Χα..χα..χα.. τύφλα να έχει η βουντου μπροστά σας ρε δαιμονισμένα καλικάντζαρούδια!
  Μα καλά σκατά έχετε στην κούτρα σας ρε? Χέστηδες που τολμάτε να λέγεστε Έλληνες!
  Είπε λέει ο μαθαίος, στα αρχίδια μας τι είπε το σιωνιστικό απολυφαδι, κανείς
  ιστορικός αναφέρει κάτι για αυτά τα φοβερά γεγονότα? Όχι βέβαια!

  Σοπενχάουερ: «Γιατί οι θρησκείες μοιάζουν με κωλοφωτιές;»
  «Μοιάζουν με κωλοφωτιές γιατί λάμπουν μόνο στο σκοτάδι»

  ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΚΛΟΝΗΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ!!!

   Μια σειρά δημοσιεύσεων, αρκετά από τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στην εποχή και περί του Ιησού, για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ιστορικότητά του, όπως μας την δείχνουν τα ούτως ή άλλως αντικρουόμενα Ευαγγέλια, παρά τα κοσμοϊστορικά συμβάντα που έγιναν μπροστά σε τόσες χιλιάδες κόσμο, υποτίθεται όχι μόνο Εβραίων αλλά και Ρωμαίων, που πέρασαν απαρατήρητα από τους ιστορικούς και τα κείμενα της εποχής.

   https://www.pare-dose.net/5579
   https://www.pare-dose.net/5584
   https://www.pare-dose.net/5591
   https://www.pare-dose.net/5601
   https://www.pare-dose.net/5605
   https://www.pare-dose.net/5608
   https://www.pare-dose.net/5611

   http://mythikismos.gr/?p=2339

   Είναι πραγματικά εκπληκτικό πως η ιστορία δεν μας έχει δώσει ούτε μία διαβεβαίωση για τα ακριβή λόγια και έργα του Σωτήρα της ανθρωπότητας… Δεν υπάρχει καμία δήλωση σε όλη την ιστορία ότι κάποιος είδε τον Ιησού ή μίλησε μαζί του. Τίποτα στην ιστορία δεν είναι πιο συγκλονιστικό απο την σιωπή των σύγχρονων συγγραφέων για τα γεγονότα που περιγράφονται στα τέσσερα Ευαγγέλια.” (The Life of Christ, Frederic W. Farrar,Trinity College, Cambridge 1874)

   https://aorata-gegonota.blogspot.com/2017/12/blog-post_12.html#.W2

   «Σήμερα, γνωρίζουμε πάνω από 140 Έλληνες, Ρωμαίους και Ιουδαίους ιστορικούς, όπως ήταν ο Πλούταρχος και ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς, οι οποίοι, παρότι έζησαν κατά την εποχή ή λίγο αργότερα από την περίοδο στην οποία τα Ευαγγέλια τοποθετούν τη ζωή του Ιησού, δεν κάνουν καμία αναφορά για τη δράση του»

   Για τη ζωή του Ιησού δεν υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες, εκτός των Ευαγγελίων, τα οποία όμως, όπως όλα τα ιερά βιβλία των θρησκειών, δεν θεωρούνται έγκυρα ιστορικά συγγράμματα.

   Διαγραφή
  2. Είχαν συμβεί κοσμοϊστορικά γεγονότα που ανατρέπουν τους νόμους της φύσης και της λογικής, όπως τα περιγράφει ο ευαγγελιστής Ματθαίος (27.50-54): «ο δε Ιησούς κράξας αφήκε το πνεύμα. Και το καταπέτασμα του Ναού εσχίσθη… και η γη εσείσθη και οι πέτρες εσχίσθησαν» και οι ιστορικοί δεν αντελήφθησαν τίποτα. Και πέραν αυτού: «τα μνημεία άνοιξαν και πολλά σώματα των νεκρών αγίων ηγέρθησαν και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερση (ανάσταση) αυτού (του Ιησού) εισήλθαν εις την άγια πόλη και ενεφανίσθησαν σε πολλούς». Δηλαδή, κυκλοφορούσαν «άγιοι» της (χριστιανικής θρησκείας και κανείς δεν τους συνάντησε, έστω τον Αβραάμ και τον Μωυσή ή κάποιους άλλους…

   Είχαν συμβεί οι πολλαπλές και μαζικές συναθροίσεις «πιστών» ή περίεργων, αν είχαν συμβεί τα ιαματικά και διατροφικά θαύματα που περιγράφονται στα Ευαγγέλια, αν είχαν αναστηθεί «άγιοι» άνθρωποι, σίγουρα θα υπήρχε κάποια αναφορά στα συγγράμματα του Φίλωνα και του Τιβέριου.
   ( Φίλων ο Αλεξανδρινός (Philo Alexandrinus, ~20 π.Χ.- 54 μ.Χ.), Εβραίος φιλόσοφος με θαυμασμό προς τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο εκπροσώπησης των Εβραίων στη Ρώμη, έγραψε σημαντικά ιστορικά και φιλοσοφικά έργα, αλλά δεν αναφέρει τίποτα για τον Ιησού και τη διδασκαλία του, ενώ περιγράφει στα έργα του μέχρι και ασήμαντες λεπτομέρειες από τη ζωή των Ιουδαίων της εποχής του.
   O Τιβέριος Αλέξανδρος (Tiberius Iulius Alexander, ~10- ~70μ.Χ.), που ήταν στρατιωτικός και διοικητικός εκπρόσωπος της Ρώμης στην Ιουδαία και ανώτερος άρχοντας των Ιουδαίων στην Αίγυπτο, ανιψιός του προαναφερθέντος Φίλωνα, και επίσης συγγραφέας της ιουδαϊκής ιστορίας, δεν αναφέρει στα έργα του τίποτα απολύτως για κάποιον Ιησού που συγκινούσε τον κόσμο, τη θρυλούμενη ανάστασή του και πιθανούς οπαδούς του.)

   Δεν υπάρχει κάποια ιστορική περιγραφή της ζωής του Ιησού.

   Ακόμα και η ημερομηνία γεννήσεώς του, δεν είναι γνωστή, παρότι ακριβώς αυτό το έτος γεννήσεως έχει καθοριστεί ως η αρχή της σύγχρονης χρονολογήσεως.

   Οι λιγοστές πληροφορίες από εξωβιβλικές πηγές, όπως τα έργα των Σουητώνιου, Ιώσηπου και Τάκιτου ή το Ταλμούδ, δεν είναι σύγχρονες του Ιησού και αναφέρονται έμμεσα σ” αυτόν, χωρίς να δίνουν αξιόλογες πληροφορίες, κυρίως όμως, θεωρούνται πολύ αμφίβολης εγκυρότητας.

   Οι Ιστορικοί εκτιμούν ότι τα αναγραφόμενα στα Ευαγγέλια και τις υπόλοιπες γραφές, εφόσον δεν είναι μεταγενέστερες προσθήκες και προσαρμογές, αποτελούν σύμπτυξη ιστοριών από τη ζωή και τις δραστηριότητες πολλών δεκάδων θρησκευτικών θαυματοποιών διδασκάλων, οι οποίοι έζησαν και δίδασκαν στην Παλαιστίνη εκείνους τους αιώνες και θεωρούσαν τον εαυτό τους προφήτη και μεσσία.

   Αλλά ακόμα και ανώτεροι εκκλησιαστικοί παράγοντες υποβαθμίζουν τη σημασία των Ευαγγελίων, αναφέροντας ότι: «Πηγή της πίστεώς μας δεν είναι τα Ευαγγέλια… αλλά η αποκαλυπτική αλήθεια… όπως καθορίστηκε και οριοθετήθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους.

   Τα 48 επιχειρήματα των χριστιανών απολογητών για την ιστορικότητα του Ιησού:
   http://mythikismos.gr/?p=2339


   Διαγραφή
  3. Ο φόβος φίλε μου, ο φόβος που φώλιασε στις ψυχούλες των μικρών ανθρώπων,
   και ΔΕΝ τους επιτρέπει να σκέφτοντε σαν Έλληνες!

   Η αμφισβήτηση είναι η πεμπτουσία της ελεύθερης επιστήμης
   Οι αρχαίοι έλεγαν "μέμνησο απιστείν".

   Η αμφισβήτηση ξυπνά την έρευνα και η έρευνα φέρνει την αλήθεια!

   Διαγραφή
  4. Σκεφτοντε...
   Τα Αρχαια σε μαραναν ζωαδιο...

   Διαγραφή
  5. Της κοντής ψωλής οι τρίχες την πειράζουν, κουραμπιέ..

   Διαγραφή
  6. ΑΠΟ ΟΠΑΔΟ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ..
   ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;

   ΟΤΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΦΤΟΚΟΥΡΑΔΑ

   Ταδε εφη Αρτεμης Ψωρρας ο αναλφαβητος Γυφτοκαραγκιοζης : ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΚΟΒΟΝΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΟΥΤΟ

   ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΤΑ ΜΙΑΡΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΟΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑΑΑΑΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΚΟΣΜΕΣ ΜΙΑΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΗΓΗΣΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ

   ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΔΑΚΤΥΛΗΘΡΑ ΦΟΡΙΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΕΞΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ [ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΕΑΝ ΤΑ ΖΩΑΑΑΑΑΑΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Η ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΛΑΣΤΟ ΜΗΝ ΚΑΟΥΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ] ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΙΚΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΧΤΥΛΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ [ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ] Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΟΜΩΣ ;;

   Διαγραφή
 4. EΡΩΤΗΣΗ
  .........
  Γιατί ο Χριστός είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά ότι γνωρίζει μόνο ο Θεός; Ο Χριστός δεν είναι Θεός;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ....................

  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΡΑΓΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

  ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο artemis swrras Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

  ΚΑΙ ΟΙ "ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ

  "ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ

  ΚΑΙ Ο "ΝΕΟΣ" ΥΠΕΡ SOUPERMAN Stergios Zaglaras

  ME THN ΠΑΤΡΙΝΙΑ elen manesi rougliou

  many kisses again we say in September

  with love

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΧΝΟΟΥΡΙΑ ΕΧΕΙΣ?
   ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ ΛΑΪΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ Π*ΥΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ*ΛΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.
   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΤΣΟΓΛΑΝ ΜΟΥ. ΠΗΓΑ ΚΑΜΠΙΝΕ ΓΙΑ Κ*ΑΤΟΥΡΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Ε.ΣΥ. ΚΙ’Ε.ΜΕΙΣ ΟΙ “” ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΣΑΣ ΤΑ ΚΑΤΟΥΡΗΜΕΝΑ ΓΥΦΤΟΠΟΔΑΡΑ
   ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ “” ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑ ώχουυυυ “” ΤΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ? χεχεχεχεχεχεχε“”“”“”

   Διαγραφή
 5. ο χριστος δεν εμφανιστηκε στον πιλατο γιατι ηξερε πως θα εμφανιζοταν μετα απο 2.500 χιλιαδες χρονια ο παντα νεος (γιατι ζει πριν απο το χριστο) ο εξωκοσμικος παγκοσμιος διοικητης ο μακης με τα 600 δις το υπεροπλο το διαστημοπλοιο και τη μανεση και αφου το σκεφτηκε καλα ειπε.... που παω με τρια δισεκατομμυρια πιστους να τη βγω στο σωρρα με τα εκατο μεταφερομενα ατομα
  και ετσι εκανε πισω ο χριστος και πιστευουμε ολοι το μακη .


  δυναμη φως

  ελενη ζαγκλαρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποια 600 δις ρε χαζούλη, για 3 τρεις μιλάμε!
   Και πούσαι, αν θες να δεις το θεό να έρθω να στον δείξω,
   όλες οι κοπελιές μόλις το βλέπουν αναφωνούν, Oh my God!

   Διαγραφή
  2. στο σειριο στο σειριο χαχαχαχαχαχα με διαστημολοιο χωρις καυσιμα αααααααααααααααχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα και τον ευταξια οδηγο χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
   ζαγκλαρας χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

   Διαγραφή
  3. Ρε ηλιθιε τριμαλακα εβαλες το σωβρακο αλλιως και βγηκες να μας πουλησεις 12θεϊλικι και τρισεκατομμυρια ...
   ΟΥΣΤ ΡΕ !!! Γελοιε σαλτιμπαγκο, ψυχοπαθη λωποδυτη

   Διαγραφή
  4. ΠΟΣΑ ΤΡΕΙΣ ΕΧΕΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΡΕ ΒΟΔΙ;
   ΑΛΛΟ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΤΡΙΣ ΡΕ ΖΩΟ
   Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΚΝΩΔΑΛΑ

   Διαγραφή
 6. Μήπως ο Ζαγκλάρας είναι δυσαρεστημένος από τον προδότη τον ψεκασμένο συνέταιρο του άλλου προδότη λαγος κάποτε – που δεν έχει ντιπ τσίπα απάνω του – και τώρα έγινε σωρραικός…Να στον περιλάβω!!
  Ξέρω πολλούς τέτοιους κοπάνια ακροδεξιούς.κτλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Α ΡΕ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΜΜΕΝΟΙ..!..ΕΧΕΤΕ ΜΠΛΕΞΕΙ ΤΟ ΒΟΛΕΪ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΛΕΪ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. του ζαγκλο ο κωλος ο τριχωτος
   ουστ ρεζιλια επιχειρηματιες του κωλου ουστ

   Διαγραφή
 8. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΦΡΟΥΤΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ.ΜΑ ΠΟΣΟ ΠΑΠΑΡΑΣ ΕΙΝΑΙ.ΠΙΟ ΠΑΠΑΡΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ.ΕΝ ΤΕΛΕΙ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ.ΑΛΛΑ ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΠΑΡΑΣ ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΚΙ?ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΑ.ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ.ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ.............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ?Ο ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑ ΛΕΓΟΤΑΝ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ...............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. zaglοs

  παλαιος οπαδος του ψεκασμενου
  υβριστης του Χριστου ιεχωβας
  ψωρροπληκτος
  μεχρι θανατου
  επιχειρηματιας απο χαλκιδικη
  αρτι αφιχθεις εκ στοκχολμης
  σουηδιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αχαχαχα

   επιχειρηματιας στην Αγ. Βαρβαρα στο Αιγαλεω

   Διαγραφή
  2. κανενας δεν ειναι φτωχος βιοπαλαιστης
   ολοι τους ειναι απο επιχειρηματιες και ανω
   θα τον βαλω στο Amber Alert εξαφανιστηκε

   Διαγραφή
  3. Έεεεεεεεεεεεεεεεεενααααας ….
   (μωρέεεενααααας παιδιά!)
   ένα αητός καθότανε
   ξάπλα και χαϊδευότανε
   έξυνε τα μπαλάκια του
   και γέμιζε κορώνες τα μπατζάκια του

   Θέλω Να Γίνω Και Εγώ Ζαγκλόν

   Διαγραφή
 11. Κορίτσια καλημέρα,

  Γιατί τόση κακιά και φθόνος κουκλίτσες μου?
  Το ανθέλληνας είναι βαριά κουβέντα και όποιος την ξεστομηζει τον παίρνει.
  Πιος είναι ο ψεκασμένος που εγώ έχω σχέση, απομένει κάποιος να μου το πει!

  Από ότι θυμάμαι και ειμουν ο μεγαλύτερος αντιςωραϊκός, το ποσό που είχαν πληρώσει οι αμερικάνει
  για την τεχνολογία κλπ ήταν τρία τρις εκτ, και είπαμε κούκλες μου, τον παντελή ΔΕΝ τον
  εμποδίζουν οι τρίχες, της κοντής ψωλής ναι, και ειδικά αν είναι τρις και όχι τρεις!

  Φιλάκια από Αιγάλεω!

  Α και κάτι ακόμα, ξέρετε, υπάρχουν και επιχειρηματίες σε αυτό τον πλανήτη, μερικοί δε, με πολύ δουλειά, με κοφτερό Ελληνικό μυαλό και πισμα, αν και φτωχόπαιδα, έγιναν μικροί εκατομυριούχοι!

  Απίστευτο ε? Αλλά είναι φυσιολογικό, αν κερδίσεις ένα λαχείο αυριο, μεγάλο, το μυαλό σου παθένει, αν όμως είναι εξέλιξη μέσα σε μια δεκαπενταετία και είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις, μετά διαπιστώνεις του τη κατέφερες στην ζωή σου, το ότι ξοδέυεις 30-40 χιλ ευρώ τον χρόνο για διακοπές, το θεωρείς φυσιολογικό!

  Αυτά και ζητώ συγνώμη αν πλήγωσα της ζηλόφθονες κατινίτσες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν είναι αυτό λογική ρε κουραμπιέ, τότες πως είναι το παράλογο?
   Mε βριζεις, απαντώ με ύβρεις και διαμαρτύρεσαι ότι εγώ βρίζω,
   ρε άντε από κει απάτριδο φασιστοειδή

   Σιγά μην ασχοληθώ μαζί σου, ζούλα μπινεκλα,
   κλανιάρη πορδοκλη! Μπλιάχ!

   Πάρτε έναν άνδρα ρε, που γραφει σαν μαρίκα!
   Aντε και σε ανωτερα, γράψε και σαν κατινίτσα, χα..χα..χα..

   Στην αρχή που έσκασες σε νόμισα για σοβαρό, αλλα εσύ είσαι χειρότερος
   και από τον ερμαφρόδιτο πορδοκλη ρε καραγκιόζη!
   Μα είναι συζήτηση αυτή ρε κλανιάρα μαρίκα?
   Μα καλά με τον πρωκτό σκέφτεστε ρε? Χα..χα..χα..
   Είσαστε να σας κλαίνε οι ρέγκες!
   Το πουτσοκεφαλο μου έχει περισσότερο νιονιό, χλεχλέ!

   Διαγραφή
  2. Χα..χα..χα.. ευχαριστώ για την αναδημοσίευση σχολίου μου προς "τρύπιο" .
   Καλό ε? Για να το αναδημοσιευεις, σε άρεσε πιστευω!

   Διαγραφή
  3. πορδιλω χα χα χα χα χα

   Διαγραφή


Loading...