ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ 44 ΕΤΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1974...

Άττιλας 1 : Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ !..
20 - 22 Ίουλίου 1974....
Παρά τήν τόλμη, τόν ήρωισμό καί γενναιότητα τού 251 Τ.Π. διοικητού Παύλου Κουρούπη πού ύπέδειξαν οί Έλληνες μαχητές......
΄Ο ήρωας Άντισυνταγματάρχης Παύλος Κουρούπης διοικητής τού 251 Τ.Π, μαχόμενος τό έπόμενο διήμερο έντός τής Κερήνειας παύει νά δίνει σημεία ζωής καί έκτοτε ή τύχη του άγνοείται..... ΄Από τό τριήμερο 20 - 22 Ίουλίου 1974 οί εύρεθέντες στήν πρώτη γραμμή τού μετώπου Έλληνες ( Έλλαδίτες - Έλληνοκύπριοι ) άξιωματικοί καί όπλίτες έξεπλήρωσαν ήρωικά τό καθήκον τους πρός τήν Πατρίδα, άγωνισθέντες κάτω άπό άντίξοες συνθήκες, μέ αύταπάρνηση καί ήρωισμό έναντίον έχθρού πού ύπερτερούσε συντριπτικά σέ προσωπικό, μέσα καί όπλικά συστήματα...


΄Από τόν < ΑΤΤΙΛΑ Ι > στόν < ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ > ...........
ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ :

Τό τελευταίο κεφάλαιο τής Κυπριακής Τραγωδίας.... ΄Ο «ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ » χτυπάει στήν Κύπρο 14 - 15 - 16 Αύγούστου 1974...
΄Η Λευκωσία στίς φλόγες άπό τίς βόμβες τών τουρκικών άεροσκαφών στίς 14 τού Αύγούστου 1974... Στις 3.30 τά χαράματα τής 14ης τού Αύγούστου 1974 τελειώνουν μέ πλήρη άποτυχία στή Γενεύη οί τριμερείς διαπραγματεύσεις ( ΄Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας ) γιά τήν κατάσταση στήν Κύπρο... . Μία ώρα άργότερα, τά τουρκικά άεροσκάφη βομβαρδίζουν Λευκωσία, ΄Αμμόχωστο.... ΄Ο < ΄Αττίλας 2 > είχε ξεκινήσει. ΄Από τό μεσημέρι τής 14ης τού Αύγούστου, τουρκικά άρματα καί ίσχυρές δυνάμεις πεζικού άρχίζουν νά κινούνται άπό Λευκωσία πρός ΄Αμμόχωστο.... Τό Πολεμικό Συμβούλιο, πού συνεδριάζε στίς 6 τά χαράματα ύπό τήν προεδρία τού Καραμανλή στήν ΄Αθήνα, διαπιστώνει τήν τραγική άδυναμία τής ΄Ελλάδας νά συνδράμει στρατιωτικά τήν Κύπρο καί έτσι οί Έλληνικές άντιδράσεις περιορίζονται στό διπλωματικό τομέα.... Στίς 15 τού Αύγούστου, τά στρατεύματα τού < Άττίλα 2 > μπαίνουν στήν Άμμόχωστο, καί στίς 16 τού Αύγούστου ό < ΄Αττίλας 2 > όλοκληρώνει μέ τήν κατάληψη τής Μόρφου.... Οί Τούρκοι, έχοντας πετύχει τούς στρατιωτικούς τους σκοπούς, δέχονται κατάπαυση τού πυρός στίς 6 τό άπόγευμα τής 16ης τού Αύγούστου 1974..... Περίπου 2.000 ΄Ελληνες καί ΄Ελληνοκύπριοι είχαν σκοτωθεί, πάνω άπό 1.600 ήταν οί άγνοούμενοι καί 200.000 ήταν οί ξεριζωμένοι πρόσφυγες.... ΄Η κυβέρνηση Καραμανλή στήν ΄Αθήνα βλέπει πώς οί σύμαχοί μας ΄Αμερικανοί καί Βρετανοί ύποστηρίζουν τούς είσβολείς Τούρκους.... Άλλά ό άπότερος σκοπός τών συμμάχων είναι καί ή μόνιμη < ΝΑΤΟποίηση» τού νησιού..... Όσο καί στό συνεχιζόμενο έγκλημα κατά τής Κύπρου..... Δέν είναι τυχαίο πού τόσοι πολλοί όδηγήθηκαν στήν έκτέλεση, τή σφαγή καί στό θάνατο ή οδηγήθηκαν στά στρατόπεδα συγκέντρωσης.... Οί Τούρκοι έφάρμοσαν σταδιακό σχέδιο ξεκληρίσματος τών ΄Έλληνικών χωριών τής περιοχής... Τόσον είς τήν πρώτην φάσιν τής τουρκικής έπιθέσεως, ( Άττίλα 1 ) όσον καί κατ' έκείνην τού Αύγούστου, ( Άττίλα 2 ).... Τά περισσότερα θύματα μεταξύ τών ΄Ελληνοκυπρίων ήσαν άμαχοι..... Άμαχοι, όμως, φονευθέντες όχι έκ λάθους, πράγμα άναπόφευκτον είς τούς πόλεμους άλλά έκ προθέσεως καί έν ψυχρώ......... Τό άπόγευμα τής 16ης Αύγούστου ή αύλαία αύτής τής μεγάλης μάχης, τών νέων Θερμοπυλών τού Έθνους θά πέσει.... Οί βάρβαροι θά περάσουν, περίπατο, άνενόχλητοι χάριν στήν προδοτική στάση πού ύπέστη ή Κύπρος... Μέ τό πέρας τής δεύτερης φάσης τής είσβολής, ( ΆΤΤΊΛΑ 2 ) όλοκληρώνεται τό προμελετημένο έγκλημα τής Τουρκίας σέ βάρος τής Κύπρου, άφού ό πραγματικός της στόχος ήταν ή κατάληψη τών έδαφών μας....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ 
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]