Ἡ πρώτη σημαντική καί ξεχωριστή ἑορτή γυναικός στήν οἰκουμένη εἶναι αὐτή τῆς Παναγίας Μητέρας μας.

Στήν Ἐκκλησία μας γνωρίζουμε ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων τίς ἑορτές πού εἶναι ἀφιερωμένες πρός τόν Πανάγαθο Θεό, τόν Μεσσία μας Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά καί τούς ἁγίους Μάρτυρες καί Ὁσίους, ξεχωριστή δέ καί ἡ εὐλάβεια τῶν χριστιανῶν μας πρός τό πρόσωπο τῆς μίας, ξεχωριστῆς γυναικός καί Μητέρας, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.
Ἑορτές πέραν αὐτῶν τῶν ξεχωριστῶν ἐκκλησιαστικῶν διά τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἔχουν ὁριστεῖ ἀπό τίς κοινωνίες καί τούς συνανθρώπους μας, μέ σκοπό νά τιμηθοῦν ἡρωικά πρόσωπα ἤ νά φέρνουμε κάθε τόσο στήν θύμησή μας, σημαντικά γεγονότα, καθοριστικές ἡρωικές μορφές καί πράξεις ἀδελφῶν μας ὑπέρ τῶν συνανθρώπων τους.
Ἡ πρώτη σημαντική καί ξεχωριστή ἑορτή γυναικός στήν οἰκουμένη εἶναι αὐτή τῆς Παναγίας Μητέρας μας.
Ἡ Παναγία, ἡ ὁποία ἀναφέρεται μέ τό πραγματικό της ὄνομα Μαρία ἤ Μαριάμ ἤ ὡς Παρθένος Μαρία καί Θεοτόκος, καταγόταν ἀπό τή Ναζαρέτ καί ἦταν ἡ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Παναγία κατεῖχε καί κατέχει ἰδιαίτερη θέση στήν χριστιανική διδασκαλία καί πίστη, ἐνῶ ἀποτελεῖ τό πιό σεβάσμιο γυναικεῖο πρόσωπο στόν κόσμο.
Οἱ ἀναφορές στό πρόσωπο τῆς «μίας τῶν γυναικῶν, τῆς Παναγίας μας» ξεκινοῦν ἀπό τήν Καινή Διαθήκη μέ τόν Εὐαγγελισμό της, δηλαδή τήν ἐμφάνιση στή Μαρία τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καί τή μεταφορά τῆς χαρμόσυνης εἴδησης, ὅτι εἶναι ἡ ἐκλεκτή γυναῖκα γιά νά φέρει στόν κόσμο τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό.
Οἱ ἀναφορές πρός τήν Παναγία μας συνεχίζονται καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς περιγραφῆς τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τή Γέννηση μέχρι τή Σταύρωσή Του.
Σύμφωνα μέ τήν χριστιανική παράδοση, ἡ Παναγία γεννήθηκε στήν Ἱερουσαλήμ. Ἦταν κόρη τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας, πού καταγόταν ἀπό τό βασιλικό γένος τοῦ Δαυίδ.
Ἡ Ἄννα ἦταν στεῖρα, ὅμως λύνεται ἡ στειρότητά της καί γεννᾶται ἡ Παναγία.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει τό γεγονός αὐτό τῆς Συλλήψεως στίς 9 Δεκεμβρίου. Ὅλες οἱ ἑορτές πρός τιμή τῆς Παναγίας χαρακτηρίζονται ὡς «Θεομητορικές ἑορτές».
Κυριότερη θέση στίς ἑορτές κατέχει ἡ Κοίμησή της, τήν 15η Αὐγούστου. Ἄλλη ἑορτή εἶναι τα Εἰσόδιά της, τήν 21η Νοεμβρίου, ἡ ὁποία λέγεται καί «ἡμέρα τῆς Παναγίας τῆς Ἀρχισπορίτισσας» ἤ «Παναγίας τῆς Μεσοσπορίτισσας», ταυτιζόμενη μέ τίς γεωργικές ἐργασίες.
Ἐπίσης, ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου στίς 25 Μαρτίου, πού συνδυάστηκε μέ τόν Εὐαγγελισμό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας καί πού καθιερώθηκε πρώτη ἐθνική ἑορτή ἀπό τόν Βασιλέα Ὄθωνα.
Ἀκόμη, τήν 8η Σεπτεμβρίου ἑορτάζεται τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου. Τέλος, ἰδιαίτερη θέση κατέχουν οἱ λεγόμενοι «Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου» πρός τήν Παναγία, πού προηγοῦνται τῆς ἑορτῆς τοῦ «θείου Πάθους», καθώς ὑπάρχουν καί πολλές ἄλλες ἐκκλησιαστικές ἑορτές ὁλοχρονίς πρός τήν Παναγία Μητέρα μας.
Ἡ Ἁγία Γραφή τίμησε τήν πρώτη γυναῖκα μέ τό ὄνομα Εὔα. Τό ὄνομά της σημαίνει «χορηγός ζωῆς» ἤ «ζωή», γιά νά δείξει ὅτι εἶναι «μητέρα τῆς ζωῆς».
Στίς μητέρες ἐμπιστεύθηκε τήν ὑψηλότερη καί ἁγία ἀποστολή ὁ Δημιουργός. Ἡ Εὔα εἶναι τό πρόσωπο ὅπου ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη ὡς ἡ πρώτη γυναῖκα καί ὁ δεύτερος ἄνθρωπος, πού δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό, μετά τόν πρωτόπλαστο Ἀδάμ.
Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν γυναῖκα στήν ἀρχαία Ἑλλάδα, καί ὄχι μόνο, στήν ἀθηναϊκή δημοκρατία ἡ πρώτη κύρια δυσκολία πού ἀντιμετώπιζε ἕνα νεογέννητο κορίτσι ἦταν νά τοῦ ἐπιτραπεῖ νά ζήσει.
Ἐξαρτᾶτο ἄμεσα ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ πατέρα ἡ ἔκθεση τοῦ νεογνοῦ σέ μιά ἐρημική περιοχή, καθώς ἡ γέννηση ἑνός θηλυκοῦ μέλους θεωρεῖτο ἀνώφελο ἐπιπρόσθετο ἔξοδο γιά τόν οἶκο, ἐφ’ ὅσον μάλιστα σέ ἕνα κατ’ ἐξοχήν πατριαρχικό σύστημα κληρονομιᾶς δέν εἶχε τή δυνατότητα νά διατηρήσει τό οἰκογενειακό ὄνομα καί, συνεπῶς, τά οἰκογενειακά περιουσιακά στοιχεῖα.
Ἀργότερα ἡ θέση τῆς γυναίκας στίς μικρές καί μεγάλες κοινωνίες, καθώς καί τίς διάφορες χῶρες καί τούς διαφορετικούς πολιτισμούς περνᾶ πολλές διακυμάνσεις καί πολλές διαφοροποιήσεις, συχνά μέ ἀρνητικό πρόσημο γιά τήν γυναῖκα.
Τό ἐνδιαφέρον γιά τή θέση τῶν γυναικῶν στήν κοινωνία ξυπνᾶ κατά τό 19ο αἰῶνα μέ τό γνωστό ἔργο τοῦ J. Bachofen Mutter Recht, ὅταν ἡ «γυναῖκα», ὡς διακριτή κατηγορία ἱστορικῆς καί ἀνθρωπολογικῆς ἀνάλυσης, γίνεται ἀντικείμενο σοβαρῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.
Οἱ μελετητές, καί ὄχι μόνον, ἐξέτασαν τήν εἰκόνα τῆς γυναίκας καί μελέτησαν τήν κοινωνική της θέση στίς διαφορετικές ἱστορικές περιόδους τῆς ἀρχαιότητας.
Ἡ πρώτη μορφή τιμῆς τῆς γυναίκας, ὡς μητέρας ὅμως, ἦταν στήν ἀρχαία Ἑλλάδα. Μία γιορτή ἀνοιξιάτικη ἦταν ἀφιερωμένη στή θεά Γαῖα «Μητέρα Γῆ», μητέρα τῶν θεῶν καί τῶν ἀνθρώπων.
Τή γιορτή αὐτή διαδέχθηκε ἡ γιορτή πού ἦταν ἀφιερωμένη στήν «κόρη τῆς Γαίας», τή Ρέα.
Ἡ Ρέα ἦταν ἡ σύζυγος τοῦ Κρόνου καί ἡ μητέρα τοῦ Δία καί ὅλων τῶν θεῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας.
Στή Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, συναντᾶμε τή γιορτή τῆς γυναίκας, σάν μητέρα ὅμως, ὡς γιορτή ἀφιερωμένη στή θεά Κυβέλη, πού γινόταν κάθε Μάρτιο.
Στή συνέχεια, φτάνουμε στήν Ἀγγλία τοῦ 15ου-16ου αἰ. μ.Χ., ὅπου γιορταζόταν ἡ «Mothering Sunday», δηλ. ἡ «Κυριακή της γυναίκας μητέρας», ὅπου οἱ ἐργαζόμενες ἔπαιρναν μιά μέρα ἄδεια, γιά νά ἐπισκεφτοῦν τα σπίτια τους καί νά περάσουν τήν μέρα τους μαζί μέ τίς μητέρες τους καί τούς δικούς τους.
Ἡ παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναίκας, ἡ ὁποία ὁρίστηκε ὡς διεθνής ἡμέρα τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν, ἑορτάζεται κάθε χρόνο τήν 8η Μαρτίου. Θεσμοθετήθηκε τό 1977 ἀπό τόν ΟΗΕ, ὁ ὁποῖος κάλεσε ὅλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου νά γιορτάσουν τήν ἡμέρα γιά τά δικαιώματα τῶν γυναικῶν.
Εἶναι μιά μέρα ξεχωριστή σέ ὅλο τόν κόσμο γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ἰσότητας καί τήν ἀξιολόγηση τῆς θέσης τῶν γυναικῶν στήν κοινωνία.
Ἡ παγκόσμια ἡμέρα τῶν γυναικῶν ξεκίνησε ὡς ἕνας ἑορτασμός στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί τῆς Ρωσίας.
Σήμερα, σέ πολλές χῶρες ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει χάσει τό νόημά της περί τῶν δικαιωμάτων τῆς γυναίκας καί ἔχει γίνει ἁπλῶς μιά εὐκαιρία γιά τούς ἄνδρες, καί ὄχι μόνο, νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη τους γιά τίς γυναῖκες, ὅπως συμβαίνει καί μέ τή γιορτή τῆς μητέρας ἤ καί σέ ἄλλες σχετικές ἑορτές τοῦ θηλυκοῦ γένους.
Σέ ἄλλες περιπτώσεις παραμένει ἰσχυρή ἡ ἀρχική σημασία τῆς ἡμέρας αὐτῆς γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ἐνδυνάμωσης καί τῆς ἰσότητας καί τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν.
Ὁ ἑορτασμός αὐτός καθιερώθηκε τό 1910 μέ πρόταση τῆς Γερμανίδας σοσιαλίστριας Clara Zetkin, ἐνῶ ἑορτάσθηκε γιά πρώτη φορᾶ τό 1911.
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πώς ἡ γυναῖκα ἑορτάζεται μέ κάθε τιμή γιά τήν καθοριστική καί μοναδική της παρουσία παγκοσμίως, ὡς ὁ μοναδικός φορέας ζωῆς καί διαιωνίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, σέ ἀντίθεση μέ τίς σχέσεις ἀνάμεσα σέ ἄτομα τοῦ ἴδιου φίλου καί σέ πλήρη ἀντίθεση τῆς φύσεώς των καί τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ρόλου τοῦ ἀνδρός ἤ τῆς γυναικός σέ μιά στεῖρα σχέση, πού ἀρκεῖται μόνο στίς πρόσκαιρες σαρκικές ἀπολαύσεις καί ὄχι στή δημιουργία ἀπογόνων, ρόλο πού διαδραματίζει μοναδικά ἡ γυναῖκα.
Τί καί ἄν οἱ ἄνθρωποι σέ διάφορους θώκους παγκοσμίως στό ὄνομα τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν δῆθεν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων, νομοθετοῦν ἐνάντια στή φύση τῶν ἀνθρώπων καί τήν χριστιανική πίστη; Ἡ ΓΥΝΑΙΚΑ γεννιέται δέν γίνεται καί ὁ ΡΟΛΟΣ τῆς ΜΗΤΕΡΑΣ δέν νομοθετεῖται, ἀλλά εὐλογεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί οἰκονομεῖται ἀπό τόν Πανάγαθο καί παντεπόπτη Χριστό καί Κύριό μας.
Ἀγαπητοί μου,
Κατανοοῦμε πλέον πώς τα μόνα σωστά πρότυπα προβάλλονται διαχρονικά στούς συνανθρώπους μας μόνο ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Πρότυπα γυναικῶν ἄριστα, καταξιωμένα θεϊκά, πρότυπα ἁγιοσύνης, πρότυπα ξεχωριστά, ὄχι πρότυπα θεωρίας, ἀλλά πρότυπα πράξεως.
Τέτοια πρότυπα βρίσκει κανείς ἑκατομμύρια μέσα στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, μέ πρῶτο μεταξύ τῶν Ἁγίων, αὐτό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Μητέρας ὅλων μας.
Στήν ἐποχή τῆς πνευματικῆς κρίσης, τῆς κρίσεως ἀξιῶν καί προσώπων, τῆς συγχύσεως τοῦ νοός, τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τῆς ἀναμείξεως πληθυσμῶν μέ πρόσφυγες, μετανάστες, ἀλλά καί λαθρομετανάστες, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀλλά καί τῆς ἀναποτελεσματικῆς προσπάθειας μερικῶν περί τῆς ἀποβολῆς καί τῆς ἀποκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τό ποίμνιό της καί τούς συνανθρώπους μας, μικρούς καί μεγάλους τῇ ἡλικίᾳ, οἱ ἐλπίδες μας στηρίζονται στή γυναῖκα – στή μητέρα – στόν βασικό συνεργό τῆς δημιουργίας καί τῆς διαιωνίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Μοναδικό τέτοιο παράδειγμα εἶναι ἡ παρουσία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητέρας πάντων, ὅταν ἦρθε στή γῆ καί ἔφερε τήν ἀλλαγή καί τήν ἀναγέννηση.
«Δῶστε μου, μητέρες χριστιανές καί μπορῶ νά ἀναμορφώσω τόν κόσμο».
Αὐτά τά σοφά καί θεοφώτιστα λόγια λέγει πρός ὅλους μας ἡ Ἐκκλησία μας καί εἶχε ἀπόλυτο δίκιο.
Αὐτό κηρύσσει ἀδιαλείπτως καί ἡ Ἐκκλησία, αὐτό τό μήνυμα μεταφέρει ἡ Ἐκκλησία μας, στίς ἑλληνίδες χριστιανές γυναῖκες, καί ὄχι μόνο.
Ἡ θεία Χάρη καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας, εἶναι πρότυπο γυναίκας πρός μίμηση, ἔτσι ὥστε αὐτός ὁ τόπος, ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ Πατρίδα μας, ἡ χώρα μας νά δεῖ καλύτερες ἡμέρες.
Ὅποιος σέβεται τήν γυναῖκα, σέβεται τή μητέρα του, τιμᾶ τήν Παναγία μας, ὅποιος φέρεται ἄσχημα στή γυναῖκα, ὑβρίζει καί ἀδικεῖ τήν Παναγία καί τήν μητέρα πού τόν γέννησε.
Ἡ γυναῖκα δέν εἶναι δούλα, οὔτε παιχνίδι στά χέρια κανενός, εἶναι πάντα ἡ μητέρα, εἶναι – δέν εἶναι παντρεμένη, ἔχει – δέν ἔχει παιδιά.
Εἶναι ἡ πάνχρυσος στάμνα, εἶναι ἕνα σκεῦος ἐκλογῆς.
Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδας μας, γράφει μέ χρυσά γράμματα γιά τήν ἡρωίδα μητέρα καί γυναῖκα, πού βρέθηκε μπροστά στό μέτωπο τοῦ πολέμου γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας.
Ἀναγνωρίζουμε, λοιπόν, ὅτι ἡ γυναῖκα κατέχει μιά ξεχωριστή θέση στόν κόσμο, ἔτσι ὅπως ξεχωριστή εἶναι ἡ θέση τῆς Παναγίας μας στήν Ἐκκλησία μας.
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα σέ ὅλες τίς γυναῖκες τοῦ κόσμου. Καλή καί εὐλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
+ π. Ι.Σ.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

11 σχόλια :

 1. Και οι δύο ιουδαϊκές θρησκείες (χριστιανισμός και μουσουλμανισμός) θεωρούν τη γυναίκα κατώτερο ον και την προσβάλουν μέσα απο τα ιερά τους κείμενα.
  Οι μεν βάζουν τις γυναίκες ξεχωριστά μέσα στις εκκλησίες (γυναικωνίτης), δεν επιτρέπουν την ιερωσύνη, απαγορεύουν σ' αυτές να επισκεπτούν την χερσόνησο του Αθω (Ελληνική επικράτεια) με αστεία επιχειρήματα, οι δε μουσουλμάνοι, πιό αυστηροί, τις ντύνουν με τσαντορ, χιτζαμπ κ.α., απαγορεύουν να κυκλοφορούν μόνες και συμπεριφέρονται με βάναυσο τρόπο που όλοι γνωρίζουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αξία των γυναικών στον χριστιανισμό

   Αγία Γραφή

   Γένεσις, 19: 1-8
   Ο Λωτ, προσφέρει στους Σοδομίτες, τις παρθένες κόρες του για να τις βιάσουν, προκειμένου να προστατέψει από τις «διαθέσεις» τους, τους αγγέλους που φιλοξενεί...

   " Και οι δύο άγγελοι ήρθαν το δειλινό στα Σόδομα·
   και ο Λωτ καθόταν δίπλα στην πύλη των Σοδόμων· ο δε Λωτ, βλέποντάς τους, σηκώθηκε σε συνάντησή τους, και προσκύνησε με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος· και είπε:

   «Να, κύριοί μου, στραφείτε, παρακαλώ,
   στο σπίτι τού δούλου σας, και διανυχτερεύστε, και πλύντε τα πόδια σας· και αφού σηκωθείτε το πρωί, θα πάτε στον δρόμο σας».

   Κι εκείνοι είπαν: «Όχι, αλλά θα διανυχτερεύσουμε στην πλατεία».
   Και αφού τους πίεσε πολύ, στράφηκαν σ' αυτόν, και μπήκαν μέσα στο σπίτι του· και τους έκανε συμπόσιο, και έψησε άζυμα, και έφαγαν. Και πριν κοιμηθούν, οι άνδρες τής πόλης, οι άνδρες των Σοδόμων, περικύκλωσαν το σπίτι, νέοι και γέροντες, ολόκληρος ο λαός μαζί, από παντού· και έκραζαν στον Λωτ, και του έλεγαν:
   «Πού είναι οι άνδρες, εκείνοι που μπήκαν μέσα σε σένα τη νύχτα; Βγάλ' τους έξω σε μας, για να τους γνωρίσουμε».

   Και ο Λωτ βγήκε σ' αυτούς στο πρόθυρο, και έκλεισε πίσω του την πόρτα, και είπε:
   «Μη, αδελφοί μου, μη πράξετε ένα τέτοιο κακό· δέστε, έχω δύο θυγατέρες, που δεν γνώρισαν άνδρα·
   να σας τις φέρω, λοιπόν, έξω· και κάντε σ' αυτές,

   όπως σας φανεί αρεστό· μόνον σ' αυτούς τους άνδρες να μη πράξετε τίποτε, επειδή για τούτο μπήκαν κάτω από τη σκιά τής στέγης μου».

   Τελικά ο Λωτ ξεπαρθενεύει ο ίδιος τις κόρες του και αποκτά παιδιά μ αυτές.

   Ο αιμομίκτης όμως Λωτ, τιμάται από τους χριστιανούς και δοξολογείται ως
   " Ένδοξος " και "Δίκαιος"!!!

   Δευτερονόμιον, 21: 10-14
   Ο θεός εξηγεί τι μπορείς να κάνεις με μια αιχμάλωτη γυναίκα...
   Όταν βγεις να πολεμήσεις τους εχθρούς σου, και ο Κύριος ο Θεός σου τους παραδώσει στα χέρια σου, και πάρεις απ' αυτούς αιχμαλώτους, και δεις ανάμεσα στους αιχμαλώτους μια όμορφη γυναίκα, και την επιθυμήσεις, για να την πάρεις στον εαυτό σου για γυναίκα, τότε, θα τη φέρεις στο σπίτι σου, και θα ξυρίσει το κεφάλι της, και θα κόψει τα νύχια της· και θα βγάλει τα ενδύματα της αιχμαλωσίας της από πάνω της, και θα καθήσει στο σπίτι σου, και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μητέρα της έναν ολόκληρο μήνα· και ύστερα θα μπεις μέσα σ' αυτή, και θα είσαι άνδρας της, κι εκείνη θα είναι γυναίκα σου. Και αν συμβεί να μη ευχαριστιέσαι σ' αυτήν, τότε θα την εξαποστείλεις ελεύθερη· και δεν θα την πουλήσεις για ασήμι, δεν θα την εμπορευθείς, επειδή την ταπείνωσες.

   Δευτερονόμιον 22:20-11
   Γυναίκα που δεν βρίσκεται παρθένα, την πρώτη νύχτα του γάμου της, θεωρείται πόρνη και λιθοβολείται μέχρι θανάτου...

   "Αν...η κόρη δεν βρεθεί παρθένα, τότε θα βγάλουν έξω τη νέα, στη θύρα τού σπιτιού τού πατέρα της, και οι άνθρωποι της πόλης της θα τη λιθοβολήσουν με πέτρες, και θα πεθάνει· επειδή, έπραξε αφροσύνη στο Ισραήλ, διαπράττοντας πορνεία στο σπίτι τού πατέρα της."

   Στην τελετή του γάμου, η πόρνη Σάρα, που την εξέδιδε ο άλλος "Ένδοξος" και "Δίκαιος", ο πατριάρχης των Εβραίων και προπάτορας των χριστιανών Αβραάμ, και η πόρνη Θάμαρ που έκανε έρωτα με.....τον πεθερό της, υποδεικνύονται από
   τον παπά, στην νύφη, ως ....πρότυπα ηθικής !!!

   Διαγραφή
 2. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ,ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ,Η ΞΕΝΟΦΕΡΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΙΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.
  ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.
  ΣΟΦΟ ΤΟ ΡΗΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ:"H ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ",ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΠΙΟ ΤΑΪΖΟΥΝ ΜΕ...ΣΑΝΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ-ΑΦΕΛΕΙΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Ιωάννης ο "Χρυσό"στομος γιά τις γυναίκες.

  "…Γενικά όμως είναι ένα σκουλήκι (η γυναίκα) που σέρνεται, η κόρη του ψεύδους, ο εχθρός της ειρήνης.
  Ο κατάλογος των αμαρτημάτων και των αδυναμιών της είναι ατελείωτος.

  Είναι ελαφρόμυαλη, φλύαρη και ακόλαστη.

  Πάνω απ’ όλα είναι παθιασμένη με την πολυτέλεια και τις δαπάνες. Φορτώνεται με κοσμήματα, πουδράρει το πρόσωπό της, βάφει τα μάγουλά της με κοκκινάδια, βάζει μυρωδικά στα ρούχα της, και έτσι γίνεται θανάσιμη παγίδα για τον εκμαυλισμό των νέων μέσω όλων των αισθήσεων.

  Όσος και αν είναι ο πλούτος, δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει την γυναικεία επιθυμία.
  Μέρα και νύχτα η γυναίκα δεν σκέφτεται τίποτε άλλο παρά το χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια, τα υφάσματα και τα κεντήματα, τις κρέμες και τα αρώματα.

  Αν δεν υπήρχε η σεξουαλική επιθυμία, κανένας άντρας με τα σωστά του δεν θα ήθελε να μοιράζεται το σπίτι του με μια γυναίκα και να υφίσταται τις επακόλουθες ζημιές, παρά τις οικιακές εργασίες που εκτελεί.
  Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός, γνωρίζοντας την ελεεινή της φύση, την προίκισε με το όπλο της σεξουαλικότητας......"

  Ιωάννης Χρυσόστομος – "Εκλογαί: ΛΟΓΟΣ Δ΄, ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ", MIGNE 63.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Η ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΜΟΡΦΕΑΣ ΜΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΙΑ ?? ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥΣ
  ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ( ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ) ΑΡΙΣΤΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι γυναίκες πότε θα απαντήσουν δυναμικά σ' αυτούς που υποτιμούν τη νοημοσύνη τους;;;

  Η καλλιέργεια του φόβου απο τους επιτήδειους ρασοφόρους συντηρείται κανονικά κι οργανωμένα.

  ΘΛΙΨΗ..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΟΡΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΠΟΥΡΓΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΩΣ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΘΛΙΨΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΠΙΑΣΕΙ ΑΠΛΥΤΗ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ.

   Διαγραφή
 6. ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙ ΒΡΕ ΖΩΑ ΠΟΥ ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΑΔΩΝ ΣΑΣ;
  ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
  ΔΕΝ ΣΚΥΛΟΠΗΔΙΕΣΤΕ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΤΟΥΖΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΠΟΥΣΤΕΥΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ;
  ΑΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟ ΣΙΧΑΜΑΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΡΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΦΤΑΙΞΕ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΑΣ.
  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΤΕΡΓΙΩΝΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΔΕΙΞΕΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΠΟΣΟ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΕΙΣΑΙ!!!!ΔΕΝ ΣΕ ΘΥΛΑΣΕ Η ΜΑΜΑ ΣΟΥ ΕΣΕΝΑ? ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΞΕΡΑ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΕ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΗΛ ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΤΟΥΖΩΝΑΜΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ?? Ε ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ....ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΤΣΟΥΤΣΟΥΝΕ ΘΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΡΕΜΑΣΕΙΣ ΡΕ ΤΑΛΙΜΠΑΝ!!ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥ 14 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΗΔΑΓΕ Ο ΙΩΣΗΦ ΕΒΡΑΙΟΣ.....ΚΑΙ ΜΗΝ ΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΑΔΩΝ ΜΑΣ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ....ΜΟΡΦΩΣΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ!!!

   Διαγραφή
  2. ΠΗΔΙΕΣΑΙ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΣΤΟΠΡΑΜΑ.
   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΕ ΜΑΛΑΚΑ.
   ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥΤΑΝΟΓΕΝΝΗΜΑ ΒΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΟΥ 95% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
   ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΙ.
   ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΩ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΤΑ.
   ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΔΕΝ ΠΗΔΑΩ.

   Διαγραφή
 7. Συγκρινετε τον μεσαιωνα του ισλαμ με την ορθοδοξια και διαστρεφετε επιτηδες με μπουρδες σας τις αξιες της θρησκειας μας.Πατε αλλου να ξερασετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]